Άρθρα

Νόμιμη η ενοικίαση σπιτιού μέσω Airbnb - Οι προϋποθέσεις

1 Φεβ 2017

Taxheaven.gr

Μπατάκης Διομήδης
Λογιστής-φοροτεχνικόςΜε τον Ν. 4446/2016 καθορίστηκαν για πρώτη φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες διαμοιρασμού (Airbnb ή άλλες).

Οι συγκεκριμένες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από 01.02.2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

2. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

3. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

4. Το ακίνητο να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3843/2010 (Α’ 62) ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011.

5. Η μίσθωση εκάστου ακινήτου να μην  υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση εκάστου ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.
Υπέρβαση της διάρκειας των ενενήντα (90) ή εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα , επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

6. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.
Οι μισθώσεις, που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με τον Ν. 4446/2016, είναι νόμιμες, μόνον εφόσον αφορούν σε τουριστικά καταλύματα οιασδήποτε λειτουργικής μορφής, εφοδιασμένα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σε περίπτωση μη τήρησης των δύο πρώτων προϋποθέσεων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ , το οποίο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Από τη διαπίστωση της παράβασης, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου, των δύο πρώτων προϋποθέσεων, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.

Έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από μικτά συνεργεία υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και Τουρισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών δύναται να ζητά από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού, κάθε πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Σύμφωνα με τα άρθρα 57-61 του Ν 4446/2016 τα οποία  αφορούν την «Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» παρέχεται η δυνατότητα να να δηλωθεί το εισόδημα που προέρχεται από βραχυχρόνιες μισθώσεις ( από πλατφόρμες τύπου Airbnb κτλ ) παλαιοτέρων ετών με μείωση των πρόσθετων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, με αρχική ή τροποποιητική κατά περίπτωση δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο έτος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης του εισοδήματος αυτού

Επίσης δύναται να υποβληθούν , με τις ίδιες διατάξεις , δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας είτε ανά μίσθωση, είτε συγκεντρωτικά κατ' έτος ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ΑΦΜ του μισθωτή-μισθωτών

Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην ΠΟΛ.1009/19.1.2017.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΠΑ

Το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013:
 
Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν υπάγονται σε φόρο διαμονής (η επιβολή του οποίου θα λάβει χώρα από 01.01.2018), σε αντιθέση με τα καταλύματα του Ν. 4276/2014 (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα).

Η μίσθωση ακινήτου που πληροί τις προϋποθέσεις της βραχυχρόνιας μίσθωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου βάσει του Νόμου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ για τον μισθωτή ή υπεκμισθωτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Η εφαρμογή του “Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης” δεν έχει ακόμα τεθεί  σε λειτουργία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εάν και ο Νόμος προβλέπει την έναρξη ισχύος των διατάξεων από 01.02.2017.

Δεν έχει συμπεριληφθεί στον παρόντα Νόμο η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου που έχει τακτοποιηθεί με τον τελευταίο Νόμο περί αυθαιρέτων, τον Ν 4178/2013, γεγονός που στερεί την δυνατότητα από πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων να υπαχθούν στις συγκεκριμένες διατάξεις .

Εάν αποτελεί παράλειψη ,  πρέπει να κατατεθεί άμεσα τροπολογία στην Βουλή που να καλύψει και αυτές τις περιπτώσεις.

Δεν αναφέρονται με λεπτομερή τρόπο οι κυρώσεις που προκύπτουν από την μη πλήρωση των προϋποθέσεων 3-6 όπως έχουν απαριθμηθεί παραπάνω

Γίνεται μόνο μια γενικόλογη αναφορά περί “εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας”.

Είναι λοιπόν αναγκαίο να εκδοθεί άμεσα η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης , Οικονομικών και Τουρισμού που προβλέπεται από το άρθρο 111 του Ν. 4446/2016 , η οποία  να περιγράφει μεταξύ των άλλων διευκρινίσεων που απαιτούνται και αναλυτικά τις κυρώσεις όπως αναφέρονται στην δαιδαλώδη Ελληνική Νομοθεσία.


Taxheaven.gr