Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1195/7.8.2001 Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1195/7.8.2001
Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.


ΠΟΛ.1195/7.8.2001 Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1076460/1082/Τ.&.Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1195

ΘΕΜΑ: Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωση σας, για ενημέρωση σας, την Α9/οικ/32508/2512/18-3-2001 (ΦΕΚ 664/Β/31-5-2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορά το ανωτέρω θέμα.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝ. ΤΖΙΜΑΣ


********************************************************************************************************

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  

Αρ.Φύλλου 664
    

31 Μαίου 2001


Αριθ. Α9/οικ/32508/2512

Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν.2801/3.3.2000 (ΦΕΚ 46 Α) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.1959/91 (ΦΕΚ 123 Α 1991) "Για τι οδικές μεταφορές τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.

3. Τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Γ της Α2/29542/5347/91/Β707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτ/των σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1959/91"

4. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2332/1995/ΦΕΚ/181 Α).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Άδεια κυκλοφορίας ενός φορτηγού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων η 1.300 χιλιόγραμμων ωφέλιμου φορτίου, χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ο αιτών:

Α) προσκομίζει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, από το οποίο πρέπει να προκύπτει δήλωση γεωργικού εισοδήματος.

Β) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο της κατηγορίας αυτής.

Γ) καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3

"Στο τέλος της περ.α της παρ.2 του κεφ.Γ της αριθμ. Α2/29542/5347/91 (Β707) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών προστίθεται εδάφιο γγ ως εξής:

"γγ) Ειδικά για την περίπτωση ταξινόμησης ΦΙΧ αγροτκού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χλγ ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χλγ η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος μόνο με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τους εδαφίου ββ) και βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσία Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο αγροτών".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 18 Μαρτίου 2001-08-29

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
    

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης