Live Search Results

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 33/30.1.2017

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-2017 ]
ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 33/30.1.2017
Αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Καλλιθέα, 30-1-2017
Αριθμός Απόφασης: 33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 17671, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604 523
FAX: 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 17 § 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-5-2016).

γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»»

δ. Του άρθρου 6 της υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

ε. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τις από «...»-«...»-« », κατατεθείσες στη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας την «...»-«...»-«....» και με αριθμούς πρωτοκόλλου «.......... », « ................» και «............... » ενδικοφανείς προσφυγές 1) της ήδη λυθείσας ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «.............. Ο.Ε.», 2) του «........... » και 3) του « ...............», με τις οποίες συνυποβάλλονται αντιστοίχως αιτήματα αναστολής καταβολής των αμφισβητούμενων ποσών των υπ' αρ.: ι) «........ »/«...»-«...»-  «........... » οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2006, ποσού 16.309,92€, ιι) «....... »/«...»-«...»-« .........» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α., ποσού 17.261,56€ και ιιι) « .............»/«...»-«...»-«............ » πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α., ποσού 17.607,30€, απασών των ανωτέρω εκδοθεισών από τη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, με τα συνημμένα αυτής.

5. Τις από «...»-«...»-«........... » Εκθέσεις Απόψεων του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τις από «...»-«...»-«......... », κατατεθείσες την «...»-«...»-« .......» και με αριθμούς πρωτοκόλλου «....... », «.......... » και «............. » ενδικοφανείς προσφυγές και δη με τα συνυποβληθέντα αιτήματα αναστολής τους -τα οποία εν προκειμένω εξετάζονται ενιαία, ένεκα κοινής βάσης των προβληθέντων αιτημάτων- 1) η ήδη λυθείσα ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία «....... Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. « ...............», εδρεύσασα στα Μελίσσια Αττικής, οδός «............ » αρ. «...» , 2) ο «................. » του «................ », με Α.Φ.Μ. « ..............», κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός «............ » αρ. «...» και 3) ο «............... » του «.............. », με Α.Φ.Μ. « ..............», κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, «.............. » αρ. «...», ζητούν την αναστολή καταβολής ποσοστού 50% των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., με τις οποίες επιβλήθηκε συνολικό ποσό 51.178,78€, ήτοι το αιτούμενο προς χορήγηση αναστολής καταβολής ποσό ανέρχεται συνολικά σε 25.589,39€.

Επί των κρινόμενων αιτήσεων, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στους σχετικούς φακέλους εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Δ ιοίκησης...»

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος. Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών. Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ. Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.».
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή εξάλλου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ': «....2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο.».

Επειδή κατ' άρθρο 249 § 1 Ν.4072/2012 «Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον.» και κατ' άρθρο 258 § 1 του ιδίου ως άνω νόμου «Συμφωνία για περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης των εταίρων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 249 δεν ισχύει έναντι των τρίτων.».

Επειδή οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι, ένεκα έλλειψης της σχετικής οικονομικής δυνατότητας, αδυνατούν να καταβάλουν το 50% των ως άνω αμφισβητούμενων ποσών, έτσι ώστε η άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, θα επιφέρει σε αυτούς «ανεπανόρθωτη βλάβη», η οποία συνίσταται αφενός στην ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή του δεύτερου και τρίτου των αιτούντων αφετέρου στην επέλευση ηθικής βλάβης στα πρόσωπα αυτών.

Επειδή κατ' αρχήν ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι θα υποστούν ηθική βλάβη δε δικαιολογεί τη χορήγηση της επιδιωκόμενης αναστολής, καθώς οιαδήποτε ηθική βλάβη είναι πλήρως επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής (Σ.τ.Ε. Ε.Α. ΣτΕ 322/2013, ΣτΕ 172/2012, ΣτΕ 120/2010).

Επειδή προς απόδειξη των λοιπών ισχυρισμών τους οι αιτούντες προσκομίζουν για λογαριασμό της πρώτης των αιτούντων - εταιρείας την από «...»-«...»-«............ » και κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, όπου, κατ' επίκληση της με α/α «...»/«...»-«...»-« ............» βεβαίωσης διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου, αναφέρεται η λύση της αιτούσας - εταιρείας και η περάτωση της εκκαθάρισής της ήδη από το έτος 2013. Κατά συνέπεια, σε ό,τι αφορά την πρώτη των αιτούντων - εταιρεία, δεν υφίσταται επί της παρούσης αντικείμενο προς εξέταση, καθώς, ως μη ενεργή εταιρεία, δε δύναται να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη εκ της μη χορήγησης αναστολής εκτέλεσης των ως άνω προσβαλλόμενων πράξεων, ενώ, αντιθέτως, τίθεται ζήτημα προς εξέταση για τα δύο φυσικά πρόσωπα κατά την έννοια των παρ. 1 και 7 του άρθρου 50 του Ν.4174/2013, όπως ισχύει.

Επειδή για λογαριασμό του δεύτερου των αιτούντων προσκομίσθηκε η από «...»-«...»- «....... » και κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, όπου για το φορολογικό έτος 2015 δηλώθηκαν ως παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή αυτού και της συζύγου του, «........... », ανερχόμενα σε 22.600,64€ και 53.783,16€ αντιστοίχως και για το τρέχον φορολογικό έτος (2016) σε 9.200,00€ και 51.000,00€ αντιστοίχως. Επίσης, σε ό,τι αφορά την περιουσιακή του κατάσταση, δήλωσε κύριος του με αριθμό κυκλοφορίας « » Ι.Χ.Ε. οχήματος, αγοραίας αξίας 2.500,00€, του υπ' αρ. «....... » λογαριασμού στην Τράπεζα « ...........», με υπόλοιπο καταθέσεων ύψους 82,81€ και του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία « », ανερχόμενου σε 100,00€. Σε ό,τι αφορά την περιουσιακή κατάσταση της συζύγου του, δήλωσε την κυριότητα επί του με αριθμό κυκλοφορίας « » Ι.Χ., αγοραίας αξίας 2.500,00€, την ψιλή κυριότητα «...μιας πεπαλαιωμένης μονοκατοικίας που βρίσκεται στη Λαμία επί της οδού «............. » αρ. «...»
σημερινής εμπορικής αξίας 20.000 Ευρώ...» και την κυριότητα ενός βοσκοτόπου, εκτάσεως 522,14 τ.μ., κειμένου στο Δήμο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού - Βιτόλης του Ν. Φθιώτιδας και στην ειδική θέση «......... », αξίας 5.000,00€.

Επειδή για λογαριασμό του τρίτου των αιτούντων προσκομίστηκε η από «...»-«...»-« ........» και κατ' άρθρο 8 Ν.1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία αυτός είναι μοναδικός μέτοχος της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία « Α.Ε.», εδρεύουσας στην Αθήνα, οδός «............. » αρ. «...» και μετοχικού κεφαλαίου 60.000,00€.

Επειδή, εκ του περιεχομένου των υποβληθεισών υπευθύνων δηλώσεων του δεύτερου και τρίτου των αιτούντων, η ως άνω αναφερθείσα εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση αντιστοίχως κρίνεται επαρκής προς κάλυψη του καταβλητέου ποσού, δεδομένης και της δυνατότητας που παρέχεται σε αυτούς, όπως και στον εκάστοτε υπόχρεο, να προβούν στην πληρωμή της αμφισβητούμενης οφειλής τους, έστω και τμηματικά, ζητώντας αρμοδίως την υπαγωγή τους στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση.

Επειδή, περαιτέρω, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, ΣτΕ 463, ΣτΕ 698, ΣτΕ 707/2006, ΣτΕ 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000).

Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός των αιτούντων ότι η καταβολή ποσοστού 50% του ποσού των προσβαλλόμενων πράξεων θα επιφέρει την ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή τους δεν εξειδικεύεται, διότι δεν επικαλούνται συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η οικονομική ζημία που θα υποστούν θα έχει τέτοια έκταση, ώστε θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος των μέσων βιοπορισμού τους.

Επειδή, κατόπιν τούτων, τα υποβαλλόμενα αιτήματα αναστολής είναι απορριπτέα ως απαράδεκτο για λογαριασμό της πρώτης των αιτούντων και ως ουσία αβάσιμα κι αναπόδεικτα, για τους δεύτερο και τρίτο των αιτούντων.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη των αιτήσεων 1) της ήδη λυθείσας ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία « Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. «.......... », 2) του «............ » του «............. », με Α.Φ.Μ. « .............» και 3) του «............. » του « ..............», με Α.Φ.Μ. «................ », για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των αμφισβητούμενων ποσών των υπ' αρ.: ι) «....»/«...»-«...»-«............. » οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2006, ιι) «....»/«...»-«...»-«................. » οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και ιιι) «....»/«...»-«...»-«................ » πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α., απασών των ανωτέρω εκδοθεισών πράξεων από τη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Υπάλληλος του Τμήματος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.

Related from Links


Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες
ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο Πατήστε εδώ για περισσότερα.

Εάν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές Υπηρεσίες Πατηστε ΕΔΩ.
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories