Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα


Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2017 Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 28/3/2017
Α.Π. : 56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 5215242, 251, 261
E - mail : [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ : «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».


Σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διατάξεις:

Άρθρα, 38, 41, 51, 53 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α'/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

Άρθρο 1, του ν.4425/2016 (Φ.Ε.Κ.185/τ.Α'/30-09-2016) «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

Άρθρο 27, παράγραφος 2, του ν.4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/τ.Α'/19-12- 2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α'85) και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 22, παράγραφος 2α του ν.4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ.Α'/02-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους όσο αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ενώ, για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες.

1. ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. - ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α.
(Άρθρα 51 και 53 ν.4387/2016)


Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4387/2016 προβλέπεται η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ως Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έναρξη λειτουργίας του την 1/1/2017.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από ένα (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια, Φορείς, Κλάδοι, Τομείς και Λογαριασμοί.

Όσον αφορά τα υπαγόμενα πρόσωπα στους κλάδους και λογαριασμούς του εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ανά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)


Στην ασφάλιση του Τομέα υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια τα πρόσωπα που παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία με μισθό:

A. Ω ς σ υ ν τ ά κ τ ε ς

1. α) Στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β) Στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στις περιφέρειες των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου και Μακεδονίας-Θράκης (εκτός νομού Θεσσαλονίκης).
2. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε.).
3. Στους Κρατικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς όλης της χώρας.
4. Στα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται.
5. Στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
6. Στους Ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς.
7. Στα πρακτορεία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ειδήσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων και τη διανομή τους στα Μ.Μ.Ε.
8. Στο «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΤΣΗ», εφόσον είναι μέλη των Ενώσεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/κης. (Άρθρο 39 παρ. 1 ν. 3518/2006).

Β. Ως Υ π ά λ λ η λ ο ι

1. Διοίκησης και Διαχείρισης, που απασχολούνται:
α) στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,
β) στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
γ) στους Ιδιωτικούς Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
δ) στο Ίδρυμα Μπότση, εφόσον είναι μέλη των Ενώσεων Προσωπικού
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσ/κης. (Άρθρο 39 παρ. 1 ν. 3518/2006).

2. Με τις ειδικότητες του ανταποκριτή εξωτερικού με μισθό, χειριστού τηλετυπικών μηχανημάτων, κλισογράφου, εμφανιστή φωτογραφιών, τηλεφωνητή και φωτοειδησεογράφου (αποκλειστικά ημερήσιας εφημερίδας), που απασχολούνται:
α) στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης,
β) στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε), (Μ.Π.Ε.)

Γ. Ως Α ν τ α π ο κ ρ ι τ έ ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ

1. Κρατικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
2. Ιδιωτικών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον και στις δύο περιπτώσεις απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα ως ανταποκριτές με μισθό, όχι κατώτερο των Σ.Σ.Ε. των Συντακτών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και είναι μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ή Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ..

Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΥΠΟΥ
(τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)


α) Οι κατά κύριο επάγγελμα Συντάκτες και υπάλληλοι των εφημερίδων (ημερησίων ή μη) και περιοδικών που εκδίδονται σε όλη την επικράτεια, ε ξ α ι ρ ο υ μ έ ν ω ν των Συντακτών και Υπαλλήλων των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των Συντακτών που απασχολούνται στις ημερήσιες εφημερίδες της περιφέρειας των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας αφενός και Πελοποννήσου, Νήσων και Ηπείρου αφετέρου που απασχολούνται.

β) Οι δημοσιογράφοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με μισθό στο Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. εφόσον δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Ταμείου Τύπου ή του Δημοσίου για την απασχόλησή τους αυτή (από 3-8-95 βάσει της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2328/1995).

γ) Οι δημοσιογράφοι - μέλη της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα γραφεία Τύπου των πολιτικών κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται στο Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου λόγω προηγούμενης απασχόλησης σε άλλο εργοδότη (άρθρο 17 παρ.2 ν.3144/2003).

Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.)


α) Οι απασχολούμενοι με τις ειδικότητες του λινοτύπη, μηχανικού λινοτυπικών μηχανών, πιεστού και βοηθού κυλινδρικών πιεστηρίων, σελιδοποιού και βοηθού αυτού (παλαιά τεχνολογία) στις Ημερήσιες και μη Εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης στα περιοδικά και στις Τυπογραφικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργολαβικά την εκτύπωση Εφημερίδων και Περιοδικών.

β) Οι απασχολούμενοι με τις ειδικότητες του πιεστού και βοηθού επιπέδου πιεστηρίου στις Ημερήσιες Εφημερίδες Αθηνών (εφόσον και το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό της εφημερίδας, ασφαλίζεται στο Τ.ΑΤ.Τ.Α..

γ) Οι απασχολούμενοι με τις ειδικότητες του φωτοστοιχειοθέτη, σελιδοποιού (μοντέρ) χειριστού ηλεκτρονικού εγκεφάλου, ηλεκτρολόγου, μηχανικού κυλινδρικού πιεστηρίου, φωτογράφου και φωτομεταφορέα (νέα τεχνολογία) ενθέτη, φωτοσυνθέτη, χειριστή χρωμογράφου και βοηθού (scanner), ηλεκτρονικού, εκτυπωτή και βοηθού εκτυπωτή (offset), γραφίστα, ρολοφορέα, μακετίστα, χειριστή μηχανών συσκευασίας (ferak) και πληκτρολόγου ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ημερήσιες και εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες Αθηνών και στις ημερήσιες πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες της Θεσσαλονίκης.

δ) Οι απασχολούμενοι τεχνικοί τύπου με όλες τις ειδικότητες της νέας τεχνολογίας στις Τυπογραφικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργολαβικά τη φωτοστοιχειοθεσία ή σελιδοποίηση ή εκτύπωση ημερήσιων και εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων Αθηνών, καθώς και ημερησίων οικονομικών και αθλητικών Εφημερίδων Αθηνών, στα Περιοδικά που εκδίδονται στο Ν. Αττικής, καθώς και στις Τυπογραφικές Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτύπωση εργολαβικά των περιοδικών αυτών.

Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α.)


Οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία σε πρακτορεία εφημερίδων, διανομής τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που κυκλοφορούν μέσω των Πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ' Ασφάλισης - Παροχών του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ
τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ.)


Οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία σε πρακτορεία εφημερίδων, διανομής τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την διακίνηση, διανομή και πώληση εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που κυκλοφορούν μέσω των Πρακτορείων, εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης - Παροχών του Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε., που καθορίσθηκε με την υπ' αριθ. 31720/Σ.503./10-12-1962 Απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 503).

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/τ.Α'/19-12-2016) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α'85) και άλλες διατάξεις» αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, ως ακολούθως:
«Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%.
Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για το μήνα Δεκέμβριο 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται».

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 3, στοιχ. β', του άρθρου 38, του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :
«3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ.1 του α.ν.1846/51:
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.».
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ως ορίζεται ανωτέρω και η πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 4331/2015 (Φ.Ε.Κ.69/τ.Α'/02-07-2015) για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ. 5β του Α.Ν. 1846/1951 (Φ.Ε.Κ.179/τ.Α').

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη - ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας Σύνταξης των υπαγόμενων στην ασφάλιση των τεσσάρων Διευθύνσεων του τ. Ε.Τ.Α.Π. -
Μ.Μ.Ε. και του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης, από 1/1/2017 διαμορφώνονται ως εξής :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.

Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ (τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)
Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Α.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Θ.)
 
  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
  ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020

 

Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ (τ. Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.)
Τεχνικοί Τύπου Αθηνών – Θεσσαλονίκης
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
  ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
ΒΑΡΕΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3,60% 0% 3,60%
(Άρθρο 22 παρ.2α ν.4331/2015)
 

 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4425/2016 (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α'/30-09-16) ορίζεται ότι :
«1. Από 1/1/2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ , των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη».
Κατά συνέπεια, και για τους μισθωτούς τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θα διενεργούνται, από 1/1/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

 
   
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
  ΣΥΝΟΛΟ
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
       
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%


4. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 97 «Εισφορές επικουρικής ασφάλισης» του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι :
«1. Από 1/6/2016 και μέχρι τις 31/5/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1/6/2019 και μέχρι την 31/5/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1/1/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015».

Συνεπώς, από 1/1/2017 εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης συνεχίζουν να παρακρατούνται υπέρ του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) πρώην Ε.Τ.Ε.Α., ως ακολούθως:
 

   
  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
  ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  
  ΣΥΝΟΛΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,5% από 1/1/2017 3,5% από 1/1/2017 7% από 1/1/2017
 
       
  3,25% από 1/1/2019 3,25% από 1/1/2019 6,5% από 1/1/2019
  έως 31/5/2022 έως 31/5/2022 έως 31/5/2022


5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε.

Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α'159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο (παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4411/2016) εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ (άρθρο 52 παρ. 3 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει), να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.

6. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΩΤΑΤΟ και ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

6.1. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 α και β του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη βάση υπολογισμού των εισφορών και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., (σχετ. η με αριθμ. εγκύκλιο 34/16 εγκύκλιος τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων , θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

6.2. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Με τις διατάξεις της παρ. 3 της υπ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222) ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

6.3. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 27 του ν. 4445/2016 (Φ.Ε.Κ.236/Α719-12-2016) προστίθεται στην παρ.2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 περίπτωση γ' ως εξής:
«γ. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.».

Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β') της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α'222) ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.

7. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38, του ν.4387/2016, ορίζονται τα ακόλουθα :

7. «Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αναλόγως εφαρμοζομένης.»

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ.
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του απασχολούμενου με τα στοιχεία
ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής :

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0750» με λεκτική περιγραφή : «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ» σε συνδυασμό με τους παρακάτω Κωδικούς Ειδικοτήτων αναλόγως της ασφαλιστικής περίπτωσης, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες (ΠΙΝΑΚΕΣ Α' έως Ζ'):

Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)
ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ Α' έως Δ'
ΠΙΝΑΚΑΣ Α1'

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σταθμών, Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία κάτω των 3000 φύλλων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης.
Ασφαλισμένοι : Μη Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ. Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

> Κωδικός Ειδικότητας «000500» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «090» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        19,52% από 1/1/2017 33,69% από 1/1/2017
0750 000500 090 14,17% 20,98% από 1/1/2018 35,15% από 1/1/2018
        22,43% από 1/1/2019 36,60% από 1/1/2019
        23,89% από 1/1/2020 38,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Α2'

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σταθμών, Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία κάτω των 3000 φύλλων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Ασφαλισμένοι : Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.

Με Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
> Κωδικός Ειδικότητας «000501» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «091» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        11,47% από 1/1/2017 19,59% από 1/1/2017
0750 000501 091 8,12% 12,93% από 1/1/2018 21,05% από 1/1/2018
        14,38% από 1/1/2019 22,50% από 1/1/2019
        15,84% από 1/1/2020 23,96% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Β1'

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Με κυκλοφορία άνω των 3000 φύλλων.
Ασφαλισμένοι : Μη Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

> Κωδικός Ειδικότητας «000502» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «092» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        17,52% από 1/1/2017 31,69% από 1/1/2017
0750 000502 092 14,17% 18,98% από 1/1/2018 33,15% από 1/1/2018
        20,43% από 1/1/2019 34,60% από 1/1/2019
        21,89% από 1/1/2020 36,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Β2'

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Με κυκλοφορία άνω των 3000 φύλλων.
Ασφαλισμένοι : Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Με Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

> Κωδικός Ειδικότητας «000503» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «093» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        9,47% από 1/1/2017 17,59% από 1/1/2017
0750 000503 093 8,12% 10,93% από 1/1/2018 19,05% από 1/1/2018
        12,38% από 1/1/2019 20,50% από 1/1/2019
        13,84% από 1/1/2020 21,96% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'
Συντάκτες Ημερησίων Εφημερίδων Επαρχιών.
Εργοδότης : Μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.
Δικαιούχοι έκπτωσης 75% στην εισφορά εργοδότη κλάδου Ανεργίας. (ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39)

> Κωδικός Ειδικότητας «000504» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «094» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        18,02% από 1/1/2017 32,19% από 1/1/2017
0750 000504 094 14,17% 19,48% από 1/1/2018 33,65% από 1/1/2018
        20,93% από 1/1/2019 35,10% από 1/1/2019
        22,39% από 1/1/2020 36,56% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'
Συντάκτες Ημερησίων Εφημερίδων Επαρχιών.
Εργοδότες: Μη μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων.
Δικαιούχοι έκπτωσης 50% στην εισφορά εργοδότη κλάδου Ανεργίας. (ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39)

> Κωδικός Ειδικότητας «000505» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «095» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        18,52% από 1/1/2017 32,69% από 1/1/2017
0750 000505 095 14,17% 19,98% από 1/1/2018 34,15% από 1/1/2018
        21,43% από 1/1/2019 35,60% από 1/1/2019
        22,89% από 1/1/2020 37,06% από 1/1/2020


Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά Ανταποκριτές ξένου τύπου - Φωτοειδησεογράφοι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία
ΠΙΝΑΚΕΣ Ε1' και Ε2
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1'
ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

> Κωδικός Ειδικότητας «000506» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «096» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης:
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        20,69% από 1/1/2017 36,69% από 1/1/2017
0750 000506 096 16% 22,15% από 1/1/2018 38,15% από 1/1/2018
        23,60% από 1/1/2019 39,60% από 1/1/2019
        25,06% από 1/1/2020 41,06% από 1/1/2020


Δεύτερη εγγραφή στην ΑΠΔ για την απεικόνιση του κλάδου ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ως παρακάτω αναφέρεται

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2'
ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

> Κωδικός Ειδικότητας «000510» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «074» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        20,69% από 1/1/2017 40,69% από 1/1/2017
0750 000510 074 20% 22,15% από 1/1/2018 42,15% από 1/1/2018
        23,60% από 1/1/2019 43,60% από 1/1/2019
        25,06% από 1/1/2020 45,06% από 1/1/2020

Γ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.) ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ' Τεχνικοί Τύπου Αθηνών - Θεσσαλονίκης

> Κωδικός Ειδικότητας «000507» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «097» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 
           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        17,52% από 1/1/2017 35,29% από 1/1/2017
0750 000507 097 17,77% 18,98% από 1/1/2018 36,75% από 1/1/2018
        20,43% από 1/1/2019 38,20% από 1/1/2019
        21,89% από 1/1/2020 39,66% από 1/1/2020

Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (Τομέας Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Αθηνών)

Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση
Διανομή και Πώληση Εντύπων Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της τέως Δ' Διεύθυνσης (Αθηνών - Πειραιά - Περιχώρων)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τομέας Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Θεσσαλονίκης)

Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση
Διανομή και Πώληση Εντύπων. Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας του τέως Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ Ζ1' και Ζ2
ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ1' ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

> Κωδικός Ειδικότητας «000508» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «098» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 
           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        17,52% από 1/1/2017 31,69% από 1/1/2017
0750 000508 098 14,17% 18,98% από 1/1/2018 37,15% από 1/1/2018
        20,43% από 1/1/2019 38,06% από 1/1/2019
        21,89% από 1/1/2020 40,06% από 1/1/2020


Δεύτερη εγγραφή στην ΑΠΔ για την απεικόνιση του κλάδου ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ως παρακάτω αναφέρεται

ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ2' ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

> Κωδικός Ειδικότητας «000511» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «075» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης :
 

           
ΚΑΔ ΚΩΔΙΚ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
        17,52% από 1/1/2017 35,69% από 1/1/2017
0750 000511 075 18,17% 18,98% από 1/1/2018 37,15% από 1/1/2018
        20,43% από 1/1/2019 38,60% από 1/1/2019
        21,89% από 1/1/2020 40,06% από 1/1/2020


Προκειμένου να απεικονιστεί στην Α.Π.Δ. ο κλάδος ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ - Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. έχουν δημιουργηθεί δύο (2) διακριτοί Κ.Π.Κ. οι οποίοι συνδέονται αποκλειστικά με τον Κ.Α.Δ. : «0751» και αφορούν πρόσθετη εγγραφή στην Α.Π.Δ..

Συγκεκριμένα:

> «076» τ. Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου - Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.) και
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ 2% 2% 4%


> «077» τ. Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Δ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Αθηνών) και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π - Μ.Μ.Ε. (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Θεσσαλονίκης)
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ       ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ         ΣΥΝΟΛΟ
   
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       4%                       0%                        4%
 


Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταχώρησης στην Α.Π.Δ. πρέπει να καταχωρούνται ταυτόχρονα :

Στο πεδίο Ημέρες Ασφάλισης οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.
Στο πεδίο Τύπος Αποδοχών θα καταχωρούνται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 - Τακτικές Αποδοχές
14 - Λοιπές Αποδοχές
9 - Αναδρομικές Αποδοχές
11 - Υπερωρίες
08 - Αποδοχές Ασθενείας
3 - Δώρο Χριστουγέννων
05 - Επίδομα Αδείας
4 - Δώρο Πάσχα
10 - Bonus

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 (Α'88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. ΚΥΑ 23411/2131/30.12.2011 (Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται - ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ. Ε40/627/5.9.2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π.Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 Υ.Α.), στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2017 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ. αριθ. Ε40/879/19.12.2016 Γ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.) οι δε αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε) (σχετ. Γ.Ε Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και E40/433/10.6.2016 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1΄
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σταθμών,
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία κάτω των 3000 φύλλων
και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Ασφαλισμένοι: Μη Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. & Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΠΑΛΑΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000500
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 090
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  0% 2% 2%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  3,50% 3,50% 7%
    19,52% από 1/1/2017 33,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 20,98% από 1/1/2018 35,15% από 1/1/2018
    22,43% από 1/1/2019 36,60% από 1/1/2019
    23,89% από 1/1/2020 38,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Α2΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών σταθμών, Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης με κυκλοφορία κάτω των 3000 φύλλων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Ασφαλισμένοι: Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. & Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Με Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΠΑΛΑΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000501
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 091
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  0% 2% 2%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
    11,47% από 1/1/2017 19,59% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 8,12% 12,93% από 1/1/2018 21,05% από 1/1/2018
    14,38% από 1/1/2019 22,50% από 1/1/2019
    15,84% από 1/1/2020 23,96% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Β1΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Με κυκλοφορία άνω των 3000 φύλλων
Ασφαλισμένοι: Μη Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. & Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Χωρίς Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000502
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 092
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  0% 0% 0%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  3,50% 3,50% 7%
    17,52% από 1/1/2017 31,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 18,98% από 1/1/2018 33,15% από 1/1/2018
    20,43% από 1/1/2019 34,60% από 1/1/2019
    21,89% από 1/1/2020 36,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Β2΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Με κυκλοφορία άνω των 3000 φύλλων
Ασφαλισμένοι: Μέλη Ενώσεων Ε.Σ.Η.Ε.Α., Ε.Π.Η.Ε.Α., Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. & Ε.Π.Η.Ε.Α.Μ.Θ.
Με Ασφάλιση στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000503
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 093
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ 0% 0% 0%
       
 Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 0,36% 0,46%
       
 Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
    9,47% από 1/1/2017 17,59% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 8,12% 10,93% από 1/1/2018 19,05% από 1/1/2018
    12,38% από 1/1/2019 20,50% από 1/1/2019
    13,84% από 1/1/2020 21,96% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες Ημερησίων Εφημερίδων Επαρχιών
Εργοδότης: Μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων
Δικαιούχοι έκπτωσης 75% στην εισφορά εργοδότη κλάδου Ανεργίας
(ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39)

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000504
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 094
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  0% 0,50% 0,50%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  3,50% 3,50% 7%
    18,02% από 1/1/2017 32,19% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 19,48% από 1/1/2018 33,65% από 1/1/2018
    20,93% από 1/1/2019 35,10% από 1/1/2019
    22,39% από 1/1/2020 36,56% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Α΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.)

Συντάκτες Ημερησίων Εφημερίδων Επαρχιών
Εργοδότες: Μη μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων
Δικαιούχοι έκπτωσης 50% στην εισφορά εργοδότη κλάδου Ανεργίας
(ν.3518/2006 παρ.7 άρθρο 39)

ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000505
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 095
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 0% 1% 1%
       
 Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  3,50% 3,50% 7%
    18,52% από 1/1/2017 32,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 19,98% από 1/1/2018 34,15% από 1/1/2018
    21,43% από 1/1/2019 35,60% από 1/1/2019
    22,89% από 1/1/2020 37,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά Ανταποκριτές ξένου τύπου – Φωτοειδησεογράφοι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Κ.Α.Δ.: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000506
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 096
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  1,83% 3,17% 5%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      
  3,50% 3,50% 7%
    20,69% από 1/1/2017 36,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 16% 22,15% από 1/1/2018 38,15% από 1/1/2018
    23,60% από 1/1/2019 39,60% από 1/1/2019
    25,06% από 1/1/2020 41,06% από 1/1/2020


Κ.Α.Δ.: 0751
Κωδικός Ειδικότητας: 000506
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 076
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ      
2% 2% 4%


ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2΄
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Β΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(τ. Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.)

Συντάκτες και Διοικητικοί υπάλληλοι Εντύπων και Περιοδικών Πανελλαδικά Ανταποκριτές ξένου τύπου – Φωτοειδησεογράφοι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε πρακτορεία

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000510
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 074
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ  1,83% 3,17% 5%
       
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
       
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 3,50% 3,50% 7%
ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΤΟΜΕΑΣ      
4% 0% 4%
    20,69% από 1/1/2017 40,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 20% 22,15% από 1/1/2018 42,15% από 1/1/2018
    23,60% από 1/1/2019 43,60% από 1/1/2019
    25,06% από 1/1/2020 45,06% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄

ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
Γ΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Α.Τ.Τ.Α. - Θ.)

Τεχνικοί Τύπου Αθηνών – Θεσσαλονίκης
ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000507
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 097
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
ΒΑΡΕΑ      
ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3,60% 0% 3,60%
(Άρθρο 22 παρ.2α ν.4331/2015)      
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ      
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ      
  0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ.  0% 0% 0%
Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. 1% 0% 1%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
Ο.Ε.Ε. 0,35% 0% 0,35%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α.      
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 3,50% 3,50% 7%
ΑΘΗΝΩΝ -      
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
    17,52% από 1/1/2017 35,29% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 17,77% 18,98% από 1/1/2018 36,75% από 1/1/2018
    20,43% από 1/1/2019 38,20% από 1/1/2019
    21,89% από 1/1/2020 39,66% από 1/1/2020


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ1΄ ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.

- Δ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
(Τομέας Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Αθηνών)
Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων
Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της Δ΄ Διεύθυνσης Ασφάλισης – Παροχών τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. (Αθηνών – Πειραιά - Περιχώρων)

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Τομέας Τ.Σ.Ε.Υ.Π. – Θεσσαλονίκης)
Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων
Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Τμήματος Ασφάλισης–Παροχών Θεσσαλονίκης τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Κ.Α.Δ.: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000508
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 098
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)      
  2,15% 4,30% 6,45%
       
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
       
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 0% 0% 0%
 Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.  0,10% 0,36% 0,46%
Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)      
1% 0% 1%
Ο.Ε.Ε.      
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ) 0,35% 0% 0,35%
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. 3,50% 3,50% 7%
τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.      
    17,52% από 1/1/2017 31,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 14,17% 18,98% από 1/1/2018 37,15% από 1/1/2018
    20,43% από 1/1/2019 38,06% από 1/1/2019
    21,89% από 1/1/2020 40,06% από 1/1/2020


Κ.Α.Δ.: 751
Κωδικός Ειδικότητας: 000508
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 077
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
     
     
4% 0% 4%


ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ2΄
ΜΙΣΘΩΤΟΙ τ. Ε.Τ.Α.Α. - Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.
- Δ΄ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. - Αθηνών)

Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων
Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας της τέως Δ΄ Διεύθυνσης
(Αθηνών – Πειραιά - Περιχώρων)

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (τ. Τ.Σ.Ε.Υ.Π. – Θ.)

Μισθωτοί απασχολούμενοι σε Πρακτορεία Εφημερίδων, Διανομής Τύπου και για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων με κύρια δραστηριότητα την Διακίνηση Διανομή και Πώληση Εντύπων
Εντός της ασφαλιστέας περιοχής αρμοδιότητας του τέως Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης

ΚΑΔ: 0750
Κωδικός Ειδικότητας: 000511
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 075
 

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
    8,96% από 1/1/2017 15,63% από 1/1/2017
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 10,42% από 1/1/2018 17,09% από 1/1/2018
    11,87% από 1/1/2019 18,54% από 1/1/2019
    13,33% από 1/1/2020 20,00 % από 1/1/2020
ΑΣΘΕΝΕΙΑ      
ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ      
ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0% 0%
0,10% 0,36% 0,46%
0% 0,15% 0,15%
Ο.Ε.Κ. 1% 0% 1%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
Ο.Ε.Ε. 0,35% 0% 0,35%
(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
τ. Ε.Τ.Ε.Α. 3,50% 3,50% 7%
τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.      
ΠΡΟΝΟΙΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.      
ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      
  4% 0% 4%
    17,52% από 1/1/2017 35,69% από 1/1/2017
ΣΥΝΟΛΟ 18,17% 18,98% από 1/1/2018 37,15% από 1/1/2018
    20,43% από 1/1/2019 38,06% από 1/1/2019
    21,89% από 1/1/2020 40,06% από 1/1/2020

 

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης