ΠΟΛ.1218/14.9.2001

Εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30.9.1990Σχόλια:


14 Σεπ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1085590/2077/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ (16) - ΤΜΗΜΑ: Α'
Β) Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) - ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1218

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση προσυμφώνων μεταβίβασης ακινήτων, με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης, που έχουν συνταχθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1990.
1085590/2077/ΔΜ/ΠΟΛ.1218/14.9.2001

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α'), σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται υποχρεωτικά ΑΦΜ σε όλα τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της ελληνικής επικράτειας.

2. Τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει και ανακαθορίζει με αποφάσεις του, μεταξύ άλλων, τις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική χορήγηση του ΑΦΜ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλει με αποφάσεις του, κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους και με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), με την οποία ορίζεται η έννοια της συναλλαγής ή της πράξης.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') απόφασής μας, με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ σε όλα τα συμβόλαια που καταρτίζονται και αφορούν μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου επί ακινήτου δικαιώματος από οποιαδήποτε αιτία.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1109793/6134-11/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β') απόφασής μας, με τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων από τον μεταβιβάζοντα.

6. Το γεγονός ότι έχουν συνταχθεί σε προγενέστερα έτη, πριν την ισχύ των παραπάνω αποφάσεών μας, προσύμφωνα μεταβίβασης ακινήτων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης και κατά την κατάρτιση των οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης αυτών είναι αδύνατη η ανεύρεση του εκ προσυμφώνου πωλητή για να προσκομίσει αποδεικτικό ενημερότητάς του ή να υποβάλει δήλωση απόδοσης ΑΦΜ, εφόσον δεν διαθέτει.

7. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε την προβλεπόμενη από την υπ' αριθ. 1066050/1621/ΔΜ/30.6.1999 (ΦΕΚ 1456/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προθεσμία, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2002.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Taxheaven.gr