Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διοικητής Ο.Γ.Α. αρ. απόφ. 19/ 2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΟΓΑ στον Υποδιοικητή του Οργανισμού και αναπλήρωση του Διοικητή του ΟΓΑ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Διοικητής Ο.Γ.Α. αρ. απόφ. 19/ 2017
Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή του ΟΓΑ στον Υποδιοικητή του Οργανισμού και αναπλήρωση του Διοικητή του ΟΓΑ

Αριθμ. απόφ. 19

(ΦΕΚ Β' 421/14-02-2017)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 4169/1961, «Περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 81 Α'), όπως ισχύει, και β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 1573/1985 «Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201 Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 53, 73, 93, 100 και 101 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α'/2016).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού «Κατάσταση Προσωπικού του ΟΓΑ», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 88729/5834/20-7-1967 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Περιθάλψεως Προσωπικού του ΟΓΑ» (ΦΕΚ 502 Β'), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. Ε4/Φ34 οικ. 4279/5-8-1971 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 678 Β'), όπως ισχύει.

6. Την αριθμ. Φ.80000/57604/15285/28.12.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Οργανωτική δομή, αποστολή, αρμοδιότητες και στελέχωση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ)» (ΦΕΚ 4318/Β730-12-2016).

7. Την αριθμ. Φ. 10034/61554/Δ9/16455/30-12-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός προσωπικού που παραμένει στον ΟΓΑ για την άσκηση των μη ασφαλιστικών αρμοδιοτήτων του Οργανισμού» (ΦΕΚ 4320/Β730-12-2016).

8. Την από 25-01-2017 αριθμ. Φ.10034/Δ9/250/736 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ ), με την οποία διορίστηκε Διοικητής του ΟΓΑ ο Στυλιανός Πλιάκης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 34/30-01-2017).

9. Την από 27 Μαΐου 2015 απόφαση αριθμ. Φ.10034/ οικ. 23603/6451 του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ), με την οποία διορίστηκε Υποδιοικητής του ΟΓΑ ο Βιταντζάκης Νικόλαος του Βασιλείου (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 386/29-05-2015).

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Οργανισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Ορίζουμε όπως ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ Νικόλαος Βιταντζάκης του Βασιλείου αναπληρώνει το Διοικητή του Οργανισμού σε όλες τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή ελλείψεως αυτού.

II. Αναθέτουμε στον Υποδιοικητή του ΟΓΑ Νικόλαο Βιταντζάκη του Βασιλείου την άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων, εκτός εάν με αυτές ρυθμίζονται θέματα, με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Οργανισμού ή αφορούν στην εκπροσώπηση του Οργανισμού στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων του Οργανισμού.

Α) Εποπτείας και προώθησης του υπηρεσιακού αντικειμένου των κατωτέρω Δ/νσεων και Υπηρεσιών:

- Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
- Διεύθυνσης Μητρώου
- Διεύθυνσης Υγειονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Τμήματος Στατιστικής και Μελετών

Β) Παρακολούθησης και συντονισμού των ενεργειών και δράσεων για:

α) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις κτιριακές υποδομές στις οποίες στεγάζονται η Κεντρική και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.
β) Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πληροφορικής.
γ) Την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλες τις Υπηρεσίες του Οργανισμού.
δ) Το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπαλλήλων, των Ανταποκριτών του Οργανισμού και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
ε) Την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος ενημέρωσης - πληροφόρησης των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό.

Γ) Υπογραφής εντολών πληρωμής, επιταγών και ενταλμάτων πληρωμής από ποσού 300.000 ευρώ μέχρι ποσού 1.000.000 ευρώ.

Η απόφαση αριθμ. 674/27.8.2015 (ΦΕΚ 1846/ 27-8-2013) του Διοικητή του ΟΓΑ παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

Ο Διοικητής
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης