Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής. - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017, την Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 και την Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ 2018, την 1173149 ΕΞ 2018, την Δ.ΟΡΓ.Α 1115405 ΕΞ 2021/24.12.2021 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1115404 ΕΞ 2021/24.12.2021.

Βλέπε ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (ΦΕΚ Β' 52/18-01-2017) και (ΦΕΚ Β' 1032/27-03-2017).

Με την Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ2018, από 18-06-2018, τροποποιείται ο Πίνακας της περίπτωσης α' της υποπαραγρά­φου 2 και δύο (2) γραμμές του ΚΩΔ. ΝΟΜ 90-35 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4. Επίσης αντικαθίστανται οι γραμμές, με α/α 8 και 9, του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3.

Βλέπε επίσης την Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019/05-08-2019, την Δ.ΟΡΓ.Α 1151158 ΕΞ 2019/04-11-2019, την Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 24-12-2019, την Δ.ΟΡΓ. Α 1068166 ΕΞ 16-06-2020, την Δ.ΟΡΓ.Α 1091529 ΕΞ 2021/19.10.2021, την Δ.ΟΡΓ.Α 1018083 ΕΞ 02.03.2022, την Δ. ΟΡΓ. Α 1035448 ΕΞ 2022/21.04.2022 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1070687 ΕΞ 2022/04.08.2022.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2017 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/5.1.2017
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής.


Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017
 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017
 
 (ΦΕΚ Β' 12/11-1-2017)
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
 
 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Α’- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 
 Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
 Ταχ. Κώδικας :10184 ΑΘΗΝΑ
 Πληροφορίες :Π. Λυμπερόπουλος
 Τηλέφωνο :210-3222386
 Fax :210-3230829
 E-Mail :[email protected]
 Url :www.aade.gr
 
 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
 
 Θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής».

 
 ΑΠΟΦΑΣΗ
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 
 Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις:
 
 α) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων Α' και Γ' της παρ. 6, των παρ. 1 και 5 και της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ.1,4,5 και 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17, καθώς και των παρ.2,3,7 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του νόμου αυτού, όπως ισχύει.
 
 β) Του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 
 γ) Του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 
 δ) Της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
 
 ε) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, Β' 1079 και Β' 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016/29.11.2016 (Β' 3852) όμοιας απόφασης «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
 
 στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
 2. Τα από 23-12-2016, 29-12-2016 και 30-12-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.
 
 3. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
 
 4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
 
 5. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 
 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 
 αποφασίζουμε:

Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στον Υπεύθυνο Αυτοτελούς Γραφείου αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΣΤΗΛΗ 3
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ
1. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
2. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
3. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
4. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)
5. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και

Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

6. Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
7. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Δ.Σ.Σ.)
8. Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
9. Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (Δ.Ν.Υ.)
10. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.)
11. Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)
12. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)
13. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.Υ.Π.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.Υ.Π.)
14. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.)
15. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
16. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων


β) Ειδικότερα:

αα) Οι Προϊστάμενοι των ως άνω ορ­γανικών μονάδων και ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:

i) την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμέ­νων Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, με έδρα την Αττική,

ii) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέ­ωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και αφορούν στις προαναφερ­θείσες Υπηρεσίες, για τις οποίες υποβάλουν τα ανωτέρω αιτήματα.

ββ) Πέραν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των ως άνω οργανικών μονάδων, πλην του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περί­πτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδι­οι και για την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβά­σεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρε­σίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδι­ότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.

δ) Στους κατωτέρω Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν­σεων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του διατάκτη για την υπογραφή:

αα) των αιτημάτων έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρω­μής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.,

ββ) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρη­ματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.,

γγ) των σχετικών καταστάσεων πληρωμής και

δδ) των αναθέσεων και συμβάσεων προμήθειας αγα­θών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, ως εξής:

i) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο­γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και το σύνολο των συμμετεχόντων εκπρο­σώπων εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. στις επιλέξιμες με το Πρόγραμμα "FISCALIS - Φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ." δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε ισχύ­οντες σχετικούς Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συσχετιζόμενες και παράλληλες δράσεις με αυτά.

ii) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί­ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), για το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και το σύνολο των συμμετεχόντων εκπροσώπων εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. στις επιλέξιμες με τα Προγράμματα "Τελωνεία - Customs" και "FISCALIS - Excise Ε.Φ.Κ." δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συσχετιζόμενες και παράλληλες δράσεις με αυτά.

ε) Στους Προϊστάμενους: αα) της Γ.Δ.Φ.Δ., ββ) της Δι­εύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και γγ) της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου μεταβιβάζεται η αρμο­διότητα υπογραφής:

i) των αιτημάτων για την έγκριση δέσμευσης πιστώσεων που αφορούν στις προμήθειες και στην παροχή υπηρεσι­ών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), για τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους, που προβλέπονται στη στήλη 2 του Πίνακα της περίπτωσης β' της υποπαραγρά­φου 3 της παρούσας παραγράφου, για την κάλυψη των αναγκών των οποίων την αρμοδιότητα διενέργειας των διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προ­μηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στη στήλη 4 του ίδιου Πίνακα, ii) των σχετικών με την ως άνω υποπερίπτωση i αποφάσε­ων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.

2. α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομαρχιακό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον ειδικό φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231 και στους Προϊστάμενους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον ειδικό φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι πίνακα, αντίστοιχα, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα του διατάκτη μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα, ως εξής:
 
β) Ειδικότερα, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:
αα) την εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει,
ββ) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.),
γγ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών,
δδ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων, αρμοδιότητάς τους, αντίστοιχα.

γ) Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων Ευζώνων του νομού Κιλκίς και Κρυσταλλοπηγής του νομού Φλώρινας, στους οποίους, από την 01/01/2018, μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης (233), η οποία έχει μεταβιβασθεί, μέχρι και την 31/12/2017, στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών ενεργειών, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017 από τους Προϊσταμένους των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.

3.- Για τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που αναφέρονται στη στήλη 2 του κάτωθι Πίνακα:
α) Ορίζουμε, ως Δευτερεύοντες Διατάκτες, τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και τους Υπευθύνους Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κατωτέρω Πίνακα, για τις πιστώσεις που τους μεταβιβάζονται με Επιτροπικά Εντάλματα (Ε.Ε.) και
β) Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων αυτής, που αναφέρονται στη στήλη 4 του κατωτέρω Πίνακα, την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας που προΐσταται ο Δευτερεύων Διατάκτης, που ορίζεται στη στήλη 3 του ίδιου Πίνακα, ως εξής:γ) Ειδικότερα, οι οριζόμενοι ως δευτερεύοντες διατάκτες, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:
αα) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, που εκδίδονται από τις κατά τόπον Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.),
ββ) την υπογραφή των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών,
γγ) την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

4. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη, μέσω των νομαρχιακών προϋπολογισμών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, των αναγκών των Δ.Ο.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και των Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. αυτής, αντίστοιχα, στους κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, κατά λόγο αρμοδιότητας, ως εξής:
α) για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) κάθε νομαρχιακού προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Ε΄ ή Γ΄ Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης ή των Τμημάτων ΣΤ΄ ή Δ΄ Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ., αντίστοιχα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου νομαρχιακού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου, όπως αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι πίνακα, ως εξής:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


β) για τα Τελωνεία κάθε Νομαρχιακού Προϋπολογισμού και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες αυτών, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Τελωνείων και στους Υπευθύνους Γραφείων αυτών, που αναφέρονται στη στήλη 6 του κάτωθι Πίνακα, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παρούσας παραγράφου.
Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης και Δικαστικού των Τελωνείων Ευζώνων και Κρυσταλλοπηγής μεταβιβάζεται, από 01/01/2018 και η αρμοδιότητα της παρακολούθησης και της ολοκλήρωσης των εκκρεμών διαδικαστικών ενεργειών, οι οποίες δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 31/12/2017, από τους Προϊσταμένους των Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης των Τελωνείων Κιλκίς και Φλώρινας, αντίστοιχα.

B.- 1.- Μεταβιβάζουμε στους κατωτέρω Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τα κάτωθι, ως εξής:
α) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
αα) Αιτήματα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την μεταφορά πίστωσης και έγγραφα περί επάρκειας πιστώσεων για την ολοκλήρωση διαδικασιών διορισμών, προσλήψεων, αποσπάσεων και μετατάξεων, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.
ββ) Αποφάσεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης, που αφορούν σε δεσμεύσεις πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 23-180 και εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ανεξαρτήτως ποσού ανά ΚΑΕ.
γγ) Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής και των οποίων δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός, καθόσον αφορούν σε περισσότερες της μίας υπηρεσιακές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε..
β) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.
ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.
γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)
αα) Αποφάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και επιφέρουν μεταβολές πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας μεταξύ ειδικών φορέων της Α.Α.Δ.Ε., έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.
ββ) Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.
δ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.):
Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε., με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00€, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περι­φερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.
ε) Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στον Διοικητή Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε. με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00 €, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Υπηρεσιών, που υπάγονται στη Διεύθυνση ή εποπτεύονται από αυτήν.
στ) αα) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Α' τάξεως Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου,
ββ) Στους Προϊσταμένους των Τελωνείων Β' τάξεως Αποφάσεις ορισμού υπολόγου διαχειριστή πάγιας προκαταβολής του Τελωνείου.

2.- Μεταβιβάζουμε στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. και στους Υπευθύνους των Αυτοτελών Γραφείων αυτής, οι οποίοι ορίζονται ως Διατάκτες ή Δευτερεύοντες Διατάκτες, σύμφωνα με τους Πίνακες των περίπτωσεων α' της υποπαραγράφου 1 και της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Α', αντίστοιχα, την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις Καταστάσεις Πληρωμής Δαπανών, για τις οποίες Διατάκτης είναι ο Διοικητής, εκτός των περιπτώσεων που μεταβιβάζονται με την παρούσα σε άλλο όργανο.

Γ.- Μεταβιβάζουμε την εξουσιοδότηση να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» τις απαντήσεις, για ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών:
1.- προς τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ):
α) στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων και σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτών, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Υπηρεσιών των ίδιων Γενικών Διευθύνσεων,
β) στους Προϊσταμένους Αυτοτελών Υπηρεσιών που υπάγονται στον Διοικητή.
2.- προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.) της ΑΑΔΕ.

Δ. - 1. α) Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παραγράφου Α' της παρούσας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων, καθώς και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκαν αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1 έως 4 της παραγράφου Α' της παρούσας, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις χωρίς την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή»

2. α) Η μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή», σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Β' και Γ' της παρούσας, στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στους Υπευθύνους Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της Α.Α.Δ.Ε., ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές αυτών, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

β) Τα όργανα στα οποία μεταβιβάσθηκε η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων Β' και Γ' της παρούσας, θα υπογράφουν τις ως άνω αναφερόμενες πράξεις με την αναγραφή της φράσης «Με εντολή Διοικητή».

Ε.-α) Οι αριθ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 31.7.2014 (Β' 2153 και 2291) και Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (Β' 543) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, καθώς και η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β' 2743) όμοια απόφασή μας εξακολουθούν να ισχύουν,
β) Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017
 
 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης