ΠΟΛ.1175/9.7.2001

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων

9 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066725/504/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1175

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων.

1066725/504/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις αυτές, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ (270/1996, 301/1998), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

5. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.6.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν την 1.7.2001 και στο εξής και λήγουν μέχρι και την 31.12.2007, να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Πρώτων και βοηθητικών υλών, κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, κατά δε την εξαγωγή κατ' είδος και ποσότητα βάσει των σχετικών δελτίων εξαγωγής, η αξία να αναγράφεται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων. Τα δελτία εξαγωγής να εκδίδονται με την εξαγωγή των ειδών από τις χερσαίες εγκαταστάσεις.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ΚΒΣ, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης συνολικά μόνο κατ' αξία σε αντίστοιχο λογαριασμό των βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το 3% του συνολικού κόστους των προϊόντων, με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.

Για τα κυτία συσκευασίας των ιχθύων, τις ταινίες συσκευασίας και τον πάγο, το βιβλίο αποθήκης να τηρείται κατ' είδος, ποσότητα και αξία μόνο κατά την εισαγωγή, η εξαγωγή να προσδιορίζεται με απογραφή, στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.

β) Για τα αλιεύματα που παράγονται, να τηρήσει βιβλίο αποθήκης στο οποίο θα καταχωρείται, κατ' είδος, ποσότητα και αξία, η εξαγωγή αυτών που πωλούνται. Οι ποσότητες των ειδών (αλιευμάτων) που εξάγονται κάθε ημέρα για πώληση, θα αποτελούν τις ποσότητες που παράχθηκαν την ημέρα αυτή και επομένως την εισαγωγή στις αντίστοιχες μερίδες αποθήκης. Για τις ποσότητες αυτές να εκδίδεται ημερήσιο δελτίο εισαγωγής.

γ) Λόγω του τρόπου ρύθμισης των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και εκ του γεγονότος ότι η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί παρεπόμενη υποχρέωση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, να κατανέμονται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, με βάση κατάλληλα κριτήρια που θα εφαρμόζονται πάγια.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr