Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1242/19.10.2001 Υποχρέωση τωνεπιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία σύμφωναμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/99 .


Σχόλια: Οπως τροποποιήθηκε με την


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-2001 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1242/19.10.2001
Υποχρέωση τωνεπιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία σύμφωναμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/99 .


Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1097441/5278/7668/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
2) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9η ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1242

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση των επιχειρήσεων για παρακολούθηση των ακαθαρίστων εσόδων τους ανά τριετία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.2753/99.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν.2753/99(ΦΕΚ249 Α').
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000 ΦΕΚ 248 Α).

3. Την 1039386/441/006 Α/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις τους όρους και τις διαδικασίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/99, ως ακολούθως:

Αρθρο 1

Οι επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας τουΚ.Β.Σ., καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλίο Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται για κάθε τριετία λειτουργίας τους, με έτος αφετηρίας την χρήση 1999, να συγκρίνουν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποίησαν με το άθροισμα τεσσάρων προσδιοριστικών παραγόντων.

Ως τριετία λειτουργίας των επιχειρήσεων νοούνται τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περίοδοι, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μικρότερο ή μεγαλύτερο του έτους χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση διενέργειας τακτικού ελέγχου πριν την παρέλευση τριετίας, από την επομένη του οριστικού ελέγχου διαχειριστική περίοδο αρχίζει νέα τριετία.

Εφόσον τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα της τριετίας είναι μικρότερα από το άθροισμα των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων, επί της διαφοράς οφείλεται Φ.Π.Α., χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Προκειμένου για επιχ/σεις που ασκούν δραστηριότητα η οποία για τις διατάξεις του Φ.Π.Α, λογίζεται ως παροχή υπηρεσιών ενώ για τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος ως πώληση αγαθών (π.χ. εστιατόριο), για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεωρείται ότι τα ακαθάριστα τους έσοδα προέρχονται από πώληση αγαθών.

Αρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή:

α) στις τεχνικές επιχειρήσεις για τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούν απότην εκτέλεση Δημοσίων έργων,

β) στις επιχειρήσεις που εντός της τριετίας τηρούν εκτός από βιβλία Β' ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας και βιβλία Α' κατηγορίας,

γ) στους αμιγώς ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 ,

δ) στην περίπτωση οριστικής παύσης εργασιών της επιχείρησης πριν την έναρξη της τρίτης διαχειριστικής περιόδου,

ε) στις επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια καθ' όλη την τριετία και

στ) στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες έστω και για μία διαχειριστική περίοδο εντός της τριετίας πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα άνω των 20.000.000 δρχ. Επίσης στις μικτές επιχειρήσεις οι οποίες από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα άνω των 20.000.000 δρχ. έστωκαι για μία διαχειριστική περίοδο εντός της τριετίας.

Αρθρο 3

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες ορίζονται ως κάτωθι:

α) Οι αγορές που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν μέσα στη χρήση. Ως τέτοιες αγορές θεωρούνται, οι αγορές της χρήσης συν τις αγορές της απογραφής έναρξης μείον τιςαγορές της απογραφής λήξης.

Αν δεν υπάρχει απογραφή, ως απογραφή, έναρξης θεωρείται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης χρήσης, ενώ ως απογραφή λήξης ποσοστό 10% επί των αγορών της τρέχουσας χρήσης.

Προκειμένου για τις επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, στην απογραφή θα λαμβάνεται υπόψη, το κόστος των ετοίμων, ημιετοιμων ή ημικατεργασμένων αγαθών,σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), περία πογραφής.

Στον προσδιοριστικό αυτόν παράγοντα μειωτικό στοιχείο αποτελεί η αξία των καταστραφέντων ή απωλεσθέντων εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών,υλικών συσκευασίας, εφόσον η αξία αυτή αποδεικνύεται ή δικαιολογείται με νόμιμα παραστατικά.

β) Οι πραγματικές δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε η επιχείρηση κατά χρήση όπως, μισθώματα, μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, λογαριασμοί ρεύματος, νερού,σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, γενικά έξοδα διοίκησης καθώς και άλλες επαγγελματικές δαπάνες.

γ) Οι αναλογούσες στην κάθε χρήση αποσβέσεις παγίων στοιχείων, σύμφωνα μ'όσα ορίζονται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.

Αντί των αποσβέσεων αυτών παρέχεται η δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη το 1%του αθροίσματος των ανωτέρω α και β προσδιοριστικών παραγόντων, προκειμένου για εμπορικές επιχειρήσεις και το 3%, προκειμένου για μεταποιητικές. Εάν η επιχείρηση έχει και τους δύο κλάδους προκειμένου να υπολογισθούν οι αποσβέσειςμε το συντελεστή 1% ή 3% θα λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος της κύριας δραστηριότητας.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν διενεργηθεί καικαταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία οι αναλογούσες αποσβέσεις.

Ο προσδιοριστικός αυτός παράγοντας δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσειςαποδεδειγμένης μη ύπαρξης αναπόσβεστης αξίας παγίων στοιχείων.

δ) Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στο άθροισμα των τριών προηγούμενωνπροσδιοριστικών παραγόντων α, β, γ, με την εφαρμογή του Μοναδικού ΣυντελεστήΚαθαρού Κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.).

Προκειμένου για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περισσότερους του ενός Μ.Σ.Κ.Κ.,ως μοναδικός συντελεστής θα λαμβάνεται, ο μέσος σταθμικός συντελεστής που προκύπτει από την διαίρεση των συνολικών καθαρών κερδών που προκύπτουν με τηνεφαρμογή των Μ.Σ.Κ.Κ. κατά κατηγορία εσόδου δια των συνολικά δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων της κάθε χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται γιααμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις ή μικτές.

Αρθρο 4

Η τυχόν προκύπτουσα διαφορά, από την σύγκριση του αθροίσματος των τεσσάρων ανωτέρω προσδιοριστικών παραγόντων με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα στην τριετία, κατανέμεται ισομερώς κατά χρήση και επ' αυτής οφείλεται Φ.Π.Α.

Προκειμένου να υπολογισθεί ο οφειλόμενος Φ.Π.Α., η κατά τα, ανωτέρωκατανεμηθείσα διαφορά επιμερίζεται κατ' αναλογία των δηλωθέντων κατά χρήσηεκροών σε:

- εκροές φορολογητέες κατά συντελεστή,

- εκροές με δικαίωμα έκπτωσης και

- εκροές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης,

χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τον επιμερισμό εκροές οι οποίες δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, πράξεις λήπτη,αυτοπαραδόσεις, πωλήσεις παγίων στοιχείων, αγορές επενδυτικών αγαθών βάσει ΑΥΟ Π.2869/87, καθώς και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις.


Αρθρο 5
Εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθάριστων εσόδων κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στη ΔΟΥ "Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού Φ.Π.Α. βάσει άρθρου 6, Ν.2753/1999", όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα και μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ και στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας χρήσης της τριετίας για τους τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, προκειμένου:
- Να καταβληθεί το χρεωστικό ποσό του φόρου.
- Να δηλωθεί η μεταβολή του πιστωτικού υπολοίπου.
Η καταβολή του φόρου γίνεται χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α.", η ημερομηνία έναρξης του εκπροθέσμου αρχίζει από την επόμενη ημέρα των οριζόμενων προθεσμιών στο πρώτο εδάφιο αυτού του άρθρου.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος έληξε εντός του έτους 2001, ως προθεσμία υποβολής του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α." ορίζεται η 31.3.2002.

Αρθρο 6
Το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300,00) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή του "Ειδικού Σημειώματος Υπολογισμού Φ.Π.Α.".
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες των πέντε (5) επόμενων μηνών.
Τα οφειλόμενα ποσά εγγράφονται στον ειδικό Κωδικό εσόδων 1116".
(Τα άρθρα 5 και 6 αντικαταστάθηκαν με την )


[Τα προηγούμενα που αντικαταστάθηκαν είχαν ώς εξής]
Αρθρο 5


Εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται στηΔ.Ο.Υ. "Ειδικό Σημείωμα υπολογισμού του Φ.Π.Α, βάσει άρθρου 6 Ν. 2753/1999 , όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα και στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., της τελευταίας χρήσης της τριετίας, προκειμένου:

- να καταβληθεί το χρεωστικό ποσό του φόρου,

- να δηλωθεί η μεταβολή του πιστωτικού υπολοίπου.

Η καταβολή αυτή γίνεται χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του ειδικού σημειώματος υπολογισμού, η ημερομηνία έναρξης του εκπροθέσμου είναι η ίδια με εκείνη που ορίζεται για τηνυποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., της τελευταίας χρήσης της τριετίας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος της τριετίας έληξε εντός του έτους 2001, ως προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού ορίζεται η 25 η Φεβρουαρίου 2002.

Αρθρο 6

Τα οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται εφάπαξ και εγγράφονται στον Ειδικό Κωδικό Εσόδων 1116. ]

Αρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης