ΠΟΛ.1180/11.7.2001

Θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

11 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066848/1161/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ TAXIS
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'
3. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.: 1180

ΘΕΜΑ: Θέματα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1014179/258/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα.

Με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 αυτής της απόφασης ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά υποχρεούνται τα δικαιολογητικά έγγραφα αυτών των δηλώσεων να τα αποστείλουν με τη διαδικασία που ορίζεται σΆ αυτό το άρθρο ή να τα υποβάλλουν μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Με βάσει τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά όταν οι φορολογούμενοι έχουν επιλέξει να υποβάλλουν αυτά αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος που προέκυψε κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων οικον.έτους 2001 οι δικαιούχοι της επιστροφής των πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ποσών ή οφειλέτες του δημοσίου που έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση μέσω Internet, έχουν συμπεριληφθεί σε χωριστές καταστάσεις επεξεργασίας (δηλαδή δεν έχουν σταλεί ΑΦΕΚ/ΠΚ για τους οφειλέτες).

Η Γ.Γ.Π.Σ. έχει ενημερώσει τους δικαιούχους ότι για την είσπραξη των ποσών επιστροφής, θα πρέπει να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. τους προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν.

Η Δ.Ο.Υ., όταν υποβληθούν από το δικαιούχο τα δικαιολογητικά, θα ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της 2032190/5082/0016/31.5.1991 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτό προστέθηκε με την 1101659/9723/0016/ΠΟΛ.1128/1992 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται και μόνο για σοβαρούς λόγους, η διαγραφή δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος από την κατάσταση επεξεργασίας. Η διαγραφή αυτή θα γίνεται με έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. προς το αρμόδιο Τμήμα Εισοδήματος. Η επιστροφή του σχετικού ποσού στο δικαιούχο θα γίνεται με τη σύνταξη Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ).
Στους δικαιούχους που δεν προσκόμισαν τα δικαιολογητικά ή δεν τα απέστελλαν έγκαιρα σύμφωνα με το νόμο, μέχρι 31.7.2001, αποστέλλονται ειδοποιήσεις από τη Δ.Ο.Υ. ζητώντας τους την προσκόμισή τους.

Οι καταστάσεις επεξεργασίας αυτής της κατηγορίας (δηλώσεις μέσω Internet) δεν επιστρέφονται στη Γ.Γ.Π.Σ. αλλά κρατούνται από τη Δ.Ο.Υ. και με την πιο πάνω διαδικασία όταν προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα ποσά μέχρι τέλους του έτους. Μετά τα παραπάνω αν σε κάποιες καταστάσεις επεξεργασίας υπάρχουν ανείσπρακτα ποσά θα σταλούν νεότερες οδηγίες μας για τον τρόπο τακτοποίησής τους.

3. Για την υποβολή τροποποιητικών-ανακλητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων, από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αποσταλούν σε κάθε Δ.Ο.Υ. καταστάσεις με τους φορολογούμενους της αρμοδιότητάς της, που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, ώστε να γνωρίζει αυτούς τους φορολογούμενους και σε συνδυασμό με την υπάρχουσα δυνατότητα της ηλεκτρονικής εμφάνισης των αρχικών εκκαθαρίσεων να είναι δυνατή η παραλαβή των τροποποιητικών κτλ. αυτών δηλώσεων.

4. Η χορήγηση των διάφορων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που γίνεται μόνο με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και μέχρι να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους, π.χ στοιχεία ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, κτλ., θα γίνεται με βάση υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, οι οποίες θα ελεγχθούν όταν γίνει δυνατή η εμφάνιση που προαναφέρθηκε.
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για τη χορήγηση των οποίων απαιτούνται στοιχεία από τα έντυπα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση, χορηγούνται με βάση αυτά τα έντυπα που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν αυτοπροσώπως από το φορολογούμενο.

Taxheaven.gr