Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 619/146296/2016 Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 414/128412/29.11.2017, την 224/360785/24.12.2020 και την 552/85728/29.3.2021.Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 619/146296/2016
Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων


Κ.Υ.Α. αριθμ. 619/146296/2016 Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 619/146296

(ΦΕΚ Β' 4562/30-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α' 320), όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε με τον ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» και άλλες διατάξεις» (Α' 199).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70), καθώς και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).

γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

δ) Του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α' 160).

ε) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

α) 2015/1588 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 248, 24.9.2015, σ. 1).

β) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193, 1.7.2014, σ. 1).

3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α' 208).

5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

6. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168/ 9-10-2015).

7. Το αριθμ. C (2016) 6442 final/3-10-2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στην Ελλάδα- αριθμός ενίσχυσης SA.45002 (2016/N)- "Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων".

8. Τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE C 204, 1.7.2014, σ. 1).

9. Την με αριθμ. πρωτ. 135/3.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

10. Το από 7-1-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

11. Την αριθμ. 2/84430/ΔΠΓΚ/30.11.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ για τα έτη 2017 και 2018 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του εδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατ' έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2017 και 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018 (ΑΔΑ ΩΤΑΔΗ-0ΧΓ) και την αριθμ. 2/61341/ΔΠΓΚ/5-09-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού τριάντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (32.000.000 €) για τα έτη 2019 και 2020 σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα» του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ' έτος ως εξής: 16.000.000 ευρώ για το έτος 2019 και 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020 (ΑΔΑ:Ψ434Η-Δ4Ρ).

12. Την με αριθμ. πρωτ. 579/136516/5.12.2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε' του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του 4337/2015 (Α' 129).
 
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται υπέρβαση κατά 3.500.000€ στο έτος 2020 της κατά νόμο εγκεκριμένης δαπάνης των συνολικά εξήντα έξι εκατομμυρίων (66.000.000) ευρώ οικονομικών ετών 2017, 2018, 2019, 2020 (16.000.000 ευρώ για το έτος 2017, 18.000.000 ευρώ για το έτος 2018, 16.00.00 ευρώ για το έτος 2019, 16.000.000 ευρώ για το έτος 2020), χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, εφόσον το επιπρόσθετο ποσό για την ενίσχυση των γεωργών και των κτηνοτρόφων, έναντι ζημιών στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου του πάγιου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχορήγησης του ΕΛ.Γ.Α. για τα προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων προηγούμενων οικονομικών ετών.

αποφασίζουμε:


Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο Κανονισμού -Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, προκειμένου να ενισχυθούν οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (2014/C 204/1, Ε.Ε. C204/11-7-2014), καθώς και του άρθρου 30 του Κανονισμού 702/2014 της Επιτροπής, της 25-6-2014 (L193/1, 1-7-2014).

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ


Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί:

1. «Θεομηνία»: Ο όρος θεομηνία περιλαμβάνει τους σεισμούς, τις κατολισθήσεις, τις πλημμύρες, τις χιονοστιβάδες, τους ανεμοστρόβιλους και τις πυρκαγιές.

• Σεισμός, τέτοιας έντασης που αντικειμενικά μπορεί να επιφέρει ζημιές στη φυτική παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο. Ως τέτοιας έντασης θεωρείται σεισμός μεγαλύτερος των 5,5 βαθμών της κλίμακας Richter ή 6 βαθμών της κλίμακας Mercalli ή εφόσον η περιοχή κηρυχθεί σεισμόπληκτος.

• Κατολίσθηση, μάζες εδαφών που μετακινούνται ή αποσπώνται, κυρίως λόγω έντονων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, σεισμών, κ.λπ., καταστρέφοντας την επιφάνεια και παρασύροντας τα μέσα παραγωγής ή δημιουργώντας ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανθρώπινη δραστηριότητα και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται στην επίδραση ανθρώπινου παράγοντα.

• Πλημμύρα, η υπερχείλιση λίμνης ή ποταμού και η έξοδος των υδάτων σε χερσαία ζώνη προκαλώντας ζημιές στην παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής.

• Χιονοστιβάδα, μεγάλη ποσότητα χιονιού που αποσπάται από την αρχική του θέση, κατρακυλά σε πλαγιά βουνού, παρασύροντας όλο και μεγαλύτερες μάζες χιονιού, αποκτώντας τελικά τεράστιο και ιδιαίτερα καταστροφικό όγκο.

• Ανεμοστρόβιλος, το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που εμφανίζεται με την μορφή έντονα περιστρεφόμενης στήλης αέρος, η οποία παρά τη σχετικά περιορισμένη έκταση που επηρεάζει, προκαλεί πολύ μεγάλες ζημιές στα μέσα παραγωγής και στη γεωργική παραγωγή.

• Πυρκαγιά, η μεγάλης έκτασης καταστροφική φωτιά, η οποία έχει ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες στα μέσα παραγωγής και στη γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα «Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης», θεωρείται η πυρκαγιά που έκαψε συνολικά έκταση μεγαλύτερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική χώρα, μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύβοια.

2. «Έκτακτα γεγονότα»: Ο όρος έκτακτα γεγονότα περιλαμβάνει τον πόλεμο, τις εσωτερικές ταραχές ή τις απεργίες, τα περιβαλλοντικά ή καταστροφικά συμβάντα και με ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκτασή τους, μείζονα πυρηνικά ή βιομηχανικά ατυχήματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες απώλειες. Οι ζημιές αυτές θα αντιμετωπίζονται με ad hoc προγράμματα, τα οποία θα υποβάλλονται ανεξάρτητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. «Δυσμενείς καιρικές συνθήκες»: Ο όρος δυσμενείς καιρικές συνθήκες περιλαμβάνει ζημιές που οφείλονται, είτε σε ένα μόνο κλιματικό φαινόμενο που απέχει σημαντικά από τον αναμενόμενο τοπικά μέσο όρο, είτε σε διακυμάνσεις της έντασης ενός φυσικού παράγοντα και εφόσον το επίπεδο ζημιών είναι άνω του 30%.

Ως «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» θεωρούνται τα παρακάτω κλιματικά φαινόμενα:

• Παγετός, θεωρείται η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα, με βάση μετεωρολογικά όργανα μέτρησης και καταγραφής, σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°C) βαθμών Κελσίου.

• Χαλάζι, είναι η πτώση στο έδαφος στερεών ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, των χαλαζόκοκκων, οι οποίοι είναι τεμαχίδια πάγου διαφόρων σχημάτων.

• Ανεμοθύελλα, είναι ο σφοδρός επιφανειακός άνεμος ιδιαίτερα μεγάλης έντασης τουλάχιστον 9 Beaufort.

• Υπερβολικές βροχοπτώσεις, θεωρούνται οι βροχοπτώσεις που χαρακτηρίζονται είτε από μεγάλη ένταση (μεγάλα ύψη βροχής, ραγδαιότητα) είτε από μεγάλη χρονική διάρκεια είτε εμφάνιση συνεχών επεισοδίων βροχοπτώσεων.

• Υψηλές θερμοκρασίες, είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία του αέρα υπερβαίνει τις αντίστοιχες κανονικές για την εποχή τιμές, τόσο σε ένταση (διαφορά υπέρβασης) όσο και σε χρονική διάρκεια, με βάση μετεωρολογικά όργανα μέτρησης και καταγραφής.

• Διακυμάνσεις θερμοκρασίας, είναι η εμφάνιση μεγάλων θερμοκρασιακών διαφορών ημέρας - νύχτας (μεγάλου ημερήσιου θερμομετρικού εύρους).

• Χιονοπτώσεις, είναι η πτώση χιονιού μεγάλης έντασης ή χρονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα το αυξημένο βάρος συσσώρευσης ή τη μεγάλη χρονική διάρκεια διατήρησης της χιονοκάλυψης.

• Ξηρασία, θεωρείται η έλλειψη επαρκών βροχοπτώσεων (ύψος βροχής κάτω από κανονικά επίπεδα) για παρατεταμένη χρονική περίοδο με συνέπεια ζημιές στην παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής. Η ενίσχυση για ζημιές που θα προκληθούν από ξηρασία, καταβάλλεται μόνο εάν εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 9 της οδηγίας 200/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων», στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα και εάν έχει θεσπισθεί σύστημα που να εξασφαλίζει ότι το κόστος των υπηρεσιών παροχής ύδατος στη γεωργία ανακτάται μέσω επαρκούς εισφοράς του συγκεκριμένου τομέα.
Οποιοδήποτε κλιματικό φαινόμενο καλύπτεται κατά τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

4. «Ζημιά»: νοείται η καταστροφή, μέρους ή όλης της γεωργικής παραγωγής ή των μέσων παραγωγής, όταν πλήττονται από απρόβλεπτα γεγονότα όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. Οι έμμεσες ζημιές π.χ. επιπλέον έξοδα, διαφυγόν κέρδος, η μη δυνατότητα καλλιέργειας ενός χωραφιού, η οψίμιση της παραγωγής, κ.λπ. δεν θεωρούνται ζημιές που μπορούν να ενισχυθούν. Το ποσοστό της ζημιάς υπολογίζεται στο σύνολο των ομοειδών εκμεταλλεύσεων του δικαιούχου ενίσχυσης. Για την τεκμηρίωση των ζημιών, είναι απαραίτητη η συλλογή διαφόρων δεδομένων, κατά περίπτωση, όπως για παράδειγμα μετεωρολογικά στοιχεία, επιστημονική τεκμηρίωση, φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα, κλπ.

5. «Στατιστικά συχνότεροι κίνδυνοι», όπως αυτοί ορίζονται στους πίνακες 7 και 8 του παραρτήματος ΙΙ που παρατίθεται στο άρθρο 35 του παρόντος Κανονισμού, με βάση τα στατιστικά στοιχεία των ετών 2008-2012 του ΕΛ.Γ.Α.

6. «Ασφαλίσιμοι κίνδυνοι»: Οι κίνδυνοι οι οποίοι ορίζονται στον πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι που παρατίθεται στο άρθρο 35 του παρόντος Κανονισμού. (στοιχεία από τον ισχύοντα κανονισμό ΕΛ.Γ.Α). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, η οποία κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να προστίθενται στον εν λόγω Πίνακα νέοι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι.

7. «Μη ασφαλίσιμα αίτια»: Για τις ανάγκες του Κανονισμού αυτού μη ασφαλίσιμα αίτια είναι όσα κατά τους γενικούς και ειδικούς όρους των Κανονισμών Ασφάλισης των διαφόρων ασφαλιστικών φορέων δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των αιτίων, τα οποία όταν υπάρξουν και εξ' αιτίας τους προκληθεί ζημία, η ζημία αυτή αποζημιώνεται.

8. «Γεωργική εκμετάλλευση»: νοείται η συγκροτημένη μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, υπό ενιαία διοίκηση και διαχείριση.

9. «Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής», για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α: είναι η δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως, κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο επάγγελμα ή μη, με την οποία δηλώνονται τα είδη και ο αριθμός των στρεμμάτων ή δένδρων (ανάλογα με την καλλιέργεια) των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή τα είδη και ο αριθμός των ζώων που έχει στη κατοχή του ή έχει την εκμετάλλευσή τους και βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του νόμου 3877/2010.

10. «Ασφαλιστήριο συμβόλαιο», για τις εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α: είναι έγγραφο, οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, σύμφωνα με το οποίο ο δηλών έχει ασφαλίσει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσής του σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον έναν από τους στατιστικά συχνότερους κινδύνους.

11. «Ασφαλιστική Ενημερότητα»: είναι το έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

12. «Γεωργός», για τις ανάγκες του Κανονισμού αυτού θεωρείται:

Α. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα:

• «Επαγγελματίας αγρότης»: ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον Ο.Γ.Α και συγχρόνως λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής βεβαίωσης.

• «Νέος αγρότης»: (κατά τις διατάξεις του Καν. 1698/2005, όπως ισχύει κάθε φορά), εφόσον η ένταξή του έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης.

• «Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση»: ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το 1/2 του Εισοδήματος Αναφοράς.

Β. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται με μια από τις παρακάτω μορφές:

- Εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή και

- Ενώσεις φυσικών προσώπων σε Ομάδες κοινής εκμετάλλευσης (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Α.Σ.Ο. των νόμων 2810/2000 και 4015/2011, όπως ισχύουν).

Θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Να είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης.
- Να ασκούν γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια δραστηριότητα.
- Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία.
- Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερα και να λειτουργούν με οικονομικά αποτελέσματα.

13. «Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης»: νοείται το φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά και νομικά υπεύθυνο για τη γεωργική εκμετάλλευση, συμμετέχει κανονικά στη λειτουργία της και υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για αυτή ή νομίμως απαλλάσσεται της σχετικής υποβολής. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

14. «Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης» θεωρείται:

• Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.
• Ο μισθωτής γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση έχει συναφθεί με έγγραφο δεόντως θεωρημένο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος.

15. «Εισόδημα αναφοράς»: είναι το εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται από τις εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο συγκρίνονται τα αγροτικά και εξωαγροτικά εισοδήματα, κατά τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου.

16. «Αγροτικά εισοδήματα», χαρακτηρίζονται:

• Τα εισοδήματα από τη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, καθώς και τα δασικά εισοδήματα.
• Τα εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100KW.
• Τα εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10 δωματίων.
• Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
• Τα εισοδήματα από λαϊκές αγορές, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει άδεια παραγωγού λαϊκών αγορών.
• Τα εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.

17. «Αγροτεμάχιο»: νοείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όριά του ορίζονται από όμορες ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνικά όρια ή όπως έχει δηλωθεί στη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής.

18. «Ευρύτερη περιοχή εκμετάλλευσης»: νοείται η περιοχή όπου η απόσταση μεταξύ της εκμετάλλευσης και του τόπου μόνιμης κατοικίας, όπως δηλώνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δίνει τη δυνατότητα της συχνής πρόσβασης στην εκμετάλλευση για την εύρυθμη λειτουργία της. Η απόσταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 150 χιλιομέτρων.

19. «Γεωργική παραγωγή»: νοείται το σύνολο της πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.

20. «Αποθηκευμένα προϊόντα»: νοείται το σύνολο της φυτικής παραγωγής ή των ζωοτροφών που φυλάσσονται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτό χώρους (αποθήκες - υπόστεγα).

21. «Πάγιο Κεφάλαιο»: νοούνται οι γεωργικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Θερμοκήπια εγκεκριμένου τύπου
- Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
- Γεωργικές Αποθήκες - Γεωργικά Υπόστεγα

22. «Γεωργική Αποθήκη»: νοείται κάθε μόνιμη οικοδομική κατασκευή σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος (δεν έχει τη δυνατότητα αυτοκίνησης και δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί με απλό ή άμεσο τρόπο), η οποία αποτελείται από τέσσερις ή τρεις (ανοικτή από την μία πλευρά) τοίχους, η επιφάνειά της είναι μεγαλύτερη από 4 τ.μ. και έχει ως κύρια χρήση την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, εφοδίων και μηχανημάτων.

23. «Γεωργικό Υπόστεγο»: νοείται η κατασκευή η οποία φέρει οπωσδήποτε μόνιμη στέγη, προστατεύεται από τα όμβρια και ρέοντα νερά της βροχής και εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.

24. «Εξοπλισμός γεωργικής εκμετάλλευσης»: νοείται ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τον εξοπλισμό θερμοκηπίων εγκεκριμένου τύπου, τον εξοπλισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα αρδευτικά συστήματα και την αναγκαία μόνιμη υποστύλωση του φυτικού κεφαλαίου πολυετών καλλιεργειών (ακτινίδια, παλμέτες κλπ).

25. «Ζωικό κεφάλαιο»: νοείται το ζωικό κεφάλαιο που υπάγεται σε ένα από παρακάτω είδη και δεν εμπίπτει στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α:
- Χοίροι - Κάπροι - Χοιρομητέρες
- Πτηνά

26. «Ζωική Μονάδα»: νοείται το ισοδύναμο ανά είδος ζωικού κεφαλαίου μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών. Η αντιστοιχία είδους ζωικού κεφαλαίου και ζωικής μονάδας αναφέρονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι που παρατίθεται στο άρθρο 35 του παρόντος Κανονισμού.

27. «Ανωτέρα βία»: θεωρείται η ύπαρξη ενός επιζήμιου γεγονότος το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια.

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν τα εξής περιστατικά:
- Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης.
- Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατόχου της εκμετάλλευσης.
- Απαλλοτρίωση ή αναδασμός σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα της ανάληψης της δέσμευσης.
- Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά την εκμετάλλευση.
- Καταστροφή λόγω ατυχήματος της εκμετάλλευσης. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξετάζονται μόνο όταν
τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει και μπορούν να γίνουν δεκτές, αποδεικνυόμενες μόνο με επίσημα έγγραφα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή ενισχύσεων - Κατώτατα όρια ζημιών - Κατηγορίες Ενισχύσεων - Εξαιρέσεις

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής (συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου) όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Α. Οι ζημιές προκαλούνται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δύνανται να εξομοιωθούν με θεομηνίες, βάσει επίσημων μετεωρολογικών στοιχείων. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές. Σε ότι αφορά τις ασθένειες - προσβολές, αυτές ενισχύονται όταν αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από θεομηνίες ή έκτακτα γεγονότα ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

B. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Γ. Το σύνολο της φυτικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου, είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. εφόσον υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλισή του ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. καθώς και κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ


Τα κατώτατα όρια ζημιών, ανά ζημιογόνο αίτιο, πέρα από τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις υπό το παρόν καθεστώς, καθορίζονται ως εξής:

1. Θεομηνίες

Όταν η ζημιά οφείλεται αποδεδειγμένα στις προαναφερόμενες θεομηνίες (δηλ. σε σεισμό, χιονοστιβάδα, κατολίσθηση, πλημμύρα, ανεμοστρόβιλο,) ή από πυρκαγιά μπορεί να ενισχύεται μία γεωργική εκμετάλλευση, εφόσον το συγκεκριμένο ζημιογόνο αίτιο έπληξε μία ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν οι υποδομές και εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Στις περιπτώσεις αυτές το επίπεδο των ζημιών θα πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, άνω του 30%, στο σύνολο των ομοειδών ειδών του παραγωγού και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό. Ειδικότερα για τη φυτική παραγωγή, το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, καθορίζεται με βάση τη μέση παραγωγή της συγκεκριμένης καλλιέργειας κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

2. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Οι ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούν να ενισχυθούν μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου οι επιπτώσεις των ζημιών είναι τόσο σοβαρές που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες. Για να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των επιπτώσεων, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει πληγεί μία ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία της περιοχής. Με σκοπό τον όσο το δυνατόν αντικειμενικότερο ορισμό της ευρύτητας μιας ζημιάς, έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζημιάς, πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η ζημιά ισοδυναμεί με θεομηνία και μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο αυτό όριο έχει καθοριστεί σε πάνω από 30% των ειδών της ευρύτερης περιοχής (Περιφερειακής Ενότητας, νησιού, ελαιοκομικής ζώνης, κ.λπ.), τόσο στις ορεινές και μειονεκτικές, όσο και στις λοιπές περιοχές.

• Ειδικότερα, όταν η ζημιά επέρχεται στη γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής (φυτικό κεφάλαιο πολυετών καλλιεργειών), το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, καθορίζεται στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής, με βάση τη μέση παραγωγή του συγκεκριμένου είδους κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών. Αποδεκτές είναι εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού της κανονικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών τιμών αναφοράς, εφόσον οι τιμές αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν βασίζονται σε αφύσικα υψηλές αποδόσεις.

• Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, που οφείλονται στις προαναφερόμενες δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών και σε επίπεδο παραγωγού. Ειδικότερα για τον εξοπλισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το επίπεδο των ζημιών πρέπει να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται σε πάνω από 30% του συνόλου του εξοπλισμού της κάθε μονάδας ή του αγροτεμαχίου.
Κατά γενικό κανόνα ο υπολογισμός των απωλειών γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης εκμετάλλευσης (πραγματογνωμοσύνη κατά εκμετάλλευση). Εντούτοις, στην περίπτωση που οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν μια ευρύτερη περιοχή με τον ίδιο τρόπο, είναι δυνατόν να βασίζεται η καταβολή των ενισχύσεων στις μέσες απώλειες, υπό τον όρο ότι αυτές είναι αντιπροσωπευτικές και δεν οδηγούν σε υπεραποζημίωση των δικαιούχων (συνολική εκτίμηση).

3. Ασθένειες - Προσβολές:

Στις περιπτώσεις, που αποδεδειγμένα φυτικές ασθένειες - προσβολές προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα γεγονότα, που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν:

-Γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης,
- Γιατί δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (πχ. συνεχείς βροχοπτώσεις),
- Λόγω του σταδίου εκδήλωσης της ασθένειας (πχ. στάδιο συλλογής της παραγωγής),
με αποτέλεσμα την απώλεια της παραγωγής, θα ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, στο παρόν άρθρο.

Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από γνωμάτευση ειδικευμένου Φορέα (Ινστιτούτου, Ιδρύματος, κ.λπ.) και επιστημονική τεκμηρίωση, όπου θα αποδεικνύεται η άμεση αιτιώδης σχέση μεταξύ δυσμενούς κλιματικού φαινομένου και ζημιάς.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


Οι κρατικές ενισχύσεις, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών κεφαλαίου:
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου.
2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού.
3. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.
Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται εφάπαξ, εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής:
1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση).
2. Απώλεια παραγωγής.
3. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων (μόνο για ζημιές από θεομηνίες ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο, από τον Κανονισμό, αίτιο).

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ


I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις:

1. Για ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, σε μεμονωμένη γεωργική εκμετάλλευση.
2. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.
3. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν έχουν το χαρακτήρα συστηματικής εκμετάλλευσης.
4. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον οι ζημιές οφείλονται σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη του αιτούντος ή τρίτου.
5. Για ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους εκτός εποχής ή όπου οι συνθήκες της περιοχής δεν είναι οι ενδεδειγμένες π.χ. σε ακατάλληλες ζώνες είτε λόγω κλίματος είτε λόγω φύσεως του εδάφους, κλπ.
6. Για ζημιές κατά το ποσοστό που προέκυψαν, διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν, επειδή οι πληγέντες δεν έλαβαν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
7. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που έχουν ενισχυθεί μέσα από καθεστώτα ενίσχυσης (π.χ. σχέδια βελτίωσης) και δεν έχει παραληφθεί το έργο ή δεν ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή ολοκληρώθηκαν και η μονάδα δεν λειτούργησε. Στην περίπτωση που το έργο έχει παραληφθεί αλλά δεν έχουν λήξει οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του καθεστώτος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι θα ενισχύονται μόνο ως προς το ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής του έργου.
8. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις που είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα (π.χ. δάσωση γεωργικών εκτάσεων) και εξακολουθούν να επιδοτούνται μέχρι και την ημερομηνία ζημιάς.
9. Για ζημιές από πλημμύρα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που οι εγκαταστάσεις τους καταλαμβάνουν εκτάσεις μέσα στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνητών ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού, οι οποίες αποκαλύπτονται κατά τη διακύμανση της στάθμης του νερού, καθώς επίσης και εκτάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία χαρακτηρίζονται σαν «ζώνες έργων».
10. Σε παραγωγούς που δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και σε παραγωγούς που δεν είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης.
11. Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων και δικαιολογητικών με ψευδή, αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία και ενδεικτικά: υπεύθυνη δήλωση, ασυμφωνία έντυπου φορολογίας εισοδήματος και αντίστοιχου εκκαθαριστικού, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έκταση καλλιέργειας, υπόδειξη άλλης εκμετάλλευσης, κλπ.
12. Σε παραγωγούς που δεν άφησαν μάρτυρες ή αλλοίωσαν την εικόνα της εκμετάλλευσης, με επεμβάσεις εκ των υστέρων.
13. Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε Νομικά πρόσωπα εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, σε υπό σύσταση Νομικά πρόσωπα.
14. Σε νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση καταστροφής της πρώτης ύλης.
15. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφυγόντα κέρδη λόγω υποβάθμισης της ποιότητας της πρώτης ύλης (π.χ. χαμηλοί βαθμοί μπωμέ λόγω υποβάθμισης των σταφυλιών) ή μη διάθεσης των προϊόντων σε συγκεκριμένη εποχή (π.χ. εμπορία γαλοπούλας μετά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων λόγω αποκλεισμού της μονάδας από τα χιόνια).
16. Σε παραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει κύρια στοιχεία της γεωργικής τους εκμετάλλευσης σε ασφαλιστικό φορέα για τουλάχιστον έναν από τους στατιστικά συχνότερους κλιματικούς κινδύνους, καθώς και για διάρκεια αντίστοιχη με τη χρονική δέσμευση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό.
17. Σε όσες εκμεταλλεύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλία και δεν διαθέτουν ή δεν παρέχουν στοιχεία παραγωγής και οικονομικά στοιχεία.
18. Σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής σαλιγκαριών, σε σηροτροφικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μανιταριών, σε επιχειρήσεις γουνοφόρων ζώων, σε ιπποστάσια ίππων αθλήσεων και ιπποφορβεία, σε κυνοτροφεία, σε εκμεταλλεύσεις ειδών άγριας πανίδας, σε εκτροφεία θηραμάτων για βρώση, αναψυχή ή αθλητισμό (π.χ. αντικείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού), σε πάρκα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

II. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Α. ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ


Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:

1. Για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εφόσον:

• Ο συνολικός αριθμός των κατεχομένων κατ' είδος δένδρων είναι μικρότερος των είκοσι, και τα ζημιωθέντα δένδρα είναι λιγότερα από δέκα. Ως ελάχιστος αριθμός δένδρων κατ' είδος και αυτοτελές αγροτεμάχιο ορίζονται τα δέκα δένδρα.
Στις περιπτώσεις θαμνοειδών ή δενδρωδών καλλιεργειών που φυτεύονται κατά «φωλιές» ή «θέσεις», για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των «φωλιών» ή των «θέσεων».
• Οι στρεμματικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός στρέμματος, κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο και έχουν υποστεί ζημιά σε έκταση μικρότερης του μισού στρέμματος κατ' είδος καλλιέργειας. Προκειμένου για θερμοκηπιακές καλλιέργειες όταν καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη των 500 τ.μ. ανά αγροτεμάχιο και έχουν υποστεί ζημιά σε έκταση μικρότερης των 200 τ.μ. κατ' είδος καλλιέργειας.
• Οι καλλιέργειες καλλωπιστικών δένδρων και θάμνων δεν περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακόσια ομοειδή φυτά, κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.
• Οι καλλιέργειες γλαστρικών φυτών δεν περιλαμβάνουν τουλάχιστον χίλια ομοειδή φυτά, κατά παραγωγική μονάδα.
• Οι καλλιέργειες φυτωρίων δεν περιλαμβάνουν δύο χιλιάδες ομοειδή φυτά, κατ' αυτοτελές αγροτεμάχιο.

2. Για ζημιές σε γεωργικά προϊόντα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε επέμβαση ή είναι προϊόντα μεταποίησης.

3. Για ζημιές που συμβαίνουν στην παραγωγή καλλιεργειών που καλύπτονται από ασφαλίσιμους κινδύνους, πέρα από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής κάλυψης των ειδών αυτών.

4. Για ζημιές που συμβαίνουν στη Φυτική Παραγωγή μετά τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου (ασυγκόμιστη παραγωγή πέραν της συνηθισμένης εποχής συγκομιδής, κατά περιοχή), εκτός εάν αφορά προϊόντα που η καλλιεργητική τεχνική τους προβλέπει την παραμονή τους σε ειδικούς χώρους και πέραν της περιόδου αυτής, π.χ. σταφίδα, σύκα, καπνά, κλπ.

5. Για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή καλλιεργειών που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.

6. Για ζημιές σε δασικά δένδρα και φυτώρια αυτών, καθώς και σε δασικά προϊόντα (ξυλεία, ξυλοκάρβουνα, κ.λπ.).

7. Για ζημιές σε όλα γενικά τα σπορεία.

8. Για ζημιές σε εκμεταλλεύσεις αμπελοειδών, εάν δεν τηρούνται οι κανονιστικές τους υποχρεώσεις.

9. Για τα ανθοκομικά φυτά και τα καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνους, που οι εκμεταλλεύσεις προμηθεύτηκαν προς εμπορία.

10. Για ζημιές σε βοσκοτόπους και αυτοφυείς καλλιέργειες π.χ. κοφτολίβαδα.

Β. ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:

1. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό, που δεν περιλαμβάνεται στο:

• Πάγιο Κεφάλαιο, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 21 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.
• Εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 24 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

2. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο ή εξοπλισμό, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.
3. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο ή εξοπλισμό οικονομικά ή λειτουργικά απαξιωμένων.
4. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο ή εξοπλισμό από σεισμό.
5. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο ή εξοπλισμό, που προκλήθηκαν ή επεκτάθηκαν επειδή δεν ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ζημιάς.
6. Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο από κατολισθήσεις, εφόσον υπάρχουν σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ακαταλληλότητα της περιοχής από γεωλογική άποψη.
7. Για τις περιπτώσεις ζημιών από πλημμύρα ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην περίπτωση 9 της παραγράφου Ι του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης ζημιές από πλημμύρα που οφείλονται σε αμέλεια, πρόθεση, ανθρώπινες δραστηριότητες, κλπ.
8. Για ζημιές πηγαδιών, αντλιών και γεωτρήσεων καθώς και των αντιστοίχων υποδομών τους (οικίσκος).
9. Για ζημιές σε περιφράξεις.
10. Για ζημιές σε θερμοκήπια με έκταση μικρότερη των πεντακοσίων τ.μ. ανά αγροτεμάχιο.
11. Για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά γεωργικών προϊόντων π.χ. οινοποιία, ελαιουργία, βαρέλια, κλπ.
12. Για ζημιές σε εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος ως προϋπόθεση για τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, καθώς και σε εξοπλισμό εξειδικευμένο ή από ασυνήθη υλικά (π.χ. ηλεκτροφόρα σύρματα περίφραξης, γεννήτριες αποθήκης, κ.λπ.).
13. Για ζημιές σε μεταφερόμενα εργαλεία.
14. Σε εξοπλισμό, εφόσον το αίτιο εμφανίζεται σε εποχή που δεν δικαιολογεί την ύπαρξη του στην εκμετάλλευση (π.χ. αμάζευτα λάστιχα μετά την ολοκλήρωση της συγκομιδής βαμβακιού).
15. Για ζημιές σε αυτοκίνητα οχήματα που υποχρεούνται στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο νόμο 489/1976, όπως ισχύει σήμερα (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, μοτοσκαπτικά, ρυμούλκες, κ.λπ.).

Γ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:

1. Για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εκτός εάν έχει ζημιωθεί ο αποθηκευτικός τους χώρος από καλυπτόμενο από τον Κανονισμό αίτιο.
2. Για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα από πλημμύρα, όταν αυτά φυλάσσονται σε αποθηκευτικούς χώρους χωρίς στεγανοποιημένο δάπεδο, ώστε να προστατεύονται από τα όμβρια και ρέοντα νερά της βροχής.
3. Σε αποθηκευμένα προϊόντα, πέραν του ενός έτους από τον χρόνο συγκομιδής τους.
4. Σε αποθηκευμένα νωπά προϊόντα ή σε προϊόντα που φυλάσσονται σε ειδικά ελεγχόμενο περιβάλλον (π.χ. ψυγεία).
5. Σε αποθηκευμένα προϊόντα που προορισμό έχουν την εμπορία, χωρίς την ύπαρξη του αντίστοιχου φυτικού ή ζωικού κεφαλαίου (π.χ. αποθήκευση καρπών χωρίς την ύπαρξη της αντίστοιχης καλλιέργειας, ζωοτροφών χωρίς το αντίστοιχο ζωικό κεφάλαιο).
6. Για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, κ.λπ. (π.χ. κρασί, λάδι).

Δ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δεν καταβάλλονται κρατικές ενισχύσεις:

1. Για ζημιές σε είδη, που δεν περιλαμβάνονται στο ζωικό κεφάλαιο, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 25 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.
2. Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής που οφείλονται σε καταστροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων ή βλάβη του μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν δεν πληρούνται οι όροι και κανόνες κατασκευής και οι προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας.
3. Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής εφόσον οι εκμεταλλεύσεις αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους μόνιμα ή προσωρινά (μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι - μελισσοτρόφοι) σε ακατάλληλη κλιματική ζώνη.
4. Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής, όταν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν τηρούν τους όρους εκτροφής και εκμετάλλευσης του Ζωικού Κεφαλαίου.
5. Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής:
• Εάν ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων είναι μικρότερος των δύο Ζωικών Μονάδων ανά είδος ζωικού κεφαλαίου, όπως αυτή ορίζεται στον πίνακα 4 του παραρτήματος Ι του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού.
• Εφόσον το ύψος της ζημιάς δεν υπερβαίνει τη μία Ζωική Μονάδα, κατά είδος.
6. Για ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές του ζωικού κεφαλαίου, όπου για λόγους δημόσιας υγείας τα ζώα ενταφιάσθηκαν άμεσα και πριν την εκτίμηση της ζημιάς, εάν δεν υπάρχει βεβαίωση ταφής της αρμόδιας Υπηρεσίας.
7. Για ζημιές του ζωικού κεφαλαίου ή της ζωικής παραγωγής εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ζώα, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη της παραδεκτά παραγωγικής ζωής και συγκεκριμένα:
• Χοιρομητέρες άνω των τεσσάρων ετών,
• Κάπροι άνω των πέντε ετών,
• Πτηνά, άνω των ορίων της ωφέλιμης οικονομικά παραγωγικής ζωής (συνήθη όρια εκτροφών) αναλόγως είδους, φυλής, παραγωγικής κατεύθυνσης κτλ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Αρμόδια Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Αναγγελία Ζημιάς, Υποβολή Αρχικής Αίτησης - Επιτροπές Αξιολόγησης - Ανακοίνωση Τύπου, Υποβολή Οριστικής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης - Δικαιολογητικά Φυσικών / Νομικών Προσώπων - Τέλη Υποβολής Αίτησης


ΑΡΘΡΟ 7
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, που αφορά στις κρατικές οικονομικές ενισχύσεις, των καλυπτόμενων από την παρούσα διαδικασία ζημιών, της Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής και του Φυτικού, Παγίου και Ζωικού Κεφαλαίου, αρμόδιοι σε κάθε Δήμο είναι τα πρόσωπα (Ανταποκριτές) που προτείνονται από το Δήμαρχο και διορίζονται τα προτεινόμενα ή άλλα πρόσωπα επιλογής του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. με απόφασή του.
Τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν τα καθήκοντά του ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. στην περιφέρεια του Δήμου στον οποίο εκτείνεται η δικαιοδοσία τους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους, οδηγίες και αποφάσεις της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α..

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


1. Η Αναγγελία Ζημιάς είναι απαραίτητη προϋπόθεση ένταξης μιας ζημιάς σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

2. Το εξουσιοδοτημένο όργανο σε σαράντα οκτώ ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στη Φυτική και Ζωική Παραγωγή ή στο Φυτικό, Πάγιο και Ζωικό Κεφάλαιο, από ζημιογόνο αίτιο που αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος Κανονισμού, είναι υποχρεωμένο να αναγγείλει στην έδρα του ΕΛ.Γ.Α. (Περιφερειακό Υποκατάστημα) την ημερομηνία ζημιάς, το ζημιογόνο αίτιο, τα ζημιωθέντα είδη, τις τοποθεσίες και την έκταση των ζημιών.
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και σε περίπτωση νεότερων ζημιών, που σημειώνονται στις ίδιες εκμεταλλεύσεις.

3. Το εξουσιοδοτημένο όργανο, κατά την αναγγελία της ζημιάς, εφόσον έχει στη διάθεση του στοιχεία από αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς (π.χ. Γεωτεχνικές Υπηρεσίες, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μετεωρολογικούς Σταθμούς, Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, Αγροτικούς Συλλόγους) τα υποβάλει στο αρμόδιο Υποκ/μα.

4. Αμέσως μετά την αναγγελία της ζημιάς και σε χρονικό διάστημα έως δεκαπέντε ημέρες το μέγιστο, ο παραγωγός του οποίου η γεωργική εκμετάλλευση ζημιώθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα όρια που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, υποβάλλει Αρχική Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης σύμφωνα με το σχετικό έντυπο. Ειδικά για ζημιές σε ετήσιες καλλιέργειες (π.χ. ζημιά από πυρκαγιά σε σιτηρά ή κηπευτικά), σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα η σε πάγιο και ζωικό κεφάλαιο, επιβάλλεται η υποβολή της αίτησης άμεσα, ώστε το αρμόδιο Υποκ/μα να προβεί στην εκτιμητική διαδικασία πριν χαθούν τα στοιχεία της εκτίμησης. Κατά την κρίση του Υποκ/τος και ανάλογα με το ζημιογόνο αίτιο μπορεί να γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες αρχικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χαθεί τα στοιχεία της εκτίμησης.

5. Σε περιπτώσεις όπου η ζημιά δεν εκδηλώνεται άμεσα μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος και δεν μπορεί να γίνει έγκαιρα αντιληπτή (π.χ. ζημιά από ξηρασία), μπορεί να γίνει εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς, μέσα σε εύλογο χρόνο από την εμφάνιση της, στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕ), η οποία και θα την αξιολογήσει. Στην περίπτωση έγκρισης της αναγγελίας, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 4, του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ


Για την πιστοποίηση της ζημιάς, ως ζημιάς που προκαλείται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συστήνονται δύο Επιτροπές, μία σε περιφερειακό και μία σε κεντρικό επίπεδο.
Η πρώτη Επιτροπή ονομάζεται Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕ), συγκροτείται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά, ορίζεται με απόφαση Προέδρου ΕΛ.Γ.Α., έχει ισχύ για ένα έτος, συντονίζεται από το Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα και αποτελείται από τα παρακάτω μόνιμα μέλη:

1. Τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α., που ορίζεται ως Πρόεδρος της ΠΕ, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτιμήσεων του Περιφερειακού Υποκ/τος του ΕΛ.Γ.Α.
2. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου Οικονομικών Ενισχύσεων του Περιφερειακού Υποκ/τος του ΕΛ.Γ.Α., με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο Γραφείου Εποπτείας Φυτικού της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας.
3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, μπορεί κατά περίπτωση να βοηθείται στο έργο της από εκπροσώπους και άλλων Υπηρεσιών, ανάλογα με το εξεταζόμενο ζημιογόνο αίτιο. Τα μέλη αυτά εντάσσονται στην Επιτροπή ως έκτακτα μέλη, με απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α., προσκαλούνται εγγράφως από τον Πρόεδρο της ΠΕ και μπορεί να είναι: ο Πρ/νος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο Πρ/νος της Υπηρεσίας Στατιστικής, κλπ. της Περιφερειακής Ενότητας κατά περίπτωση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη της Αναγγελίας Ζημιάς συγκαλεί κατά περίπτωση, την Περιφερειακή Επιτροπή για τον προσδιορισμό των ζωνών που επλήγησαν από το ζημιογόνο αίτιο και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων ζημιών.
Έργο της Περιφερειακής Επιτροπής είναι η σύνταξη σχετικής έκθεσης προς την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, με την οποία θα προτείνει την ένταξη της ζημιάς σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ή την απόρριψή της.

Η έκθεση της ΠΕ:

• Διευκρινίζει το αίτιο της ζημιάς και αναφέρει τους λόγους που το χαρακτηρίζει ακραίο, δυσμενές ή έκτακτο φαινόμενο.
• Προσδιορίζει και τεκμηριώνει τη φύση και την ένταση του ζημιογόνου αιτίου, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαπίστωσή του (επισημάνσεις, δημοσιεύματα, μετεωρολογικά στοιχεία, φωτογραφίες, video, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες, κα.).
• Προσδιορίζει τη γεωγραφική έκταση της ζημιάς (κατάλογος Δ/Τ. Κοινοτήτων).
• Αναφέρει την τάξη μεγέθους των ζημιών του κάθε είδους που ζημιώθηκε.
• Εκτιμά το προϋπολογιζόμενο κόστος ενισχύσεων.
• Γνωστοποιεί εάν συνέβησαν παρόμοια ζημιογόνα γεγονότα στη Περιφερειακή Ενότητα, για τα οποία ζητήθηκε η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών.
• Εκτιμά, ανάλογα με την περίπτωση, την επίπτωση του ζημιογόνου γεγονότος στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και προτείνει την ένταξη του ή όχι σε πρόγραμμα.
• Συγκεντρώνει τα στοιχεία αποδόσεων και τιμών του έτους ζημιάς και της τριετίας αναφοράς, για τις ζημιωθείσες καλλιέργειες.

Η δεύτερη Επιτροπή ονομάζεται Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (ΚΣΕ) είναι τριμελής και αποτελείται από στελέχη του ΕΛ.Γ.Α.
Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, η οποία έχει ισχύ ενός έτους, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α.

Η ΚΣΕ μπορεί να συνεπικουρείται στο έργο της από Ειδική Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕΕ), αποτελούμενη κατά περίπτωση από έναν εκπρόσωπο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας, έναν εκπρόσωπο του ΕΘΙΑΓΕ, έναν εκπρόσωπο Ειδικευμένων Ινστιτούτων (π.χ. Μπενάκειο) κλπ. Η ΕΕΕ ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

Έργο της ΚΣΕ είναι:

• Η συγκέντρωση, η εξέταση και η αξιολόγηση των εκθέσεων των ΠΕ.
• Η συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων από Επιτροπές ή άλλα Όργανα και Υπηρεσίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
• Η γνωμοδότηση για την ένταξη ή απόρριψη των αιτημάτων που διαβιβάσθηκαν μέσω των εκθέσεων των ΠΕ, μετά τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Μετά τη συγκέντρωση όλου του υλικού από την ΚΣΕ (πορίσματα Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, μετεωρολογικά δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, κ.λπ.) συντάσσεται ολοκληρωμένος φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται στον αρμόδιο Υπουργό προς έγκριση.
Οι κατά περίπτωση κοινές υπουργικές αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες θα εκδίδονται κατά τις κείμενες διατάξεις, θα θεσπίζονται το αργότερο εντός 3 ετών από την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου και οι αντίστοιχα προβλεπόμενες ενισχύσεις θα καταβάλλονται εντός τεσσάρων ετών από την εκάστοτε επέλευση ζημιογόνου αιτίου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1. Μετά την δημοσίευση των κατά περίπτωση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, εκδίδεται από τον ΕΛ.Γ.Α. Ανακοίνωση Τύπου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις οριστικές Αιτήσεις Χορήγησης Ενίσχυσης.

2. Στην Ανακοίνωση Τύπου καθορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη και λήξη του χρόνου υποβολής των οριστικών Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης, συνολικής διάρκειας τριάντα ημερών.
Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας των τριάντα ημερών είναι αργία, τότε η προθεσμία λήγει την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται μετά την περίοδο της προθεσμίας των τριάντα ημερών, δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν υποχρεώνει την Υπηρεσία για την καταβολή ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση ενίσχυσης, η οποία υποβλήθηκε μετά την περίοδο της προθεσμίας των τριάντα ημερών, μόνο εφόσον για την καθυστέρηση υποβολής της συνέτρεξαν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 27 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.
Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη σχετική απόφαση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, καθώς και οι αναγγελίες ζημιάς που εντάχθηκαν στην απόφαση, κατά περίπτωση (επιλέξιμες αναγγελίες).

3. Ο παραγωγός του οποίου η ζημιά που υπέστη η γεωργική του εκμετάλλευση, εντάχθηκε σε επιλέξιμη αναγγελία, δικαιούται να υποβάλει τη σχετική Αίτηση.

4. Οι αρχικές Αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί από τους παραγωγούς, προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά αρχικά, θα καθίστανται οριστικές, εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α θα μεριμνά εγκαίρως (από την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων), σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα, να ειδοποιεί όσους είχαν υποβάλει αρχική Αίτηση και θα συντάσσει σχετικό Πρακτικό, με τα ονόματα όσων δεν προσήλθαν να υποβάλουν οριστική αίτηση ενίσχυσης καθώς και με την ημερομηνία που αυτοί ειδοποιήθηκαν.
Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των οριστικών Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

5. Η οριστική Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν μπορούν να υποβληθούν στο αρμόδιο όργανο του Δήμου, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από τρίτο πρόσωπο.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται να προσκομίσει), για το σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεων του στον ίδιο Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μιας Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις σε άλλο Δήμο του ιδίου ή άλλου Υποκαταστήματος του ΕΛ.Γ.Α., πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση, χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίον υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των δηλωθέντων εκμεταλλεύσεων του σε όλους τους Δήμους.

6. Η Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης συντάσσεται σε ειδικό έντυπο ανάλογα με τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση (Φυτικό, Πάγιο, Αποθηκευμένα Προϊόντα, Ζωικό). Στην αίτηση οπωσδήποτε πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου καθώς και τα στοιχεία της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το αντίστοιχο ειδικό έντυπο.

7. Η Αίτηση Ενίσχυσης πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά κάθε φορά ορίζονται. Με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ζητείται να αποδειχθεί ότι τόσο ο ενδιαφερόμενος όσο και η δηλωθείσα εκμετάλλευση πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης.

8. Σε περίπτωση θανάτου του ενδιαφερόμενου (υποβολή αρχικής αίτησης) πριν την ημερομηνία υποβολής των οριστικών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης, θα υποβάλλεται η οριστική αίτηση ζημιάς στο όνομά του, από τους νόμιμους κληρονόμους του. Η αίτηση θα συνοδεύεται ι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο θανών ήταν ή όχι δικαιούχος ενίσχυσης, ιι) με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της οικονομικής ενίσχυσης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα είναι:

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
3. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
4. Αποδεικτικά Κατοχής της Εκμετάλλευσης.
5. Φωτοαντίγραφα σχετικών Αδειών, Μητρώων, κα. (κατά περίπτωση).
6. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, εφόσον χρειάζεται.
7. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου ΟΓΑ ή σχετική Βεβαίωση ΜΑΑΕ, προκειμένου για επαγγελματίες αγρότες.
8. Φωτοαντίγραφο Απόφασης Ένταξης, προκειμένου για Νέους Αγρότες.
9. Υπεύθυνη Δήλωση ή Παραστατικά αγοράς, προκειμένου για αποθηκευμένα προϊόντα εξ' αγοράς.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
11. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης και για ζημιές στα μέσα παραγωγής.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν κάθε φορά τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και ζητούνται από την Ανακοίνωση Τύπου.
Διευκρινίζεται ότι όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» μπορεί να αναζητούνται υπηρεσιακά από τον ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου.

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Για την ορθότητα εισαγωγής των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου και την εξακρίβωση της ηλικίας, προσκομίζεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.

2. Φωτοαντίγραφο του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, σε λογαριασμό του δικαιούχου. Για την ορθότητα εισαγωγής του τραπεζικού λογαριασμού, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.

3. Φωτοαντίγραφο των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
Για τον έλεγχο των εισοδημάτων (ατομικών και οικογενειακών) χρησιμοποιούνται τα επίσημα φορολογικά στοιχεία και ειδικότερα η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του εκάστοτε οριζόμενου στην κατά περίπτωση κοινή υπουργική απόφαση, οικονομικού έτους και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (για την επιβεβαίωση των αναγραφομένων στο Ε1). Εφόσον κρίνεται απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν, κατά περίπτωση, επιπλέον φορολογικά στοιχεία και άλλων ετών.

4. Αποδεικτικά Κατοχής της Εκμετάλλευσης.

Η κατοχή της εκμετάλλευσης διαπιστώνεται από:

• Την εκάστοτε τελευταία Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (τελευταίο υποχρεωτικό έντυπο Ε9 και μεταγενέστερα συμπληρωματικά ή τροποποιητικά αυτού, εάν υπάρχουν). Εφόσον κρίνεται απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν, κατά περίπτωση επιπλέον αποδεικτικά κατοχής. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά, η κατοχή της εκμετάλλευσης θα διαπιστώνεται μόνο με την προσκόμιση των σχετικών Νόμιμων τίτλων κατοχής.
• Τους σχετικούς Νόμιμους Τίτλους Ιδιοκτησίας -σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα-συνοδευόμενοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο.
• Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης.
• Χρησιδάνειο μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων-τέκνων.
Σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης και προκειμένου ο ενοικιαστής να τύχει ενίσχυσης, η μίσθωση αποδεικνύεται με την προσκόμιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης / Χρησιδανείων, τα οποία πρέπει:
- να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του ενοικιαστή,
- να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (τοποθεσία έκταση, κ.λπ.),
- να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών από αρμόδια αρχή με ημερομηνία μίσθωσης και θεώρησης προγενέστερης του ζημιάς,
- να έχουν διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον πέντε ή δέκα έτη, κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι:
> Για τα μακροχρόνια μισθωτήρια, διάρκειας μεγαλύτερης των εννέα ετών, απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη και αντίγραφο μεταγραφής τους στο Υποθηκοφυλακείο.
> Για τα μισθωτήρια με μικρότερη διάρκεια μίσθωσης από την προβλεπόμενη χρονική δέσμευση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Κανονισμό απαιτείται η προσκόμιση παράτασής του. Σε περιπτώσεις μικρών κενών χρονικών διαστημάτων κατά την ανανέωση των ενοικιαστηρίων για το ίδιο αγροτεμάχιο από τον ίδιο ενοικιαστή θεωρείται ότι το χρονικό διάστημα ενοικίασης είναι συνεχές.
> Για μισθωτήρια συμβόλαια, όπου το μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει το κατώτατο όριο που κάθε φορά ορίζεται αρμοδίως, ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με την υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Εναλλακτικά και μόνο για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή της εκμετάλλευσης αποδεικνύεται από την Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής του έτους ζημιάς και δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών κατοχής.

5. Εφαρμογή Ισχύουσας Νομοθεσίας (Άδειες, Μητρώα κα).

Ενδεικτικά κατά περίπτωση θα ζητούνται:

Α. Για Φυτικό Κεφάλαιο:
• Αντίγραφο του κτηματολογίου, όπου υπάρχει.
• Για ελαιώνες, απόκομμα του μητρώου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός (από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) των δηλωμένων στο ελαιοκομικό μητρώο αγροτεμαχίων.
• Για αμπελώνες, οι παραγωγοί σταφυλιών θα προσκομίζουν Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας (όπου θα αναγράφεται ο κωδικός από το χαρτογραφικό υπόβαθρο) και όπου χρειάζεται βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης ότι υποβάλλουν Δήλωση Εσοδείας (Δηλώσεις Συγκομιδής του έτους ζημιάς), Παραγωγής, κ.λπ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1282/2001.

Β. Για Πάγιο Κεφάλαιο:
• Άδειες εγκατάστασης, ίδρυσης, λειτουργίας, οικοδομικές άδειες κ.λπ. των εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση.
• Για τα θερμοκήπια, έγκριση τύπου.
• Για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μητρώο εκμετάλλευσης.
• Για νέες κατασκευές, εγγύηση του κατασκευαστή.

Γ. Για Αποθηκευμένα Προϊόντα:
• Για αποθηκευμένες ζωοτροφές, αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης.

Δ. Για Ζωικό Κεφάλαιο:
• Αντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης.

6. Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.
Στις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής για το έτος ζημιάς και η εξόφληση της.
Στις εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ή εξαιρούνται από αυτήν (θερμοκήπια, πτηνοτροφεία κλπ) για την καταβολή της ενίσχυσης θα προσκομίζεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η παραγωγή ή κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα.

7. Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Ο.Γ.Α / Βεβαίωσης ΜΑΑΕ

Προκειμένου για επαγγελματίες αγρότες απαιτείται:
• Φωτοαντίγραφα της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Ο.Γ.Α., από όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στην κύρια ασφάλιση του Ο.Γ.Α., καθώς και της σελίδας θεώρησης για το έτος ζημιάς. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο, θα προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
• Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.

8. Απόφαση Ένταξης Νέων Αγροτών

Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης που αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος σε καθεστώς ενίσχυσης νέων αγροτών και η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου.

9. Υπεύθυνη Δήλωση ή Παραστατικά αγοράς / πώλησης προκειμένου για αποθηκευμένα προϊόντα εξ' αγοράς.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενισχυθούν για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα εξ' αγοράς, απαιτείται:
• Για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων, να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά αγοράς ή πώλησης.
• Για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δεν υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων, να προσκομίσουν:
- Παραστατικά αγοράς αν ο πωλητής ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή
- Υπεύθυνη δήλωση αν ο πωλητής ανήκει στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.
Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφονται: οι ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών, η ημερομηνία αγοράς (οπωσδήποτε προγενέστερης της ζημιάς) και το αντίτιμο αγοράς. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού συγγενείας δεν λαμβάνονται υπόψη για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

10. Υπεύθυνη Δήλωση

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Δ του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ.

11. Υπεύθυνη Δήλωση, σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης και για ζημιές στα μέσα παραγωγής
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης επιτρέπει στον ενοικιαστή, την πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, προκειμένου για νομικά πρόσωπα είναι:

1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του
2. Φωτοαντίγραφα του Μετοχολογίου και των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των μετόχων με τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος της Εταιρείας (Ε5) ή του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), κατά περίπτωση
5. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας της Εταιρείας ή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης
6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα
7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, εφόσον χρειάζεται
8. Φωτοαντίγραφο σχετικών Αδειών, Μητρώων, κα. (κατά περίπτωση)
9. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης και για ζημιές στα μέσα παραγωγής

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν κάθε φορά τα δικαιολογητικά που ορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και ζητούνται από την Ανακοίνωση Τύπου.

Διευκρινίζεται ότι όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» μπορεί να αναζητούνται υπηρεσιακά από τον ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου.

1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό της εταιρείας ελέγχεται εάν η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η γεωργία.
2. Φωτοαντίγραφα του Μετοχολογίου και των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των μετόχων με τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα
Γίνεται έλεγχος του μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων των μετόχων προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πλειονότητα των μετόχων ασκούν γεωργία.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, σε λογαριασμό της δικαιούχου εταιρείας. Για την ορθότητα εισαγωγής του τραπεζικού λογαριασμού υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου.
4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος της εταιρείας (Ε5) ή του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), κατά περίπτωση.
Για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται το «μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών» (Ε3) ή η «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών» (Ε5), του εκάστοτε οριζόμενου στην κατά περίπτωση κοινή υπουργική απόφαση οικονομικού έτους, προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
5. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας της εταιρείας ή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης.
Για την απόδειξη της κατοχής της εκμετάλλευσης θα προσκομίζεται η Δήλωση Ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης. Στην περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης, ισχύουν τα οριζόμενα για τα φυσικά πρόσωπα (παράγραφος 4, άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού).
6. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
Οι εταιρείες προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερες.
7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, εφόσον χρειάζεται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα φυσικά πρόσωπα (παράγραφος 6, άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού).
8. Εφαρμογή Ισχύουσας Νομοθεσίας (Άδειες, Μητρώα κα).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα φυσικά πρόσωπα (παράγραφος 5, άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού).
9. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιώσουν ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Δ του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, σε περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης και για ζημιές στα μέσα παραγωγής
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης επιτρέπει στον ενοικιαστή, την πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ


1. Ο ενδιαφερόμενος, με την υποβολή της Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης, υποχρεούται να καταβάλει τέλη, ανά φάκελο αιτούντος και ανά πρόγραμμα, για τα έξοδα έκδοσης αντιγράφων, ταχυδρομικά τέλη, έξοδα εκτύπωσης και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, τα οποία καθορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Το αρμόδιο όργανο, αφού παραλάβει την Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, την καταχωρεί στο ειδικό πρωτόκολλο και παραδίδει στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, τα τέλη φακέλου που καταβλήθηκαν καθώς και η χρονολογία παραλαβής της αίτησης.

2. Την επομένη εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, το αρμόδιο όργανο καταθέτει την επιταγή των τελών υποβολής όλων των Αιτήσεων. Τα τέλη, ανά αναγγελία και Δημοτική / Τοπική Κοινότητα, κατατίθενται σε ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. Παράλληλα διαβιβάζει στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. τα αποδεικτικά κατάθεσης των τελών.

3. Ο αρμόδιος ανταποκριτής εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων, συντάσσει και αποστέλλει στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α.:

• την «Ειδική Κατάσταση Αιτούντων Χορήγησης Ενίσχυσης»,
• το σύνολο των φακέλων (έντυπα και δικαιολογητικά) των αιτούντων και
• τη «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβής Έργου», προκειμένου να πληρωθεί για το έργο του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διοικητικός Έλεγχος - Καθορισμός Δικαιούχων -Εκτιμητές - Εκτίμηση - Συνολική Εκτίμηση -Ένσταση - Αλλεπάλληλες Ζημιές, Συσχετιζόμενες Ζημιές - Ανάκληση Αίτησης - Αναθεώρηση Πορίσματος Πραγματογνωμοσύνης

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Μετά την παραλαβή των Αιτήσεων Χορήγησης Ενίσχυσης των ενδιαφερομένων (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται εκάστοτε), ακολουθεί Διοικητικός Έλεγχος.

1. Προϋπόθεση για τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου είναι η πληρότητα του φακέλου. Εάν διαπιστωθεί ότι ο φάκελος δεν περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών που ζητήθηκαν με τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου, τότε αυτά:

• θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα, εφόσον υπάρχει συναίνεση του ενδιαφερόμενου ή
• θα ζητηθούν με συγκεντρωτική κατάσταση που αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή. Στη συγκεντρωτική κατάσταση θα αναφέρονται: οι παραγωγοί, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε ένας, καθώς και το χρονικό περιθώριο υποβολής τους στον ανταποκριτή, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο ανταποκριτής ενημερώνει και διαβιβάζει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Υποκ/μα.
Η αίτηση ενίσχυσης κρίνεται μη επιλέξιμη, εάν ο ενδιαφερόμενος προβεί στην προσκόμιση των δικαιολογητικών μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας.

2. Εάν διαπιστωθεί σε διάφορους φακέλους παραγωγών, η ανάγκη ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων, πέραν των όσων ζητήθηκαν με τη σχετική Ανακοίνωση Τύπου, (π.χ. φορολογικά έντυπα προηγούμενων ετών, κ.λπ.), τότε αποστέλλεται στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση όπου θα αναφέρονται: οι παραγωγοί, τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε ένας, καθώς και το χρονικό περιθώριο υποβολής τους στον ανταποκριτή, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις δέκα ημέρες.
Στους παραγωγούς, οι οποίοι, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν αποστείλουν εμπρόθεσματα ζητούμενα δικαιολογητικά, ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την ανάρτηση του Πίνακα τους κρίνει και τους αναφέρει ως «μη δικαιούχους ενίσχυσης», οπότε και ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 19 (Ένσταση) του παρόντος Κανονισμού.

3. Η διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο που έχει διενεργήσει ή πρόκειται να διενεργήσει την εκτίμηση. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, ο διοικητικός έλεγχος θα διενεργείται από άλλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας υπάλληλο του Υποκ/τος.

4. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, η σύγκριση των εισοδημάτων (αγροτικών - εξωαγροτικών) γίνεται από το αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του εκάστοτε οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση. Τα αναγραφόμενα στο έντυπο Ε1, επιβεβαιώνονται από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Εισοδήματα που δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύγκριση των εισοδημάτων
Τα παρακάτω εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη στο ατομικό εισόδημα και κατ' επέκταση στο οικογενειακό και είναι:
• Τα επιδόματα ανεργίας.
• Τα επιδόματα που χορηγούνται για τη στήριξη ορισμένων κοινωνικών τάξεων (πολύτεκνοι, τυφλοί, κ.λπ.).
• Εισοδήματα που αποκτώνται εφάπαξ (π.χ. εφάπαξ αποζημίωση, κέρδη λαχείων, κ.λπ.).
• Οι αποζημιώσεις, έξοδα παραστάσεων και γενικά οι περιοδικές καταβολές ποσών αιρετών οργάνων μελών των ΟΤΑ, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Συνδικαλιστικών Φορέων, συνεταιρισμών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στα οποία συμμετέχουν σε εντεταλμένη υπηρεσία και για το χρόνο που συμμετέχουν σε αυτά.
• Οι τόκοι καταθέσεων.
• Το ενοίκιο ακινήτων, το εισόδημα από μετοχές, ομόλογα εφόσον αθροιστικά το συνολικό τους ετήσιο ύψος δεν υπερβαίνει το ήμισυ του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν το ήμισυ του εισοδήματος αναφοράς, στα εξωαγροτικά εισοδήματα θα υπολογίζεται το ποσόν υπέρβασης.
Όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα χαρακτηρίζονται εξωαγροτικά.
Για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, προστίθενται τα επί μέρους ατομικά εισοδήματα των συζύγων.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του άρθρου 5, μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

1. Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι αρχηγοί νόμιμης εκμετάλλευσης και επομένως παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
3. Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
4. Έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11.
5. Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (αγροτικό και εξωαγροτικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς, εκτός των περιπτώσεων που το αγροτικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωαγροτικού οικογενειακού εισοδήματος.
6. Είναι γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.
7. Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής, όπως θερμοκηπιακές και ανθοκομικές εκμεταλλεύσεις και συστηματικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Β. Δικαιούχοι Ενίσχυσης Ανασύστασης Φυτικού Κεφαλαίου.

Ως δικαιούχοι μόνο της ενίσχυσης ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.
2. Είναι αρχηγοί νόμιμης εκμετάλλευσης και επομένως παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
3. Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος.
4. Έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11.
5. Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (αγροτικό και εξωαγροτικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς, εκτός των περιπτώσεων που το αγροτικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωαγροτικού οικογενειακού εισοδήματος.

Γ. Δικαιούχος των ενισχύσεων του άρθρου 5, μπορεί να κριθεί νομικό πρόσωπο που:

1. Έχει νομική προσωπικότητα και λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
2. Είναι κάτοχος νόμιμης εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
3. Από τη συστατική πράξη προκύπτει ότι η κύρια δραστηριότητα του είναι η άσκηση της γεωργίας.
4. Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
5. Έχει εξοφλήσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ζημιωθείσας εκμετάλλευσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11.
6. Είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερο.

Δ. Δεν δύνανται να κριθούν Δικαιούχοι Ενισχύσεων, έστω και εάν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις:

1. Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
2. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν.
3. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
• εξαπάτηση του Δημοσίου,
• υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών,
• ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα κρατικής ενίσχυσης,
• παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων.
4. Προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αναγροφόμενα στα σημεία 26 και 35 των ΚΚΓ. Ως εκ τούτου οι προβληματικές επιχειρήσεις εξαιρούνται καταρχήν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πλαισίου για ζημιές που οφείλονται σε δυσμενή κλιματικά φαινόμενα. Η εν λόγω αρχή δεν ισχύει για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, εφόσον οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή οφείλονται στα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.
Η ακρίβεια των στοιχείων για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (1 έως 4) της συγκεκριμένης παραγράφου αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ


1. Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται με βάση τις Αιτήσεις Χορήγησης Ενίσχυσης (αρχικές ή οριστικές):

• από αρμόδιους, εξουσιοδοτημένους γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., όπως αυτοί ορίζονται με σχετικές αποφάσεις, ή
• σε περίπτωση μη επάρκειας των, με ανάθεση καθηκόντων εκτιμητή σε γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας που υπηρετούν.

2. Σε όσες περιπτώσεις λόγω της φύσεως της ζημιάς απαιτείται η ανάθεση καθηκόντων εκτιμητή και σε επιστήμονες άλλων κλάδων (π.χ. Μηχανικοί) ή σε ειδικούς επιστήμονες, αυτή γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α..

3. Η άσκηση των καθηκόντων εκτιμητή αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον για τον υπάλληλο, στον οποίο ανατίθεται η εκτέλεση αυτών.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΚΤΙΜΗΣΗ


1. Ο χρόνος εκτίμησης καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με τη φύση και έκταση της ζημιάς και τις ανάγκες επέμβασης για αποκατάσταση. Στις περιπτώσεις όπου λόγω άλλων αστάθμητων παραγόντων, δεν είναι δυνατή η εξατομίκευση της ζημιάς έγκαιρα, ο καλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να αφήσει «μάρτυρες», δηλαδή άθικτα τμήματα της καλλιέργειάς του και συγκεκριμένα:
- Για αροτραίες καλλιέργειες, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα μέτρο και το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου και στα δύο άκρα αυτού.
- Για πρεμνοειδείς καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου τόσα πρέμνα όση είναι η αναλογία ένα πρέμνο για κάθε τριάντα πρέμνα.
- Για δενδρώδεις καλλιέργειες, διάσπαρτα, σ' όλη την έκταση του αγροτεμαχίου τόσα δένδρα όση είναι η αναλογία ένα δένδρο για κάθε είκοσι δένδρα.

2. Σε περιπτώσεις ζημιών σε ανθοκομικές καλλιέργειες - φυτώρια, αποθηκευμένα προϊόντα, καθώς και στο Πάγιο και Ζωικό Κεφάλαιο, οι εκτιμήσεις διενεργούνται άμεσα, μετά την αναγγελία της ζημιάς.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να συντάσσουν οδηγίες και κανόνες εκτίμησης των ζημιών, οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

4. Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε εκμετάλλευσης που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, ανάλογα με τη φύση της ζημιάς, από ένα μόνο εκτιμητή ή -όπου κρίνεται αναγκαίο- από Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α..

5. Ο εκτιμητής ή η Επιτροπή οφείλει να κάνει την εκτίμηση αμέσως μόλις λάβει τη σχετική εντολή από τον
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. ή από άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό το σκοπό.

6. Ο εκτιμητής ή η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιεί ως οδηγό του, για την υπόδειξη των αγροτεμαχίων που ζημιώθηκαν, τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α., ή κατά την κρίση των αρμοδίων και τη δική του, άλλο πρόσωπο (οριοδείκτης) που να γνωρίζει τα αγροτεμάχια και τους εκμεταλλευτές τους.

7. Σε περίπτωση διενέργειας εκτίμησης από Επιτροπή, το πόρισμα εκτίμησης είναι οριστικό και αμετάκλητο.

8. Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου ή Δ/Τ Κοινότητας, γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους, από τον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.

9. Κατά την εκτίμηση καλούνται από τον ανταποκριτή να είναι παρόντες οι ενδιαφερόμενοι, για να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία για την εκμετάλλευση ή τη ζημιά και να εκθέτουν τις απόψεις τους. Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε και οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία και αποδεικτικό στοιχείο, που θα του ζητηθεί σχετικά με τη νομιμότητα και κυριότητα της εκμετάλλευσης που δήλωσε. Επίσης ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από τον εκτιμητή, να προσκομίσει έγγραφα στοιχεία (δελτία αποστολής, τιμολόγια, απόσπασμα βιβλίου εσόδων και εξόδων κλπ) για την εκμετάλλευση.

10. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί:

• να υποδείξει την εκμετάλλευση που δήλωσε για να γίνει η εκτίμηση ή να επιτρέψει στον εκτιμητή την είσοδο σε αυτή ή
• να προσκομίσει στοιχεία, που ν' αποδεικνύουν ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος της εκμετάλλευσης που ζημιώθηκε ή
• να παραβρεθεί στην εκτίμηση αν και έχει κληθεί να είναι παρών αυτός ή αντιπρόσωπός του -εκτός από την περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας,
θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την αίτηση που υπέβαλε. Στις περιπτώσεις αυτές, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από τον εκτιμητή και τον οριοδείκτη ή δύο μάρτυρες όταν δεν υπάρχει οριοδείκτης ή τον αρμόδιο Ανταποκριτή. Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται μαζί με τον πίνακα ζημιών και με τη φροντίδα του Ανταποκριτή τοιχοκολλάται στο Δημαρχείο ή Δημοτικό / Τοπικό Κατάστημα.
Σε περίπτωση υπόδειξης από τον ενδιαφερόμενο, ξένης ιδιοκτησίας, στην οποία σημειώθηκε ζημιά, ως δικής του, τότε αποκλείεται της οικονομικής ενίσχυσης.

11. Οι Δήμαρχοι ή οι Πρόεδροι Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων, οι Πρόεδροι Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι Αγροτικών Συλλόγων, οι υπάλληλοι του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όργανα Αστυνομίας, κ.λπ. είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε πληροφορία ή βοήθεια που πιθανόν να ζητηθεί από τους εκτιμητές ή τα όργανα του ΕΛ.Γ.Α..

12. Το αποτέλεσμα Διοικητικού Ελέγχου και το πόρισμα εκτίμησης ζημιάς καταχωρείται από τον εκτιμητή, κατά είδος χωριστά σε κάθε εκμετάλλευση, σε ειδικό έντυπο, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από τον ΕΛ.Γ.Α..

13. Μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία, ο Πίνακας ελέγχεται για τα πορίσματα εκτίμησης και για τα αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου από τους αρμόδιους επόπτες (Επόπτης Νομού - Επόπτης Οικονομικών Ενισχύσεων). Στη συνέχεια ελέγχεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτιμήσεων και τέλος παραδίδεται στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης για διεκπεραίωση.

14. Ο μηχανογραφημένος πίνακας κοινοποιείται από τον ΕΛ.Γ.Α., στον αρμόδιο ανταποκριτή του Δήμου.

15. Ο Πίνακας περιέχει τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα των εκτιμήσεων ανά παραγωγό, καθώς και τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων μόνο των δικαιούχων παραγωγών. Για τους παραγωγούς, οι οποίοι δεν κρίνονται δικαιούχοι ενίσχυσης, στη στήλη των παρατηρήσεων αναγράφεται ο λόγος απόρριψής τους.

16. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καλλιέργειες δεν κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων δεν συντάσσονται πορίσματα εκτιμήσεων στα ειδικά έντυπα, ούτε αναρτώνται σχετικοί πίνακες. Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. ενημερώνεται εγγράφως για τη μη ένταξη των καλλιεργειών στο πρόγραμμα, προκειμένου με τη σειρά του να ενημερώσει τους παραγωγούς που έχουν υποβάλει σχετική Αίτηση.

17. Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου ή της Δ/Τ Κοινότητας, τους ενδιαφερόμενους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

18. Κατά των αποτελεσμάτων του Πίνακα είναι δυνατή η άσκηση του ένδικου μέσου της ένστασης.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ


1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου παρατηρείται ομοιογένεια των ζημιών, με σκοπό την απλούστευση και συντόμευση των διαδικασιών και του χρόνου εκτίμησης, μπορεί να διενεργείται συνολική εκτίμηση για τον καθορισμό του ποσοστού ζημιάς, κατ' είδος και γεωγραφική ζώνη, από Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

2. Η συνολική εκτίμηση είναι αντιπροσωπευτική και αφορά όλες τις εκμεταλλεύσεις της γεωγραφικής ζώνης που επλήγη, κατά είδος, εκτός εκείνων που ρητά αναφέρονται και εξαιρούνται στο πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, που συντάσσει η επιτροπή.

3. Με βάση το ποσοστό ζημιάς που αναφέρεται στο πρακτικό πραγματογνωμοσύνης, συντάσσονται τα πορίσματα ανά δικαιούχο, μηχανογραφούνται και αναρτώνται στα αντίστοιχα Γραφεία των Δήμων ή των Δ/Τ Κοινοτήτων.

4. Το ποσοστό ζημιάς, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή δεσμεύει τους ενδιαφερομένους και είναι οριστικό και αμετάκλητο, συνεπώς κατά αυτού δεν επιτρέπεται υποβολή ένστασης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΝΣΤΑΣΗ


1. Τα αποτελέσματα του Πίνακα γίνονται οριστικά μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την επόμενη ημέρα της σχετικής πρόσκλησης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν, αν δεν συμφωνούν, ένσταση.

2. Η ένσταση υποβάλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, αποκλειστικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης ένστασης, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις, που ισχύουν για την αποδοχή εκπρόθεσμης αίτησης ζημιάς (παράγραφος 2 του άρθρου 10).

3. Η ένσταση υποβάλλεται ατελώς.

4. Ο παραγωγός μπορεί να υποβάλει κατά περίπτωση:

Α. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου, όταν διαφωνεί με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου,
Β. Ένσταση Πορίσματος Εκτίμησης, όταν διαφωνεί με τα πορίσματα εκτίμησης και
Γ. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματος Εκτίμησης, όταν διαφωνεί τόσο για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου όσο και για τα πορίσματα εκτίμησης.

5. Α. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου

Η Αίτηση Ένστασης Διοικητικού Ελέγχου πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την εκ νέου διενέργεια διοικητικού ελέγχου. Προκειμένου για φορολογικά έντυπα, δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων με ημερομηνία, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης.
• Εφόσον ο αιτών προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κριθεί δικαιούχος, του κοινοποιείται εκ νέου το πόρισμα εκτίμησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ανώτατο ποσό ενίσχυσης.
• Σε περίπτωση, που κατά την εξέταση της ένστασης διοικητικού ελέγχου ο αιτών κριθεί μη δικαιούχος, του κοινοποιείται το αποτέλεσμα διοικητικού ελέγχου, το οποίο είναι οριστικό.

Β. Ένσταση Πορίσματος Εκτίμησης

Στην Αίτηση Ένστασης Πορίσματος Εκτίμησης πρέπει να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του πορίσματος, για το οποίο ζητείται επανεκτίμηση, όπως αυτά έχουν κοινοποιηθεί στο σχετικό Πίνακα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση.
Η ένσταση κατά του πορίσματος εκτίμησης εξετάζεται με διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης και το πόρισμα επανεκτίμησης κοινοποιείται με το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε αυτό.
Αίτηση Ένστασης Πορίσματος Εκτίμησης, μπορούν να υποβάλουν μόνο οι δικαιούχοι παραγωγοί. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μη δικαιούχος, η Αίτηση Ένστασης Πορίσματος Εκτίμησης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, εκτός και αν υποβάλλεται συγχρόνως και Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου.

Γ. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματος Εκτίμησης
Στην Αίτηση Ένστασης Διοικητικού Ελέγχου - Πορίσματος Εκτίμησης πρέπει να επισυνάπτονται απαραίτητα όλα τα δικαιολογητικά (όπως στην Α περίπτωση ένστασης) και να αναγράφονται όλα τα στοιχεία του πορίσματος, για το οποίο ζητείται επανεκτίμηση.
• Εφόσον ο αιτών προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κριθεί δικαιούχος, εξετάζεται η αίτηση ένστασης κατά του πορίσματος εκτίμησης και του κοινοποιείται το πόρισμα επανεκτίμησης με το ανώτατο ποσό ενίσχυσης.
• Σε περίπτωση, που κατά την εξέταση της ένστασης διοικητικού ελέγχου ο ενδιαφερόμενος κριθεί μη δικαιούχος, του κοινοποιείται το αποτέλεσμα διοικητικού ελέγχου χωρίς να εξετασθεί η Αίτηση Ένστασης Πορίσματος Εκτίμησης.
Και στις τρεις περιπτώσεις ενστάσεων, με την κοινοποίηση του αποτελέσματος της ένστασης παύει οριστικά κάθε περαιτέρω διεκδίκηση οικονομικής ενίσχυσης από τον ενδιαφερόμενο.

6. Η Αίτηση Ένστασης Πορίσματος δεν λαμβάνεται υπ' όψη και ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από αυτή, αν προσκληθεί από τους επανεκτιμητές και δεν προσκομίσει μέσα σε τακτή προθεσμία συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία ή δεν παρέχει συγκεκριμένες διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης. Επίσης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αρνηθεί να υποδείξει την εκμετάλλευση για την οποία υπέβαλε ένσταση ή να επιτρέψει στους επανεκτιμητές την είσοδο σ' αυτή ή να προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτός είναι ο εκμεταλλευτής, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από την Αίτηση Ένστασης Πορίσματος.

7. Η Ένσταση διενεργείται:
α. Από έναν γεωτεχνικό υπάλληλο που ορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου για εξέταση ενστάσεων διοικητικού ελέγχου.
β. Από δύο εκτιμητές ή ανάλογη Επιτροπή, που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α., σε περίπτωση ενστάσεως κατά του πορίσματος εκτίμησης.

8. Σε περίπτωση διαφωνίας των επανεκτιμητών, την επανεκτίμηση διενεργεί ο Πρόεδρος της ΠΕ και σε περίπτωση που υπάρχει γι' αυτόν κώλυμα, μέλος της ΚΣΕ.

9. Για τη διενέργεια των επανεκτιμήσεων εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τις εκτιμήσεις.

10. Οι επανεκτιμητές ή η Επιτροπή ή ο Πρόεδρος της ΠΕ ή το μέλος της ΚΣΕ καταχωρούν το πόρισμα της επανεκτίμησης κατ' είδος και κατ' εκμετάλλευση, σε ειδικό έντυπο πίνακα, του οποίου ο τύπος και οι ενδείξεις εγκρίνονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Αντίγραφο του πίνακα κοινοποιείται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του Δήμου. Ο Ανταποκριτής έχει υποχρέωση χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια μέρα της παραλαβής, να καλέσει, με σχετική πρόσκληση που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Δήμου ή της Δ/Τ Κοινότητας, τους ενδιαφερομένους να λάβουν γνώση των πορισμάτων της επανεκτίμησης. Για την τοιχοκόλληση της πρόσκλησης ο Ανταποκριτής συντάσσει πράξη, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και δύο μάρτυρες.

11. Οι επανεκτιμητές, η Επιτροπή ή ο Πρόεδρος της ΠΕ ή το μέλος της ΚΣΕ δεν δεσμεύονται από τα πορίσματα της εκτίμησης, εκτιμώντας από την αρχή τη ζημιά.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 (αναθεώρηση πορίσματος πραγματογνωμοσύνης) του παρόντος Κανονισμού, το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ' αυτού άλλο ένδικο μέσο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ


1. Σε περίπτωση που στην ίδια εκμετάλλευση, που σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και στην κατά περίπτωση κοινή υπουργική απόφαση, έχει κριθεί επιλέξιμη ενίσχυσης, συμβούν αλλεπάλληλες ζημιές τότε:
α. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών, τότε στη νέα πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και συμπεριλαμβάνεται και η προηγούμενη ζημιά, ώστε το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά και
β. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών, τότε εκτιμάται εκ νέου η ζημιά.

2. Σε περίπτωση που στην ίδια εκμετάλλευση, συμβούν αλλεπάλληλες ζημιές , οι οποίες έχουν ενταχθεί ως επιλέξιμες σε περισσότερες από μία κοινές υπουργικές αποφάσεις, που υλοποιούνται παράλληλα:
α. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών, τότε στη νέα πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται και συμπεριλαμβάνεται και η ζημιά που έχει ενταχθεί ως επιλέξιμη στην προγενέστερη κοινή υπουργική απόφαση, ώστε το πόρισμα που διαμορφώνεται να εκφράζει ενιαία τη συνολική ζημιά και
β. Εάν έχει πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των ζημιών, τότε εκτιμάται η νέα ζημιά λαμβάνοντας υπόψη και την οποιαδήποτε ενίσχυση έχει καταβληθεί σύμφωνα με προγενέστερη κοινή υπουργική απόφαση για λόγους αποφυγής υπεραντιστάθμισης.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


1. Ο αιτών έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την αρχική ή την οριστική Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης που υπέβαλε σύμφωνα με το άρθρο 10 (υποβολή αίτησης χορήγησης ενίσχυσης) του Κανονισμού, με αίτησή του, την οποία πρέπει ή να την υποβάλει στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ή να την καταθέσει στον εκτιμητή, ή να την αποστείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα, πριν όμως τη διενέργεια της εκτίμησης της ζημιάς.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης επιστρέφονται τα τέλη φακέλου και ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι, παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα για κρατική ενίσχυση της τυχόν ζημιάς που προξενήθηκε στην εκμετάλλευσή του.

3. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα αιτιολογημένα, να ζητήσει να μη διενεργηθεί η εκτίμηση ή η επανεκτίμηση μέρους της εκμετάλλευσης του, υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως παραπάνω, εφόσον αυτή υποβληθεί πριν τη διενέργεια των εκτιμήσεων ή επανεκτιμήσεων αντίστοιχα.

4. Για την αποδοχή της αίτησης περί μη διενέργειας επανεκτίμησης, αποφασίζουν οι επανεκτιμητές κατά την κρίση τους.

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ


1. Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί σε κάθε βαθμό της διαδικασίας αναγνώρισης ή εκκαθάρισης της ζημιάς και μετά ακόμη από την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης να ασκήσει κατά την κρίση του προσφυγή για αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης, εφ' όσον περιέλθουν σε γνώση του δεδομένα, επί των οποίων μπορεί να θεμελιωθεί ότι υπάρχει πλάνη ή δόλος ως προς τα στοιχεία που συνθέτουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης.

2. Η προσφυγή για την αναθεώρηση των πορισμάτων πραγματογνωμοσύνης κατατίθεται στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε εύλογο χρόνο από τότε που έγιναν γνωστά τα στοιχεία που τη θεμελιώνουν.

3. Επί της προσφυγής αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Περιφερειάρχη και αποτελείται από δύο εκτιμητές υπαλλήλους του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α., που επιλέγεται επίσης από τον Περιφερειάρχη, από πίνακα που περιλαμβάνει πέντε τουλάχιστον εκτιμητές υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. Η επιτροπή δεν δεσμεύεται από το οριστικό πόρισμα πραγματογνωμοσύνης (εκτίμηση - επανεκτίμηση) και μπορεί να αναθεωρήσει οποιοδήποτε στοιχείο του πορίσματος. Για τη διενέργεια της αναθεώρησης εφαρμόζονται ανάλογα όλες οι διατάξεις του Κανονισμού που αφορούν στις επανεκτιμήσεις.

4. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Αναθεωρήσεως διενεργείται νέα εκκαθάριση της ζημιάς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 (υπολογισμός της κρατικής ενίσχυσης) και 26 (έλεγχος αποκατάστασης) του Κανονισμού και ανακτάται μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσης, κατά περίπτωση, εφόσον δεν τη δικαιούται ή καταβάλλεται σ' αυτόν τυχόν πρόσθετη ενίσχυση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Ανώτατα ποσά Ενισχύσεων - Απαλλαγή -Υπολογισμός Ενίσχυσης -Έλεγχος Αποκατάστασης - Καταβολή Ενισχύσεων

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. το συντομότερο δυνατό από την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος, προκειμένου να μην προκύπτουν τα ίδια οικονομικά αποτελέσματα με τις ενισχύσεις λειτουργίας.
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 150.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000,00 Ευρώ για τα λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 200.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισμών. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 Ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγωγού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α..

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ)


Σε όλες τις περιπτώσεις που κρίνονται επιλέξιμες ενισχύσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρόντα Κανονισμό, ποσοστό ζημιάς μέχρι 20% κατ' είδος δεν ενισχύεται, καθόσον αποτελεί το ποσοστό της ζημιάς που βαρύνει το δικαιούχο (απαλλαγή).
Στις περιπτώσεις που στην ίδια εκμετάλλευση, σημειώνεται ζημιά από το ίδιο ζημιογόνο αίτιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μπορεί η απαλλαγή που βαρύνει τον δικαιούχο για τη χρονιά αυτή να ανέρθει σε 30%. Εφόσον σημειώνεται ζημιά από το ίδιο ζημιογόνο αίτιο και τρίτη χρονιά, εντός της πενταετίας, η απαλλαγή που βαρύνει τον δικαιούχο ανέρχεται σε 50%.

ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Ο υπολογισμός της κρατικής ενίσχυσης γίνεται μετά την οριστικοποίηση του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του Κανονισμού αυτού, χωριστά για κάθε πόρισμα, ως εξής:

Α) Για το Φυτικό Κεφάλαιο

Οι παραγωγοί που το φυτικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων τους καταστράφηκε, σε ποσοστό κατ' είδος, περισσότερο από 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτούμενων και διαπιστωμένων δαπανών για την ανασύσταση του Φυτικού Κεφαλαίου. Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού, και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται επί 80%.
Επιπλέον χορηγείται συμπληρωματική ενίσχυση για την απώλεια παραγωγής, εξαιτίας της ανασύστασης του Φυτικού Κεφαλαίου, μειούμενη ανάλογα με τη δυναμικότητα του Κεφαλαίου, ανάλογα με την ένταση της ζημιάς.
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

Β) Για το Πάγιο Κεφάλαιο και τον Εξοπλισμό

Οι παραγωγοί που το πάγιο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων τους καταστράφηκε, σε ποσοστό κατ' είδος, περισσότερο από 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 70% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης της ζημιάς, της δαπάνης μειούμενης ανάλογα με την παλαιότητα του παγίου κεφαλαίου. Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού, και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται επί 70%.
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

Γ) Για το Ζωικό Κεφάλαιο

Οι γεωργοκτηνοτρόφοι που το ζωικό κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων τους καταστράφηκε, σε ποσοστό κατ' είδος, περισσότερο από 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται μέχρι το 80% των απαιτούμενων και διαπιστωμένων δαπανών αντικατάστασης Ζωικού Κεφαλαίου. Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού, και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται επί 80%.
Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που έχει υπολογισθεί ως ανώτατο όριο ενίσχυσης με την οριστικοποίηση του πορίσματος.

Δ) Για τη Φυτική και Ζωική Παραγωγή Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ' είδος, περισσότερο από 30%, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 50% της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής, μειούμενη για τη φυτική παραγωγή, ανάλογα με τη δυναμικότητα του Φυτικού Κεφαλαίου.
Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται με το 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής. Η Απωλεσθείσα Παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό. Δηλαδή η Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής θα προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΑΑΠ = ΜΑΠΑ x ΜΤΠΑ - ΑΕΖ x ΜΤΕΖ
Όπου:
ΑΑΠ= Αξία Απωλεσθείσας Παραγωγής
ΜΑΠΑ= Μέση Απόδοση Περιόδου Αναφοράς (αποδόσεις τριετίας πριν τη ζημιά)
ΜΤΠΑ= Μέση Τιμή ίδιας Περιόδου Αναφοράς
ΑΕΖ= Απόδοση Έτους Ζημιάς= Μέση Απόδοση Περιόδου Αναφοράς χ ποσοστό ζημιάς
ΜΤΕΖ= Μέση Τιμή Έτους Ζημιάς

Οι τιμές και οι αποδόσεις του έτους ζημιάς και της περιόδου αναφοράς προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, όπως αυτά διαβιβάζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ε) Για τα Αποθηκευμένα Προϊόντα και τις Ζωοτροφές

Οι παραγωγοί που τα αποθηκευμένα προϊόντα ή ζωοτροφές καταστράφηκαν από θεομηνίες, ή εφόσον έχει καταστραφεί ο αποθηκευτικός χώρος από καλυπτόμενο από τον Κανονισμό αίτιο, σε ποσοστό κατ' είδος, περισσότερο από 30%:
• σε σχέση με τη συνολική τους παραγωγή, εφόσον προέρχονται από ίδια παραγωγή
• σε σχέση με τα συνολικά αποθέματά τους, εφόσον προέρχονται από αγορά
δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας είναι ίσο με το 60% της αξίας της παραγωγής που έχασαν ή της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων και ζωοτροφών εξ' αγοράς, αντίστοιχα. Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Κανονισμού, και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται επί 60%.
Στους πίνακες 1-3 του παραρτήματος Ι του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού αναφέρονται αναλυτικά οι χορηγούμενες ενισχύσεις ανά είδος και έντασης ζημιάς για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου και για την απώλεια παραγωγής λόγω ανασύστασης (συμπληρωματική ενίσχυση).

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Όσοι κατά τα προηγούμενα έχουν κριθεί δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου, αποκατάσταση ζημιών Παγίου Κεφαλαίου και εξοπλισμού και αντικατάσταση Ζωικού Κεφαλαίου, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις:

Α. Χρόνος αποκατάστασης ζημιών.
οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση / αποκατάσταση/αντικατάσταση των ζημιών τους, το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, σε χρονικό διάστημα μέχρι και τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης, διαφορετικά αποκλείονται από τη χορήγηση της εγκριθείσας κρατικής ενίσχυσης.

Β. Υποβολή δικαιολογητικών αποκατάστασης.
οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι και τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης, τα παρακάτω:

I. Για ενίσχυση Ανασύστασης Φυτικού Κεφαλαίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την ανασύσταση του Φυτικού Κεφαλαίου, υποβάλλεται:

• «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ανασύστασης Φυτικού Κεφαλαίου» σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., με την οποία ζητείται ο έλεγχος των εργασιών ανασύστασης, προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση.

Προκειμένου για εργασίες εκρίζωσης και επαναφύτευσης υποβάλλεται, κατά περίπτωση:

1. Σε περίπτωση προμήθειας δενδρυλλίων από φυτωριούχους:
• «Τριπλότυπο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού»,
• «Πρωτότυπα εξοφλημένα Τιμολόγια», συνοδευόμενα από «Δελτία Αποστολής», σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης δενδρυλλίων εξ ιδίας παραγωγής:
• «Υπεύθυνη Δήλωση» του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα δενδρύλλια είναι εξ ιδίας παραγωγής,
• «Βεβαίωση» της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα δενδρύλλια αυτά είναι κατάλληλα από φυτοϋγειονομικής πλευράς και ποικιλίες, που έχουν καθορισθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως κατάλληλες για την περιοχή.

3. Σε περίπτωση προμήθειας δενδρυλλίων από εμπόρους:
• «Παραστατικά» που προβλέπει η ισχύουσα Νομοθεσία (τιμολόγια, δελτία αποστολής, κλπ)
• φωτοαντίγραφο του «Τριπλότυπου Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού» με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο έμπορος προμηθεύτηκε τα δενδρύλλια από φυτώριο που λειτουργεί νόμιμα.

4. Σε περίπτωση αγοράς φυτικού υλικού ή παροχής υπηρεσιών από αγρότες:
• «Παραστατικά Αγοράς / Πώλησης» σε περίπτωση που τουλάχιστον ένας εκ των δύο ανήκει στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ανήκουν και οι δύο στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.
• «Βεβαίωση» της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα δενδρύλλια αυτά είναι κατάλληλα από φυτοϋγειονομικής πλευράς και ποικιλίες, που έχουν καθορισθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως κατάλληλες για την περιοχή.
Οι απαιτούμενες εργασίες ανά είδος καλλιέργειας, κατηγορία ζημιάς, μορφή εργασίας, ανά δένδρο ή στρέμμα και το κόστος εργασίας για την κάθε περίπτωση προσδιορίζονται από το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται όλες οι εργασίες, όπως αυτές προβλέπονται στο πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, θα αφαιρείται το ανάλογο ποσό ενίσχυσης.
• Οι ενδεικνυόμενες ποικιλίες των νέων δενδρυλλίων ή των εμβολίων, στις περιπτώσεις της επαναφύτευσης ή του εμβολιασμού, καθώς και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους παραγωγούς για τη διαμόρφωση του σχήματος της νέας φυτείας και την εφαρμογή των κατάλληλων καλλιεργητικών φροντίδων για τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων γίνεται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία έχει τις σχετικές αποφάσεις, όπου υπάρχουν, για τις ενδεικνυόμενες στην περιοχή τους ποικιλίες.
• Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο φυτικό τους κεφάλαιο μπορούν να εφαρμόσουν οποιοδήποτε είδος ανασύστασης, που θα τους διευκολύνει στις μετέπειτα εργασίες τους, αλλά θα λάβουν τις ενισχύσεις, που προβλέπονται για το είδος της ανασύστασης, στο οποίο θα έπρεπε να προβούν εξαιτίας της ζημιάς που έπαθαν βάσει του πορίσματος πραγματογνωμοσύνης του ΕΛ.Γ.Α. και του πρακτικού ανασύστασης της ζημιάς τους.
• Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. καταστροφή του κτήματος από ισχυρές πλημμύρες) μπορεί ο δικαιούχος να προβεί στην ανασύσταση του συνόλου των κατεστραμμένων μέσων της καλλιέργειάς του, σε άλλο αγροτεμάχιο, του οποίου είναι κύριος ή εκμεταλλευτής με οποιαδήποτε μακροχρόνια έννομη σχέση. Στην περίπτωση αυτή δεν θα κρίνεται επιλέξιμη ενίσχυσης η ανασύσταση, εάν ήδη υπάρχει άλλη καλλιέργεια στο αγροτεμάχιο (συγκαλλιέργεια δύο διαφορετικών ειδών).
• Η ανασύσταση του ζημιωθέντος φυτικού κεφαλαίου θα γίνεται με το ίδιο είδος, ενώ οι εργασίες θα πρέπει:
o να γίνουν την κατάλληλη εποχή, σύμφωνα με τις οδηγίες της τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για να μην υπάρχουν αποτυχίες και
o να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.

II. Για ενίσχυση αποκατάστασης ζημιών στο Πάγιο κεφάλαιο και Εξοπλισμό Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών και την αποκατάσταση των ζημιών υποβάλλεται:

• «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αποκατάστασης ζημιών», σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., με την οποία ζητείται ο έλεγχος των εργασιών αποκατάστασης, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική ενίσχυση.
• «Πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια» αγοράς ανταλλακτικών - υλικών και αγοράς ειδών γεωργικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση των κατεστραμμένων, «δελτία αποστολής υλικών», «δελτία παροχής υπηρεσιών» (τεχνίτες), κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
• Τα νόμιμα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για την ανέγερση, επισκευή ή ανακατασκευή και λειτουργία των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν.
• Στις περιπτώσεις αποκατάστασης ζημιών παγίου κεφαλαίου από κατολισθήσεις, απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από αρμόδια Υπηρεσία για την καταλληλότητα της περιοχής.
• Σε περίπτωση εισαγομένων μηχανημάτων ή εξοπλισμού (π.χ. υλικών θερμοκηπίων κλπ) απαιτείται τα σχετικά παραστατικά να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Ελληνικό Προξενείο της χώρας που προέρχονται ή από άλλο αρμόδιο όργανο.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υποχρεούται από την ισχύουσα Νομοθεσία να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, τότε θα υποβάλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Η υπηρεσία θα σφραγίζει και τα δύο με ειδική σφραγίδα με την ένδειξη «έγινε χρήση για λήψη κρατικής ενίσχυσης
(πρόγραμμα Ημερομηνία ....)». Στη συνέχεια το σφραγισμένο πρωτότυπο επιστρέφεται στο δικαιούχο και το επίσης σφραγισμένο αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας.
• Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να τηρεί τα πρωτότυπα στο αρχείο του, τότε τα υποβάλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., που επίσης τα σφραγίζει ότι χρηματοδοτήθηκαν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα τηρεί στο αρχείο του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ζητηθεί από το δικαιούχο αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, στο αντίγραφο που θα δοθεί θα τεθεί η ειδική σφραγίδα με την ένδειξη ότι «έγινε χρήση για λήψη κρατικής ενίσχυσης (Πρόγραμμα Ημερομηνία ....)».
• Στις περιπτώσεις, που η αποκατάσταση της ζημιάς έγινε από μη συνήθη ή πολυτελή υλικά, η δαπάνη αποκατάστασης της ζημιάς θα υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη που θα απαιτείτο εάν η αποκατάσταση γινόταν με απλά σύγχρονα υλικά.
• Στις περιπτώσεις, που η αποκατάσταση της ζημιάς στο πάγιο κεφάλαιο (π.χ. αποθήκη) είναι μόνιμη και μη επιδιορθώσιμη, ή οι δαπάνες αποκατάστασης ξεπερνούν την αντικειμενική του αξία, δίνεται η δυνατότητα στο δικαιούχο να το αντικαθιστά με αγορά νέου, το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση του νόμιμου τίτλου και της σχετικής βεβαίωσης μεταγραφής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος θα λάβει οικονομική ενίσχυση ίση με την τιμή της αντικειμενικής αξίας του καταστραφέντος κεφαλαίου. Απαγορεύεται η αγοροπωλησία μεταξύ συγγενών μέχρι 2ο βαθμού.
• Ειδικότερα για ζημιές στο πάγιο κεφάλαιο δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης σε νέο αγροτεμάχιο του δικαιούχου. Το νέο αγροτεμάχιο θα πρέπει να υποδεικνύεται στον ΕΛ.Γ.Α. πριν ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες, οι οποίες θα πρέπει να τηρούν τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς νόμους. Επιπλέον από την παλαιά εκμετάλλευση θα πρέπει να απομακρύνονται όλα τα υλικά, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

III. Για την ενίσχυση αντικατάστασης του Ζωικού Κεφαλαίου:

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών και την αποκατάσταση των ζημιών του Ζωικού Κεφαλαίου υποβάλλεται:

• «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αντικατάστασης Ζωικού Κεφαλαίου» σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., με την οποία ζητείται ο έλεγχος της πραγματοποιηθείσης αντικατάστασης προκειμένου να χορηγηθεί η ενίσχυση.
• «Πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς ζώων» και ελλείψει αυτών, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία (Αγοραπωλησίες μεταξύ συγγενών 1ου και 2ου βαθμού συγγενείας δεν λαμβάνονται υπόψη για οικονομική ενίσχυση των πληγέντων).
• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο σήμανσης.
• «Βεβαίωση» από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ασκείται η εκμετάλλευση, ότι το Ζωικό Κεφάλαιο που αγοράσθηκε για την αντικατάσταση είναι απαλλαγμένο από μεταδοτικές ασθένειες.
• Η αντικατάσταση θα γίνεται με το ίδιο ζωικό είδος και με φυλές που θα ανταποκρίνονται στις κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής.

Γ. Έκδοση και υποβολή τιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών

• Τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά, θα πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου παραγωγού. Στα εν λόγω δικαιολογητικά, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα εξής στοιχεία: Ονομασία εκδότη - Επιχείρησης, Ονοματεπώνυμο αγοραστή, Αριθμός και είδος αγοραζόμενου προϊόντος ή το είδος της υπηρεσίας, αξία των αγοραζομένων ειδών και ξεχωριστά ο αντίστοιχος ΦΠΑ που το βαρύνει, ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης.
• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκατάστασης (τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία αποστολής, κ.λπ.) θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στα αρμόδια Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. (με συστημένη επιστολή ή μέσω του Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.), θα σφραγίζονται με την ένδειξη ότι έγινε χρήση για λήψη κρατικής ενίσχυσης και θα φυλάσσονται στο φάκελο του παραγωγού.
• Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτότυπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.
• Δεν θα γίνονται αποδεκτά παραστατικά που οι ημερομηνίες έκδοσης τους, δεν αιτιολογούν το εύλογο χρονικό διάστημα της αποκατάστασης (μεγάλη χρονική απόκλιση μεταξύ τους).

Δ. Διαπίστωση Αποκατάστασης.

Μετά την υποβολή των προαναφερόμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ο ΕΛ.Γ.Α. προβαίνει στη διαπίστωση αποκατάστασης των ζημιών, η οποία γίνεται από ένα γεωτεχνικό υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, παρουσία των δικαιούχων παραγωγών ή εκπροσώπων τους.
Η Επιτροπή είναι τριμελής, ορίζεται με απόφαση του ΕΛ.Γ.Α., και αποτελείται από δύο γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. και έναν υπάλληλο συναφούς με το αντικείμενο Υπηρεσίας, κατά περίπτωση ή από τρεις γεωτεχνικούς υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. Οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι του ΕΛ.Γ.Α. ή οι επιτροπές, που αναφέρονται παραπάνω, προβαίνουν στη διαπίστωση της ανασύστασης του Φυτικού Κεφαλαίου, επισκευής ή ανακατασκευής ή αγοράς γεωργικών εκμεταλλεύσεων και εξοπλισμού και της αντικατάστασης του Ζωικού Κεφαλαίου.
Κατά τον έλεγχο διαπίστωσης της αποκατάστασης, οι παριστάμενοι δικαιούχοι παραγωγοί ή οι εκπρόσωποι τους, υπογράφουν σε ειδικό έντυπο για την ορθή υπόδειξη του αγροτεμαχίου καθώς και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις τους.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσονται πρακτικά βεβαίωσης αποκατάστασης ζημιών σε ειδικά έντυπα κατά περίπτωση. Στα πρακτικά βεβαίωσης αποκατάστασης ζημιών, καταγράφεται το είδος της αποκατάστασης καθώς και λεπτομερής περιγραφή των εργασιών, που πραγματοποιήθηκαν.
Εφόσον διαπιστωθεί από υπάλληλο ή Επιτροπή του ΕΛ.Γ.Α. ότι οι εργασίες ή μέρος αυτών δεν εκτελέσθηκαν, καταγράφονται και μέσα από το μηχανογραφικό σύστημα προσδιορίζονται τα αντίστοιχα ποσά οπότε η οικονομική ενίσχυση μειώνεται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα μεγάλων ζημιών ή όταν συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι, μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή έναντι των δικαιούμενων κρατικών ενισχύσεων στους δικαιούχους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, εφόσον διαπιστωμένα είναι δικαιούχοι και βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση των ζημιών τους. Στις περιπτώσεις που καταβλήθηκαν προκαταβολές και στη συνέχεια ο παραγωγός δεν ολοκλήρωσε την αποκατάσταση της ζημιάς του, αυτές ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

2. Οι ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. σε πίστωση τραπεζικών λογαριασμών που δηλώνουν οι δικαιούχοι και δεν εκχωρείται σε τρίτους.

3. Οι ενισχύσεις υπόκεινται σε κρατήσεις, όπως αυτές καθορίζονται αρμοδίως.

4. Η αξίωση των χρημάτων εκ μέρους των αιτούντων ενίσχυσης, παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη ισχύος της κατά περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Έλεγχοι

ΑΡΘΡΟ 28
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ


1. Οι δικαιούχοι των κρατικών ενισχύσεων υποχρεούνται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές και να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση των πιο πάνω όρων και προϋποθέσεων καθώς και των κυρώσεων από τη μη τήρησή τους.

2. Για όλες τις αναφερόμενες ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις ή δραστηριότητες, για τις οποίες έχει υποβληθεί Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης, θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση από το δικαιούχο εάν:

• έχει ασφαλισθεί ή όχι σε οποιονδήποτε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα.
• έχει ενισχυθεί από άλλο φορέα για την ίδια ζημιά.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κρατική ενίσχυση που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό χορηγείται στο σύνολό της, εφόσον το άθροισμα της αποζημίωσης / ενίσχυσης που καταβλήθηκε και της προβλεπόμενης κρατικής ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό και την κατά περίπτωση κοινή υπουργική απόφαση, άλλως αυτή μειώνεται αναλογικά.

Ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται ταυτόχρονα βάσει πολλών καθεστώτων ή να σωρεύονται με ειδικές ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης όπως καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Η πρόνοια αφορά ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Επίσης απαγορεύεται η σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εφόσον αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα η ένταση ή το ποσό της ενίσχυσης να υπερβεί το ποσό που καθορίζεται στην κατά περίπτωση κοινή υπουργική απόφαση.

Δεν επιτρέπεται η σώρευση επενδυτικών ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού, όπως αναφέρεται στο σημείο (143), στοιχείο ε, των ΚΚΓ, με τις οικονομικές ενισχύσεις του παρόντος Κανονισμού.

3. Τα συνήθη έξοδα, τα οποία απέφυγε ο γεωργός (για παράδειγμα λόγω μη συγκομιδής των προϊόντων) πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και να αφαιρούνται.

4. Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν κάποιον από τους όρους ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

5. Σε περίπτωση που κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση της εκτιμηθείσας ζημιάς ή κατά τη διενέργεια διαπίστωσης αποκατάστασης της ζημιάς ή κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., διαπιστωθεί ότι το ποσό της ενίσχυσης ή της προκαταβολής έναντι της ενίσχυσης, που έλαβαν ενισχυθέντες δικαιούχοι, υπερβαίνει το ποσό που δικαιούνται συνολικά, είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τη διαφορά του ποσού, εντόκως.
Μπορεί επίσης το ποσό να συμψηφίζεται με ενισχύσεις άλλων μέτρων οικονομικών ενισχύσεων που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α..

6. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παραγωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτώνται οι οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες παραγωγούς.

7. Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις), για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους της ζημιάς:

• Τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία.
• Τις πολυετείς καλλιέργειες για μια τουλάχιστον τριετία.
• Τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα τουλάχιστον για μια συνεχή δεκαετία.
• Τα μηχανήματα - μηχανολογικό εξοπλισμό τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία.
• Τη δραστηριότητά τους για τουλάχιστον μία συνεχή τριετία, στις περιπτώσεις αντικατάστασης Ζωικού Κεφαλαίου.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Αποκατάστασης από τον δικαιούχο παραγωγό.

8. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι έλκοντες εξ αυτού δικαιώματα (κληρονόμοι) προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξουν.

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, κατά την περίοδο εκπλήρωσης μιας μακροχρόνιας υποχρέωσης, μπορεί να μην απαιτηθεί η επιστροφή των ενισχύσεων που έλαβε ο δικαιούχος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλεται έγγραφο στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α., μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, από τον παραγωγό ή τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξουν.

ΑΡΘΡΟ 29 ΕΛΕΓΧΟΙ

Ο ΕΛ.Γ.Α. διενεργεί ελέγχους με σκοπό ι) τη διακρίβωση της συμμόρφωσης των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α. με το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (νόμοι, κατευθύνσεις, εντολές, οδηγίες) ιι) την τήρηση των προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και δεσμεύσεων από τους δικαιούχους παραγωγούς.

Ο εσωτερικός έλεγχος διακρίνεται σε:

• Τακτικό έλεγχο, που διενεργείται κατόπιν προγραμματισμού και
• Έκτακτο έλεγχο, που διενεργείται σε περιπτώσεις καταγγελιών ή αμφιβολιών.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι διασφαλίζουν: την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων, την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών και των παραστατικών πληρωμών, τη διαπίστωση της ανασύστασης / αποκατάστασης / αντικατάστασης και την τήρηση των μακροχρόνιων δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί - μηχανογραφικοί έλεγχοι, έλεγχοι πληρωμών, επιτόπιοι έλεγχοι φυσικού αντικειμένου.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε τυχαίο δείγμα και αφορούν όλα τα είδη ενισχύσεων. Οι δικαιούχοι, που επιλέχθηκαν για έλεγχο, ειδοποιούνται εγγράφως έγκαιρα και υποχρεούνται να προσκομίσουν κάθε παραστατικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί κατά την κρίση του Οργάνου Ελέγχου. Η παράλειψη υποβολής των στοιχείων αυτών ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων, αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Μετά τον έλεγχο συντάσσεται από το αρμόδιο Όργανο Ελέγχου, Έκθεση Ελέγχου με τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις του ελέγχου καθώς και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκειά του. Απόσπασμα της Έκθεσης Ελέγχου και του πορίσματος που αφορά τον κάθε ελεγχόμενο κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους.

Επί του αποτελέσματος του ελέγχου, ο ελεγχόμενος δικαιούται να φέρει εγγράφως τις αντιρρήσεις του εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από το ίδιο Όργανο ελέγχου, που πραγματοποίησε τον έλεγχο, το οποίο εκδίδει πόρισμα οριστικό και αμετάκλητο.

Η διαπίστωση της μη ορθής εφαρμογής των θεσπισθέντων και εφαρμοζόμενων διαδικασιών και διατάξεων, επισύρει την αναστολή των πληρωμών και ανάλογα με την περίπτωση την ανάκτησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Ετήσιες Εκθέσεις - Ατέλειες - Έξοδα Οργάνων Καταγραφής και Διαπίστωσης Ζημιών

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ


Κάθε έτος συντάσσονται Εκθέσεις για την πορεία χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες αποστέλλονται αρμοδίως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την κατάλληλη μορφή (Κανονισμός ΕΚ 794/2004, όπως ισχύει), όπου περιλαμβάνονται όλα τα σημεία που προβλέπονται στο σημείο (728) στοιχείο β των ΚΚΓ.

ΑΡΘΡΟ 31
ΑΤΕΛΕΙΕΣ


Εκτός των εξόδων υποβολής της αίτησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 (τέλη υποβολής αίτησης) του παρόντος Κανονισμού, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν καμιά αμοιβή ή αποζημίωση σε οποιονδήποτε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από τη σύνταξη της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης μέχρι και την είσπραξη της κρατικής ενίσχυσης.

ΑΡΘΡΟ 32
ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ


Όσοι απασχολούνται με νόμιμη εντολή του ΕΛ.Γ.Α. στην καταγραφή των ζημιών, την επισήμανση των ζημιών, τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών, την άσκηση εποπτείας, την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των ζημιών των εκμεταλλεύσεων, τη διαπίστωση αποκατάστασής των ζημιών και τους ελέγχους δικαιούνται έξοδα κίνησης και αποζημίωσης, βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 33 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Με κοινή υπουργική απόφαση και κατά τις κείμενες διατάξεις καθορίζονται για το εκάστοτε επιμέρους μέτρο ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν καθεστώς - πλαίσιο, κατά κύριο λόγο:
• Η συνολική δαπάνη του μέτρου (προϋπολογισμός του μέτρου)
• Τα ζημιογόνα αίτια, τα οποία τεκμηριωμένα τηρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε μέτρο ενίσχυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
• Οι πληγείσες περιοχές και τα ζημιωθέντα είδη, τα οποία κρίνονται επιλέξιμα ενίσχυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς και τα τέλη φακέλου.
• Η περίοδος ισχύος του μέτρου.
• Οποιαδήποτε ειδική λεπτομέρεια εφαρμογής του μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31.12.2021.

2. Τα αρχεία των μέτρων πρέπει να φυλάσσονται για 10 έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης στους δικαιούχους.

ΑΡΘΡΟ 35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 36
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Από της ισχύος του παρόντος Κανονισμού καταργούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 281245/8-4-2008 (ΦΕΚ Β' 628) απόφασή μας. Εξαιρούνται τα εγκριθέντα προγράμματα, για τα οποία μέχρι ολοκλήρωσής τους εξακολουθεί να ισχύει ο παραπάνω Κανονισμός. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί


Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης