Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1014885 ΕΞ 2017 Ορισμός Τύπου αποδεικτικού είσπραξης

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2017 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1014885 ΕΞ 2017
Ορισμός Τύπου αποδεικτικού είσπραξης

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1014885 ΕΞ 2017

(ΦΕΚ Β' 271/03-02-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας : 10672
Πληροφορίες : Ν. Γιοβανίδης
Τηλέφωνο : 2103612060
Fax : 21033611752
E-Mail :
Url : www.aade.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Ορισμός Τύπου αποδεικτικού είσπραξης»

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 75 του π.δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α'/1989), «Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α'/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 53642/1718/16.05.1984 (ΦΕΚ 316/Β'/1984) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός του τύπου των αποδεικτικών είσπραξης τα οποία εκδίδονται από τα Δημόσια Ταμεία», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (ΦΕΚ 196/Β'/1998) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα - Έξοδα» και «Δικαστικών Ενεργειών» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή T.A.X.I.S)», όπως ισχύει.

6. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/2016), «Επείγουσες διατάξεις για εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

7. Την παρ. 26 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372/Β'/2013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως  συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317/Β'/2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Την επιτακτική ανάγκη χαρακτηρισμού ως χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης τύπου - A' ή/και τύπου - Β', ορισμένου αριθμού μηχανογραφικών διπλοτύπων είσπραξης τύπου - Α', τα οποία διαθέτουν οι Δ.Ο.Υ., λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των πρώτων για την είσπραξη εσόδων εκτός των καταστημάτων των Δ.Ο.Υ..

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει για τον Κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τα αποθέματα των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής Δ.Ο.Υ.) σε διπλότυπα είσπραξης τύπου - Α' (έντυπο Α8), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη εσόδων εκτός των καταστημάτων των Δ.Ο.Υ., ανάλογα με τις ανάγκες είσπραξης είτε ως χειρόγραφα διπλότυπα τύπου - A' είτε ως χειρόγραφα διπλότυπα τύπου - Β', μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Εισπράξεων, όπου θα αναφέρεται η αρίθμηση και η σειρά αυτών.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. να μεριμνήσουν ώστε να τεθεί η επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας και στα δύο αντίτυπα των χαρακτηρισμένων διπλοτύπων. Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιηθούν ως χειρόγραφα διπλότυπα τύπου - Β' να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα ώστε στα  μηχανογραφικά διπλότυπα τύπου Α', τα οποία θα χαρακτηριστούν ως χειρόγραφα τύπου - Β' και βρίσκονται στην κατοχή τους, να διαγραφεί η ένδειξη «Α» και να αναγραφεί παραπλεύρως χειρόγραφα ή με σφραγίδα η ένδειξη «Β» σε όλα τα αντίτυπα.

Με έγκριση της Διεύθυνσης Εισπράξεων είναι δυνατή η παράδοση από Δ.Ο.Υ. σε Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω διπλοτύπων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Κατά την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο όπου αναγράφεται ο αριθμός των διπλοτύπων, η αρίθμηση και η σειρά αυτών, ενώ το πρωτόκολλο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εισπράξεων και στη Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης, η οποία τηρεί σχετικό αρχείο, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιες Δ.Ο.Υ. βρίσκονται τα συγκεκριμένα διπλότυπα.

Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά στη διάθεση και παράδοση των εν λόγω διπλοτύπων στους ειδικούς Ταμίες / Υπολόγους, καθώς και στον έλεγχο των εισπράξεων και στην κατάθεση αυτών στις Δ.Ο.Υ., ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τα διπλότυπα είσπραξης τύπου - Α'.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης