ΠΟΛ.1224/25.9.2001

Εκπτωση ως δαπάνης του τεκμαρτού ενοικίου από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ

25 Σεπ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1089345/1443/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ.15)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1224

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ως δαπάνης του τεκμαρτού ενοικίου από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου επιχείρησης που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

1089345/1443/Α0012/ΠΟΛ.1224/25.9.2001
Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2238/1994, εισόδημα από ακίνητα είναι αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό ή κατά περίπτωση γεωργικό έτος, είτε από εκμίσθωση ή επίταξη ή έμμεσα από ιδιοκατοίκηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών, είτε από εκμίσθωση γαιών.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, στα γενικά έξοδα διαχείρισης περιλαμβάνεται και το τεκμαρτό ενοίκιο των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι εκπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων (περιλαμβάνεται και το γενικό έξοδο διαχείρισης του τεκμαρτού ενοικίου από ακίνητα) ενεργούνται με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτών έχουν αναγραφεί στα βιβλία της επιχείρησης.

4. Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), ο υπόχρεος στην τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας καταχωρεί τα έσοδα και τις δαπάνες στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων - εξόδων σύμφωνα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ.

5. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΒΣ, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, γίνεται ανάλυση των ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με διάκριση λιανικών - χονδρικών, των εξόδων για αμοιβές προσωπικού και τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα. Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται αν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων - εξόδων.

6. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου από ατομική επιχείρηση με βιβλία Β' κατηγορίας, το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση αποτελεί σε κάθε περίπτωση εισόδημα από ακίνητα (Α' κατηγορίας), ανεξάρτητα από την καταχώριση ή μη στα τηρούμενα βιβλία. Για την αναγνώριση όμως ως εξόδου του αντίστοιχου ποσού τεκμαρτού ενοικίου, απαιτείται η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία (εσόδων - εξόδων), η οποία μπορεί να διενεργηθεί κατά την ανακεφαλαίωση εσόδων - εξόδων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος.

Taxheaven.gr