Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1240/18.10.2001 Τρόποςυποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, για συναλλαγές πουπραγματοποιήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο 1/1-31/12/2001, ένταξης της χώραςμας στη ζώνη ευρώ.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1240/18.10.2001
Τρόποςυποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, για συναλλαγές πουπραγματοποιήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο 1/1-31/12/2001, ένταξης της χώραςμας στη ζώνη ευρώ.


ΠΟΛ.1240/18.10.2001 Τρόποςυποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, για συναλλαγές πουπραγματοποιήθηκ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1097304/774/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄

ΠΟΛ.: 1240

ΘΕΜΑ: Τρόπος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το μεταβατικό στάδιο 1/1-31/12/2001, ένταξης της χώρας μας στη ζώνη ευρώ.

(Υπ. Οικ.1097304/πολ. 1240/18.10.2001)

1. Ως γνωστόνμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2842/2000 αλλά και αυτές της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με αριθμό Ζ1-412/30-10-2000, των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διπλή αναγραφή τωντιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλωνπράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία, από 1.1.2001 ημερομηνία εισόδου της Ελλάδας στο μεταβατικό στάδιο της ζώνης του ευρώ.

2. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις η έναρξη χρήσης του ευρώ, για τα πρόσωπα που δύνανται να το επιλέξουν στην τήρηση των βιβλίων τους, κατά τη μεταβατική περίοδο1/1-31/12/2001, συνδέεται με την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου ή την πρώτη εκάστου μήνα που αρχίζει μετά την 31/12/2000, η οποία προσδιορίζεται στην ανέκκλητη δήλωση.

3. Συνεπεία των ανωτέρω, οι επιτηδευματίες κατά το μεταβατικό στάδιο διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες, ήτοι:

α) Πρόσωπα που τήρησαν τα βιβλία τους σε ευρώ από την έναρξη της διαχειριστικής τους περιόδου (1.1.2001, 1.7.2001, ή άλλη ημερομηνία).

β) Πρόσωπα που επέλεξαν να τηρήσουν τα βιβλία τους σε ευρώ από την έναρξη φορολογικής περιόδου(δηλαδή από την 1η μήνα του έτους 2001). και

γ) Πρόσωπα που τήρησαν τα βιβλία τους σε δραχμές μέχρι 31.12.2001.

4. Ακόμη,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),όπως ισχύουν, ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 (Δημόσιο,Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτικού δικαίου που δεν ασκούν επιχείρηση, κ.λπ.) και 4 (αγρότες,αγροτικές εκμεταλλεύσεις) του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν μέχρι την25η Μαίου, κάθε χρόνου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για μηχανογραφική επεξεργασία καιδιασταύρωση πληροφοριών, συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους και που αφορούν συγκεκριμένες πράξεις, όπως αυτές κατονομάζονται στις κατ' ιδίαν διατάξεις.

5. Επίσης,σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. "ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την 25η του πέμπτου μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλεισμένης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα."

6. Τρόπος υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, α) με τη χρήση εντύπων με τους κωδικούς

Ε407"Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών" Ε408 "Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών"

β) με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων από τους υπόχρεους που τηρούν Γ' -κατηγορίας βιβλία με μηχανογραφικά-μέσα. (Σχετική εγκύκλιος 1013501/96/0015/ΠΟΛ.1056/24-2-1999).

γ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου TAXIS net.(Σχετική Α.Υ.Ο. 1056690/420/0015/ΠΟΛ. 1157/14-6-2001).

7. Τρόπος υποβολής ισοζυγίου.

α) σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όταν τα βιβλία τηρούνται μηχανογραφικά β) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και μέσω ειδικού δικτύου TAXIS

και

γ) χειρόγραφα,όταν τα βιβλία τηρούνται χειρόγραφα.

8. Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας ως βασική προϋπόθεση το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις μηχανογραφικά, λαμβάνουν τα δεδομένα που καταχωρούνται σ' αυτές από τις εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία και όχι από τα στοιχεία, καθορίζεται το νόμισμα που θα χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση της "καθαρής αξίας" των συναλλαγών, που πραγματοποίησαν οι υπόχρεοι κατά το μεταβατικό καθεστώς της ένταξης της χώρας μας στη ζώνη Ευρώ από1/1/2001 έως 31/12/2001 στις καταστάσεις αυτές και θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2002 ως ακολούθως: Α. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το νόμισμα με το οποίο θα καταχωρηθεί η "καθαρή αξία" στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2001 - 31/12/2001 θα είναι το νόμισμα που τήρησε τα βιβλία του ο κάθε υπόχρεος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και ειδικότερα:

ί)όσοι τήρησαν τα βιβλία τους κατά το μεταβατικό στάδιο (1/1-31/12/2001), σε δραχμές θα υποβάλλουν το 2002 τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (σ.κ.) σε δραχμές.

ϋ) όσοι επέλεξαν το ευρώ με βάση ανέκκλητη δήλωση, για την τήρηση των βιβλίων τους. από την 1.1.2001, θα υποβάλλουν το 2002 τις συγκεντρωτικές καταστάσεις (σ.κ.) σε ευρώ.

και ιιι) όσοι επέλεξαν το ευρώ για την τήρηση των βιβλίων τους, από την 1η οποιουδήποτε μήνα μετά την 1.1.2001, ή από έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που άρχιζε μέσα στο έτος 2001 (1.7.2001 ή άλλη ημερομηνία), με βάση ανέκκλητη δήλωση, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν το 2001, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο 2002:

α) είτε δύοέντυπα σ.κ. ανά κατηγορία σ.κ. (πελατών - προμηθευτών), ένα με τις αξίεςσυναλλαγών σε δραχμές και ένα σε ευρώ, για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματατήρησης των βιβλίων τους, σε δραχμές και ευρώ.

β) είτε έναέντυπο σ.κ. ανά κατηγορία σ.κ. (πελατών - προμηθευτών), με τις αξίες συναλλαγώνμόνο σε ευρώ, για όλο το μεταβατικό διάστημα (1/1 -31/12/2001).

Οι υπόχρεοι γιατο μεταβατικό στάδιο θα χρησιμοποιήσουν τα γνωστά έντυπα με τους κωδικούς Ε407και Ε408 αναγράφοντας στη στήλη με την ένδειξη "καθαρή αξία" το νόμισμα πουχρησιμοποίησαν για την συμπλήρωση της στήλης αυτής.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΠΟΥ

Ο

Το νόμισμα πουθα συνταχθεί, τόσο το ισοζύγιο για χρήσεις που λήγουν μέσα στο 2001, όσο και τοέγγραφο υποβολής του ισοζυγίου αυτού, θα είναι το νόμισμα που τηρήθηκαν ταβιβλία κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Συνεπώς: α) Οι επιτηδευματίεςπου υπέβαλλαν ανέκκλητη δήλωση μέσα στο 2001 θα

υποβάλλουν τοισοζύγιο των λογαριασμών μόνο σε ευρώ.

β) Οι επιτηδευματίες που δεν υπέβαλανανέκκλητη δήλωση και τήρησαν τα βιβλία τους σε δραχμές θα υποβάλλουν τοισοζύγιο των λογαριασμών σε δραχμές.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης