Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1188/26.7.2001 Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2001 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1188/26.7.2001
Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων


Αθήνα, 26 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1073211/1506/ΔΕ-Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ν. Θεοτόκης
Τηλέφωνο: 3375206

ΠΟΛ.: 1188

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση ή μη δαπανών για διαφημίσεις που υπάγονται στο τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων.


1073211/1506/ΔΕ-Α/Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:1. Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της περ. ιδ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση, κατά το έτος της έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου. Ειδικά τα ποσά των δαπανών, που υπόκεινται σε τέλος διαφημίσεων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης, αν δεν αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Σημειώνεται δε ότι, με σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε., η κατά τα ανωτέρω καταβολή του τέλους πρέπει να γίνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ενώ από 1.1.2001 η υποχρέωση καταβολής εντός της προθεσμίας αυτής προβλέπεται ευθέως πλέον από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001, επί διαφημίσεων της κατηγορίας Δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει.

2. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α'), το οφειλόμενο τέλος για διαφημίσεις της κατηγορίας Δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανερχόμενο σε ποσοστό 6% για το χρονικό διάστημα από 23.4.1993 μέχρι17.11.1999 και σε ποσοστό 2% για το χρονικό διάστημα από 18.11.1999 μέχρι 31.12.2000, καταβάλλεται στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες με σχετική δήλωση του αντίστοιχου, κατά τις οικείες προβλέψεις, υπόχρεου, μέχρι τις 31.12.2001, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης ή τυχόν άλλης κύρωσης, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων για τις οποίες εκκρεμούν σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια.

Σημειώνεται δε, ότι οι παραπάνω διατάξεις περί δυνατότητας καταβολής, μέχρι 31.12.2001, οφειλόμενων τελών διαφημίσεων που αφορούν το προαναφερόμενο διάστημα, χωρίς προσαυξήσεις ή άλλες κυρώσεις, καταλαμβάνουν τα οφειλόμενα τέλη τόσο για δαπάνες προβολής προϊόντων στους χώρους διαφόρων καταστημάτων (κυρίως super markets), όσο και για δαπάνες λοιπών διαφημίσεων της κατηγορίας Δ' της παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (ποσοστό 6% από 23.4.1993 έως 17.11.1999 και 2% από 18.11.1999 έως 31.12.2000).

3. Ενόψει των ανωτέρω, από φορολογικής πλευράς ανακύπτει το ζήτημα αν για τις πιο πάνω αναφερόμενες δαπάνες διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ως άνω δαπανών προβολής προϊόντων), που αφορούν το διάστημα 23.4.1993 μέχρι 31.12.2000, απαιτείται ή όχι η προηγούμενη καταβολή του οικείου τέλους διαφημίσεων, προκειμένου αυτές να αναγνωρισθούν φορολογικά ως εκπεστέες κατά τους διενεργούμενους ελέγχους των αντίστοιχων χρήσεων των διαφημιζόμενων επιχειρήσεων, δεδομένης της δυνατότητας καταβολής των οφειλόμενων τελών, κατά τα ανωτέρω, μέχρι την 31.12.2001.

4. Υστερα από τα παραπάνω, σας διευκρινίζουμε ότι κατά τους διενεργούμενους ελέγχους μέχρι 31.12.2001, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων, από 23.4.1993 μέχρι 31.12.2000, ανεξάρτητα της χρήσης που αφορούν, θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τα οφειλόμενα τέλη έχουν καταβληθεί τουλάχιστον μέχρι της έκδοσης του οικείου φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση μη καταβολής, κατά τα ανωτέρω, των οφειλόμενων τελών, η ελεγκτική υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση μερικού φύλλου ελέγχου, με ρητή επιφύλαξη ως προς την τελική αναγνώριση των οικείων δαπανών διαφημίσεων. Στην περίπτωση αυτή, αν τα οφειλόμενα τέλη καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε, κατά το στάδιο αυτό, το εκδοθέν μερικό φύλλο ελέγχου θα καθίσταται οριστικό, με αναγνώριση των αντίστοιχων δαπανών διαφημίσεων, συντασσομένης προς τούτο σχετικής πράξης επί του σώματος του μερικού φύλλου. Αν όμως τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβληθούν μέχρι του σταδίου του συμβιβασμού, τότε η ελεγκτική υπηρεσία, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας της 31.12.2001, θα επανέρχεται ως προς το μέρος των δαπανών για το οποίο υπάρχει η σχετική επιφύλαξη στο μερικό φύλλο ελέγχου, ελέγχοντας αν καταβλήθηκαν τελικά τα οφειλόμενα τέλη διαφημίσεων μέχρι 31.12.2001, σε περίπτωση δε μη καταβολής τους, οι οικείες δαπάνες θα καταλογίζονται ως λογιστικές διαφορές, με την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου (σχετ. η διάταξη του άρθρου 68, παρ. 4 του Ν.2238/1994).

Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και επί των υποθέσεων που ελέγχονται με βάση την απόφαση ΠΟΛ.1144/1998, με μόνη τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή τα φύλλα ελέγχου εκδίδονται, όπως είναι γνωστό, κατά το χρόνο συμβιβασμού και συνεπώς θα χαρακτηρίζονται απευθείας, ανάλογα με την περίπτωση, μερικά ή οριστικά.

Από 1.1.2002 βεβαίως και μετά, οι παραπάνω δαπάνες διαφημίσεων δεν θα αναγνωρίζονται σε καμία περίπτωση, αν τα οφειλόμενα τέλη δεν καταβλήθηκαν τουλάχιστον μέχρι 31.12.2001.

5. Περαιτέρω, επειδή για τις παραπάνω διαφημίσεις είναι ενδεχόμενο να διαφοροποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, το πρόσωπο του υπόχρεου προς απόδοση των οικείων τελών (διαφημιζόμενος ή παρέχων την υπηρεσία της διαφήμισης), για το λόγο αυτό διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση αναγνώρισης των οικείων δαπανών είναι η καταβολή των οφειλόμενων τελών και η προσκόμιση του οικείου αποδεικτικού, χωρίς να εξετάζεται ποιος ήταν ο υπόχρεος για καταβολή και ποιος τελικά προέβη σ' αυτή.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης