Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017 Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1071/31-01-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-2017 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β' 1000/24-03-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) και των άρθρων 72 και 73 του ιδίου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «οι τίτλοι και κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.), που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό αναφέρονται στο κείμενο της Σ.Ο. του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2031/2001 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2001 (ΕΕ L 279 της 23.10.2001), που τροποποιεί το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4389/2016 (94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Α'178/2014 και Α'25/2015 για διόρθωση σφάλματος).

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 130 και Β' 372), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Την ανάγκη καθορισμού ποσοστών απομείωσης σε ενεργειακά προϊόντα κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν.2960/2001.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας):

Ι. Βενζίνη των περιπτώσεων α', β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενη με θαλάσσια μέσα:
i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 m3 μέχρι και 0,70% κατ' όγκο
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 m3 μέχρι και 2% κατ' όγκο.
β) Διακινούμενη με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατ' όγκο.
γ) Διακινούμενη με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ' όγκο.
δ) Αποθηκευμένη σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατ' όγκο.

II. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των περιπτώσεων στ', ζ', και η', κηροζίνη των περιπτώσεων ι', ια' και ιβ' και βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, της περίπτωσης κστ', της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα:
i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 m3 μέχρι και 0,60% κατ' όγκο
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 m3 μέχρι και 1,30% κατ' όγκο.
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατ' όγκο.
γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ' όγκο.
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,20% κατ' όγκο.

III) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - ΜΑΖΟΥΤ) της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενο με θαλάσσια μέσα:
i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 ΜΤ μέχρι και 0,50% κατά βάρος
ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 ΜΤ μέχρι και 1% κατά βάρος.
β) Διακινούμενο με χερσαία μέσα μέχρι και 0,30% κατά βάρος.
γ) Διακινούμενο με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος.
δ) Αποθηκευμένο σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,10% κατά βάρος.

IV) Υγραέρια και μεθάνιο των περιπτώσεων ιγ', ιδ', και ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος.

2. Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας):

Ι. Βενζόλιο (βενζένιο) (Σ.Ο. 27.07.10) και Εξάνιο (Σ.Ο. 27.10.11.25) των περιπτώσεων β' και γ', της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα:
- Από δεξαμενή σε δεξαμενή
- Κατά την πλήρωση βαρελιών
- Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
- Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 1% κατά βάρος.

II. Τολουόλιο (τολουένιο) (Σ.Ο. 27.07.20) και Τολουόλιο (Σ.Ο. 29.02.30) των περιπτώσεων β' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, Ξυλόλιο (Ξυλένιο) (Σ.Ο. 27.07.30) και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (Σ.Ο. 29.02.44) των περιπτώσεων β' και στ' της ιδίας παραγράφου, άλλα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D86) (Σ.Ο. 27.07.50) της περίπτωσης β' και ελαφρύ πετρέλαιο White Spirit (Σ.Ο. 27.10.11.21) της περίπτωσης γ' της ίδιας παραγράφου, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα:
- Από δεξαμενή σε δεξαμενή
- Κατά την πλήρωση βαρελιών
- Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
- Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,60% κατά βάρος.

III. Άλλα ελαφρά λάδια (Σ.Ο. 27.10.11.90) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα:
- Από δεξαμενή σε δεξαμενή
- Κατά την πλήρωση βαρελιών
- Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
- Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος.

IV. Άλλα μεσαία λάδια (Σ.Ο. 27.10.19.29) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,60% κατά βάρος
β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατά βάρος
γ) Διακινούμενα:
- Από δεξαμενή σε δεξαμενή
- Κατά την πλήρωση βαρελιών
- Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων
- Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος
δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη: μέχρι και 0,20% κατά βάρος

V. Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι (Σ.Ο. 29.01.10) της περιπτώσεως ε', της παραγράφου 3, άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.
α) Πεντάνια, εξάνια και επτάνια : Όμοια με την υποπαράγραφο Ι, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου.
β) Οκτάνια, εννεανια έως και δεκαπεντανια: Όμοια με την υποπαράγραφο II, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατά το στάδιο της αποθήκευσής τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή.
Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι ημερήσιες διακινηθείσες ποσότητες (εισροές εκροές), με αναφορά στα σχετικά παραστατικά/έγγραφα, η πραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Η φυσική απομείωση υπολογίζεται ημερησίως, με βάση το ισοζύγιο ημέρας, δηλαδή την ποσότητα που παρέμεινε αποθηκευμένη για μία ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοτικό απόθεμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς και τις εισροές και εκροές ποσοτήτων της τρέχουσας ημέρας. Για κάθε ημέρα παραμονής ορισμένης ποσότητας καυσίμου στην φορολογική αποθήκη, η φυσική απομείωση (φύρα) που αντιστοιχεί στην ημέρα παραμονής, υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του όγκου του καυσίμου επί το πηλίκον της διαίρεσης του ποσοστού (ή του συντελεστή) απομείωσης, όπως έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο προϊόν, διά του αριθμού των ημερών του μήνα. Η συνολική ποσότητα φυσικής απομείωσης για κάθε μήνα, είναι το άθροισμα των ημερησίων φυσικών απομειώσεων.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του μηνός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό έλεγχο της φορολογικής αποθήκης.


2. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της διακίνησης, είτε στο εσωτερικό μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, γίνεται κατά την άφιξη της αποστολής, με την υποβολή από τον παραλήπτη σχετικής αίτησης στην αρμόδια για τον έλεγχό του Τελωνειακή Αρχή.
Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται, η ιδιότητα του παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, το είδος του προϊόντος, η αποσταλείσα και παραλήφθείσα ποσότητα, ο τρόπος μεταφοράς, η πραγματική φύρα και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, ο αριθμός αναφοράς και το είδος του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.

Άρθρο 3

1. Με την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τη διενέργεια φυσικού ή λογιστικού ελέγχου.

2. Εφόσον από τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1, δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων.

3. Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα πλέον των ποσοτήτων φυσικής απομείωσης που προσδιορίζονται βάσει των προηγούμενων άρθρων (νόμιμης φύρας), καταβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν μετά των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παράγραφος 1 του ν. 2960/2001 περί απλών τελωνειακών παραβάσεων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του άρθρου 119Α παράγραφος 2 του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης