ΠΟΛ.1171/9.7.2001

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία

9 Ιούλ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1066726/505/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Ευθ. Σαϊτης
Τηλέφωνο: 3638389

ΠΟΛ.: 1171

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται Εκκοκκιστήρια - Σπορελαιουργεία.

1066726/505/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τις συνθήκες διεξαγωγής των εργασιών των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργεία, καθώς και τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις αυτές, με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ (270/1996, 301/1998), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

5. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 13.6.2001.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια - σπορελαιουργία, να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν την 1.7.2001 και στο εξής και λήγουν μέχρι και την 31.12.2007 με τον ακόλουθο τρόπο: Βιβλίο αποθήκης

Α. Σύσπορου βαμβακιού: Κατά την εισαγωγή κατ' είδος, ποσότητα και αξία, κατά την εξαγωγή (για εκκόκκιση) κατ' είδος και ποσότητα, της αξίας τιθέμενης με την κοστολόγηση. Κριτήριο για το χαρακτηρισμό του είδους να αποτελεί η ποιότητα, όπως καθορίζεται από τον Οργανισμό Βάμβακος. Ο προσδιορισμός της ποσότητας που αναλίσκεται στην παραγωγή κάθε ημέρα, να γίνεται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν και καταχωρούνται στο βιβλίο παραγωγής κοστολογίου. Η προσαρμογή στην πραγματικότητα της αναλισκόμενης ποσότητας κατ' είδος σύσπορου βαμβακιού, να γίνεται με βάση τριμηνιαίες απογραφές, οπότε θα εκδίδονται και διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Β. Εκκοκκισμένου βαμβακιού: Σε δύο μερίδες διακεκριμένα, δηλαδή μία μερίδα για το εκκοκκισμένο βαμβάκι ίδιας παραγωγής και μία μερίδα για το αγοραζόμενο από το εμπόριο, τηρούμενες ως προς την εισαγωγή κατά ποσότητα (χωρίς διάκριση κατά ποιότητα) και αξία, για το αγοραζόμενο από το εμπόριο, της αξίας (κόστους) του ιδιοπαραγόμενου εκκοκκισμένου βαμβακιού να τίθεται με την κοστολόγηση, ως προς δε την εξαγωγή, κατά ποσότητα και αξία για τις πωλήσεις, της αξίας των προς παραπέρα βιομηχανοποίηση ποσοτήτων να τίθεται με την κοστολόγηση.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις: α) στα δελτία αποστολής που εκδίδονται για κάθε πώληση να αναγράφονται οι αριθμοί των πωλούμενων δεμάτων, β) στα δελτία αποστολής που παραμένουν ως στέλεχος να αναγράφονται οι αριθμοί των τιμολογίων πώλησης, γ) στο εκδιδόμενο δελτίο εσωτερικής διακίνησης για κάθε εξαγόμενη ποσότητα προς βιομηχανοποίηση θα αναγράφονται και οι αριθμοί των δεμάτων, δ) να τηρηθεί θεωρημένο βιβλίο όπου θα καταχωρούνται τα πιο κάτω στοιχεία που λαμβάνονται από τις καταστάσεις ποιοτικής ταξινόμησης του προϊόντος, που καταρτίζονται από τον Οργανισμό Βάμβακος: 1) ο αύξοντας αριθμός της κατάστασης, 2) η ημερομηνία, 3) ο αύξοντας αριθμός κάθε δέματος, 4) η ποιότητα κάθε δέματος και 5) το βάρος.

Γ. Βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, βαμβακόπιτας και αποβάμβακος: Ως προς την εισαγωγή κατά ποσότητα, κατά προσέγγιση, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσαρμογή στην πραγματικότητα να γίνεται με βάση τριμηνιαίες απογραφές, οπότε θα εκδίδονται και διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης, ως προς την εξαγωγή κατά ποσότητα και αξία με βάση τα εκδιδόμενα στοιχεία.

Στην περίπτωση που η επιχείρηση υποχρεούται να υπολογίζει εσωλογιστικά, σε μηνιαία βάση, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα, η προσαρμογή στην πραγματικότητα να γίνεται με βάση μηνιαίες απογραφές, οπότε θα εκδίδονται και διορθωτικά δελτία εσωτερικής διακίνησης.

Τα μένοντα στο τέλος της χρήσης δέματα να καταχωρούνται στην απογραφή αναλυτικά κατά ποιότητα, με βάση την ταξινόμηση του Οργανισμού Βάμβακος, τον αύξοντα αριθμό δέματος, ποσότητα και αξία (κόστος παραγωγής ή τιμή αγοράς).

Το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, σε μερίδες αντίστοιχες του βιβλίου αποθήκης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr