Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1228/4.10.2001 Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1228/4.10.2001
Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

ΠΟΛ.1228/4.10.2001 Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1059477/10529/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός
Τηλέφωνο: 3375311

ΠΟΛ.: 1228
ΘΕΜΑ: Η ζημία από εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται φορολογικά.


Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 3 του Ν.2753/1999 , εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης.  

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 , όπως ισχύουν μετά την .αντικατάσταση τους με την παρ. 15 του άρθρου 23 του Ν.2214/1994 , ορίζεται, ότι η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ΄ ωφελεία των μεριδιούχων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων.  

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι και μετά τον προσδιορισμό και από το νόμο της υπεραξίας που προκύπτει κατά την εξαγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ως εισοδήματος από κινητές αξίες, το εισόδημα αυτό εξακολουθεί να απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 1969/1991.  

4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, για την εξεύρεση του απαλλασσόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2238/1994, εισοδήματος από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο λαμβάνεται το τελικό αποτέλεσμα, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση ζημιών που προέκυψαν μέσα στη χρήση από την ίδια αιτία ( 1112474/11351/Β0012/15.12.2000 έγγραφό μας).  

5. Από όλα τα ανωτέρω και κατ' ανάλογη εφαρμογή, λόγω συνάφειας, του τρόπου υπολογισμού του απαλλασσόμενου από τη φορολογία εισοδήματος κέρδους από την πώληση μετοχών και στην εξαγορά μεριδίων, προκύπτει, ότι με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 48 του Ν.1969/1991 , απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος το τελικό θετικό αποτέλεσμα μέσα στη χρήση από τις εξαγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων όπως αυτό υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από τα κέρδη, των εξαγορών της ζημίας που προκύπτει στη χρήση αυτή από την ίδια αιτία.  

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή μετά το πιο πάνω συμψηφισμό για το σύνολο των εξαγορών μεριδίων, προκύψει στο τέλος της χρήσης τελικό αποτέλεσμα ζημιογόνο, τότε αυτό δεν μπορεί να αναγνωρισθεί φορολογικά για μεταφορά και συμψηφισμό στις-επόμενες χρήσεις καθ' όσον, η αναγνώριση αυτή θα προϋπέθετε ότι και το αντίστοιχο θετικό στοιχείο (ωφέλεια) από τις υπόψη εξαγορές θα υπόκειντο σε φορολογία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει όπως προαναφέρθηκε.  

Μ.Ε.Υ.  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης