Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4872/105/ 2017 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018

Σχόλια:

Βλέπε και κ.υ.α. 27354/444/1.9.2017 "Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/ 13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β΄ 398)." και κ.υ.α. 28473/605/2018 "Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080)."Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4872/105/ 2017
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018


Κ.Υ.Α. αριθμ. 4872/105/ 2017 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 4872/105

(ΦΕΚ Β' 398/13-2-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α 80) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α' 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α' 114).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 66224/2014/22.12.2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης (Β' 7/2015).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ56.21-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β' 2281) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το με αριθμ. 633/17.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το με αριθμ. 132800/3384/4.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το με αριθμ. 1639/9.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα με αριθμ. 769/15.11.2016 και 06/9.1.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,το με αριθμ.Φ.Δ/189342/1181/28.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας, τα με αριθμ. 3056/10.11.2016 και 187/26.1.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το με αριθμ. 4016/10.10.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, το με αριθμ. 85502/35148/25.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα με αριθμ. 228807/5.12.2016 και 234211/13.12.2016 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής, το με αριθμ. 313871/70451/9.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το με αριθμ. 473309(1397)/8.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το με αριθμ. 254203/6630/29.11.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και το με αριθμ. 728/20.12.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

11. Το με αριθμ. 3350.00.001/8201/16.12.2016 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

12. Το με αριθμ. 79166/13.10.2016 έγγραφο της Δ/ νσης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

13. Την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τα απολογιστικά στοιχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 

αποφασίζουμε:

1. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2017 και 2018 στις 10.318 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 200
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
ΣΥΝΟΛΟ 300
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 30
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 2000
Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΣΥΝΟΛΟ 2050
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 205
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 200
ΣΥΝΟΛΟ 200
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 500
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
ΣΥΝΟΛΟ 600
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 60
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 200
ΣΥΝΟΛΟ 200
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 3.000
Εργάτες κτηνοτροφίας 1.000
ΣΥΝΟΛΟ 4.000
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 400
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 50
Εργάτες κτηνοτροφίας 250
ΣΥΝΟΛΟ 300
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 30
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 130
Εργάτες κτηνοτροφίας 550
Εργάτες υλοτομικών και λοιπών δασικών εργασιών 1050
ΣΥΝΟΛΟ 1730
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 173


2. Στην Περιφέρεια Ηπείρου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και ως αλι- εργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 1.430 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί) 200
Εργάτες πτηνοτροφείων 150
Οικιακοί βοηθοί 20
Εργάτες γης 50
ΣΥΝΟΛΟ 420
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 42
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί) 70
Εργάτες γης 100
Οικιακοί βοηθοί 10
ΣΥΝΟΛΟ 180
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 18
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί) 150
Εργάτες γης 150
Οικιακοί βοηθοί 10
ΣΥΝΟΛΟ 310
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 31
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 50
ΣΥΝΟΛΟ 50
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί) 100
Εργάτες γης 200
Οικιακοί βοηθοί 10
ΣΥΝΟΛΟ 310
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 31
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 20
ΣΥΝΟΛΟ 20
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 2


3. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 194, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 100
ΣΥΝΟΛΟ 100
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 10
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 3
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Υπάλληλος τουριστικού γραφείου 2
Υπάλληλος γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων 2
Μάγειρας ξένης κουζίνας 2
Θεραπευτής AYUVERDA 10
ΣΥΝΟΛΟ 16
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 2
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 30
ΣΥΝΟΛΟ 30
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 3


4. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 543, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Πε- ριφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Καθηγητές – Μεταφραστές Κινέζικης Γλώσσας 4
Οικιακοί βοηθοί 8
Μάγειρας ξένης κουζίνας 11
ΣΥΝΟΛΟ 23
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 2
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 2
Εργάτες κτηνοτροφίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 4
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες -
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 420
ΣΥΝΟΛΟ 420
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 42
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Καθηγητές Κινέζικης Γλώσσας 2
Οικιακοί βοηθοί 12
Μάγειρας ξένης κουζίνας 23
ΣΥΝΟΛΟ 37
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 10
ΣΥΝΟΛΟ 10
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1


5. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 4.054, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 14
Εργάτες υδατοκαλλιεργειών – Ιχθυοτροφείων 12
ΣΥΝΟΛΟ 26
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 3
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 320
Εργάτες κτηνοτροφίας 75
Εργάτες σε φυτώριο καρποφόρων δέντρων 10
ΣΥΝΟΛΟ 405
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 41
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 200
ΣΥΝΟΛΟ 200
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Σπερματεγχύτης – ειδικός σταβλίτης βοοειδών 10
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
Εργάτες υδατοκαλλιεργειών – Ιχθυοτροφείων 6
Εργάτες γης 200
Εργάτες για εκτροφή γουνοφόρων ζώων (μινκ) 10
ΣΥΝΟΛΟ 629
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 63
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 1000
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
ΣΥΝΟΛΟ 1.100
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 110
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Κτηνοτροφίας 10
Οικιακοί Βοηθοί 2
Εργάτες σε πτηνοτροφεία 10
Εργάτες Υδατοκαλλιεργειών - Ιχθυοτροφείων 15
ΣΥΝΟΛΟ 37
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 200
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
Εργάτες σε φυτώριο 10
ΣΥΝΟΛΟ 310
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 31
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 810
ΣΥΝΟΛΟ 810
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 81
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες Πτηνοτροφείου 2
Εργάτες υδατοκαλλιεργειών 4
ΣΥΝΟΛΟ 6
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 25
Εργάτες γης 50
ΣΥΝΟΛΟ 75
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 8
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 40
ΣΥΝΟΛΟ 40
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες κτηνοτροφίας 30
Εργάτες γης 15
ΣΥΝΟΛΟ 45
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5


6. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για επο- χική εργασία και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 2.301 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες εκχυλιστηρίου σε πυρηνελαιοουργείο 2
Εργάτες γης 200
Εργάτες κτηνοτροφίας 200
Οικιακοί βοηθοί 20
ΣΥΝΟΛΟ 422
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 42
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 100
Εργάτες κτηνοτροφίας 100
ΣΥΝΟΛΟ 200
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 100
Εργάτες  κτηνοτροφίας 100
Οικιακοί βοηθοί 30
ΣΥΝΟΛΟ 230
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 23
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 150
ΣΥΝΟΛΟ 150
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 15
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 40
Εργάτες κτηνοτροφίας – Εργάτες πτηνοτροφείων – Εργάτες Μελισσοκομίας 40
Οικιακοί βοηθοί 10
ΣΥΝΟΛΟ 50
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 50
Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΣΥΝΟΛΟ 100
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 10
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 240
ΣΥΝΟΛΟ 240
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 24
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 250
Εργάτες κτηνοτροφίας 250
ΣΥΝΟΛΟ 500
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 50
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εργάτες γης 200
ΣΥΝΟΛΟ 200
Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20


7. Στην Περιφέρεια Αττικής καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για απασχό- ληση υψηλής εξειδίκευσης και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 2.817 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 300
  Εργάτες γης 500
  Φροντιστές – Εκπαιδευτές Ζώων 5
  Οικιακοί βοηθοί 50
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 855
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 85
  Αλιεργάτες 52
  ΣΥΝΟΛΟ 52
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Πωλητής ιατρικών μηχανημάτων 1
  Καθηγητής με ειδίκευση σε θέματα αντισημιτικών σπουδών 1
  Υπάλληλος εξειδικευμένος στην εμπορία και τις εξαγωγές γρανιτών 1
  Οικιακοί βοηθοί 50
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 53
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Στελέχη πωλήσεων με εμπειρία σε αγορές εξωτερικού για την προώθηση προϊόντων εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων 20
  Μελετητής και συντηρητής πλακετών μηχανών κατασκευής κονσέρβας 1
  Οικιακοί βοηθοί 50
  ΣΥΝΟΛΟ 71
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 7
  Εργαζόμενοι ειδικευμένοι για την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ειδικών τεχνολογιών 50
  Εργαζόμενοι ειδικευμένοι στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με νέες τεχνολογίες 50
  ΣΥΝΟΛΟ 100
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 10
  Αλιεργάτες 170
  ΣΥΝΟΛΟ 170
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 17
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργαζόμενοι ειδικευμένοι στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με νέες τεχνολογίες 50
  ΣΥΝΟΛΟ 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
  Οικιακοί βοηθοί 50
  ΣΥΝΟΛΟ 50
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 5
  Εργάτες γης 35
  Ψάλτης Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας 1
  Οικιακοί βοηθοί 50
  ΣΥΝΟΛΟ 91
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 9
  Αλιεργάτες 5
  ΣΥΝΟΛΟ 5
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εξειδικευμένος πωλητής κοσμημάτων 1
  Μάγειρας ξένης κουζίνας 3
  Οικιακοί βοηθοί 50
  Μανικιουρίστες ειδικευμένες σε βραζιλιάνικη τεχνική 2
  Υπάλληλος τουριστικού γραφείου – Γνώστης κινέζικης αγοράς 2
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 58
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 6
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εξειδικευμένοι παρασκευαστές Βιετναμέζικης κουζίνας 5
  Οικιακοί βοηθοί 50
  ΣΥΝΟΛΟ 55
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 6
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αλιεργάτες 450
  ΣΥΝΟΛΟ 450
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 45
  Εργάτες γης 150
  Οικιακοί βοηθοί 50
  Υπάλληλος σε τουριστική επιχείρηση 1
  ΣΥΝΟΛΟ 201
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 20
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5


8. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρ- τημένη εργασία, για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 2.304, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  Εργάτες γης 200
  ΣΥΝΟΛΟ 250
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 25
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  ΣΥΝΟΛΟ 50
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 30
  Εργάτες γης 90
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 120
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 12
  Αλιεργάτες 50
  ΣΥΝΟΛΟ 50
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 100
  Εργάτες γης 300
  ΣΥΝΟΛΟ 400
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 40
  Αλιεργάτες 540
  ΣΥΝΟΛΟ 540
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 54
  Επαγγελματιες πιλότοι 15
  ΣΥΝΟΛΟ 15
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 30
  Εργάτες γης 120
  ΣΥΝΟΛΟ 150
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 15
  Αλιεργάτες 40
  ΣΥΝΟΛΟ 40
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 30
  ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 3
  Αλιεργάτες 110
  ΣΥΝΟΛΟ 110
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 11
  Εργάτες γης 50
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  Μάγειρες ξένης κουζίνας 70
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 110
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 11


9. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλι- εργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 249, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αλιεργάτες 20
  ΣΥΝΟΛΟ 20
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 2
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 30
  Εργάτες κτηνοτροφίας 25
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 55
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 6
  Αλιεργάτες 40
  ΣΥΝΟΛΟ 40
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 5
  ΣΥΝΟΛΟ 5
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
  Αλιεργάτες 70
  ΣΥΝΟΛΟ 70
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 7
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αλιεργάτες 35
  ΣΥΝΟΛΟ 35
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4


10. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη ερ- γασία, για εποχική εργασία για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 20.691, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αλιεργάτες 500
  ΣΥΝΟΛΟ 500
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 50
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 50
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 50
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 400
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  ΣΥΝΟΛΟ 450
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 45
  Εργάτες γης 6.000
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 6.050
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 605
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 500
  Εργάτες κτηνοτροφίας 500
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.000
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 100
  Εργάτες γης 6.000
  Εργάτες κτηνοτροφίας 300
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 6.300
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 630
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 20
  Εργάτες κτηνοτροφίας 70
  Μάγειρας ξένης κουζίνας 20
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 110
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 11
  Εργάτες γης 70
  ΣΥΝΟΛΟ 70
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 7
  Αλιεργάτες 600
  ΣΥΝΟΛΟ 600
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 60
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 40
  Εργάτες κτηνοτροφίας 40
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 80
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 8
  Εργάτες γης 100
  Εργάτες κτηνοτροφίας 300
  ΣΥΝΟΛΟ 400
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 40
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 80
  Εργάτες κτηνοτροφίας 100
  ΣΥΝΟΛΟ 180
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 18
  Εργάτες γης 60
  Εργάτες κτηνοτροφίας 40
  ΣΥΝΟΛΟ 100
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 10
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 200
  Εργάτες γης 200
  Οικιακοί βοηθοί 20
  ΣΥΝΟΛΟ 420
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 42
  Εργάτες γης 2.000
  ΣΥΝΟΛΟ 2.000
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 200
  Αλιεργάτες 500
  ΣΥΝΟΛΟ 500
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 50


11. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 1.689, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Αλιεργάτες 120
  ΣΥΝΟΛΟ 120
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 12
  Οικιακοί βοηθοί 5
  Μάγειρας ξένης κουζίνας 5
  ΣΥΝΟΛΟ 10
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 50
  Εργάτες γης 1200
  ΣΥΝΟΛΟ 1250
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 125
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 70
  Εργάτες κτηνοτροφίας 80
  ΣΥΝΟΛΟ 150
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 15
  Αλιεργάτες 5
  ΣΥΝΟΛΟ 5
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1


12. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 3.830, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Ηλεκτροσυγκολλητές μεταλλικών κατασκευών 5
  Καθαριστές δεξαμενών και εσωτερικών χώρων 2
  Οικιακοί βοηθοί 5
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 12
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
  Εργάτες γης 1.500
  ΣΥΝΟΛΟ 1.500
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 150
  Αλιεργάτες 90
  ΣΥΝΟΛΟ 90
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 9
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες κτηνοτροφίας 40
  ΣΥΝΟΛΟ 40
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
  Εργάτες γης 40
  ΣΥΝΟΛΟ 40
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
  Αλιεργάτες 170
  ΣΥΝΟΛΟ 170
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 17
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 1.500
  ΣΥΝΟΛΟ 1.500
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 150
  Αλιεργάτες 130
  ΣΥΝΟΛΟ 130
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 13


13. Στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, για εποχι- κή εργασία, για απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης και ως αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 στις 705, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Θεραπευτές AYUVERDA 30
  Εργάτες γης 50
  Οικιακοί βοηθοί 10
  Εργάτες κτηνοτροφίας 20
  Μάγειρας ξένης κουζίνας 10
  Animateur 10
  Δερματοστικτοποιός 2
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Σκελετοποιός επίπλων 1
  ΣΥΝΟΛΟ 113
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 11
  Εργάτες γης 100
  Εργάτες κτηνοτροφίας 20
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 120
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 12
  Αλιεργάτες 10
  ΣΥΝΟΛΟ 10
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
  Εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης 10
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 10
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 50
  Μαγειρας ξένης κουζίνας 10
  Βοηθοί καταδύσεων 10
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 70
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 7
  Αλιεργάτες 40
  ΣΥΝΟΛΟ 40
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 50
  Οικιακοί βοηθοί 10
  Μάγειρας ξένης κουζίνας 10
  ΣΥΝΟΛΟ 70
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 7
  Εργάτες γης 50
  ΣΥΝΟΛΟ 50
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 5
  Αλιεργάτες 30
  ΣΥΝΟΛΟ 30
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 3
     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
  Εργάτες γης 30
  Εργάτες κτηνοτροφίας 40
  Θεραπευτές Ayuverda 5
  Οικιακοί βοηθοί 10
  Ψυχαγωγοί – Διασκεδαστές Ρωσόφωνοι - Animateur 15
  ΣΥΝΟΛΟ 100
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 10
  Αλιεργάτες 10
  ΣΥΝΟΛΟ 10
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 1


Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρ- τημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Α) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Αραβόσιτος 100
Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ Ζαχαρότευτλα 70
Βαμβάκι 20
Ηλίανθος 100
Καπνός 5
Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ Μηδική, Βίκος. 100
Δ) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πιπεριές, Φασολάκια 2
Ε) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεμμύδια, Λάχανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πατάτες, Πιπεριές, Πράσα, Σπανάκι, Φασολάκια, Καρότα, Σκόρδα 15
Μπάμιες 3,5
Σπαράγγια 5
Μανιτάρια 0,2
Φράουλα 1
ΣΤ) ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ Καρπούζι-Πεπόνι 30
Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Ακτινίδια 5
Βατόμουρα 5
Σταφύλια για οινοποίηση 15
Σταφύλια επιτραπέζια 10
Ροδιές 10
Ζ) ΕΛΙΑ Ελιές για λάδι και βρώσιμες 25
Η) ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Φιστίκια, Αμύγδαλα, Φουντούκια, Κάστανα 40
Θ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ   5
Ι) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ   1
ΙΑ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Λεβάντα, Ρίγανη, Μέντα 40
ΙΒ) ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ Φυτώρια 3
ΙΓ) ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ (Ακακίες, Καρυδιές κ.λπ.) 120


Η αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχική απασχόληση καθορίζεται ως εξής:
 

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ
Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισμένες 20
Αγελάδες κρεατοπαραγωγής, σταβλισμένες-βοσκής 40
Αιγοπρόβατα  οικόσιτα-βοσκής 100
Χοίροι 25
Πουλερικά (όρνιθες-γαλοπούλες) 300
Κουνέλια 150
Μέλισσες 150 κυψέλεςΗ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης