Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2017 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325

(ΦΕΚ Β' 637/1-3-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της από 28-07-1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07-02-1979), καθώς και το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/ 09-02-1998), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/17-12-2014), βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26-03-1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30-07-1981) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30-07-1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/17-06-1996).

3. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/ 28-08-1975) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3, του ν. 1283/1982 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/17-09-1982) «Για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και τη ρύθμιση άλλων θεμάτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/02-07-1982) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/29-02-1984) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014).

7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/ 13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ. 216/Α/11-10-2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/ 29-06-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α/ 29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2014 (Φ.Ε.Κ. 172/Α/ 28-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 (Φ.Ε.Κ. 185/Α/ 03-09-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/ 23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/ 04-11-2016) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

16. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. 210/Α/ 05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Την υπ’ αριθ. Υ197/17-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 3722/Β/17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ226/28-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 4233/Β/28-12-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».

18. Την υπ’ αριθ. οικ. 20699/30-03-2015 (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./01-04-2015) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

19. Την υπ’αριθ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (Φ.Ε.Κ. 746/Β/30-11-1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

20. Την υπ’ αριθ. 50148/542/24-06-1992 (Φ.Ε.Κ. 420/Β/01-07-1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

21. Την υπ’ αριθ. οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/Β/30-12-2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».

22. Την υπ’ αριθ. οικ. 7791/Α314/24-09-2014 (Φ.Ε.Κ.2658/Β/08-10-2014) απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από φυσικές Καταστροφές».

23. Την υπ’ αριθ. οικ. 68520/18-10-2016 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης.

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26-06-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).

25. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 01-07-2014, p. 1-75)
«για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).

26. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24-12-2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).

27. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014 και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 1388/2014.

28. Το υπ’αριθ. Δ.Υ./07-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

29. Το υπ’ αριθ. 25880/1304/05-10-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

30. Το υπ’αριθ. 23001/08-09-2016 έγγραφο του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

31. Το υπ’ αριθ. οικ. 29139/05-10-2016 έγγραφο του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

32. Τα υπ’ αριθ. 231705/1704/08-09-2016, 234035/ 1986/27-09-2016, 253089/2678/29-09-2016, 251868/ 2658/29-09-2016 και 252866/2673/29-09-2016 έγγραφα της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

33. Το υπ’αριθ. 11735/09-09-2016 έγγραφο του Δήμου Οιχαλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

34. Το υπ’ αριθ. 20431/1099/17-10-2016 έγγραφο του Δήμου Τριφυλίας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

35. Το υπ’ αριθ. οικ.222/14-09-2016 έγγραφο της Δ/ νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

36. Τα υπ’αριθ. οικ. 138797/16-09-2016 και οικ. 138800/ 16-09-2016 έγγραφα του Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης.

37. Τα υπ’ αριθ. 570/13-09-2016, 632/158638/22-09-2016, 640/160435/26-09-2016 και 648/161509/27-09-2016 έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Τρικάλων.

38. Τα υπ’αριθ. 2217/14-09-2016, 2249/22-09-2016 και οικ. 2552/03-10-2016 έγγραφα της Υ.Α.Σ.Β.Ε.

39. Τα υπ’ αριθ. ΦΦΚ3/οικ/372487(2474)/12-09-2016 (ορθή επανάληψη 14-09-2016) και ΦΦΚ3/377511(2512) έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Μ.Ε.Θ. της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

40. Τα υπ’ αριθ. 236851/2254/14-09-2016 και 246356/2583/23-09-2016 έγγραφα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αργολίδας.

41. Το υπ’αριθ. οικ. 236592/2240/13-09-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λακωνίας.

42. Το υπ’αριθ. 19629/08-11-2016 έγγραφο του Δήμου Πύλου Νέστορος.

43. Τις αυτοψίες που διενήργησαν οι μηχανικοί της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. καθώς και οι διατιθέμενοι/-ες σε αυτήν μηχανικοί ευθύς μετά την εκδήλωση των εν θέματι πλημμυρών.

44. Την υπ’ αριθ. οικ. 15687/3702/12-03-2014 διαπιστωτική πράξη του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη λειτουργίας του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης) με έδρα την Κοζάνη.

45. Την υπ’αριθ. οικ. 16498/1586/06-02-2014 διαπιστωτική πράξη του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την έναρξη λειτουργίας του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας (Τ.Α.Σ. Ν. Μεσσηνίας) με έδρα την Καλαμάτα και του Τομέα Αποκατάστασης Πυροπλήκτων Ν. Ηλείας (Τ.Α.Π. Ν. Ηλείας) με έδρα τον Πύργο.

46. Την υπ’ αριθ. οικ. 20514/18-03-2014 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την έναρξη λειτουργίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) από 17-03-2014.

47. Το υπ’ αριθ. οικ.7295/22-08-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα: «Διάθεση των υπαλλήλων της Υ.Α.Σ.Β.Ε. στην Υ.Α.Σ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμών, πλημμυρών, πυρκαγιών και κατολισθήσεων)».

48. Το υπ’αριθ. οικ. 5029/315/02-02-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Διάθεση υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας στη ΔΑΕΦΚ (τέως Υ.Α.Σ.) σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (Σεισμοί, Πλημμύρες, Κατολισθήσεις, Πυρκαγιές)».

49. Το υπ’ αριθ. 153958/6378/10-11-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Διάθεση των υπαλλήλων των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυροπλήκτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

50. Το υπ’αριθ. ΔΝΣα/οικ.70864/ΦΝ 456 ε/26-10-2016 Ορθή Επανάληψη (01-11-2016) έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

51. Την υπ’ αριθ. 438/07-10-2016 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

52. Το υπ’ αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00073 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/ 30-09-2016 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

53. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης από τις πλημμύρες στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων από τις πλημμύρες στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016 και της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας από την πλημμύρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2016.

54. Το γεγονός ότι οι πλημμύρες στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, οι πλημμύρες στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων καθώς και η πλημμύρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκε σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ορίζονται ως φυσική καταστροφή.

55. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22-04-2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:

Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 069, δαπάνη ύψους € 4.015.000 για την παροχή Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και € 31.500 για έξοδα κίνησης των μηχανικών που θα διενεργήσουν αυτοψίες. Β) Σε βάρος του λογαριασμού του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/28-08-1975), δαπάνη ύψους € 1.405.000 για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων δανείων, και επειδή,

• από τις πλημμύρες στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια,

• από τις πλημμύρες στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια,

• από την πλημμύρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2016 που εκδηλώθηκε σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά κτίρια, αποφασίζουμε:

1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

1.1 Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από 28-07-1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/07-02-1979), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101 Α’), 1133/1981 (Φ.Ε.Κ. 54 Α’) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/30-07-1981), όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09-02-1998) το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/17-12-2014) καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια:

α) από τις πλημμύρες στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
• Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
• Τ.Κ. Νεοχωρίου
• Τ.Κ. Πλάτσης
• Τ.Κ. Πύργου Καλαμών
• Τ.Κ. Ριγκλίων
• Τ.Κ. Τραχήλας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
• Δ.Κ. Καλαμάτας
• Τ.Κ. Αντικαλάμου
• Τ.Κ. Αρτεμισίας
• Τ.Κ. Ασπροχώματος
• Τ.Κ. Ελαιοχωρίου
• Τ.Κ. Λαιίκων
• Τ.Κ. Μικράς Μαντινείας
• Τ.Κ. Σπερχογείας
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
• Τ.Κ. Αγριλιάς Μεσσήνης
• Τ.Κ. Εύας
• Τ.Κ. Ελληνοεκκλησίας
• Τ.Κ. Καλαμαρά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
• Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου
• Τ.Κ. Μάνεση
• Τ.Κ. Στέρνας
• Τ.Κ. Στρεφίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ
• Τ.Κ. Αριστοδημείου
• Τ.Κ. Αρσινόης
• Τ.Κ. Βαλύρας
• Τ.Κ. Λαμπαίνης
• Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
• Δ.Κ. Μεσσήνης
• Τ.Κ. Αβραμιού
• Τ.Κ. Αναλήψεως
• Τ.Κ. Βελίκας
• Τ.Κ. Καρτερολίου
• Τ.Κ. Μαδένης
• Τ.Κ. Λευκοχώρας
• Τ.Κ. Λυκοτράφου
• Τ.Κ. Σπιταλίου
• Τ.Κ. Τριόδου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
• Τ.Κ. Καρποφόρων
• Τ.Κ. Πεταλιδίου
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΑΝΙΑΣ
• Τ.Κ. Δεσύλλα
• Τ.Κ. Διαβολιτσίου
• Τ.Κ. Ηλέκτρας
• Τ.Κ. Καρνασίου
• Τ.Κ. Κάτω Μελπείας
• Τ.Κ. Κεντρικού
• Τ.Κ. Κωνσταντίνων
• Τ.Κ. Μάλτας
• Τ.Κ. Μάνδρας
• Τ.Κ. Παραπουγκίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΡΙΟΥ
• Τ.Κ. Βασιλικού
• Τ.Κ. Δωρίου
• Τ.Κ. Κόκλα
• Τ.Κ. Χρυσοχωρίου
• Τ.Κ. Ψαρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
• Τ.Κ. Ανθούσης
• Τ.Κ. Ζευγολατείου
• Τ.Κ. Καλλιρόης
• Τ.Κ. Μαγούλας
• Τ.Κ. Μελιγαλά
• Τ.Κ. Μίλα
• Τ.Κ. Νεοχωρίου Ιθώμης
• Τ.Κ. Πολίχνης
• Τ.Κ. Σκάλας
• Τ.Κ. Στενυκλάρου
• Τ.Κ. Τσουκαλαιίκων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
• Τ.Κ. Ανδανίας
• Τ.Κ. Καλυβίων
• Τ.Κ. Κατσαρού
• Τ.Κ. Λουτρού
• Τ.Κ. Μερόπης
• Τ.Κ. Οιχαλίας
• Τ.Κ. Σιάμου
• Τ.Κ. Σολακίου
• Τ.Κ. Φίλια
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΩΝΗΣ
• Τ.Κ. Κορώνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ
• Τ.Κ. Ευαγγελισμού
• Τ.Κ. Μεθώνης
• Τ.Κ. Φοινικούντος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
• Δ.Κ. Χώρας
• Τ.Κ. Αμπελοφύτου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
• Τ.Κ. Βλαχοπούλου
• Τ.Κ. Μεταμορφώσεως
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ
• Τ.Κ. Κρεμμυδίων
• Τ.Κ. Χανδρινού
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
• Δ.Κ. Γαργαλιάνων
• Τ.Κ. Μαραθοπόλεως
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
• Δ.Κ. Κυπαρισσίας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
• Τ.Κ. Χαλαζονίου

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
• Δ.Κ. Γυθείου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΥΝΟΥΣ
• Τ.Κ. Καστανιάς
• Τ.Κ. Μελιτίνης
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
• Τ.Κ. Γερακίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ
• Δ.Κ. Βλαχιώτη
• Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη
• Τ.Κ. Αστερίου
• Τ.Κ. Γλυκόβρυσης
• Τ.Κ. Έλους
• Τ.Κ. Μυρτέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ
• Τ.Κ. Βασιλακίου
• Τ.Κ. Δαφνίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ
• Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ
• Δ.Κ. Σκάλας
• Τ.Κ. Βρονταμά
• Τ.Κ. Λεήμονα
• Τ.Κ. Περιστερίου
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
• Δ.Κ. Μολάων
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
• Τ.Κ. Καλλονής
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
• Τ.Κ. Θεολόγου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ
• Δ.Κ. Σπαρτιατών
• Τ.Κ. Αφισίου
• Τ.Κ. Κλαδά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΙΔΟΣ
• Τ.Κ. Λευκοχώματος
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΡΔΑΝΟΥ
• Τ.Κ. Πρασίνου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ
• Δ.Κ. Πύργου
• Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
• Τ.Κ. Αμπελώνος
• Τ.Κ. Βαρβασαίνης
• Τ.Κ. Βυτιναιίκων
• Τ.Κ. Γρανιτσαιίκων
• Τ.Κ. Κατακόλου
• Τ.Κ. Κολιρίου
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
• Δ.Κ. Αμαλιάδος

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Όλος ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
• Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
• Δ.Κ. Χαλάστρας
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
• Δ.Κ. Κουφαλίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
• Τ.Κ. Βαλτοχωρίου

β) από τις πλημμύρες στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ
• Δ.Κ. Εξάρχου
• Τ.Κ. Κέντρου
• Τ.Κ. Κνίδης
• Τ.Κ. Σαρακήνας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
• Δ.Κ. Γρεβενών
• Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων
• Τ.Κ. Βατολάκκου
• Τ.Κ. Φελλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ
• Τ.Κ. Ταξιάρχου
• Τ.Κ. Κοκκινιάς
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
• Τ.Κ. Καρπερού
• Τ.Κ. Κατάκαλης
• Τ.Κ. Τρικοκκιάς
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ
• Δ.Κ. Γαλατινής
• Τ.Κ. Ερατύρας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
• Τ.Κ. Αξιοκάστρου
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ
• Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής
• Τ.Κ. Χρωμίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
• Τ.Κ. Βατερού
• Τ.Κ. Λευκοπηγής
• Τ.Κ. Ξηρολίμνης
• Τ.Κ. Σκήτης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
• Τ.Κ. Ποντοκώμης
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ
• Τ.Κ. Ανατολικού
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
• Τ.Κ. Αναρράχης
• Τ.Κ. Εμπορίου
• Τ.Κ. Μηλοχωρίου
• Τ.Κ. Φούφα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
• Δ.Κ. Πτολεμαΐδας
• Τ.Κ. Γαλατείας
• Τ.Κ. Δροσερού
• Τ.Κ. Πενταβρύσου
• Τ.Κ. Περδίκκα
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
• Τ.Κ. Θεοπέτρας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
• Τ.Κ. Διάβας
• Τ.Κ. Κρύας Βρύσης
• Τ.Κ. Μεγάλης Κερασέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
• Τ.Κ. Αμαράντου
• Τ.Κ. Καστανέας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ
• T.Κ. Γλυκομηλέας
• Τ.Κ. Κλεινού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ
• Τ.Κ. Αγιοφύλλου
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
• Τ.Κ. Παραποτάμου
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
• Τ.Κ. Φωτάδας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ
• Τ.Κ. Ριζώματος
Όλη η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ
• Τ.Κ. Διαλεκτού
• Τ.Κ. Διποτάμου
• Τ.Κ. Μεγάρχης

γ) από την πλημμύρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες ορίζονται ως φυσική καταστροφή, στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ

• Δ.Κ. Άργους

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αργολίδας, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».
1.3 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ηλείας, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Ηλείας, ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».
1.4 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Κοζάνης, ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία».
1.5 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.), η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται
«αρμόδια Υπηρεσία».
1.6 Η αρμόδια Υπηρεσία, για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, δύναται να λάβει υπόψη τις Τεχνικές Εκθέσεις που συντάχθηκαν από μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. καθώς και τους/τις διατιθέμενους/-ες μηχανικούς σε αυτήν, βάσει των αυτοψιών που διενήργησαν ευθύς μετά την εκδήλωση των πλημμυρών στις προαναφερόμενες περιοχές.

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

2.1 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ή ο/η διαχειριστής/-στρια σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία, αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου.
2.2 Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες/τριες σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή ο/η ειδικός διαχειριστής/-στρια σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας όπου απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις), κτιρίου που έχει πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του/της Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τα συμβάντα του θέματος.
3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες οι οποίοι/-ες την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από το συμβάν και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης/-τρια είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του/ της επί του οικοπέδου.
3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους/τις δικαιούχους δανειολήπτες/-τριες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
3.4 Σε περίπτωση που στον/στην ίδιο/-α ιδιοκτήτη/τρια ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες ως προς τη χρήση, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο/η ίδιος/-α με Υπεύθυνη Δήλωσή του/ της. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ..
Εξαιρούνται:
α) τα κτίρια των Ιερών Ναών που υπάγονται διοικητικά στις αρμόδιες Μητροπόλεις (και όχι οι ιδιωτικοί ναοί) και β) τα κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο. Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλαν-
θρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία,
στα οποία χορηγείται Δ.Κ.Α. και Άτοκο Δάνειο για όλα τα πληγέντα κτίρια ιδιοκτησίας τους.
3.5 Για κατοικίες, αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
3.6 Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..
3.7 Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά τους) ο/η κάθε ιδιοκτήτης/-τρια δικαιούται επιπλέον Σ.Σ. ανάλογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του/της επί των κλειστών κοινοχρήστων χώρων και μέχρι εμβαδού 30 τ.μ..
3.8 Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.9 Για κωδωνοστάσια, χορηγείται Σ.Σ. για το εμβαδό που προκύπτει από το γινόμενο του εμβαδού κάτοψης του κωδωνοστασίου με το αποτέλεσμα της διαίρεσης του ύψους του κωδωνοστασίου (Η) με ύψος h=3,00μ. Το ύψος ορίζεται ως η απόσταση από την έδραση του κωδωνοστασίου (συμπεριλαμβανομένου τυχόν υπογείου) έως το ανώτατο σημείο της πλάκας επικάλυψης/ τρούλου αυτού.
3.10 Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες καθώς και σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο. Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια (εάν είναι πάνω από 150 τ.μ.) θα διαιρείται σε τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα μόνο από Α.Δ..
3.11 Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:
α) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
β) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.12 Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον/στη δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο/η ίδιος/-α δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την αρμόδια Υπηρεσία.
3.13 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε κτίρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ. έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λπ.), που εμφανώς προϋπήρχαν της
πλημμύρας και οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.
Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο/η ιδιοκτήτης/-τρια να προσκομίσει στοιχεία που ενισχύουν την άρση του εγκαταλειμμένου, όπως δηλώσεις (Ε1), (Ε2), (Ε9), Βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) των τελευταίων τριών (3) προηγούμενων ετών από την πλημμύρα.
β) Σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).
3.14 Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Η Σ.Σ. και τυχόν άλλες πληρωμές που λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 100% του κόστους αποκατάστασης της ζημίας, όπως αυτό αποδεικνύεται από τα σχετικά τιμολόγια προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα στην περίπτωση αγοράς κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση περικόπτεται αναλόγως η Σ.Σ. και επιστρέφεται από τον/τη δικαιούχο το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί.
β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους/στις ιδιοκτήτες/-τριες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών, εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές.
γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πληγέντος κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συνάπτεται η δανειστική σύμβαση με τα Πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείου.
Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ.. Η υποχρέωση αυτή αφορά και στα Πιστωτικά Ιδρύματα που χορηγούν τα σχετικά δάνεια.
ε) Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση, λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των πληροφοριών, που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, για λόγους διαφάνειας. Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι ιδιοκτήτες/-τριες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία ως:
α) Ολοσχερώς κατεστραμμένα Κατεδαφιστέα β) Επικινδύνως Ετοιμόρροπα (Ε.Ε.)
γ) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα)
δ) Κτίρια που υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση από την πλημμύρα ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυτήν, με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχουν εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία, Εκθέσεις Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πλημμυρόπληκτων Κτισμάτων, εφόσον:
i. Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (κατά την παρ. 2 της παρούσας απόφασης) αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για το συγκεκριμένο κτίριο.
ii. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες), διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια, συμβόλαια, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Ε9).
iii. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω. ή Δημοτικών ή Κοινοτικών Τελών, Ε1, Ε2, κ.λπ.).
iv. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου προς αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά την πλημμύρα ή προσκομίζεται βεβαίωση ότι το κτίριο κατέρρευσε από αυτήν.
4.2 Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του/της δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο του/της δικαιούχου εντός της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.
4.3 Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής, σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 1.000 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 850 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία και σε κλειστούς κοινοχρήστους χώρους το ποσό των € 500 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, επαγγελματικές αποθήκες και κωδωνοστάσια, το ποσό των € 400 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking) το ποσό των € 300 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
στ) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από τον Ν.Ο.Κ., χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
ζ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κ.λπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 50% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
η) Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτελεστεί, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..
θ) Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της πλημμύρας και κρίνονται κατεδαφιστέα και εφόσον μετά την κατεδάφιση του κτιρίου δεν αίρεται ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:
i) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη, χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρήση του τιμολογίου επισκευής της υπηρεσίας για διατηρητέα κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους.
ii) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους, οι προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. προσαυξάνονται κατά 20% ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων.
4.4 Ο/Η δικαιούχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού (ή του όγκου σε περιπτώσεις επαγγελματικών χώρων) του κατεδαφιστέου κτιρίου με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ.. Στην περίπτωση που το ανακατασκευαζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του 75% του εμβαδού του κατεδαφιστέου κτιρίου, η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά.

5. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ

5.1 Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό ανέγερση κτιρίου).
Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει να είναι εντός της Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, να είναι νομίμως υφιστάμενο και να έχει εμβαδόν ίσο τουλάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η Σ.Σ. προκειμένου να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό. Στην περίπτωση που το νέο κτίριο έχει μικρότερο εμβαδόν η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά.
Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα καθώς και την αντικειμενική αξία του νέου ακινήτου. Δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία να γίνεται μεταξύ συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων-γιαγιάδων
και εγγονών.
Το κτίριο που αγοράζεται θα πρέπει να μην είναι πρόχειρη κατασκευή και να μην παρουσιάζει βλάβες από φυσική καταστροφή που δεν έχουν νομίμως αποκατασταθεί.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/-η πριν την αγορά του κτιρίου, θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα στοιχεία του κτιρίου που πρόκειται να αγοράσει και η αρμόδια Υπηρεσία θα διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει αν το ακίνητο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (κατάσταση κτιρίου κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις που το κτίριο, στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγαση, δεν έχει οικοδομική άδεια (κτίσματα προ του 1955), η στατική επάρκεια του κτιρίου, θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς.
5.2 Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρησιμοποιηθεί για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου που βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του/της δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση που το οικόπεδο του/τη δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να αποπερατώσει άλλο ιδιόκτητο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο εντός της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την αποπεράτωση του κτιρίου, βάσει πίνακα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ..

6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Χορηγείται Σ.Σ. επισκευής σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην παρ. 3 της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:

6.1 Βλάβες κτιρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία
Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο παρουσιάζει βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, η Σ.Σ. είναι δυνατό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
6.1.1 Εκδίδεται Άδεια Επισκευής Μικρής Κλίμακας με καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας της πληγείσας στάθμης κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας. Για τον ταχύτερο υπολογισμό της αποζημίωσης μπορεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών (εμβαδά ορόφων κ.λπ.). Οι τιμές αποζημίωσης ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας καθορίζονται με βάση τη χρήση του κτιρίου, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας Υπηρεσίας και είναι οι ακόλουθες:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), € 60 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, € 50 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας. γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία καθώς και κλειστούς κοινοχρήστους χώρους,
€ 40 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες και επαγγελματικές αποθήκες, € 25 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για αποθήκες (εκτός των επαγγελματικών αποθηκών), στάβλους, αγροτικά κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό των € 20 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται προέγκριση εργασιών από άλλη Υπηρεσία, όπως στις περιπτώσεις κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία ή στις περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχές που είναι χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, παραδοσιακά τμήματα πόλεων, ως περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, υφισταμένων κτιρίων προ του 1955 κ.λπ., δε δύναται να εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας.
6.1.2. Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επισκευών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθ. οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/Β/ 30-12-2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ..
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 150 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης.
6.2 Βλάβες κτιρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία
Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το Τιμολόγιο Επισκευών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. το οποίο έχει εγκριθεί με την υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19-12-2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/ Β/30-12-2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ..
Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 350 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτιρίου σε περίπτωση
που αυτό ανακατασκευαζόταν.
6.3 Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο σύνολό τους σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού ή είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της πλημμύρας, τα ανώτατα όρια της χορηγούμενης Σ.Σ. των παρ. 6.1.2 και
6.2 της παρούσας, προσαυξάνονται κατά 20%.
6.4 Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση βλαβέντος καυστήρα ή εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα θα χορηγείται πρόσθετη Σ.Σ. και συγκεκριμένα:
• για καυστήρα πετρελαίου, το ποσό των € 500
• για καυστήρα φυσικού αερίου, ξύλου, pellet, βιομάζας, το ποσό των € 1.000
• για καυστήρα μεικτής καύσης, το ποσό των € 1.200
• για εξοπλισμό μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα, το ποσό των € 1.000.
6.5 Στις περιπτώσεις κατοικιών στις οποίες απαιτείται αντικατάσταση αντλίας θερμότητας θα χορηγείται πρόσθετη Σ.Σ., το ποσό των € 60 ανά τ.μ. επί την επιφάνεια της πληγείσας κατοικίας και μέχρι 150 τ.μ.
6.6 Οι ιδιοκτήτες/-τριες των πληγέντων κτιρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτιρίου, για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.
6.7 Η Σ.Σ. για την αποκατάσταση ζημιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους και στους/στις μισθωτές/–τριες ή σε όσους/-ες έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, εκ μέρους των ιδιοκτητών/-τριών μέσα σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες. Μετά την πάροδο των 45 ημερών το δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον/την ενοικιαστή/-στρια για λογαριασμό του/της αμελούντος/ούσας ιδιοκτήτη/τριας. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον/την ιδιοκτήτη/-τρια.

7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)

7.1 Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτιρίου
7.1.1 Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου ή αυτοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση) χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε τρεις ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και οι επόμενες δύο ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.
Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση κτιρίου, χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε δύο ισόποσες δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής και η δεύτερη με την ολοκλήρωση των εργασιών στην οικοδομή.
7.1.2 Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγοράζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού μεταγραφής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η κατεδάφιση του πληγέντος κτιρίου με μέριμνα του/της ιδιοκτήτη/-τριας.
7.2 Επισκευή κτιρίου
Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η δεύτερη με την περαίωση των εργασιών, εκτός από τις περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι € 5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
Σε κάθε περίπτωση, οι δικαιούχοι Σ.Σ. υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των κτιρίων τους, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για χορήγηση Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών, εντός του χρόνου ισχύος της αδείας.

8. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ

Δύνανται να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) οι νέοι/-ες κτήτορες που απέκτησαν την πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων μετά τις πλημμύρες του θέματος, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως αυτών. Στις περιπτώσεις που ο/η προκάτοχος έχει κριθεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής θα πρέπει στη συμβολαιογραφική πράξη να μεταβιβάζεται το δικαίωμα της Στεγαστικής Συνδρομής (εξαιρείται η περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής).
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας απαιτείται η συμβολαιογραφική πράξη να γίνει εντός προθεσμίας δέκα οκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
Δωρεάν Κρατική Αρωγή δικαιούνται οι νέοι/νέες κτήτορες μόνον εφόσον τόσο αυτοί/-ές όσο και οι προηγούμενοι/-ες ιδιοκτήτες/-τριες, αποδεδειγμένα (και με υποβολή υπευθύνων δηλώσεων) δεν έχουν λάβει Δ.Κ.Α. για άλλο πληγέν κτίριο από τις πλημμύρες του θέματος.

9. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ. καθορίζονται οι δυσπρόσιτες περιοχές (περιοχές στις οποίες δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η προσκόμιση των υλικών και των μηχανημάτων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών) και σε αυτές δίνεται προσαύξηση 20% στις προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ.

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για μελέτη-επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών Μηχανικών.

11. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου εξάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.τ.λ., επιδοτούμενο κατά 100% από τον λογαριασμό του ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/28-08-1975).
Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.

12. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγοράζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον/την δανειολήπτη/-τρια, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο.
Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υποθήκης.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέντων από τις πλημμύρες και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου. Είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

13. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

13.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους δανείων ή τους/τις νέους/-ες κτήτορες, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κ.λπ.) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων κτιρίων, θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες αθροιστικά:
α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρόθεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του. β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου.
γ) Επιστροφή του ποσού των επιδοτούμενων τόκων των δανείων που είχαν καταβληθεί, εντόκως, με το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.
13.2 Το ποσό της Δ.Κ.Α., σε περίπτωση υποβολής από τους/τις δικαιούχους ή νέους/-ες κτήτορες ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται στην παρούσα απόφαση (π.χ. έκδοση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών κ.λπ.) και γενικά στις διατάξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων κτιρίων, θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης