Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/ 2017 Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 2/49435/ΔΠΓΚ/28.6.2017, την 2/46119/ΔΠΓΚ/2018 και την 2/59323/ΔΠΓΚ/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2017 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ/ 2017
Εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης


Αριθμ. 2/3872/ΔΠΓΚ

(ΦΕΚ Β' 54/18-01-2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α' 160), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4438/2016 (Α' 220).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

6. Το π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 180), όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

9. Την υπ' αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

10. Την υπ' αριθμ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονομικών και τροποποίηση της αριθ.
2014380/377/0026/27.2.1998 (Β' 284) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών» (Β' 474).

11. Την υπ' αριθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β' 2934).

12. Την υπ' αριθμ. 2/97493/ΔΠΓΚ/19.12.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΑΔΑ 7ΦΔΣΗ-84Λ).

13. Την υπ' αριθμ. 2/97503/ΔΠΓΚ/19.12.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού» (ΑΔΑ 7ΗΝΜΗ-6ΝΗ).

14. Την υπ' αριθμ. 2/97502/ΔΠΓΚ/19.12.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΑΔΑ 6ΠΕΘΗ-3Ν8).

15. Την υπ' αριθμ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Τυποποιημένες εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές».

16. Την υπ' αριθμ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΗ-Β03).

17. Την ανάγκη εκκαθάρισης και πληρωμής των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2017, η οποία εκτιμάται περίπου σε ύψος 860.000.000 ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 6921 «Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπό κατανομή)» του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) 23-200 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:


Α. Επιχορήγηση για εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.) του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του Ε.Φ. 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ως εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ορίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η έκτακτη επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές.

Β. Προϋποθέσεις επιχορήγησης

Για την επιχορήγηση ως ανωτέρω, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις για τους φορείς:

1. Να έχει οριστεί Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4270/2014.

2. Να τηρείται λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούνται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του μητρώου μέσω του e-portal, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 113/2010, την αριθ. 2/22717/0094/9.3.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και την αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Να παρακολουθείται από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και να υποβάλλονται τα σχετικά στοιχεία στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 και τα οριζόμενα στην αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Γ. Διαδικασία

Η μεταφορά των πιστώσεων για την έκτακτη επιχορήγηση των ΟΚΑ και η εκκαθάριση και αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ως ανωτέρω, πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Οι ΟΚΑ εκτιμούν τα συνολικά οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, πριν την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών κατάσταση με τις εκκρεμείς αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε1. Στην κατάσταση Ε1 αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά χρονολογική σειρά και η εκτίμηση του συνολικού ύψους των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών. Στην κατάσταση δύναται να αποτυπώνονται οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανά φορέα που ενσωματώνεται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κατά ανάλογο τρόπο. Η κατάσταση φυλάσσεται από τους ΟΚΑ με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

2. Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΚΑ υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα επιχορήγησης, συνοδευόμενο από:
α) μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης επιχορήγησης,
β) αντίγραφο της κατάστασης Ε1 της προηγούμενης υποπαραγράφου Γ.1, όπου συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του συνολικού ύψους οφειλόμενων αναδρομικών ποσών για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης,
γ) έκθεση αιτιολόγησης στην οποία τεκμηριώνεται το αίτημα ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β και την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, και αναλύονται οι λόγοι συσσώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και οι λόγοι για τους οποίους δεν δύναται να εξοφληθούν αυτές από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα ή με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αξιολογεί τα αιτήματα των ΟΚΑ ως προς την αναγκαιότητα της επιχορήγησης, την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β και τα λοιπά στοιχεία της έκθεσης αιτιολόγησης της υποπαραγράφου Γ.2. Κατά την αξιολόγηση η ΓΔΟΥ λαμβάνει υπόψη επιπλέον την ανταπόκριση του ΟΚΑ στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων, την πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει την εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων και τα υφιστάμενα κάθε φορά ταμειακά διαθέσιμα του φορέα.

4. Κατόπιν, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποβάλλει, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πρόταση επιχορήγησης των ΟΚΑ, συνοδευόμενη από:
α) βεβαίωσή της για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου Β,
β) μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της έκτακτης επιχορήγησης και
γ) έκθεση αξιολόγησης του αιτήματος, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην υποπαράγραφο Γ.3, όπου αναφέρονται και οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για την εφεξής αποφυγή σώρευσης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

5. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τις προτάσεις επιχορήγησης με βάση το συνολικότερο χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ.23-200), σε ειδικό φορέα του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων δύναται να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος του ΟΚΑ και της πρότασης της οικείας ΓΔΟΥ. Μετά τη μεταφορά των πιστώσεων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης στο φορέα. 

6. Με τη λήψη της επιχορήγησης οι ΟΚΑ τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους, ώστε να εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων και να παρακολουθείται διακριτά η εξόφληση των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης από την έκτακτη επιχορήγηση στο σκέλος των εξόδων. Ειδικότερα, τροποποιούν τους προϋπολογισμούς τους εμφανίζοντας το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» και το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των εξόδων, στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου με περαιτέρω διάκριση (δ) ή (04) «Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που εξοφλούνται από την έκτακτη επιχορήγηση».

7. Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης και στην εξόφληση των σχετικών οφειλόμενων αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Η αρμόδια ΓΔΟΥ συγκεντρώνει και αποστέλλει, σε ηλεκτρονική μορφή, στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία σχετικά με τις μηνιαίες επιχορηγήσεις για εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτές κάθε μήνα, σύμφωνα με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2. Τα οριστικά στοιχεία πληρωμών, καθώς και το εκτιμώμενο συνολικό ύψος οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν σε εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης αποστέλλονται από την οικεία ΓΔΟΥ ως ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στις αριθ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014 και 2/57451/ΔΠΓΚ/24.7.2012 εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα και πάλι με το υπόδειγμα Εντύπου Ε2.

9. Οι ΟΚΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήψη της σχετικής επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της οικείας ΓΔΟΥ.
Οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνονται την 20.8.2018, ενώ η εξόφληση των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2018.

10. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση οφειλόμενων αναδρομικών ποσών από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός των προθεσμιών της προηγούμενης υποπαραγράφου Γ.9 επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη των προθεσμιών. Η επιστροφή πραγματοποιείται με την κατάθεση του σχετικού ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στον υπολογαριασμό No 23/200554 με τίτλο «Ε.Δ. Λογαριασμός χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης» (ΙΒΑΝ GR2501000230000000000200554) και αυθημερόν ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου - Τμήμα Γ’ και της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τα ποσά αυτά εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑ Εσόδου 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης»). Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία επιστροφής παρέλθει άπρακτη, δύναται ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής, να παρακρατείται από ποσά τυχόν επιχορηγήσεων ή αποδόσεων προς ΟΚΑ.

Δ. Υποδείγματα Εντύπων

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΚΑ οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιχορηγήσεις για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΚΑ είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση και οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα κάθε άλλο στοιχείο που δύναται να ζητηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης