ΠΟΛ.1187/24.7.2001

Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το ΔημόσιοΣχόλια:


24 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1072306/4143-12/0016/2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Η.Π.24/7/2001/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1187

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ποσοστού προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.1072306/4143-12/0016/2001/Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.356/1974 (ΦΕΚ 90/Α'/5.4.1974) "περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων", όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω Ν.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 22 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αναπροσαρμόζει με αποφάσεις του το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Την υπ' αριθ. 1084024/4813-12/0016/9.9.1999 (ΦΕΚ 1828/Β'/1.10.1999) απόφασή μας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998), σύμφωνα με τις οποίες η εξέταση των αιτημάτων των οφειλετών για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ενεργείται από το αρμόδιο όργανο με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.

5. Το γεγονός ότι τα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και αυτά των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, έχουν μειωθεί.

6. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.Αποφασίζουμε1. Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ.356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν, μειώνεται και ορίζεται σε 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι για τα χρέη αυτά έχει παρασχεθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής από τα αρμόδια όργανα (άρθρο 14 του Ν.2648/1998) και οι οφειλέτες αυτών είναι συνεπείς προς τις αποφάσεις των εν λόγω οργάνων, αναφορικά με την καταβολή των δόσεων.2. Στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχει παρασχεθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής από τα αρμόδια όργανα, η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει τις υπόλοιπες ανεξόφλητες δόσεις αυτής.3. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').
 

Taxheaven.gr