ΠΟΛ.1178/11.7.2001

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία φέρουν διάτρηση του έτους 1996

11 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1067641/1824/141/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1178

ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων τα οποία φέρουν διάτρηση του έτους 1996.

1067641/1824/141/Β0014/

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το θέμα, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με προβλήματα που προέκυψαν στις ΔΟΥ για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. ΚΒΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.2515/1997, από 1.1.1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία (Δ.Α., τιμολόγια που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 - ΚΒΣ να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα και οι ΑΠΥ που εκδίδουν οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία του άρθρου 10, παρ. 5 του ίδιου κώδικα), εφόσον αυτά φέρουν θεώρηση του έτους 1996 και πριν.


2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται πρόστιμο για αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, αντί θεωρημένων, εφόσον στις άνω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί από παραδρομή και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εμπρόθεσμα και δηλώθηκε εγγράφως από τον υπόχρεο στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ η παράλειψη αυτή, πριν από τη διαπίστωσή της από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.

3. Ακόμη, όπως έχει διευκρινισθεί στην παρ. 33.7 της υπ' αριθ. 3/24.11.1992 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΚΒΣ, δεν προβλέπονται κυρώσεις σε βάρος των αντισυμβαλλόμενων που παρέλαβαν αθεώρητα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία για πραγματική συναλλαγή, ενώ έπρεπε να είναι θεωρημένα, με την προϋπόθεση ότι αυτά καταχωρήθηκαν κανονικά στα τηρούμενα βιβλία από αυτούς, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης.

4. Ενόψει των ανωτέρω, η λήξη αθεώρητων φορολογικών στοιχείων ή στοιχείων που η θεώρησή τους κατέστη άκυρη από 1.1.1998, βάσει των διατάξεων του άρθρου 24, παρ. 1 του Ν.2515/1997, εφόσον είναι ακριβή και εμφανίζουν πραγματική συναλλαγή, έχουν δε καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία ή δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση (όπως στις κατηγορίες των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ), δεν επισύρει πρόστιμο του ΚΒΣ σε βάρος του λήπτη.

Β. ΦΠΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του Ν.2859/2000 (άρθρο 33 του Ν.1642/1986), οι αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, λαμβάνουν με τους κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφή ΦΠΑ, η οποία αντισταθμίζει το ΦΠΑ που επιβάρυνε τις εισροές τους.

2. Με την υπ' αριθ. Π.953/64/ ΑΥΟ, προβλέπεται ότι η επιστροφή του ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος γίνεται από τις ΔΟΥ με βάση τα φορολογικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των υπηρεσιών.

3. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιστροφή του ΦΠΑ, θεωρημένα είναι τα οριζόμενα ρητά από τις κείμενες διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, όπως ισχύει).

Ειδικά, τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων που εκδίδονται προς αγρότες του ειδικού καθεστώτος, είναι θεωρημένα (ΑΥΟ 1065732/529/0015/) ή νόμιμα αθεώρητα βάσει των διατάξεων του ΚΒΣ, οπότε και φέρουν την ένδειξη "αθεώρητα βάσει της ΠΟΛ.1105/99 ή 1071/2000". Επομένως μόνο όταν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, αποτελούν νόμιμα παραστατικά για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Α' (ΚΒΣ) του παρόντος (παρ. 1, άρθρο 24 του Ν.2515/1997), τα τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία φέρουν θεώρηση του έτους 1996 και πριν, παύουν να ισχύουν και λογίζονται από 1.1.1998 ως ουδέποτε θεωρηθέντα.

5. Επειδή τα υπόψη φορολογικά στοιχεία φέρουν θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ (έστω και πριν το 1996), αφενός είναι δυνατός ο έλεγχος για τον εκδότη - έμπορο ως προς τα εκδοθέντα στοιχεία και την τήρηση ή μη των σχετικών υποχρεώσεών του, αφετέρου δημιουργούν, λόγω της ύπαρξης της θεώρησης, στους αποδέκτες - αγρότες του ειδικού καθεστώτος επίφαση νομιμότητας, οι οποίοι πιθανόν αγνοούν την υπόψη ακυρότητα.

Υστερα από όσα προαναφέρθηκαν, γίνεται δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή δεν θίγεται το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ με τους κατ' αποκοπή συντελεστές και θεωρούνται ως νόμιμα, εφόσον αναφέρονται σε πραγματικές συναλλαγές.

Taxheaven.gr