Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-2017 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.


Άρθρα
Αναλυτικοί πίνακες παρακράτησης φόρου άρθρου 64 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ Α.Ε.


 Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλος της ΣΟΛ Α.Ε.


Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr


ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: ΕΩΣ 31-12-2016 10% - ΑΠΟ 1/1/2017 15%

 

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚ/ΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΌΧΙ (1) ΌΧΙ (1) ΌΧΙ (1) ΌΧΙ (1) ΌΧΙ (1) ΌΧΙ (1) - ΌΧΙ (1)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (2) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 ΓΙΑ Ν.Π. / ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/15) (2) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 - ΝΑΙ/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (3)
ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΟΓΡ. ΒΙΒΛΙΑ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 ΝΑΙ ΝΑΙ/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (2) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 ΓΙΑ Ν.Π. / ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/15) (2) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 1 - ΝΑΙ/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (3)
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - - - - - - ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ. 1042/2015 -
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  ΦΓΚ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (3)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Βάσει ΠΟΛ.1042/26.1.2015 παρ. 3.

(2) Στην περίπτωση που από την οικεία ΣΑΔΦ προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης τότε πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση (ΠΟΛ.1042/26.1.2015 παρ. 16 περ. γ).

(3) Στην περίπτωση που δικαιούχος εισοδήματος είναι το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενεργείται καμία παρακράτηση φόρου (ΠΟΛ.1044/10.2.2015).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64) - Προσοχή όμως βάσει ΠΟΛ.1012/3.1.2014 απόδοση 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.. (Άρθρο 36 παρ. 2 ν. 4172/2013).

Β. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα των περ. β΄ έως και ε΄ του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013 (Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΣΕΚΑ, Διεθνείς Οργανισμοί, ΤΑΙΠΕΔΑ Α.Ε.) δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους (ΠΟΛ.1044/10.2.2015). Σχετική και η ΠΟΛ.1074/7.6.2016.

Γ. Επίσης επισημαίνεται ότι στην περίπτωση διανομής προϊόντος εκκαθάρισης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013 περί εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου διανεμομένων, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται σε περιπτώσεις πλην της εκκαθάρισης, όπως άλλωστε ορίζεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών - θυγατρικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων των ΣΑΔΦ. (ΠΟΛ.1059/18.3.2015).

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΟΚΩΝ 15% (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ)
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΚΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Α.Ε. (2) ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2 ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΊΝΑΙ Α.Ε. (2) ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Στην περίπτωση που δικαιούχος εισοδήματος είναι το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενεργείται καμία παρακράτηση φόρου (ΠΟΛ.1044/10.2.2015).

(2) Καθώς στο Παράρτημα της Οδηγίας 2003/49/ΕΚ από τις Ελληνικές Εταιρίες περιλαμβάνονται μόνο οι Ανώνυμες (ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

Στην περίπτωση που από την οικεία ΣΑΔΦ προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης τότε πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση (ΠΟΛ.1042/26.1.2015 παρ. 16 περ. γ)

Δεν παρακρατείται φόρος τόκων στις περιπτώσεις πληρωμών τόκων Τραπεζικών και Διατραπεζικών δανείων (άρθρο 64 παρ. 6) - Δεν ισχύει η απαλλαγή για τόκους ομολογιακών δανείων.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64) - Προσοχή όμως βάσει ΠΟΛ.1012/3.1.2014 απόδοση 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.. (Άρθρο 37 παρ. 4 ν. 4172/2013).

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα των περ. β΄ έως και ε΄ του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013 (Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΣΕΚΑ, Διεθνείς Οργανισμοί, ΤΑΙΠΕΔΑ Α.Ε.) δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους (ΠΟΛ.1044/10.2.2015). Σχετική και η ΠΟΛ.1074/7.6.2016.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 20%
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΝΑΙ ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΘ. 63 ΠΑΡ. 2/ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ (ΠΟΛ. 1042/2015) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 5 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ  (1)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Στην περίπτωση που δικαιούχος εισοδήματος είναι το Ελληνικό Δημόσιο δεν ενεργείται καμία παρακράτηση φόρου (ΠΟΛ.1044/10.2.2015). Στην περίπτωση που από την οικεία ΣΑΔΦ προβλέπεται μηδενικός συντελεστής παρακράτησης τότε πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση (ΠΟΛ.1042/26.1.2015 παρ. 16 περ. γ).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64) - Προσοχή όμως βάσει ΠΟΛ.1012/3.1.2014 απόδοση 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εάν το εισόδημα από δικαιώματα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.. (άρθρο 38 παρ. 2). ΠΡΟΣΟΧΗ για τα εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) φυσικών προσώπων δεν ισχύει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στις περιπτώσεις που ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας των δικαιωμάτων που κατέχουν (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το εισόδημα που αποκτούν τα πρόσωπα των περ. β΄ έως και ε΄ του άρθρου 46 του Ν. 4172/2013 (Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΣΕΚΑ, Διεθνείς Οργανισμοί, ΤΑΙΠΕΔΑ Α.Ε.) δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για το σύνολο των εισοδημάτων τους (ΠΟΛ.1044/10.2.2015). Σχετική και η ΠΟΛ.1076/9.6.2016.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες 20%
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΉΡΩΜΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ (1) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΌΧΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΝΑΙ (1) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΌΧΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ (1) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΌΧΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ (1) ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡ. 2 ΑΡΘΡΟΥ 62 ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΌΧΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Αναφέρεται στους λεγόμενους Ελεύθερους Επαγγελματίες του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 (ΠΟΛ.1120/25.4.2014) - Παρακράτηση εφόσον η συναλλαγή ξεπερνά τα 300 €.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην περίπτωση που από την οικεία ΣΑΔΦ προβλέπεται για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μηδενικός συντελεστής παρακράτησης τότε πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση.

Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης (ΠΟΛ.1120/25.4.2014 άρθρο 62 παρ. 3).

Για το είδος των αμοιβών της εξεταζόμενης περίπτωσης (παρ. 1 άρθρου 62 ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64).

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 3%
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ - ΕΚΜΙΘΩΤΗΣ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΑΙ (1) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΝΑΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΝΑΙ (1) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΝΑΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΙ (1) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΝΑΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ (1) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ ΌΧΙ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΟΛ. 1120/2014 ΠΑΡ. 3 ΑΡΘ 62) ΝΑΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Εφόσον η αμοιβή ξεπερνά τα 300 ευρώ (άρθρο 64 παρ. 8) - (ΠΟΛ.1120/25.4.2014 άρθρο 64 παρ. 3).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

- Στην περίπτωση που από την οικεία ΣΑΔΦ προβλέπεται για τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα μηδενικός συντελεστής παρακράτησης τότε πρέπει να υποβληθεί μηδενική δήλωση.

- Στην περίπτωση που δικαιούχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/νομικό οντότητα δεν απαιτείται η υποβολή μηδενικής δήλωσης (ΠΟΛ.1120/25.4.2014 άρθρο 62 παρ. 3).

- Σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) της παρούσας περίπτωσης ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. Ο φόρος αυτός που βαρύνει τον ανάδοχο συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας με βάση βεβαίωση που χορηγεί ο ανάδοχος. (Νέα εδάφια στην παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 που προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 54 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/3-8-2016) και σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2014 και μετά.)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1%, 4% ΚΑΙ 8%
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΛΉΡΩΜΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΕΔΑΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ/ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΝΑΙ/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΌΧΙ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1120/2014 (1) ΝΑΙ ΠΟΛ 1120-2014/ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΑΔΦ -ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΠΟΛ. 1120/2014 ΌΧΙ  ΠΟΛ 1120/2014 (ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΠΟΛ) ΝΑΙ (ΠΟΛ. 1007/2017)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  ΦΟΡΕΙΣ Γ.Κ. ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2 ΌΧΙ - ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 2
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Υποχρέωση προσκόμισης στον φορέα Γ.Κ. βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. ότι αποτελούν νομική οντότητα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,

γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και

δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ

Μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την παρακράτηση (παρ. 7 άρθρου 64) -
 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης