Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1021505 ΕΞ 2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1021505 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1021505ΕΞ2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :10184
Πληροφορίες :Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο :210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:
Url:

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Τηλέφωνο :210-3375812

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παραγράφου 4, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων 2,3,7, 8 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
γ) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»,
δ) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,
ε) Της αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 (Β' 2773) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α' 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων».
στ) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β' 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
ζ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
η) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
θ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ.Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις από 29-11-2016 και 19-1-2017 αιτήσεις απαλλαγής από τα καθήκοντα του μέλους της εν θέματι Επιτροπής, των υπαλλήλων Απόστολου Σφυρή και Σταύρου Βαλτά, αντίστοιχα.

4. Το αριθμ. 15457/5-12-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου.

5. Τα από 16 και 18-1-2017 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχων.

6. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι' της παραγράφου Β' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ:7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) περί σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141), αντικαθιστούμε τα με α/α α' και β' μέλη του υπό στοιχείο 3.1.4 της υποπερίπτωσης 3.1. της περίπτωσης 3, το μέλος β' της περίπτωσης 9, για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα, ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των ως άνω Επιτροπών, τους Γεώργιο Κουνενάκη, Χρήστο Παπανικολάου και Βασιλική Κονδάκη, αντίστοιχα, διαμορφώνουμε τις παραπάνω περιπτώσεις και συμπληρώνουμε τα στοιχεία 7.3.3 και 9.2, ως εξής:

«Β.Ι. 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
3.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Αθήνα, θα διενεργηθεί από τέσσερις (4) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχων, Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και Δ.Ο.Υ., ως εξής:
3.1.4 α) Γεώργιο Κουνενάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, ως Πρόεδρο.
β) Χρήστο Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, ως μέλος.
γ) Ανδρέα Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος».

«Β.Ι.7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
7.3. Η παραλαβή των υποθέσεων των Υπηρεσιών, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, θα διενεργηθεί από τρείς (3) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και των Δ.Ο.Υ. Δ', ΣΤ', Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Αμπελοκήπων, ως εξής:
7.3.3.α) Σωτήριο Κουνόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ως Πρόεδρο.
β) Χρυσούλα Αρτοποιού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, ως μέλος.
γ) Μαρία Κανδήρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.»

«9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε.
Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε. θα διενεργηθεί από δύο (2) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από τους κατωτέρω υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. των Δ.Ο.Υ. ΙΔ' και ΙΖ' Αθηνών, καθώς και των Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως εξής:
9.1. α) Τρύφωνα Καββαθά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως Πρόεδρο.
β) Βασιλική Κονδάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος.
γ) Αιμίλιο Αντωνάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ως μέλος.
9.2. α) Ελένη Νικολακοπούλου,υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, ως Πρόεδρο.
β) Λασκαρίνα Νικολούδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος.
γ) Κυριακή Γρατσία, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως μέλος.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1169186 ΕΞ 2016/22.11.2016 (ΑΔΑ: 7ΧΔΔΗ-ΓΔΞ) όμοια.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης