Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. 397/18235 Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2430/110502/2017.Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. 397/18235
Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)


Αριθ. 397/18235 Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και τω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθ. 397/18235

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 69 παρ. 2 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.:

α) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).

ε) 702/2014 της επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1.7.2014, σ. 1).

στ) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248 της 24.9.2015, σ. 1).

3. Την υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final /11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής


1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 16 και 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, των άρθρων 6 και 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, των άρθρων 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161 και 164 έως και 175 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, των άρθρων 6 έως και 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013, των άρθρων 1, 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1419/2013 και των άρθρων 1, 2 και 3 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1418/2013 σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), τα κριτήρια, τις αρμόδιες αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους.


2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την αναγνώριση των Ομ.Π., των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π., κατά τομέα παραγωγής.

Άρθρο 2
Έννοια των ΟμΠ, Ο.Π και των Ε.Ο.Π- Συγχώνευση Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.


1 α) Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
β) Οι Ο.Π. αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Οι Ο.Π. προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.
γ) Ως Ε.Ο.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών.

2. α) Οι Ομ.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού.
β) Οι Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία παραγωγών, φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που ασκούν αγροτική δραστηριότητα στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 1308/2013, στους τομείς του άρθρου 2 του Κανονισμού 1379/2013, καθώς και στον τομέα του βαμβακιού.
γ) Οι Ε.Ο.Π. συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.

3. Οι Ομ Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π., μπορούν να συγχωνευτούν, εφόσον συγχωνευτούν ή απορροφηθούν τα νομικά πρόσωπα που αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η νέα νομική οντότητα είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων ή απορροφούμενων νομικών οντοτήτων.


Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές Αναγνώρισης και Ελέγχου των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π.


1. Για την αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του άρθρου 2, συνιστώνται:

α) Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.), στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ που συγκροτείται από:

αα) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.

ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

γγ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ή της κτηνοτροφίας, ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας ή ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του κλάδου Ιχθυολόγων ή Γεωπονικού ή Κτηνιάτρων αντίστοιχα, και εν ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, με τον αναπληρωτή του, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.). Η απόφαση εκδίδεται με μέριμνα του Προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λπ., Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της ΔΑΟΚ.

Έργο της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.) είναι η αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η τροποποίησή της, η ανάκληση ή αναστολή της.

β) Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.) στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που συγκροτείται από:

αα) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή αυτού.

ββ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ), με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων των κατηγοριών αυτών, ορίζεται σε αντικατάσταση τους, ένας (1) υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, των οικείων υπηρεσιακών μονάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων της οικείας Περιφέρειας αντίστοιχων κατηγοριών. Δεν ορίζονται μέλη Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης (Δ.Ε.Α.), υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα της η υπό αναγνώριση ή ανάκληση αναγνώρισης κ.λπ. Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

γγ) Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω υπηρεσιακής μονάδας, κλάδου Γεωπονικού, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κλάδου Κτηνιατρικού, κατηγορίας Π.Ε., όταν πρόκειται για Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. του τομέα της κτηνοτροφίας, ως εισηγητή με δικαίωμα ψήφου και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Προκειμένου για αναγνώριση Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. στον τομέα της αλιείας, ως Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας αλιείας της Περιφέρειας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού. Ως εισηγητής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής, ένας (1) υπάλληλος της ίδιας υπηρεσιακής μονάδας, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Με απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζονται τα μέλη της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης. Η απόφαση εκδίδεται με μέριμνα του προϊσταμένου της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ/ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας, στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα η υπό αναγνώριση ή ανάκληση της αναγνώρισης κ.λπ. Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π.. Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσιακής μονάδας (ΔΑΟ) της Περιφέρειας.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης. Οι αποφάσεις της ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Οι αποφάσεις ορισμού μελών των Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α. κοινοποιούνται στο Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

γ) Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) της λειτουργίας τους στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται η τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κλάδου Γεωτεχνικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), έναν (1) υπάλληλο κλάδου Ιχθυολόγων ή Γεωπονικού ή Κτηνιάτρων, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, δύο (2) υπαλλήλους της ίδιας Υπηρεσιακής μονάδας και του ιδίου κλάδου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους και έναν οικονομικό υπάλληλο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπάλληλο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας Τεχνολογικής (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις ορισμού μελών της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου (Ε.Π.Ε.) κοινοποιούνται στο Τμήμα Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομαδικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ. Α. Α. Τ.). Ο έλεγχος διοικητικός ή/και επιτόπιος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση εντός 3ετίας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις.

2. Η συνεδρίαση και η λήψη αποφάσεων των παραπάνω Επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Διαδικασία Αναγνώρισης των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.


1. Για την αναγνώριση του ως Ομ.Π., Ο.Π. και ΕΟΠ το νομικό πρόσωπο υποβάλλει στην υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) στην εδαφική περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του, αίτηση που απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Ελέγχου. Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η επωνυμία του ν.π., ο αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου καθώς και ο αριθμός του αντίστοιχου Μητρώου που τηρείται από τις αρμόδιες Αρχές, ανάλογα με τη νομική μορφή του ν.π., προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων. Για την ενίσχυση των Ομ.Π. και των Ο.Π. σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού 702/2014 στην αίτηση του προηγούμενου εδαφίου αναγράφονται και τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.

Α) Η αίτηση για την αναγνώριση των Ομ.Π. και των Ο.Π. συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των μελών, φυσικών και νομικών προσώπων του ν.π. της Ομ.Π ή Ο.Π., με τον Α.Φ.Μ. τους και την ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής όπου απαιτείται.

β) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ομ.Π.
ή Ο.Π..

γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει ότι καταρτίσθηκε - ψηφίστηκε το καταστατικό λειτουργίας.

δ) Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας που θα περιγράφει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων της Ομ.Π. ή Ο.Π., ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά της.

ε) Καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π., υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., στο οποίο προβλέπονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

αα) την υποχρέωση των παραγωγών-μελών της Ομ.Π. ή Ο.Π. να εφαρμόζουν τους κανόνες που θεσπίζει η Ομ.Π. ή Ο.Π. και τις διαδικασίες για τον καθορισμό, την έγκριση και την τροποποίηση των κανόνων αυτών, όπως καθορίζονται στο καταστατικό,

ββ) την υποχρέωση των μελών να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση της Ομ.Π ή Ο.Π. και να διακινούν εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα μέσω της Ομ.Π ή Ο.Π τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους.

γγ) το μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων που κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος της Ομ.Π. ή Ο.Π. ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία αυτής. Το εν λόγω ποσοστό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 20%, ανεξάρτητα αν τα μέλη αυτά συμμετέχουν με μεγαλύτερο μερίδιο διάθεσης προϊόντων στην Ομ.Π. ή Ο.Π.,

δδ) την επιβολή κυρώσεων στα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π., σε περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από το Καταστατικό λειτουργίας,

εε) τους κανόνες για την αποδοχή νέων μελών, την οικειοθελή αποχώρηση μελών, τη διαγραφή μελών καθώς και την ελάχιστη διάρκεια της συμμετοχής στην Ομ.Π. ή Ο.Π. η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

Το καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π ή Ο.Π. που είναι σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, καταρτίζεται από τα μέλη της Ομ. Π ή Ο.Π., εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη λήψη σχετικών αποφάσεων όργανο του ν.π. και δεν καταχωρίζεται ούτε δημοσιεύεται. Το καταστατικό των Ο.Π. του Κανονισμού 1379/2013 και του Κανονισμού 1308/2013, εκτός αυτών του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, περιλαμβάνει πέραν των ανωτέρω και όσα προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω Κανονισμών.

στ) Πιστοποιητικό ότι το ν.π. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται αρμοδίως, ανάλογα με τη νομική μορφή του, εφόσον έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Β) Η αίτηση για την αναγνώριση του ν.π. ως Ε.Ο.Π. πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αναλυτική κατάσταση των ν.π. που έχουν αναγνωριστεί ως Ο.Π. και είναι μέλη του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί σαν Ε.Ο.Π..

β) Τις αποφάσεις αναγνώρισης ως Ο.Π. των ν.π. μελών του ν.π. που θέλει να αναγνωριστεί ως Ε.Ο.Π.

γ) Απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου για τη λήψη σχετικών αποφάσεων οργάνου του ν.π., από το οποίο προκύπτει η έγκριση σύστασης και λειτουργίας της Ε.Ο.Π..

2. Η Π.Ε.Α. λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και την έκθεση του εισηγητή του άρθρου 3, παρ.1α, εδάφιο γγ) της παρούσας, ελέγχει:

α) εάν όλα τα μέλη της Ομ.Π. ή Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. είναι και μέλη του ν.π. που αιτείται αναγνώριση. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ για τους συνεταιρισμούς, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για τις νομικές οντότητες του εμπορικού νόμου, και το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις μετά από αίτηση της επιτροπής,

β) εάν προκύπτει από το καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π. ή Ο.Π. ότι η σύσταση της Ομ.Π. ή Ο.Π., έγινε με πρωτοβουλία των μελών του ν.π.,

γ) εάν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης συγκεκριμένα: όσον αφορά τις Ο.Π., η ελάχιστη εμπορευθείσα αξία παραγωγής, όπου απαιτείται, να αποδεικνύεται με τιμολόγια πώλησης των μελών. Για τον προσδιορισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της εμπορευθείσας αξίας παραγωγής των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ο.Π. Σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» και «εξαιρετικών περιστάσεων», όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες Κοινοτικές διατάξεις, για τον προσδιορισμό της ελάχιστης εμπορευθείσας αξίας παραγωγής, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, ο μέσος όρος των δύο (2) εκ των τριών (3) προηγούμενων ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία αναγνώρισης της Ο.Π., εκτός εάν ορίζονται ευνοϊκότερες διατάξεις στους οικείους ενωσιακούς κανονισμούς.

δ) Για τις Οργανώσεις Παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα ελάχιστα κριτήρια αναγνώρισης, τα αιτήματα αναγνώρισης, όπως και ο μορφότυπος υποβολής τους, καθορίζονται στις ενωσιακές διατάξεις.

3. Οι αποφάσεις των Επιτροπών (Π.Ε.Α. και Δ.Ε.Α.), καταχωρίζονται ηλεκτρονικά ή συμβατικά από την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφερειακής Ενότητας (ΔΑΟΚ) ή την οικεία υπηρεσιακή μονάδα της Περιφέρειας (ΔΑΟ) στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. του άρθρου 7, αναγράφοντας τα ανωτέρω στοιχεία και κοινοποιούνται:

α) Στους ενδιαφερομένους με απόδειξη.

β) Στη Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης του ΥΠΑΑΤ.

γ) Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

4. Κατά της απορριπτικής απόφασης της ΠΕΑ, το νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να αναγνωριστεί ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π., μπορεί να ασκήσει προσφυγή στη ΔΕΑ, εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της, με αίτησή του που κατατίθεται στην υπηρεσιακή μονάδα (ΔΑΟ /ΔΑΚΠ ΑΤΤΙΚΗ) της Περιφέρειας και απευθύνεται στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης. Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι της προσφυγής και δύναται να προσκομιστούν νέα στοιχεία. Κατόπιν ο εισηγητής της ΔΕΑ, του άρθρου 3, παρ. 1β, εδάφιο γγ), συντάσσει σχετική εισηγητική έκθεση.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση αναρτάται στους ιστότοπους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας.

5. Η απόρριψη αίτησης αναγνώρισης του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν αποκλείει το δικαίωμα του να υποβάλλει νέα αίτηση για αναγνώριση στην ΠΕΑ.

6. Η υποβολή και η εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π. και Ομ.Π. που έχουν μέλη σε περισσότερες της μιας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας της Χώρας γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια που εδρεύει η Ο.Π. και Ε.Ο.Π. και Ομ.Π.

Άρθρο 5
Ανάκληση ή αναστολή αναγνώρισης


1. Η αναγνώριση του νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή όταν διαπιστώνεται ότι παύουν να ισχύουν οι όροι αναγνώρισης.

2. Με τη διαπίστωση της μη τήρησης των διαλαμβανομένων της παραγράφου 1 από την ΠΕΑ:

α) Η αρμόδια ΔΑΟΚ της Π.Ε. αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή, στην οποία αναφέρεται η διαπιστωθείσα μη τήρηση των όρων και κριτηρίων αναγνώρισης, τα διορθωτικά μέτρα και οι προθεσμίες για την λήψη των διορθωτικών μέτρων από την Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.. Οι προθεσμίες δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διαπίστωσης της μη τήρησης των διαλαμβανομένων της παρ. 1, δηλαδή την ημερομηνία ελέγχου.

β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών, αναστέλλεται η αναγνώριση της για ένα έτος, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις (4) παραπάνω μήνες.

γ) Εάν στο τέλος της περιόδου αναστολής, η Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. συνεχίζει να μην τηρεί τα διαλαμβανόμενα της παρ. 1, ανακαλείται η αναγνώρισή της.

δ) Στην περίπτωση αποδεδειγμένου, με στοιχεία ΕΛΓΑ, καταστροφικού γεγονότος που επηρέασε την αξία εμπορευθείσας παραγωγής, η αποζημιωθείσα αξία της παραγωγής, συμπληρώνει την αποκλίνουσα της παρ. Β του άρθρου 6 αξία εμπορευθείσας παραγωγής για τη διατήρηση της αναγνώρισης.

Άρθρο 6
Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π. Ο.Π. και ΕΟΠ


Α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.

Β) Για την αναγνώριση Ο.Π απαιτούνται κατ' ελάχιστο είκοσι (20) μέλη. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π καθορίζεται σε 250.000 ευρώ. Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π καθώς και των Ο.Π. που βρίσκονται σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά, απαιτούνται κατ' ελάχιστο δέκα (10) μέλη και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 ευρώ.

Γ) Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Δ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., που είναι αναγνωρισμένη για τα ίδια προϊόντα, ή να συστήσουν άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., για τα ίδια προϊόντα, εάν δεν παρέλθει ένα (1) έτος από την αποχώρησή τους.

Ε) Οι Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ, με το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του μέλους που εγγράφεται ή αποχωρεί. Η αρμόδια ΔΑΟΚ καταχωρεί τα σχετικά στοιχεία στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. του άρθρου 7.

Άρθρο 7
Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.


1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται, ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.», το οποίο τηρείται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων. Στο Μητρώο Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. έχουν πρόσβαση οι καθ' ύλην Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι αρμόδιες ΔΑΟΚ, καθώς και η Δ/νση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπ.Α.Α.Τ., για τα μέλη της Ομ.Π.,Ο.Π. και Ε.Ο.Π..

2. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή καταχωρούνται για κάθε αναγνωρισμένη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. τα παρακάτω στοιχεία:

α. Ο Κωδικός Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., η επωνυμία, η περιφερειακή ενότητα, η νομική μορφή, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. , ο αριθμός μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του ΥΠΑΑΤ ή ο αριθμός κοινωνικής οικονομίας όπου απαιτείται να υπάρχει.

β. Τα Προϊόντα για τα οποία είναι αναγνωρισμένη η Ομ.Π., Ο.Π. Ε.Ο.Π.

γ. Τα Στοιχεία των παραγωγών μελών των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π., ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση αναγνώρισης της Οργάνωσης Παραγωγών/Ομ.Π. και τα οποία καλλιεργεί και διακινεί μέσω αυτής κάθε μέλος της.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και οπωσδήποτε πριν από την υποβολή επιχειρησιακών προγραμμάτων και των τροποποιήσεων αυτών.

4. Πρώτη καταχώριση στοιχείων:

α. Για τις Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. που έχουν αναγνωριστεί έως την έκδοση της παρούσας απόφασης, τα στοιχεία των ως άνω περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καταχωρούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης. Η ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων, θα πραγματοποιείται έως την 30η Απριλίου εκάστου έτους. β. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων καταχωρίζουν και επικαιροποιούν στο Μητρώο τα στοιχεία του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται:

α) Η υπ' αριθ. 5746/157266/11.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (Β' 3351/12.12.2014), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της παρούσας.

β) Το άρθρο 2 και το άρθρο 3 εκτός της παρ. 11, η οποία αναριθμείται σε παρ. 3 του άρθρου 1, καθώς και το αντίστοιχο παράρτημα της υπ' αριθ. 2133/101443/2013 (ΦΕΚ Β' 2226) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με "Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΕ) αριθ. 511/2012 και (ΕΕ) αριθ. 880/2012, όπως ισχύουν, σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων" σχετικά με τα θέματα των οργανώσεων παραγωγών στον γαλακτοκομικό τομέα. Οι λοιπές διατάξεις της υπ' αριθ. 2133/101443/2013 (ΦΕΚ Β' 2226) κοινή υπουργική απόφαση παραμένουν σε ισχύ.

γ) Η παράγραφος 3.3. και 3.4 του άρθρου 8 και το παράρτημα 4 της υπ' αριθ. 266355/ 11-02-2009 (ΦΕΚ 594/Β'/2009) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις ως άνω καταργούμενες αποφάσεις, νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Οι Ομ.Π., οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 συνεχίζουν να λειτουργούν με την υποχρέωση προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις της παρούσας, εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78).

2. Οι Ομ.Π. και οι Ο.Π. που έχουν συσταθεί και αναγνωριστεί μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και επιθυμούν τη χρηματοδότησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας για την επικαιροποίηση της αναγνώρισή τους.

3. Για τις Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών στο τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί με βάσει τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 3 της αριθ. 5746/157266/11/12/14 απόφασης και έχουν σε ισχύ τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων στα πλαίσια των καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 και μέχρι τη λήξη αυτού, ισχύουν τα κριτήρια αναγνώρισης που ίσχυαν όταν εγκρίθηκε το τριετές πρόγραμμα δραστηριοτήτων.


Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης