ΠΟΛ.1173/9.7.2001

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκτροφή ζώων

9 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066723/502/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ.: 1173

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εκτροφή ζώων.

1066723/502/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων εκτροφής ζώων, καθώς και τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις εκτροφής ζώων, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ (270/1996, 301/1998), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

5. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.6.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκτροφή ζώων, να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης και παραγωγής κοστολογίου για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν την 1.7.2001 και στο εξής και λήγουν μέχρι και την 31.12.2007 με τον ακόλουθο τρόπο:

Κλάδος επεξεργασίας

α) Πρώτων και βοηθητικών υλών παραγωγής φυραμάτων, κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, κατά δε την εξαγωγή κατ' είδος και ποσότητα, βάσει των σχετικών δελτίων εξαγωγής, η αξία να αναγράφεται μία φορά στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων.

β) Ζωικού πληθυσμού:

βα) "μητέρων" - "αρσενικών αναπαραγωγής" σε δύο διακεκριμένες μερίδες κατά ποσότητα (κεφάλια), η αξία να αναγράφεται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων (με την αποτίμηση) κατά την εισαγωγή και κατά ποσότητα (κεφάλια και βάρος) και αξία (για τις τυχόν πωλήσεις) κατά την εξαγωγή.

ββ) Νεογέννητων, σε ενιαία μερίδα κατά ποσότητα (κεφάλια) κατά την εισαγωγή και κατά ποσότητα (κεφάλια) και αξία (για τις τυχόν πωλήσεις) κατά την εξαγωγή. Οι ποσότητες (κεφάλια) αυτών που μεταφέρονται στους χώρους πάχυνσης των απωλειών (θανάτων) και αυτών που πωλούνται, να παρακολουθούνται σε διακεκριμένες στήλες της εξαγωγής.

βγ) Παχυνόμενων, σε ενιαία μερίδα κατά ποσότητα (κεφάλια) κατά την εισαγωγή και κατά ποσότητα (σε ξεχωριστές στήλες για τις απώλειες, τα σφαγμένα και για τις πωλήσεις) και αξία (για τις πωλήσεις), κατά την εξαγωγή.

βδ) Σφαγμένων, θα χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κεφάλια και κιλά) τα σφαγμένα και θα πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) ξεχωριστά για το κρέας και τα υποπροϊόντα (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια).

βε) Σφαγμένων "μητέρων" - "αρσενικών παραγωγής" που θα χρεώνεται κατά ποσότητα (κεφάλια και κιλά) για τα σφαγμένα, με αντίστοιχη πίστωση σε κεφάλια της μερίδας "μητέρων" - "αρσενικών παραγωγής" και θα πιστώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά) ξεχωριστά για το κρέας και τα υποπροϊόντα (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια).

βστ) Για το κρέας, να τηρηθεί μερίδα που να χρεώνεται κατά ποσότητα (κιλά), με αντίστοιχη πίστωση των μερίδων "σφαγμένων" και των "σφαγμένων μητέρων" - "αρσενικών αναπαραγωγής" και να πιστώνεται κατά ποσότητα (κιλά) και αξία για τις πωλήσεις.

βζ) Για τα υποπροϊόντα (κεφάλια, δέρμα, λίπος, εντόσθια κ.λπ.), να τηρηθεί ξεχωριστή μερίδα ανά υποπροϊόν ή μερίδα σύμφωνα με τον τρόπο που πωλούνται, που να χρεώνεται κατά ποσότητα (σε κιλά και τη μονάδα μέτρησης που πωλούνται), με αντίστοιχη πίστωση των μερίδων των "σφαγμένων" και των "σφαγμένων μητέρων" - "αρσενικών αναπαραγωγής" και να πιστώνεται κατά ποσότητα (μονάδα μέτρησης που πωλούνται) και αξία για τις πωλήσεις.

Λόγω του τρόπου ρύθμισης των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και εκ του γεγονότος ότι η τήρηση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί παρεπόμενη υποχρέωση, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες παραγωγής, όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, να κατανέμονται στο χρόνο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, με βάση κατάλληλα κριτήρια που θα εφαρμόζονται πάγια.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr