ΠΟΛ.1174/9.7.2001

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις παραγωγής - πώλησης λογισμικού

9 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066724/503/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ.: 1174

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις παραγωγής - πώλησης λογισμικού.

1066724/503/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τον τρόπο ρύθμισης των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις παραγωγής - πώλησης λογισμικού, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ (270/1996, 301/1998), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

5. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.6.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις παραγωγής - πώλησης λογισμικού για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2001 και στο εξής και λήγουν μέχρι και την 31.12.2007, να απαλλαγούν από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τις δισκέτες και τα λοιπά ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Για τα έτοιμα προϊόντα, το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, παρεχομένης της δυνατότητας μη έκδοσης δελτίου εσωτερικής διακίνησης για τα παραγόμενα προγράμματα (έτοιμα προϊόντα). Οι ποσότητες των ειδών (προγραμμάτων) που εξάγονται κάθε ημέρα για πώληση, θα αποτελούν τις ποσότητες που παράχθηκαν την ημέρα αυτή και επομένως την εισαγωγή στις αντίστοιχες μερίδες αποθήκης.

Λόγω του τρόπου ρύθμισης των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και εκ του γεγονότος ότι η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί παρεπόμενη υποχρέωση, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από την τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Taxheaven.gr