Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1205/24.8.2001 Κοινοποίηση γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την έκταση της απαλλαγής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-08-2001 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1205/24.8.2001
Κοινοποίηση γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την έκταση της απαλλαγής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999


Αθήνα, 24 Αυγούστου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1071239/999/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1205

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκταση της απαλλαγής της διάταξης της παρ.6 του άρθρου 19 του ν.2753/1999.
1071239/999/Τ.Ε.Φ./

Κοινοποιούμε παρακάτω την υπ' αριθ. 486/18.7.2001 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, η ρύθμιση που έγινε με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999 αφορά μόνο στην καταβολή μειωμένου τέλους ταξινόμησης και επομένως οι ανάπηροι που, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερο των 1.650 ή 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, με καταβολή μειωμένου τέλους ταξινόμησης (30% ή 58% του αναλογούντος ακέραιου συντελεστή) δεν απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Αρ. Γνωμ.: 486/2001

Περίληψη ερωτήματος: Έκταση εφαρμογής της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999, ενόψει των ρυθμίσεων του Ν.490/1976.

Επί του άνω ερωτήματος το ΝΣΚ (Α' Τμήμα Διακοπών) γνωμοδότησε ως ακολούθως:

I. Στο άρθρο 1 του Ν.490/1976 (ΦΕΚ 331/Α') "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων" ορίζονται τα εξής:

"1. Απαλλάσσονται των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμών και λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων και τελών, των τελών χαρτοσήμου, ως και του ειδικού φόρου καταναλώσεως των εισπραττομένων κατά την εκ του εξωτερικού εισαγωγήν, των τελών κυκλοφορίας, ως και του εφ' άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους, τα δι' αναπήρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτας προοριζόμενα:

α) Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσεως 87.02.Α2, των οποίων ο κυλινδρισμός του κινητήρα δε υπερβαίνει τα 1650 κυβικά εκατοστά, β) τα ειδικά αναπηρικά αμαξίδια και γ) τα λοιπά τεχνικά όργανα και βοηθήματα, εφ' όσον η αρμοδία Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή γνωματεύει, κατά περίπτωσιν, ότι τα εν λόγω είδη τυγχάνουν απαραίτητα δια την εξυπηρέτησιν των προσωπικών αναγκών των αναπήρων τούτων, λαμβανομένης υπ' όψιν της φύσεως της αναπηρίας, ήτις δέον να παρακωλύει την βάδισιν.

Ο κυλινδρισμός του κινητήρος προσδιορίζεται κατά τα εις το άρθρον 4 του Νόμου 363/1976 "Περί διαρρυθμίσεως των επί των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως επιβαλλομένων φόρων" διαλαμβανόμενα.

2. Κατ' εξαίρεσιν, τα δια τους παραπληγικούς αναπήρους και τους αναπήρους με αναπηρίαν 100% προοριζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, δύνανται να έχουν κυλινδρισμόν κινητήρος ανώτερον των 1650 κυβικών εκατοστών.

Εις ειδικάς περιπτώσεις, καθ' ας η φύσις της αναπηρίας και η τοποθέτησις του βοηθητικού συστήματος οδηγήσεως απαιτούν αυτοκίνητα μείζονος χώρου των τοιούτων των 1650 κυβικών εκατοστών, κατά την γνώμην της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, τα εισαγόμενα αυτοκίνητα δύνανται να είναι κυλινδρισμού κινητήρος μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά...

5. Υπό τας προϋποθέσεις και τους περιορισμούς των εις τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζομένων απαλλάσσονται των υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων δασμών και λοιπών φόρων, εισφορών, δικαιωμάτων, τελών χαρτοσήμου και του ειδικού φόρου καταναλώσεως των εισπραττομένων εις τα τελωνεία κατά την εισαγωγήν καθώς και του εφ' άπαξ καταβαλλομένου προσθέτου ειδικού τέλους ταξινομήσεως, εξαιρέσει των τελών κυκλοφορίας, τα υπό αναπήρων Ελλήνων μεταναστών και εργατών του εξωτικού κομιζόμενα και δια τας ανάγκας αυτών προοριζόμενα επιβατικά αυτοκίνητα, ειδικά αναπηρικά αμαξίδια και λοιπά τεχνικά όργανα και βοηθήματα, εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά επανακάμπτουν εις την χώραν προς μόνιμον εγκατάστασιν μετά διετή τουλάχιστον παραμονήν και εργασίαν εις το εξωτερικόν...".

Περαιτέρω, στο άρθρο 19 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις" ορίζονται τα εξής:

"[...] 6. Οι ανάπηροι Έλληνες πολίτες που απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης για επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά ή μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά, κατά περίπτωση, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβικά εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά αυτοκίνητα, του αναλογούντος στα αυτοκίνητα αυτά ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης".II. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, κατά λογική ερμηνεία της εκπεφρασμένης βούλησης του νομοθέτη σαφώς προκύπτει ότι:

α) Η ατελής εισαγωγή αυτοκινήτων που προορίζονται για τις περιοριστικά αναφερόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.490/1976 κατηγορίες αναπήρων, προβλέπεται χάριν και μόνο των προσωπικών και ειδικότερα συνεπεία της αναπηρίας τους αναγκών και επομένως η ατέλεια αυτή αναμφίβολα συνδέεται άρρηκτα προς ορισμένη χρήση του αυτοκινήτου, ως τέτοιας νοουμένης της για την ικανοποίηση των εκ της αναπηρίας αναγκών του αναπήρου και

β) Η ατέλεια αυτή προβλέπεται όχι μόνο προσωπικά για τον ανάπηρο, αλλά και ως τελούσα πάντοτε υπό τον όρο, που αποτελεί και την αιτία και το σκοπό της εξαιρετικής αυτής νομοθετικής, απαλλακτικής από τη φορολογία, ρύθμισης, δηλαδή της δια του αυτοκινήτου ικανοποίησης των ιδιαίτερων αναγκών του αναπήρου και μόνο (βλ. γνωμοδότηση 120/1989 της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών).

Προς την παραπάνω κατεύθυνση κινήθηκε με τις αρχικές διατάξεις του Ν.490/1976 ο φορολογικός νομοθέτης και θέσπισε ένα γενικό φοροαπαλλακτικό καθεστώς για τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους αναπήρους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου. Αυτή η καθολική απαλλαγή περιλαμβάνει αναμφισβήτητα και τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα κυλινδρισμού μέχρι 1.650 ή μέχρι 2.000 κ.ε., κατά τις διακρίσεις του παραπάνω νόμου.

Με τις μεταγενέστερες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999 των οποίων η ισχύς αρχίζει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου αυτού, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (17.11.1999), παρασχέθηκε η δυνατότητα παραλαβής από όλους τους αναπήρους του άρθρου 1 του Ν.490/1976 επιβατικών αυτοκινήτων κυλινδρισμού μεγαλύτερου των 1.650 ή 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, με καταβολή μειωμένου τέλους ταξινόμησης.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δημιουργήθηκε ο προβληματισμός στην ερωτώσα υπηρεσία, ως προς τη διατήρηση ή μη της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση που ο δικαιούχος ανάπηρος θέσει σε κυκλοφορία επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυλινδρισμού από τα επιτρεπόμενα με βάση τις αρχικές διατάξεις του Ν.490/1976 όρια.

III. Όπως γίνεται πάγια δεκτό, κατά την ερμηνεία γενικά των φορολογικών διατάξεων, ακολουθείται η στενή ερμηνεία, υπό την έννοια ότι αποβλέπουμε στο γράμμα του νόμου. Η γραμματική ερμηνεία επιβάλλεται κυρίως προκειμένου περί διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν απαλλαγές ή εξαιρέσεις, καθόσον πρόκειται περί εξαιρετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που επιτάσσεται να ερμηνεύονται στενά (βλ. Σ.τ.Ε.3422/1975, 2989/1980, 3007/1984 κ.λπ.). Επίσης, οι φορολογικές εν γένει διατάξεις δεν επιδέχονται διασταλτική ερμηνεία, ούτε τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής, αφού κάτι τέτοιο αντίκειται στον αυστηρό και τυπικό τους χαρακτήρα (βλ. Σ.τ.Ε.1170/1949, 267/1952, 866/1957, 1807/1964, 2989/1980 κ.λπ.).

Ενόψει των άνω προεκτεθέντων, γίνεται φανερό από τη γραμματική και μόνο διατύπωση της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999, ότι οι νέες ρυθμίσεις που επέφερε στο καθεστώς της παραλαβής επιβατικών αυτοκινήτων κυλινδρισμού μεγαλύτερου των 1.650 ή 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, εκ μέρους των αναπήρων Ελλήνων πολιτών η παραπάνω διάταξη, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την καταβολή μειωμένου τέλους ταξινόμησης, υπό τις αναφερόμενες σ' αυτή διακρίσεις, εκ μέρους των αναπήρων δικαιούχων, ενώ για τις λοιπές απαλλαγές που απολαύουν τα εν λόγω πρόσωπα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.490/1976, γεγονός που σημαίνει ότι, σε περίπτωση που ο δικαιούχος ανάπηρος θέσει σε κυκλοφορία επιβατικό αυτοκίνητο άνω των 1.650 ή άνω των 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, παύουν να ισχύουν οι σχετικές απαλλαγές, μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Τούτο συνάγεται αβίαστα από το περιεχόμενο της ίδιας της διάταξης, που ομιλεί για τους αναπήρους Έλληνες πολίτες "...που απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης...", του φορολογικού νομοθέτη θέλοντος εν προκειμένω να υποδηλώσει τη βούλησή του για τη διαφορετική φορολογική μεταχείριση εφεξής αποκλειστικά και μόνο του βαρύνοντος τα εν λόγω επιβατικά αυτοκίνητα άνω των 1.650 ή 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, τέλους ταξινόμησης, καθιερώνοντας με τη νέα διάταξη τη μερική απαλλαγή ειδικά και εξαιρετικά μόνο για το τέλος ταξινόμησης για τις παραπάνω κατηγορίες αυτοκινήτων.

Επομένως και μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.2753/1999, τα επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού μεγαλύτερου των 1.650 ή 2.000 κ.ε., κατά περίπτωση, που αποκτούν οι κατηγορίες αναπήρων που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.490/1976, εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας, όπως εξ αρχής με τις τελευταίες αυτές διατάξεις προβλεπόταν.IV. Στο τιθέμενο συνεπώς ερώτημα, προσήκει η κατά τα άνω αναλυτικά διδόμενη απάντηση.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης