Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1018308 ΕΞ 2017 Ορισμός μελών στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α'285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276) και την αριθ.Δ6Α1148325ΕΞ2011/31-10-2011 (Β'2570) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ. Β 1057228 ΕΞ 2017/12.4.2017.Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1018308 ΕΞ 2017
Ορισμός μελών στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α'285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276) και την αριθ.Δ6Α1148325ΕΞ2011/31-10-2011 (Β'2570) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1018308 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ: Υ.Ο.Δ.Δ. 64/10-2-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο:210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Ορισμός μελών στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α'285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276) και την αριθ.Δ6Α1148325ΕΞ2011/31-10-2011 (Β'2570) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 9 του ν. 2386/1996, όπως ισχύει.
β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των παραγράφων 2, 3, του τρίτου εδαφίου της παρ. 7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 αυτού.
γ) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β' 3852) όμοιας, σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
δ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
ε) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ 63/2005 (Α'98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» των παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Την αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.2873/2000 (Α'285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3522/2006(Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1142227 ΕΞ 2016/29.9.2016 (Α.Δ.Α. Ψ0ΣΛΗ-ΡΥΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

4. Τα αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1111205 ΕΞ2016/21-7-2016 και Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1119418 ΕΞ2016/10- 8-2016 έγγραφα της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), το δεύτερο σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ. Β 1118377 ΕΞ2016/5-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε..

5. Το αριθ. 139276/3-10-2016 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε απάντηση στο αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1118376 ΕΞ2016/5-8-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο β' της παρ. 3 του άρθρου 41 του 4389/2016.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα καθοριστεί με άλλη απόφαση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α.Ι. Ορίζουμε τον Πρόεδρο, τα μέλη, τους εισηγητές και τον γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α'285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276) και την αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β'2570) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει , για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο, ως εξής:

1. Ελένη Πασαμιχάλη του Θωμά, με Α.Δ.Τ:.........., Νομική Σύμβουλο του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μακαρονίδη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ: .........., Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σπυριδούλα Ραυτοπούλου του Αριστείδη, με Α.Δ.Τ: .........., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπηρετεί στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Εμμανουέλα Πανοπούλου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ: .........., Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο ίδιο γραφείο.

3. Ευθύμιο Σαΐτη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ..........., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α. Α.Δ.Ε.), ως μέλος.

4. Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών της ίδιας Διεύθυνσης.

5. Την Λελουδιά Βαϊδάνη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ: .........., υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ανδρούτσο του Αβραάμ, με Α.Δ.Τ: .........., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών.

6. Στυλιανή Φουζούρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Αναγκαστικής Είσπραξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Παναγιώτου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ: .........., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε' - Οφειλετών Υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών της ίδιας Διεύθυνσης.

II. Εισηγητές στην Επιτροπή αυτή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εισπράξεων:

1. Ισιδώρα Πρίφτη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. .........., υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Διονυσία Κούλου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ.:.........., υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

2. Στρατηγούλα Σαμπατακάκη του Κυριάκου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Μαρία Στυμφαλιάδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου.

3. Αναστασία Βοντετσιάνου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ: .........., υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Μαρία Γιατράκου του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ: .........., υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου .

4. την Αμπελία Χαχλάκη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:............, υπάλληλος με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μανώλη του Νικολάου, με Α.Δ.Τ.:........., υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου.

III. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Ευφροσύνη Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Καράμπελα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: .........., υπάλληλο με βαθμό Α' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι το αναφερόμενο στο άρθρο 9 του ν. 2386/1996, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006, όπως ισχύουν.

Γ. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα που στεγάζεται η Διεύθυνση Εισπράξεων, επί της οδού Πανεπιστημίου 20, Αθήνα.

Ε. Τα μέλη, οι Εισηγητές και η Γραμματέας της Επιτροπής, υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., με προσωπική τους ευθύνη, οφείλουν να διερευνήσουν, αν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160) και το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ισχύει, για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στην παρούσα Επιτροπή και να ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., ώστε να τους συμπεριλάβουν στην κατάσταση υποχρέων σε δήλωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γεώργιος Πιτσιλής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης