ΠΟΛ.1193/31.7.2001

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001 "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις".Σχόλια:


1 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1074044/1029/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ι.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνα:3642922

ΠΟΛ.: 1193

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001 "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.25 και του αρ.29 του Ν.2919/2001, "Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄128/25-6-2001) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.25 του πιο πάνω νόμου, οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, απαλλάσσονται από τα Τέλη Χαρτοσήμου.

Η απαλλαγή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.29, ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. από 25-6-2001 και επομένως καταλαμβάνει αποζημιώσεις, που καταβάλλονται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο έγινε η ζημιά. Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου για αποζημιώσεις, που καταβλήθηκαν από την προαναφερόμενη ημερομηνία και εμπίπτουν στην απαλλαγή, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


**********************************************************************************

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2919

Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ τεύχος Α' Αρ. φύλλου 128/25-6-2001)

...............................................................................................................................................................

Αρθρο 25

Τροποποιήσεις της νομοθεσίας ιδιωτικής ασφάλισης.

1. ........................................................................................................................

3. Στο άρθρο 19 του ν.489/1976 (ΦΕΚ 331 Α') μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

"6. Οι αποζημιώσεις που καταβάλλει το Επικουρικό Κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήμου".

..........................................................................................................................

Αρθρο 29

Ισχύος του νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επί μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως άνω νόμου του Κράτους.
 

Taxheaven.gr