Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2017 Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2017 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2017
Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017


Αθήνα, 20/01/ 2017
Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18
10432 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-5285598, 5285690
210-5285617, 5285667
fax : 210-5285599
e-mail :[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1

Θέμα : «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017».


Σχετικά : 1. Τα άρθρα 39, 41 και 98 -του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ ΤΑ 85/12.05.2016) όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Η αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ ΤΒ 4330/30.12.2016) Υ.Α.

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, από 01/01/2017 θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού της εισφοράς. Για την πληρέστερη κατανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 και την (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες - Αυτοαπασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:

α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.

β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.

γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:
1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον
2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.
4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ

δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται "νέοι" και "παλαιοί" ασφαλισμένοι (προ και μετά την 01/01/1993) που έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

A. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

2. Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος και για την δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουργούν υποχρέωση ασφάλισης.

Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).

Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β' εξάμηνο 2017).

3. Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές.

Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €).

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ).

Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€).

Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).

4. Επί μελών εταιρειών βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.

6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπολογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος.

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ


Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες - ιδιότητες με τα εισοδήματα που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. Από την αντιστοίχιση διαμορφώνονται οι πιο κάτω πηγές εισοδήματος:Για κάθε πηγή λαμβάνεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα.

Οι ως άνω πηγές ομαδοποιούνται, ως προς την προέλευση/τύπο των εισοδημάτων, ως εξής:Η ομαδοποίηση αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εισφορών.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


1. Θεσπίζονται ενιαία ποσοστά εισφορών κύριας ασφάλισης:

- Κλάδος Σύνταξης 20%

- Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 % για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα)

Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ειδικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ). Ειδικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς και νέους ) που υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονομικών.

2. Πρόσωπα που για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτατης βάσης.

3. Στις περιπτώσεις μοναδικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού εισφορών από τα εισοδήματα της δραστηριότητας αυτής.

4. Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνονται υπόψη οι πιο κάτω ειδικές διατάξεις:

Γ.1 Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ κάτω 5ετίας (αρθρ.39 παρ.1β)

Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΕ, Οικονομολόγοι).

Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης ως εξής:

• Για τα δύο (2) πρώτα έτη ασφάλισης ποσοστό 14%.

• Για τα επόμενα (3) τρία έτη ασφάλισης ποσοστό 17%

• Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση ποσοστό 20%.

Στις περιπτώσεις αυτές ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης).

Οι διαφορές που προκύπτουν: α) από την μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου και β) από την μειωμένη κατώτατη βάση (αρθρ.234 παρ. του 2 ν.4389/2016), αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί από την ελληνική Στατιστική Αρχή. Εξοφλείται δε από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ' έτος, για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 € και σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

Γ.2 Εισφορά δικηγόρων επί του γραμματίου προείσπραξης (άρθρο 39 παρ 11.α)


Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση για την οποία προβλέπεται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης.

Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυτής της διαδικασίας, αφαιρούνται από την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο Δικηγόρος.

Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσω γραμματίων υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά δεν επιστρέφονται αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.

Για την υλοποίηση της διαδικασίας ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία και ποσά στον ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί ο συμψηφισμός με την μηνιαία εισφορά που οφείλει ο Δικηγόρος.

Γ.3 Δικηγόροι σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας. (άρθρο 39 παρ.5)

Από 01/01/2017 οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας, καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ, εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016.

Ειδικότερα, η μηνιαία εισφορά των δικηγόρων σε αναστολή υπολογίζεται κατ' ελάχιστο επί της κατώτατης μηνιαίας βάσης 586,08 €, δεδομένου ότι δεν προκύπτει εισόδημα από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω κατηγορία, δεν έχει εφαρμογή η μειωμένη κατώτατη βάση για ασφαλισμένους κάτω πενταετίας.

Γ.4 Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών-ασφάλιση άνω των 40 ετών (άρθρο 39 παρ. 13)

Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης δύνανται, μετά από αίτησή τους, να καταβάλλουν μειωμένη ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Σύνταξης κατά 50%, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους για τα επόμενα έτη ασφάλισης.

Γ.5 Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφορών-Μητέρες


Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 141 του ν. 3655/2008, περί μείωσης κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών του Κλάδου Σύνταξης, για τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η Μείωση υπολογίζεται επί της μηνιαίας εισφοράς που θα διαμορφωθεί με βάση τις νέες διατάξεις.

Γ.6 Μεταβατικές ρυθμίσεις από 01/01/2017 ως 31/12/2020 (αρθρ.98 του ν.4387/2016)

Οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής και εφάπαξ παροχής των Αυτοαπασχολούμενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, καταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 01/01/2017 έως και 31/12/2020.

Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα επί του εισοδήματος (συνημμένα πίνακας Γ1). Ειδικότερα:

- από 7033,00 € - 13.000,00 € σε ποσοστό 50%

- από 13.000,01 € - 58.000,00 € σε ποσοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά ανά 1.000,00 €.

Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο ασφάλισης κάτω των πέντε 5 ετών η μείωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος από 4.922,00 € - 13.000,00 €. Η μείωση αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή (ειδικές ρυθμίσεις περ. Γ.1). Επισημαίνουμε ότι:
- Το κατώτερο όριο εισοδήματος για την χορήγηση έκπτωσης (7.033,00€ και 4.922,00€) αντιστοιχεί στο ετήσιο, κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ τούτου, για το εισόδημα μέχρι τα όρια αυτά δεν παρέχεται μείωση.
- Για Εισόδημα από 58.000,01 € έως 70.329,60 € δεν παρέχεται μείωση.

Σχετικό παράδειγμα υπολογισμού της μείωσης περιλαμβάνεται στις «ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στη μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό των εισφορών μη μισθωτών διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα.
β. Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Περισσότερες πηγές εισοδημάτων.
γ. Πολλαπλές δραστηριότητες/ιδιότητες - Μοναδικό εισόδημα.
δ. Πολλαπλές δραστηριότητες/ιδιότητες - Περισσότερες πηγές εισοδημάτων.

Α. Μοναδική δραστηριότητα/ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα


Η κατώτατη και η ανώτατη βάση προσδιορίζονται από το εισόδημα που αποκτάται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα/ιδιότητα.

Ο υπολογισμός εισφορών γίνεται, κατά περίπτωση, με τις διατάξεις που καθορίζουν την δραστηριότητα / ιδιότητα. Ειδικότερα:

- Μηνιαίο εισόδημα που υπερβαίνει την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο ύψος των 5860,80 €.

- Επί μηνιαίου εισοδήματος που υπολείπεται της κατώτατης βάσης οι εισφορές υπολογίζονται επί της κατώτατης, κατά περίπτωση, βάσης. Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων ή μηδενικού εισοδήματος, ο υπολογισμός γίνεται επί της, κατά περίπτωση, κατώτατης βάσης.

Επισυνάπτονται παραδείγματα υπολογισμού εισφορών μοναδικής ασφάλισης «ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

Β. Επί πολλαπλής ασφάλισης ( περ. β, γ και δ) θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.


ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, μετά την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.

Για την εκτέλεση των πληρωμών οι ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα, από κάθε Τραπεζικό Ίδρυμα, προϊόντα.

Για τον σκοπό αυτό υιοθετείται διακριτός κωδικός εντολής, που αποτελείται από είκοσι πέντε (25) ψηφία.

Ο νέος κωδικός αποτελεί το πιο σύγχρονο πρότυπο κωδικοποίησης, έχει αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό τομέα.

Στο μεταβλητό μέρος του κωδικού θα περιλαμβάνεται ο ΑΜΚΑ και το είδος εσόδου που εισπράττεται με τη χρήση του.

Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/16 θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται μέσω των υφιστάμενων συμβάσεων-συστημάτων που τηρούν μέχρι σήμερα οι ΦΚΑ, μέχρι νεωτέρας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Κατά τη πρώτη εφαρμογή, θα σταλεί ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών που θα πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφοράς και τον επιμερισμό της κατά κλάδο.
Άμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλησης των πληροφοριών αυτών από ηλεκτρονική υπηρεσία www.efka.gov.gr στην οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν πρόσβαση μετά από πιστοποίησή τους με χρήση των κωδικών taxis- net και του ΑΜΚΑ.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από 01/01/2017 καταργούνται διατάξεις που προβλέπονταν στα καταστατικά λειτουργίας των υφιστάμενων φορέων μη μισθωτών ως εξής:

> OAEE
Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Π.Δ.258/2005.

> ΤΑΝΤΠ
Η εισφορά εγγραφής και η εισφορά αναγνώρισης γάμου (περ. αα και ββ της παρ.δ του άρθρ. 7 καταστατικού του ΤΑΝΤΠ. Επιπλέον παύει να ισχύει η 13η και 14η εισφορά και πλέον καταβάλλονται εισφορές σε 12μηνη βάση.

> ΕΤΑΑ
Η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση κατά:
- 50% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (άρθρ. 4 του ν.3518/2006 και άρθρο 10 παρ.1 γ περίπτωση 3 του ΝΔ 4114/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.1090/1980, σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν.2150/1993) και
- 40% για τους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 παρ.1 του ν.982/1979 σε συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2150/1993).
Επιπλέον καταργείται η εισφορά (δικαίωμα εγγραφής) υπέρ ΤΣΑΥ.

ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται στην παρούσα πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται:
Α. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ» που εισάγονται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Β. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί που αφορούν τη βάση υπολογισμού
Γ. Τιμές εισφορών και Γ.1 Ποσοστιαίας κλιμάκωσης μείωσης εισφορών.

Επιπλέον περιλαμβάνονται (17) παραδείγματα υπολογισμού εισφορών και μειώσεων.

Επισημαίνουμε ότι στους προαναφερόμενους πίνακες περιλαμβάνονται και δεδομένα που αφορούν εισφορές ασφαλισμένων ΟΓΑ για τους οποίους η σχετική εγκύκλιος θα εκδοθεί άμεσα.

Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ι.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Α.: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  
       
Α/Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ
1 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Το ποσό που προκύπτει μετά την εκκαθάριση των Εισοδημάτων - δαπανών κάθε έτους Το ποσό που διαμορφώνεται κάθε έτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει
2 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το ποσό που προκύπτει από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συγκεκριμένου έτους Το ποσό που διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, και αντιστοιχεί στο φορολογητέο εισόδημα από την άσκηση δραστηριότητας ή ιδιότητας που δημιουργεί υποχρέωση στην ασφάλιση
3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Προσδιορισμός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων (εισοδημάτων) που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισφορών Οι δραστηριότητες που υπάγονται στην ασφάλιση των ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ -ΤΑΝΤΠ-ΟΓΑ, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές τους διατάξεις, όπως ίσχυαν έως την έναρξη του Ν.4387/16
4 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το μέγεθος επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές Το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος
5 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 Το ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές ειδικά για το έτος 2017 Το ΚΦΑ από την άσκηση ασφαλιστέας δραστηριότητας κατά το έτος 2015
6 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κατανομή του ΚΦΑ στα μέλη της εταιρείας Το ΚΦΑ που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.
7 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Κατανομή του ΚΦΑ στα μέλη της οικογένειας Το ΚΦΑ διαιρούμενο προς τον αριθμό των μελών.
8 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ΕΠΙ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) Το κατώτατο ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές των μελών προσωπικών εταιρειών Το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει
9 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η μεθοδολογία που ακολουθείται επί περισσοτέρων της μιας δραστηριοτήτων Το σύνολο του ΚΦΑ της βιοποριστικής ασφαλιστέας δραστηριότητας και το ΚΦΑ των λοιπών δραστηριοτήτων χωρίς περιορισμό κατώτατης βάσης.
10 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Το ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές όταν δεν έχει εκκαθαρισθεί - υποβληθεί δήλωση του έτους αναφοράς Η βάση υπολογισμού εισφορών θα προκύπτει από το πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.
11 ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το μηνιαίο ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές Το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του ΚΦΑ του φορολογικού έτους αναφοράς δια του δώδεκα
12 ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το κατώτατο μηνιαίο ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές Το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει
13 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ποσοστιαία μείωση επί της κατώτατης βάση υπολογισμού εισφορών 70% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει
14 ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το ανώτατο μηνιαίο ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές Το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει
15 ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Το μηνιαίο ΚΦΑ επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές επί νέων εισφερόντων Το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών για τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ιδίου έτους

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Β.: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
       
  ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει Μηνιαίο: 586,08 €
Ετήσιο: 12*586,08 = 7.032,96 €
2 ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει Μηνιαίο: 586,08*10 = 5.860,80 € Ετήσιο: 12*5.860,80 =70.329,60 €
3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ: ΣΥΝΤΑΞΗΣ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Μέσος όρος του μηνιαίου εισοδήματος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ  
4 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΤΑΑ, ΚΑΙ ΟΑΕΕ ( εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια που έχουν τη μορφή ΝΠΔΔ) (Άρθρο 39 παρ.3 εδάφιο β' 1η πενταετία) 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει Μηνιαίο: 586,08*70% = 410,26 € Ετήσιο: 12*410,26 = 4.923,12 €
5 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΟΓΑ (Άρθρο 40 παρ.2 εδάφιο β' Επ' αόριστον) 70% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει Μηνιαίο: 586,08*70% = 410,26 € Ετήσιο: 12*410,26 = 4.923,12 €

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ Γ. ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
       
Α/Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ 20%
2 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ 6,95%
3 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 10 €
4 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ 0,25%
  ΜΕΙΩΣΕΙΣ    
6 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΑΝΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (παρ 13 άρθρο 39) ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 50%
7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΤΑΑ-(Άρθρο 98 ) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2017 - 31/12/2020 Κλιμάκωση της μείωσης εισφοράς (50%-0%) για :
-ασφαλισμένους με 0-5 έτη ασφάλισης για εισοδήματα από 4.922€ έως 58.000€.
-ασφαλισμένους με άνω των 5 ετών ασφάλισης για εισοδήματα από 7.033,01€ έως -58.000€.
Ελάχιστο: Κατώτατη Βάση Υπολογισμού εισφορών (Παρ 3 άρθρο 39)
 
  ΜΕΙΩΣΕΙΣ    
8 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΤΑΑ- 1Η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ (άρθρο 39 παρ 1β) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ (ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛ/ΣΜΟΥ 70%) ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1-2-ΕΤΟΣ 14%
3-5 ΕΤΟΣ 17%
Άνω των 5 ΕΤΩΝ → 20%
Τα ποσοστά που υπολείπονται (βάσης -εισφορών) αποτελούν ασφαλιστική οφειλή-παρ 2 εδ. 4­5-6 άρθρο 39.

 
9 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΓΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΦΑ ΈΤΟΣ 2017 →14%
ΈΤΟΣ 2018 →16%
ΕΤΟΣ 2019 →18%
ΕΤΟΣ 2020 →19%
ΕΤΟΣ 2021 →19,5%
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1.:ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
«ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2017 - 31/12/2020»
 

 

Εισόδημα από έως %
 
προσαρμογής
0,00 4.922,00 -  7.033,00 0,00%
4922,01  - 7.033,01 13.000,00 50,00%
13.000,01 14.000,00 49,00%
14.000,01 15.000,00 48,00%
15.000,01 16.000,00 47,00%
16.000,01 17.000,00 46,00%
17.000,01 18.000,00 45,00%
18.000,01 19.000,00 44,00%
19.000,01 20.000,00 43,00%
20.000,01 21.000,00 42,00%
21.000,01 22.000,00 41,00%
22.000,01 23.000,00 40,00%
23.000,01 24.000,00 39,00%
24.000,01 25.000,00 38,00%
25.000,01 26.000,00 37,00%
26.000,01 27.000,00 36,00%
27.000,01 28.000,00 35,00%
28.000,01 29.000,00 34,00%
29.000,01 30.000,00 33,00%
30.000,01 31.000,00 32,00%
31.000,01 32.000,00 31,00%
32.000,01 33.000,00 30,00%
33.000,01 34.000,00 29,00%
34.000,01 35.000,00 28,00%
35.000,01 36.000,00 27,00%
36.000,01 37.000,00 26,00%
37.000,01 38.000,00 25,00%
38.000,01 39.000,00 24,00%
39.000,01 40.000,00 23,00%
40.000,01 41.000,00 22,00%
41.000,01 42.000,00 21,00%
42.000,01 43.000,00 20,00%
43.000,01 44.000,00 19,00%
44.000,01 45.000,00 18,00%
45.000,01 46.000,00 17,00%
46.000,01 47.000,00 16,00%
47.000,01 48.000,00 15,00%
48.000,01 49.000,00 14,00%
49.000,01 50.000,00 13,00%
50.000,01 51.000,00 12,00%
51.000,01 52.000,00 11,00%
52.000,01 53.000,00 10,00%
53.000,01 54.000,00 9,00%
54.000,01 55.000,00 8,00%
55.000,01 56.000,00 7,00%
56.000,01 57.000,00 6,00%
57.000,01 58.000,00 5,00%
58.000,01   0,00%

 ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ
ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)


 

 

 

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
   
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : ΖΗΜΙΑ
Μηνιαίο εισόδημα 586,08€  " Κατώτατη Βάση"(Κ.Β)
   
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 0,00
Μηνιαίο εισόδημα
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 586,08 € (K.B)
Κλάδος Σύνταξης : 586,08 €* 20% = 117,22 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 167,95 €
   
   

 

 

 

Α 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες
ΚΦΑ : από 0,00 € έως 7033,00 €   (12*586,08 €)
Μηνιαίο εισόδημα 586,08 € (Κ.Β)
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 6000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα 6000,00/12=500 € < 586,08 € (Κ.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 586,08 € (Κ.Β)
Κλάδος Σύνταξης : 586,08 €* 20% = 117,22 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 167,95 €

 

 

Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Φορολογικό Έτος(Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες
ΚΦΑ : 7.033,01 €  έως 70329,61 €
Μηνιαίο εισόδημα ΚΦΑ/12
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 20.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα 20.000,00/12=1666,67 € > 586,08 € (Κ.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 1666,67 €
Κλάδος Σύνταξης : 1666,67 € * 20% = 333,33 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 1666,67 € * 6,95% = 115,83 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 459,16 €

 

 

Α 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Φορολογικό Έτος(Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : Από 70.329,61 € (12 * 5.860,80 €) και άνω
Μηνιαίο εισόδημα 5860,80 € "Ανώτατη Βάση" (A.B)
   
   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 80.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα 80000/12=6666,67 € > 5860,80 € (Α.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 5860,80 € (Α.Β)
Κλάδος Σύνταξης : 5.860,80 €* 20% = 1.172,16 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 5.860,80 €* 6,95% = 407,33 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 1.589,49 €

 

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ )

Άνω των 5 ετών ασφάλισης

 

  Β1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : ΖΗΜΙΑ
Μηνιαίο εισόδημα : 586,08€ (Κ.Β)
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) : Δεν δικαιούται
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 0,00
Μηνιαία εισόδημα : 586,08 €
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 586,08 € (Κ.Β)
Κλάδος Σύνταξης : 586,08 €* 20% = 117,22 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =   40,73 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 167,95 €

 

 

Β2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ   
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες
ΚΦΑ : από 0,00 € έως 7033,00 €
Μηνιαίο εισόδημα : 586,08 € (Κ.Β)
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Δεν δικαιούται
   
   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 6.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα : 6.000,00/12 = 500,00 € < 586,08 €
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 586,08 € (Κ.Β)
Κλάδος Σύνταξης : 586,08 €* 20% = 117,22 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =   40,73 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 167,95 €

 

 

 

Β3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Φορολογικό Έτος(Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες
ΚΦΑ : 7.033,01 €  έως 70329,61 €
Μηνιαίο εισόδημα : ΚΦΑ/12
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Για εισόδημα έως 58.000,00 €
 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 20.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα : 20.000,00/12 = 1666,67 €
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 1666,67 €
Κλάδος Σύνταξης : 1666,67 €*  20% = 333,33 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 7033,01 € έως 20000 € =-103,39.€
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 1666,67 € * 6,95% = 115,83 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 7033,01 € έως 20000 € = - 35,93 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
Εισφορά προ μείωσης : = 459,16 €
Ποσό μείωσης : -139,32 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 319,84 €

 

 

Β4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Φορολογικό Έτος(Έτος αναφοράς)  : 2015
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : Από 70.329,61 € και άνω
Μηνιαίο εισόδημα : ΚΦΑ/12 5860,80 € (Α.Β)
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Για εισόδημα έως 58.000,00 €
   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 80.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα 80000/12=6666,67 € > 5860,80 € (Α.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 5860,80 € (Α.Β)
Κλάδος Σύνταξης : 5.860,80 €* 20% = 1.172,16 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 7033,01 € έως 58.000,00 € = - 252,22 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 5.860,80 €* 6,95% = 407,33 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 7033,01 € έως 58.000,00 € = - 87,65 €
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
Εισφορά προ μείωσης : = 1.589,49€
Ποσό μείωσης : -339,87€
ΣΥΝΟΛΟ : = 1.249,62 €

 

 

 

Β1) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ)
Κατά την πρώτη πενταετία ασφάλισης

 

Β1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ      
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015    
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"    
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : ΖΗΜΙΑ    
Μηνιαίο εισόδημα : 410,26 € "Μειωμένη κατώτατη βάση" (M.K.B)    
Ποσοστό Κλάδου Σύνταξης: (0-2 έτη: 14%) & (3-5 έτη: 17%)    
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Δεν δικαιούται    
       
       
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο
(0-2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : 0,00    
Μηνιαίο εισόδημα 410,26 € (Μ.Κ.Β)    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 410,26 € (Μ.K.B)    
Κλάδος Σύνταξης : 410,26 €* 14% = 57,44 €  
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 586,08*20%=117,22-57,44 = 0,00 59,78 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ :   = 108,17 €  
       
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:    
12*59,78 = 717,36 €  (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2Ο
(3-5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ :
Μηνιαίο εισόδημα 410,26 €    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 410,26 € (Μ.K.B)    
Κλάδος Σύνταξης : 410,26 €* 17% = 69,74 €  
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 586,08*20%=117,22-69,74 = 0,00 47,48 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ :   = 120,47 €  
       
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:    
12* 47,48=569,76 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

 

 

Β1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015  
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"  
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες  
ΚΦΑ : από 0,00 € έως  4922,00 €  
Μηνιαίο εισόδημα : 410,26 € "Μειωμένη κατώτατη βάση" (M.K.B)  
Ποσοστό Κλάδου Σύνταξης: (0-2 έτη: 14%) & (3-5 έτη: 17%)  
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Δεν δικαιούται  
     
     
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο    
(0-2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)    
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12  
ΚΦΑ : 2.500,00 €  
Μηνιαίο εισόδημα 2.500,00/12=208,33 €< 410,26 (Μ.Κ.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : Κλάδος Σύνταξης : 410,26 € (K.B)  
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 410,26 €* 14% = 57,44 €  
  586,08*20%=117,22-57,44 = 0,00  59,78 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €  
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 108,17 €  
     
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:  
12* 59,78=717,36 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο    
(3-5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)    
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12
ΚΦΑ : 2.500,00 €
Μηνιαίο εισόδημα 2.500,00/12=208,33 €< 410,26 (Μ.Κ.Β)
Μηνιαία βάση υπολογισμού : Κλάδος Σύνταξης : 410,26 € (Μ.K.B)  
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 410,26 €* 17% = 69,74 €  
  586,08*20%=117,22-69,74 = 0,00 47,48 €
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 586,08 € * 6,95% =  40,73 €  
Εισφορά ΕΛΑ : =  10,00 €
ΣΥΝΟΛΟ : = 120,47 €  
     
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:  
12* 47,48=569,76 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)  

 

Β1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ      
       
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015    
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"    
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12 μήνες    
ΚΦΑ : από 4.922,00 €  έως 70329,61 €    
Μηνιαίο εισόδημα : ΚΦΑ/12    
Ποσοστό Κλάδου Σύνταξη: (0-2 έτη: 14%) & (3-5 έτη: 17%)    
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Για εισόδημα έως 58.000,00 €    
       
       
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο      
(0-2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)      
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : 16.000,00 €    
Μηνιαίο εισόδημα 16.000,00/12 = 1.333,34 € >410,20 €    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 1333,34 €    
Κλάδος Σύνταξης 1333,34 €* 14% = 186,67 €
       
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 1333,34*20%=266,67-186,67 = 0,00 80,00 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 16000 € =-69,17.€  
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 1333,34 € * 6,95% =  92,67  €  
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 16000 € =--34,34€  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
Εισφορά προ μείωσης :   = 289,34 €  
Ποσό μείωσης :   =-103,51 €  
ΣΥΝΟΛΟ   ΕΙΣΦΟΡΑΣ :   = 185,83€  
       
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:      
12*80,00 = 960,00 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)    

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο
(3-5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : 16.000,00 €    
Μηνιαίο εισόδημα 16.000,00/12 = 1.333,34 €    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 1333,34 €    
Κλάδος Σύνταξης : 1333,34 €* 17% = 226,67 €  
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης  : 1333,34*20%=266,67-226,67 = 0,00 40,00 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 16000 € = -83,99 €  
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 1333,34 € * 6,95% =  92,67  €  
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 16000 € = -34,34€  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
Εισφορά προ μείωσης :   = 329,34 €  
Ποσό μείωσης :   =-118,33 €  
ΣΥΝΟΛΟ :   = 211,Ο1€  
       
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:      
12*40,00 = 480,00 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)    

 

 

 

Β1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ      
Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς)  : 2015    
Πηγή εισοδήματος : "Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα"    
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : Από 70.329,61 € και άνω    
Μηνιαίο εισόδημα : 5.860,80 € (Α.Β)    
Ποσοστό μείωσης Κλάδου Σύνταξη: (0-2 έτη: 14%) & (3-5 έτη: 17%)    
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Για εισόδημα έως 58.000,00 €    
       
       
       
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο      
(0-2 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)      
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : 75.000,00 €    
Μηνιαίο εισόδημα 75.000,00/12 = 6.250,00 € > 5860,80 €    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 5.860,80 €    
Κλάδος Σύνταξης 5.860,80 €* 14% =  820,51 €  
       
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης : 5.860,80*20%=1.172,16-820,51 = 0,00 351,65 €
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 58.000 € =- 194,12 €  
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης : 5.860,80 € * 6,95% =   407,33€  
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 58.000 € =- 96,37 €  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
Εισφορά προ μείωσης :   =  1237,84 €  
Ποσό μείωσης :   =-290,49 €  
ΣΥΝΟΛΟ :   = 947,35 €  
       
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:      
12*351,65 € = 4.219,80 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)    
       

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο      
(3-5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)      
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας : 12    
ΚΦΑ : 75.000,00 €    
Μηνιαίο εισόδημα 75.000,00/12 = 6.250,00 € > 5860,80 €    
Μηνιαία βάση υπολογισμού : 5.860,80 €    
Κλάδος Σύνταξης 5.860,80 €* 17% =  996,34 €  
       
Ασφαλιστική οφειλή Κλ. Σύνταξης : 5.860,80*20%=1.172,16-996,34 = 0,00 175,82 €
 Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020)  Εισόδημα 4.922,00 € - 58.000 € =- 235,72€  
Κλάδος Υγειονομικής περίθαλψης :  5.860,80 € * 6,95% =   407,33€  
Μείωση άρθρου 98 (2017 – 2020) Εισόδημα 4.922,00 € - 58.000 € =- 96,37€  
Εισφορά ΕΛΑ :   =  10,00 €  
Εισφορά προ μείωσης :   =  1.413,67€  
Ποσό μείωσης : =-332,08 €
ΣΥΝΟΛΟ :   = 1.081,59€  
Σύνολο ασφαλιστικής οφειλής έτους:      
12*175,82 € = 2.109,84 € (με την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή ΕΛΣΤΑΤ)    

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡ.98 Ν.4387/2016

Ασφ/νος ΕΤΑΑ άνω των 5 ετών ασφάλισης. Ετήσιο ΚΦΑ = 18.000,00 €
Τρόπος υπολογισμού μειωμένης  εισφοράς  
Χρόνος άσκησης δραστηριότητας :        12
ΚΦΑ :        18.000,00 €
Μηνιαίο εισόδημα :       18.000,00/12 =1.500,00€
Μηνιαία βάση υπολογισμού :        1.500,00 €
   
 
 
Κλάδος Σύνταξης  1.500,00 * 20%    = 300,00 € 
Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης
1.500,00 * 6,95% = 104,25 € 
Εισφορά ΕΛΑ =   10,00 €
Εισφορά προ μείωσης = 414,25 €

 

Κλιμάκωση Εισοδήματος Διαφορά εισοδήματος  Εισφορά Ποσοστό % έκπτωση Μείωση
0,00 – 7.033,00   117,22 0% 0,00 €
7.033,01 – 13.000,00  (5.966,99/12 * 20%) 99,45 50% 49,72 €
13.000,01 - 14.000,00  ( 999,99/12 * 20%) 16,67 49% 8,17 €
14.000,01 - 15.000,00  -//- 16,67 48% 8,00 €
15.000,01 - 16.000,00    16,67 47% 7,83 €
16.000,01 – 17.000,00    16,67 46% 7,67 €
17.000,01 – 18.000,00   16,67 45% 7,50 €
0,00 – 7.033,00   40,73 0% 0,00 €
7.033,01 – 13.000,00 (5.966,99/12 *6,95%) 34,56 50% 17,28 €
13.000,01 - 14.000,00  ( 999,99/12 * 6,95 % 5,79 49% 2,84 €
14.000,01 - 15.000,00    5,79 48% 2,78 €
15.000,01 - 16.000,00    5,79 47% 2,72 €
16.000,01 – 17.000,00    5,79 46% 2,66 €
17.000,01 – 18.000,00    5,79 45% 2,61 €
Μερικό σύνολο :       119,78 €
Τελικό Σύνολο   (414,25-119,78) = 294,47 €
*Αντίστοιχα θα εφαρμοστούν για Κλ. Επικουρικής και Πρόνοιας    
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης