Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1236/16.10.2001 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 20 του νόμου "Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ" - Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, έτους 2002

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1236/16.10.2001
Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 20 του νόμου "Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ" - Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, έτους 2002


ΠΟΛ.1236/16.10.2001 Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 20 του νόμου "Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.1096061/1290/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ:
- ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛ. ΤΜΗΜΑ Β'
- ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16Η) ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ & ΔΆ
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α'
3.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
4.ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΕΙΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (30Η)
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ (32Η)

ΠΟΛ.: 1236

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 20 του νόμου «Κυκλοφορία Τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ». Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2002.

1096061/1290/Τ.Ε.Φ./

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 20 του ανωτέρω νόμου και παρέχουμε οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2002 των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου γίνονται σημαντικές μεταβολές στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από το έτος 2002.

Ειδικότερα:

Διαμορφώνονται σε ευρώ τα τέλη κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπως αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις αυτές, για τις οποίες παρέχονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Οι κατηγορίες (κλιμάκια) των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και των τύπου jeep φορτηγών αυτοκινήτων παραμένουν αμετάβλητες. Οι κατηγορίες (κλιμάκια) των επιβατικών Ι.Χ. μοτοσικλετών καθορίζονται όπως και των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων.

Για τα λοιπά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθορίζεται μικρός αριθμός κλιμακίων τελών κυκλοφορίας κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων.

2. Τα τέλη κυκλοφορίας που αφορούν στα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και τα τύπου jeep φορτηγά αυτοκίνητα είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που κυκλοφόρησαν εντός του έτους. Τα οχήματα αυτά, όπως προβλέπεται και από τις παλαιές διατάξεις, θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, για ολόκληρο το έτος.

Τα τέλη κυκλοφορίας για τα λοιπά οχήματα, με εξαίρεση τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία και τα τέλη για τα δίτροχα, τρίτροχα μοτοποδήλατα, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.

3. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.

4. Στα ποσά των τελών κυκλοφορίας που ορίζονται, κατά περίπτωση, με τις νέες διατάξεις, έχουν ενσωματωθεί και οι εισφορές ΤΣΑ που επιβάλλονταν, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.2556/1997 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.1759/1988, καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου και η επ' αυτών εισφορά υπέρ ΟΓΑ, που επιβάλλονταν στις αποδείξεις είσπραξης των εισφορών αυτών. Οπως όμως ορίζεται στις νέες διατάξεις, ολόκληρα τα ποσά εισπράττονται ως τέλη κυκλοφορίας.

5. Απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, όπως διαμορφώνονται με την ανωτέρω ενσωμάτωση.

6. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 και 6 του άρθρου 31 του Ν.2873/2000 εφαρμόζονται για όλα τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες, με εξαίρεση τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα.

Με την επέκταση αυτή καθιερώνεται ειδικό σήμα για όλα τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Ειδικότερα, τα σήματα θα είναι δύο κατηγοριών. Ενα για όλα τα Ι.Χ. οχήματα και ένα για όλα τα Δ.Χ.

7. Με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, προβλέπεται η ανάθεση της διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων Ι.Χ., έτους 2002, στις τράπεζες Αγροτική, Εθνική, Alpha Bank και Κύπρου και καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σημάτων αυτών.

Η διάθεση των σημάτων των Δ.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων θα γίνει μόνο από τις ΔΟΥ.

Σας υπενθυμίζουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγούμενων ετών των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2002, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζόμενων στις ανωτέρω διατάξεις.Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, έτους 2002

Κατωτέρω παραθέτουμε οδηγίες για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2002 για τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και τα τύπου jeep.

Για τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των λοιπών αυτοκινήτων οχημάτων, θα σας δοθούν οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο διαταγή.1. Κατηγορίες οχημάτων

α) Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

β) Τύπου jeep αυτοκίνητα Ι.Χ., ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά.

γ) Επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ι.Χ.

δ) Επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα Ι.Χ. (τροχόσπιτα).

Σημειώνεται ότι οφείλουν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας με την προμήθεια ειδικού σήματος και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του Α.Ν.89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ και ΕΥΥ).

Τα ως άνω οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

- Οταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει και του Π.Δ.351/6.10.1990 "Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους", προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:

α) Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κρατικών υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ.

β) Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Διπλωματικού Σώματος με την ένδειξη Δ.Σ.

γ) Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Προξενικού Σώματος με την ένδειξη Π.Σ.

δ) Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ξένων Αποστολών με την ένδειξη Ξ.Α.

ε) Αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου με την ένδειξη ΑΝ.Π.

Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε κρατική υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ., διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας και να προμηθευτούν ειδικό σήμα.

- Οταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, για ολόκληρο το έτος 2002.

Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία κατά τα ανωτέρω πριν από την 1.1.2002 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 2002.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.λπ.) δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος.

Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή, το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διάφορους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.) δεν κινήθηκαν τα οχήματα.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν θα επιστρέφονται εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος.

Στην περίπτωση όμως που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό, οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.2214/1994 - σχετ. διαταγή μας 1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994).

- Οταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή).

Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ.247/1988 - ΦΕΚ 195/Β'/1988, που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989 - ΦΕΚ 90/Α'/1989) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους θα καταβάλουν, για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, το 1/12 των οριζόμενων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Τονίζεται ότι οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

Ειδικά για τα τύπου jeep φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη "τύπου JEEP", αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, με βάση τα κλιμάκια που ορίζονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο 3.

Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη, θα λαμβάνεται υπόψη η σχετική με το θέμα υπ' αριθ. 1025660/248/Α0012/ΠΟΛ.1064/16.2.1994 διαταγή της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος (επισυνάπτεται στο παρόν) και ειδικότερα ο κοινοποιούμενος μ' αυτή πίνακας, στον οποίο φαίνονται ενδεικτικά αυτοκίνητα τύπου jeep που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Επισημαίνουμε ότι δεν θεωρούνται τύπου jeep τα φορτηγά Ι.Χ. στα οποία ο χώρος φόρτωσης αγαθών είναι εκ κατασκευής ξεχωριστός από το χώρο καμπίνας οδήγησης και ανοικτός, πράγμα που θα αποδεικνύεται από την άδεια κυκλοφορίας και εξακολουθεί να παραμένει ανοικτός (σχετ. διαταγή μας 1015436/147/Τ.Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τα κατωτέρω κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου jeep, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται για το θέμα με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση όπου απαιτείται και, σε περίπτωση προσφυγής, θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια.2. Υλη κατασκευής

Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό film PVC ή polyester, πάχους 0,1 mm.

Εξάλλου, τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.3. Κλιμάκια τελών κυκλοφορίας

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων ανέρχονται ως εξής:

α) Για τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές Ι.Χ. δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι 300 κ.ε., ευρώ 11,74 (4.000 δρχ.).

β) Για τα επιβατικά και τα τύπου jeep Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 301 μέχρι 785 κ.ε., ευρώ 29,35 (10.000 δρχ.).

γ) Για τα επιβατικά και τα τύπου jeep Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές Ι.Χ. δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 786 μέχρι 1.357 κ.ε., καθώς και για τα επιβατικά ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα), ευρώ 73,37 (25.000 δρχ.).

δ) Για τα επιβατικά και τα τύπου jeep Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές Ι.Χ. δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 1.358 μέχρι 1.928 κ.ε., ευρώ 132,06 (45.000 δρχ.).

ε) Για τα επιβατικά και τα τύπου jeep Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές Ι.Χ. δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 1.929 μέχρι 2.357 κ.ε., ευρώ 293,47 (100.000 δρχ.).

στ) Για τα επιβατικά και τα τύπου jeep Ι.Χ. αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τις επιβατικές Ι.Χ. δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 2.358 κ.ε. και άνω, ευρώ 381,51 (130.000 δρχ.).

Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας), ευρώ 3 (1.022 δρχ.).

Οπως όμως προαναφέρθηκε, για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος.

Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:

Φορολογήσιμοι ίπποι

Κυλινδρισμός κινητήρα

(κυβ. εκατοστά)

Οφειλόμενο ποσό


3-5

από 358 - 785

29,35 ευρώ

10.000 δρχ.


6-9

από 786 - 1.357

73,37 ευρώ

25.000 δρχ.


10-13

από 1.358 - 1.928

132,06 ευρώ

45.000 δρχ.


14-16

από 1.929 - 2.357

293,47 ευρώ

100.000 δρχ.


17 και άνω

από 2.358 και άνω

381,51 ευρώ

130.000 δρχ.
4. Χρωματισμός

Ο βασικός χρωματισμός του σήματος είναι σιελ.

Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, καθώς και των λοιπών ενδείξεων, είναι μπλε σκούρο.

Η κυκλική επιφάνεια κάτω από το έμβλημα του κράτους και τις λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ", είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.5. Αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας - Τοποθέτησή του στο ειδικό σήμα - Επικόλληση του ειδικού σήματος στο όχημα

Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στο τριπλότυπο απογραφικό δελτίο, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, θα αποκόπτεται και θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο, στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.

Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος.

Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα, το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.

Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.

Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των προεκτυπωμένων ειδοποιητηρίων (αποδείξεις πληρωμής), των τριπλότυπων απογραφικών δελτίων (υπεύθυνες δηλώσεις) και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.6. Χρόνος διάθεσης των ειδικών σημάτων

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2002 των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και των τύπου jeep, θα διατεθούν από 1.11.2001 και μέχρι 14.12.2001.7. Πρόσωπα που θα διαθέσουν τα ειδικά σήματα

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2002 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υπόχρεους.

Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων έτους 2002, ανατίθεται στις τράπεζες: Αγροτική, Εθνική, ALPHA BANK και Κύπρου.

Υστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2002 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες και από τις ΔΟΥ.Ειδικότερα:

Ι. Οι τράπεζες θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα από 1.11.2001 μέχρι 14.12.2001, πλην των περιπτώσεων που, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις ΔΟΥ.

II. Οι ΔΟΥ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα όλων των κατηγοριών στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) Οταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.

β) Οταν ο κάτοχος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 30.11.2001 ή το έχει απωλέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει.

γ) Οταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο, αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητό του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω τράπεζες και, για να μην επαναληφθούν τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει την αρμόδια ΔΟΥ μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εμπρόθεσμης διάθεσης των σημάτων.

δ) Οταν στο ειδοποιητήριο έχει εκτυπωθεί η ένδειξη "ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ" και ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το στοιχείο αυτό.

ε) Οταν ο κάτοχος δηλώνει ότι έχει απωλέσει το ειδοποιητήριο ή ότι δεν έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το σήμα αργότερα (και δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο) για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κ.λπ.).

στ) Οταν όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 2001 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος.

Επισημαίνεται ότι για τις περ. γ', δ' και ε' οι ΔΟΥ θα χορηγούν σήματα από 1.11.2001.

Επίσης, για τις ανωτέρω περ. γ' και δ', καθώς και για την περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 30.11.2001 ή το έχει απωλέσει και το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του ΔΟΥ.

Για την περ. στ' η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή το κλιμάκιο της ΔΟΥ, κατά περίπτωση.

Στις λοιπές περιπτώσεις, χορηγείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το όχημα τεθεί το πρώτο σε κυκλοφορία (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2001 - 14.12.2001, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί το ειδικό σήμα του 2001 γιατί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, τα τέλη κυκλοφορίας στα οχήματα που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις ως ανωτέρω (Κεφάλαιο 1), είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους. Στην περίπτωση αυτή, η προμήθεια του σήματος του 2002 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 14.12.2001 από τη ΔΟΥ.

Εφόσον βέβαια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 2002 μαζί με το σήμα του 2001 κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.

Εάν η θέση σε κυκλοφορία πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 15.12.2001 - 31.12.2001, είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ταυτόχρονα τα σήματα του 2001 και του 2002, λόγω λήξης της προθεσμίας εμπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος έτους 2002.

Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα δημοσίων υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και ξένων αποστολών που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγείται δωρεάν σήμα.

Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:

- Από την ενοποιημένη Α' ΔΟΥ Αθηνών (Α', Β', Γ'), εάν η δικαιούμενη Υπηρεσία βρίσκεται στο Νομό Αττικής.

- Από τη ΔΟΥ έδρας Νομών ή, σε περίπτωση περισσότερων ΔΟΥ, από την Α' ΔΟΥ, για τη λοιπή Ελλάδα.

Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή ανάλογου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγούμενων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις ΔΟΥ ως δικαιολογητικό χορήγησης.

Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φόρων - Τμήμα Β' (Σίνα 2-4, 106 72, Αθήνα).

Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις ΔΟΥ, θα καταχωρούνται ημερησίως από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση.

Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής), θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων.

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής, θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες ΔΟΥ αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1363 "Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος" και στον ΚΑΕ 2415 "Εσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ν.2052/92, άρθρ. 3, παρ. 4)" (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού 1.022 δρχ.).8. Πρόσωπα στα οποία θα χορηγούνται τα ειδικά σήματα - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση

- Το σήμα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος.

Μπορεί όμως να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ' αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.

- Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:

α) Το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από το ΚΕΠΥΟ στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν το λάβει μέχρι 30.11.2001 ή το απωλέσει, το ειδικό σήμα θα χορηγείται μόνο από τη ΔΟΥ.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον ΑΦΜ, τον αριθμό του οχήματος και το έτος για το οποίο χορηγείται το σήμα. Εάν ο κάτοχος του οχήματος στερείται για οποιονδήποτε λόγο ΑΦΜ, οι ΔΟΥ θα του χορηγούν πρώτα ΑΦΜ και ύστερα ειδικό σήμα.

β) Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής.

Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι υποχρεωτικός για τις ως άνω τράπεζες.9. Κλοπή, απώλεια, καταστροφή κ.λπ. των ειδικών σημάτων

Με βάση τις νέες διατάξεις, κλοπή, απώλεια ή καταστροφή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος, με καταβολή προστίμου 10.000 δρχ. σε περίπτωση που η προμήθεια του νέου σήματος γίνει μέχρι 31.12.2001 ή 30 ευρώ αν αυτή γίνει από 1.1.2002.

Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίμου των 10.000 δρχ. ή 30 ευρώ, αντίστοιχα, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.

Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις ΔΟΥ, εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απωλεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη όμως της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω).

Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απωλεσθέντος ή κλαπέντος.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, καθορίζεται η κατωτέρω διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη ΔΟΥ, από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.

β) Η ΔΟΥ από τη σύνδεσή της με το ΚΕΠΥΟ (μέσω Η/Υ) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για την προμήθεια του νέου σήματος.

γ) Εάν η ΔΟΥ δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Διεύθυνση του ΚΕΠΥΟ, είτε τηλεφωνικά (48.02.656), είτε με fax (48.02.669) και θα ζητά πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του fax της.

Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΥΟ έχει δυνατότητα παροχής πληροφοριών από το Μάρτιο μήνα και μετά (δηλαδή μετά την παραλαβή - επεξεργασία στοιχείων και την ενημέρωση του αρχείου του).

Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.10. Κυρώσεις

Οι κάτοχοι των οχημάτων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 14.12.2001.

Από 1.1.2002 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 2002.

Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2002, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2002, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.

Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 14.12.2001) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2002), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

α) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κ.ε., το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.

β) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κ.ε. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.

Δηλαδή, εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 μέχρι 1.357 κ.ε., το πρόστιμο είναι 73,37 ευρώ.

Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1.358 μέχρι 1.928 κ.ε., το πρόστιμο είναι 132,06 ευρώ.

Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 1.929 μέχρι 2.357 κ.ε., το πρόστιμο είναι 293,47 ευρώ.

Εάν πρόκειται για αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα με κυλινδρισμό κινητήρα από 2.358 κ.ε. και άνω, το πρόστιμο είναι 381,51 ευρώ.

γ) Για τα ρυμουλκούμενα - ημιρυμουλκούμενα Ι.Χ. (τροχόσπιτα), το πρόστιμο ανέρχεται σε 73,37 ευρώ.

δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το 1/2 των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κ.ε., οπότε το πρόστιμο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Ετσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2.000 κ.ε., που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος [με την καταβολή 3 ευρώ (1.022 δρχ.)], το πρόστιμο ανέρχεται σε 146,74 ευρώ.

Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

Εννοείται βέβαια ότι, σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.

Υπενθυμίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος.

Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30 ευρώ, το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.

Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο, θα βεβαιωθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.

Με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών.

Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη ΔΟΥ χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α') και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1721 "πρόστιμα εμμέσων φόρων".11. Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των νέων διατάξεων, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών.12. Λοιπές παρατηρήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύουν, εάν γίνει αλλαγή κινητήρα οχήματος με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος.

Επίσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος.

Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί, η διαπίστωση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου του ΚΕΠΥΟ ή της ΔΟΥ (διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 9).13. Διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας

Σημείωση ΑCCOUNT:

Αφορά σε διαδικαστικά θέματα διακίνησης των σημάτων, στην ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ για την πορεία της διάθεσης των σημάτων κ.λπ. Δεν καταχωρείται λόγω μεγάλης έκτασης και μικρής ή ανύπαρκτης αξίας για τους αναγνώστες.14. Αποστολή στη ΓΓΠΣ των υπεύθυνων δηλώσεων - αποδείξεων πληρωμής από τη διάθεση του ειδικού σήματος

14.1. Γενικές οδηγίες

Οπως έχει προαναφερθεί, οι τράπεζες θα χορηγούν το ειδικό σήμα μόνο όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων, αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν είναι δεσμευτική.

Το χρονικό διάστημα από 1.11.2001 - 14.12.2001 έχει κατανεμηθεί ενδεικτικά στις παρακάτω περιόδους:

Ημερομηνία


1.11.2001 - 8.11.2001


9.11.2001 - 16.11.2001


19.11.2001 - 26.11.2001


27.11.2001 - 4.12.2001


5.12.2001 - 12.12.2001


Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο απόκομμα 2 του ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής υπάρχει προεκτυπωμένη η ένδειξη: "ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ"

Κατά τη χορήγηση του σήματος, οι τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει η ένδειξη, αν έχει συμπληρωθεί το ζητούμενο στοιχείο.

Αν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ΑΦΜ, θα πρέπει να παραπέμπεται ο υπόχρεος για την προμήθεια του σήματος στη ΔΟΥ.14.2. Ενέργειες από τράπεζες

α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένο ειδοποιητηρίου.

β) Παρουσία του υπόχρεου, θα καταχωρούνται τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο.

γ) Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της διάθεσης, θα στείλουν στη ΓΓΠΣ μαγνητικό αρχείο που θα περιέχει τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί (Διεύθυνση: Χανδρή 1 Θεσσαλονίκης, 183 46, Μοσχάτο, Κα Γκύζη - Τηλ.: 48.02.522).

Το μαγνητικό αρχείο θα συνοδεύεται από σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται η τράπεζα, η περίοδος διάθεσης των ειδικών σημάτων και το πλήθος των εγγραφών.

δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των τραπεζών πρέπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης