Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1046/31.1.2002 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2002 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1046/31.1.2002
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ. Πρωτ.: 1009701/178/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1046

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων.
(Υπ. Οικ. 1009701/πολ. 1046/31.01.2002)

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Γ.Γ.Π.Σ., όσον αφορά τις αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2002, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ., του εντύπου με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος".

Το Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο (Ε.Ε.Δ.) συντάσσεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα θα τοποθετηθεί μέσα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα συρραφει με αυτή στο επάνω αριστερό μέρος της τρίτης σελίδας της δήλωσης για να σταλεί στη Γ.Γ.Π.Σ. και το άλλο θα παραμείνει στο φάκελο του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ.

Ειδικά, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, πρέπει να συμπληρώνει μόνος του ο φορολογούμενος το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ. (από τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ή τους ίδιους τους φορολογούμενους), πρέπει ν απαραίτητα να σημειώνεται «Χ» στην ένδειξη «ΝΑΙ» απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912 του πίνακα 2 (Πληροφοριακά στοιχεία) της δήλωσης.

2. Το Ε.Ε.Δ. είναι μονοσέλιδο και περιλαμβάνει δύο πίνακες (Α1, και Β'). Από τους πίνακες αυτούς θα χρησιμοποιηθούν ο πίνακας Α1, για τις δηλώσεις με εισοδήματα των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, καθώς και του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας και ο πίνακας Β1, για τις δηλώσεις με αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής.

3. Παρακάτω παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για τη συμπλήρωση των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. για κάθε πίνακα χωριστά.

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αποδοχές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού η ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

1. Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων των πιο πάνω υπόχρεων των οποίων τα εισοδήματα φορολογούνται με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, πρέπει να συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι οι αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού φορολογούνται με συντελεστή 9%, οι αμοιβές του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος Ε.Ν. φορολογούνται με συντελεστή 6% από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία και οι αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας από την παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη φορολογούνται με συντελεστή 15%.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2768/1999 έχει καταργηθεί η εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί στο φόρο των αμοιβών αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

Συνεπώς, εισφορά Ο.Γ.Α. που αναλογεί στο φόρο εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας.

Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ. παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ορθή εκκαθάριση του φόρου. 2. Οι κωδικοί αριθμοί του πίνακα Α1 του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν ως εξής:

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 - 256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, τόσο αυτές που έχουν καταβληθεί σε δραχμές όσο και εκείνες που τυχόν, έχουν καταβληθεί σε ξένο νόμισμα (μετά τη μετατροπή τους σε δραχμές).

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 255 - 256 του Ε.Ε.Δ. θα γίνει με την ορθή μεταφορά των ποσών τα οποία προκύπτουν από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών, που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φόρου εισοδήματος.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, θα γραφτεί ο φόρος που αναλογεί (εκτός από την εισφορά Ο.Γ.Α. φόρου του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας του ίδιου χρονικού διαστήματος που πρέπει να γραφτεί στους κωδικούς 259 - 260) όπως αυτός γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών.

γ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 259 - 260 θα γραφτεί η εισφορά ΟΓΑ που αναλογεί στο φόρο όπως γράφεται στην οικεία στήλη των βεβαιώσεων αποδοχών του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας.

Σημειώνουμε και πάλι πως η εισφορά ΟΓΑ στο φόρο γράφεται ΜΟΝΟ στο Ε.Ε.Δ.

δ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει εκτός από τους κωδικούς αριθμούς 255-256 να συμπληρωθούν και οι ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής :

αα) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 263 - 264 θα γραφτούν οι αποδοχές για τις οποίες ο φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 265 - 266, θα γραφτεί το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους κωδικούς αριθμούς 313 - 316 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς αριθμούς 257 - 258 του Ε.Ε.Δ., αλλά θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265- 266 του Ε.Ε.Δ. και στους κωδικούς 651 - 652 του πίνακα 9 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά περίπτωση. Το εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κωδικούς αριθμούς 389-390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης (και όχι στους κωδικούς αριθμούς 301-302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης).

ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201 - 202, θα γραφτεί ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και ο κωδικός (3) αν πρόκειται για αμοιβές ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας.

3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα . του εμπορικού ναυτικού, καθώς και το ιπτάμενο προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας πρέπει να συμπληρώσουν τις ενδείξεις της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως

α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης θα γραφτούν σε δραχμές τα ποσά των καθαρών αποδοχών τους, όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα . και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή σε δραχμές πρέπει να γίνεται με βάση την επίσημη ισοτιμία της δραχμής προς το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται και πάλι ότι οι αμοιβές αξιωματικού και του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος εμπορικού πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος εισοδήματος έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν στους κωδικούς αριθμούς 301 -302 του πίνακα 4Α' της δήλωσης αυτής, αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς αριθμούς 389 - 390 του πίνακα 4Ζ' της δήλωσης.

β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 313 - 314 του πίνακα 9 της δήλωσης θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που αναλογούν και στους κωδικούς αριθμούς 315 - 316 του ίδιου πίνακα θα γραφτούν τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του εργοδότη (δεν συναθροίζεται στα ποσά αυτά η εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. στο φόρο του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, που γράφεται μόνο στο Ε.Ε.Δ.). 4. Επισημαίνεται ότι δεν γίνεται εκκαθάριση από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει μέσα στο 2001 τις δύο από τις τρεις ιδιότητες (αξιωματικός εμπορικού ναυτικού, ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα και ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας) του πίνακα Α' του Ε.Ε.Δ. Στην περίπτωση αυτή η εκκαθάριση θα γίνεται χειρόγραφα από τη Δ.Ο.Υ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αν, παρά την κατάργηση παρακράτησης εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο στις αμοιβές των ναυτικών, υπάρχουν βεβαιώσεις αποδοχών αυτών με παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α. στο φόρο, οι δηλώσεις αυτές δεν θα στέλνονται

στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση.

Στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφονται οι οικείες βεβαιώσεις αποδοχών

στους φορολογούμενους προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις από τους εργοδότες τους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εισοδήματα από αμοιβές υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα.

Οι κωδικοί αριθμοί 267 - 268 του πίνακα Β' του Ε.Ε.Δ. θα συμπληρωθούν με το συνολικό ακαθάριστο ποσό των αποδοχών -των υπαλλήλων της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βεβαιώσεις αποδοχών και όχι με το ποσό που έχει γραφτεί στους κωδικούς αριθμούς 301 - 302 του πίνακα 4Α' (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) της δήλωσης.

Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οικον. έτους 2002 το οποίο θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συρράπτεται μέσα στη δήλωση που θα αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ. για μηχανογραφική εκκαθάριση και όχι οποιοδήποτε άλλο έντυπο Ε.Ε.Δ. προηγούμενου οικον. έτους.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης