Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1168/2.7.2001 Υπαγωγή στην υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000 - Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ και άλλες διατάξεις

Σχόλια: Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται με τις αποφάσεις αυτές, παύουν να ισχύουν από της δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1037/01.03.05 , με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν μέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση τις αποφάσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε μέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1168/2.7.2001
Υπαγωγή στην υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000 - Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ και άλλες διατάξεις


ΠΟΛ.1168/2.7.2001 Υπαγωγή στην υπ αριθ. 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/20.5.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2001
Αρ. Πρωτ. 1063790/14447 ΔΕ-Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ. 1168

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην απόφαση Υπουργού Οικονομικών 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/20.5.98, όπως ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000. Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. και άλλες διατάξεις.
1063790/1444/ΔΕ-Α/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 8 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α').

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

4. Την υπ' αριθ. 1061203/1148/(ΦΕΚ 526/Β') απόφασή μας "Ελεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών", όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 1095300/1271/(ΦΕΚ 944/Β'), 1016672/1038/(ΦΕΚ 157/Β') και 1068419/1256/(ΦΕΚ 1510/Β') αποφάσεις μας.

5. Τις υπ' αριθ. 1113331/1477/(ΦΕΚ 2137/Β'), 1027583/1162/(ΦΕΚ 361/Β') και 1075331/1453/(ΦΕΚ 1113/Β') αποφάσεις μας.

6. Την υπ' αριθ. 1017350/5552/15.2.2001 (ΦΕΚ 223/Β') απόφασή μας "Ανακαθορισμός της καθ' ύλη αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ, ΤΕΚ, ΠΕΚ και ΕΘΕΚ σε θέματα φορολογικού ελέγχου", όπως αυτή ισχύει.

7. Την ανάγκη υπαγωγής στην υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση, όπως αυτή ισχύει, των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000, καθώς και βελτίωσης των διαδικασιών ελέγχου με βάση την απόφαση αυτή.

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, με τη θέσπιση ειδικού τρόπου ελέγχου και επίλυσης των οικείων διαφορών, ειδικά για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

9. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

10. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον προϋπολογισμό.Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Υπαγωγή στην υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση

των ανέλεγκτων χρήσεων που έκλεισαν εντός του έτους 2000 και άλλες διατάξειςΑρθρο 1

Ελεγχος και επίλυση

φορολογικών διαφορών χρήσεων

που έκλεισαν εντός του έτους 2000

1. Η υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφαση, όπως αυτή ισχύει, εφαρμόζεται και επί των ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 2000, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους και στο άρθρο 2.

2. Για τις διενεργούμενες επαληθεύσεις και την εν γένει ελεγκτική διαδικασία επί των υποθέσεων της παρ. 1, καθώς και την επίλυση των οικείων φορολογικών διαφορών, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφαση για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών, που αφορούν τις χρήσεις που έκλεισαν εντός του έτους 1999, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.

3. Για τις υποθέσεις της παρ. 1 που ελέγχονται από τις ΔΟΥ προκειμένου για τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και από τα ΤΕΚ και τα ΠΕΚ, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, πέραν των υποχρεωτικών επαληθεύσεων που ορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, διενεργούνται υποχρεωτικά και πρόσθετες επαληθεύσεις, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Ειδικότερα, διενεργούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία έως και τρεις πρόσθετες επαληθεύσεις επί υποθέσεων που ελέγχονται από τις ΔΟΥ και τα ΤΕΚ και τουλάχιστον δύο και άνω πρόσθετες επαληθεύσεις επί υποθέσεων που ελέγχονται από τα ΠΕΚ. Για το σκοπό αυτό, συντάσσεται σε κάθε περίπτωση πρόγραμμα ελέγχου με τις κατά περίπτωση πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργηθούν.

4. Για τις υποθέσεις της παρ. 1 που ελέγχονται από τα ΠΕΚ, για τις οποίες τα οικεία ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν τα 2 δις δρχ., οι ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παρ. Ε.2 και Ε.5 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτές ισχύουν, γίνονται για τις τελευταίες δύο (2) ημέρες των κατά περίπτωση μηνών που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, αντί των τελευταίων πέντε (5) ημερών των μηνών αυτών.

5. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 1, όπως αυτές ισχύουν και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, καθώς και της παρ. 2, περ. 2.2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1068419/1256/απόφασης, ισχύουν ανάλογα και για τις υποθέσεις της παρ. 1, καθώς και για ελεγμένες υποθέσεις της ίδιας παραγράφου, κατά περίπτωση.

6. Τα οριζόμενα στην παρ. Β.2 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, δεν ισχύουν για τις υποθέσεις της παρ. 1.


Αρθρο 2

Λοιπά θέματα ελέγχου γενικά - Ελεγχος επιχειρήσεων

άρθρου 6, παρ. 2 του Ν.2753/1999

1. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που ελέγχονται από τα ΠΕΚ και αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 31.12.1999. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν επίσης ανάλογα και για τις υποθέσεις της παρ. 5 της υπ' αριθ. 1016672/1038/απόφασης που ελέγχονται από το ΕΘΕΚ, ανεξαρτήτως της χρήσης που αφορούν.

2. Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.1998, οι διατάξεις της παρ. Γ.11 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αριθμού των ελεγχόμενων χρήσεων.

Αρθρο 6, παρ. 2 του Ν.2753/1999 - Για κάθε τριετία λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας ή προαιρετικά Γ' κατηγορίας, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα για την απόδοση του ΦΠΑ μέσα στην τριετία πρέπει να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από το άθροισμα συγκεκριμένων προσδιοριστικών παραγόντων, π.χ. αγορές, δαπάνες, αποσβέσεις κ.λπ. (Αρθρο 4, παρ. Γ.11 της ΠΟΛ.1144/1998, έλεγχος συνάφειας αριθμητικών δεδομένων και οικονομικών μεγεθών).

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφασης, καταργείται.

4. Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις ειδικά των επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, οι οποίες αφορούν χρήσεις που έκλεισαν εντός των ετών 1999 και 2000 και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφασης, όπως ισχύει και στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, διενεργούνται οι επαληθεύσεις που ορίζονται με τις ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο επαληθεύσεις διενεργούνται υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται τουλάχιστον μία ανέλεγκτη ή ελεγμένη χρήση πριν από τη χρήση του έτους 1999.

5. Οι διατάξεις της παρ. Γ.11 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, παύουν να εφαρμόζονται για τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

6. Ειδικά για τις τυχόν διαφορές ΦΠΑ που προκύπτουν για τις υποθέσεις της παρ. 4, βάσει των επαληθεύσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι, εφόσον επέρχεται περαίωση των αντίστοιχων χρήσεων κατά τις οικείες διατάξεις της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για χρήσεις για τις οποίες παρήλθε η προθεσμία απόδοσης της οφειλόμενης διαφοράς ΦΠΑ, κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999 και της κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου σχετικής υπουργικής απόφασης ή υφίσταται ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων ή για διαφορές ΦΠΑ οφειλόμενες σε άλλους λόγους.

7. Τα ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών κατά τα άρθρα 10 και 12 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτά ισχύουν, ανεξαρτήτως είδους φορολογίας, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως εξής:

7.1. Επί υποθέσεων που κατά την τελευταία περαιωθείσα χρήση τηρήθηκαν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ:

7.1.1. Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 12.000.000 δρχ.

7.1.2. Σε δέκα οκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή κυμαίνεται από 12.000.001 δρχ. έως 36.000.000 δρχ.

7.1.3. Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 36.000.000 δρχ.

7.2. Επί υποθέσεων που κατά την τελευταία περαιωθείσα χρήση τηρήθηκαν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρήθηκαν βιβλία:

7.2.1. Σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 6.000.000 δρχ.

7.2.2. Σε δέκα οκτώ (18) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή κυμαίνεται από 6.000.001 δρχ. έως 18.000.000 δρχ.

7.2.3. Σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, αν η συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 18.000.000 δρχ.

7.3. Το ποσό κάθε δόσης, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό (1/2) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση.

7.4. Ειδικά στις περιπτώσεις των επιτηδευματιών του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1113331/1477/απόφασης, οι παραπάνω δόσεις διπλασιάζονται, μη δυνάμενες να υπερβούν τις είκοσι τέσσερις (24). Στις περιπτώσεις αυτές, το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) του κατώτερου ποσού κάθε δόσης που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, εκτός από την τελευταία δόση.

7.5. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτές ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1113331/1477/απόφασης.

8. Οι διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 14 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτές ισχύουν, παύουν να εφαρμόζονται.

9. Σε περίπτωση περαίωσης των υποθέσεων της παρ. 4 κατά τις οικείες διατάξεις της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει και τις διατάξεις της παρ. 6, πρώτη χρήση για τον υπολογισμό της τριετίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2753/1999, θεωρείται η επόμενη της τελευταίας ήδη περαιωθείσας χρήσης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των φορολογικών διαφορών ορισμένων υποθέσεων ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ


Αρθρο 3

Υπαγόμενες και εξαιρούμενες υποθέσεις

1. Ειδικά για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΦΣ ή ΚΒΣ ή χωρίς υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ελεγκτικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31.12.1998, ορίζεται ειδικός τρόπος ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

2. Από τις υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α) Υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία.

β) Υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η λήψη εικονικών ή η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Επίσης, υποθέσεις για τις οποίες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώνεται η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων.

γ) Υποθέσεις για τις οποίες, έστω και για μία από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τηρήθηκαν βιβλία Γ' κατηγορίας ΚΦΣ ή ΚΒΣ ή υπήρχε σχετική υποχρέωση, αλλά δεν τηρήθηκαν τέτοια βιβλία.

δ) Υποθέσεις για τις οποίες, έστω και για μία από τις ανέλεγκτες χρήσεις, τα ακαθάριστα έσοδα υπερέβησαν τα όρια που ορίζονται στην παρ. 1 της υπ' αριθ. 1017350/5552/15.2.2001 απόφασης, περί ανακαθορισμού της καθ' ύλη αρμοδιότητας μεταξύ των ΔΟΥ, ΤΕΚ, ΠΕΚ και ΕΘΕΚ σε θέματα φορολογικού ελέγχου, όπως αυτή ισχύει.

ε) Υποθέσεις τεχνικών και γεωργικών επιχειρήσεων.

3. Για τις εξαιρούμενες υποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφασης, καθώς και των παρ. 2, 7 και 8 του άρθρου 2 της παρούσας.

4. Για την επιλογή προς έλεγχο των υπαγόμενων υποθέσεων της παρ. 1, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει.Αρθρο 4

Διενεργούμενες ελεγκτικές επαληθεύσεις

Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, που υπάγονται στον ειδικό τρόπο ελέγχου και επίλυσης των διαφορών, ελέγχονται και ερευνούνται, κατά περίπτωση, τα εξής:

Α. Γενικές επαληθεύσεις για όλες γενικά τις επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα

Αν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις ΚΦΣ ή ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία από τα οποία προκύπτουν παραβάσεις ή φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

Β. Ειδικές επαληθεύσεις για επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΦΣ ή ΚΒΣ, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα.

2. Επί μη τηρούντων βιβλία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, καθώς και η ορθή μεταφορά των δικαιολογητικών των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3. Αν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών ή ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση.

4. Αν επί τηρούντων βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας ή επί μη τηρούντων αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παρ. Β.4 και Γ.11 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει. Η ανωτέρω επαλήθευση διενεργείται ενιαία για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αριθμού των χρήσεων αυτών μέχρι και τη χρήση 1998.

Γ. Ειδικές επαληθεύσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και μικτές

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΦΣ ή ΚΒΣ για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ.

2. Επί μη τηρούντων βιβλία, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής, καθώς και η ορθή μεταφορά των δικαιολογητικών των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

3. Αν προσδιορίσθηκαν ορθά τα καθαρά κέρδη, είτε λογιστικά, είτε εξωλογιστικά με την εφαρμογή των προβλεπόμενων συντελεστών καθαρών κερδών, είτε και με τους δύο αυτούς τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Ελεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ., προκειμένου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ίδιο ποσό και αφορά τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις που τα αποτελέσματα του κλάδου παροχής υπηρεσιών προσδιορίζονται λογιστικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές.

5. Αν επί τηρούντων βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας ή επί μη τηρούντων αν και υπήρχε σχετική υποχρέωση, τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παρ. Β.4 και Γ.11 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει. Η ανωτέρω επαλήθευση διενεργείται ενιαία για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αριθμού των χρήσεων αυτών μέχρι και τη χρήση 1998.

Δ. Ειδικές επαληθεύσεις για τα ελευθέρια επαγγέλματα

1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΦΣ ή ΚΒΣ για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα και αν τα τηρηθέντα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΣ ή ΚΒΣ.

2. Ελεγχος για τις χρήσεις 1993 και επόμενες της ορθής μεταφοράς των δεδομένων των βιβλίων για κάθε χρήση στα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων στα βιβλία κατά το πρώτο δίμηνο για τη χρήση 1993, το δεύτερο για τη χρήση 1994, το τρίτο για τη χρήση 1995, το τέταρτο για τη χρήση 1996, το πέμπτο για τη χρήση 1997 και το έκτο για τη χρήση 1998. Για τα ίδια δίμηνα ελέγχεται και η ορθότητα των αθροίσεων των εσόδων και δαπανών στα βιβλία.

3. Αν τα αποτελέσματα προσδιορίσθηκαν λογιστικά με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα και, ειδικά επί αρχιτεκτόνων και μηχανικών, αν αυτά προσδιορίσθηκαν κατά τις οικείες διατάξεις.

4. Ελεγχος όλων των δαπανών που υπερβαίνουν τις 15.000 δρχ. Οσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τις ακαθάριστες αμοιβές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές.

5. Αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ. Γ.11 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει. Η ανωτέρω επαλήθευση διενεργείται ενιαία για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις και ανεξαρτήτως του αριθμού των χρήσεων αυτών μέχρι και τη χρήση 1998.Αρθρο 5

Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων και Kαθαρών κερδών

1. Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και των καθαρών κερδών επί των ελεγχόμενων υποθέσεων κατά τα άρθρα 3 και 4, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφασης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους.

2. Σε περίπτωση που τα βιβλία και στοιχεία κρίνονται ανακριβή, το ποσοστό προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, των διατάξεων των περ. α' και β', αντίστοιχα, της παρ. Α.3 του άρθρου 7 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης ορίζεται σε 5% και της περ. γ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου σε 10%.

3. Παραβάσεις που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες ή έξοδα που συγκαταλέγονται στις Ομάδες 1 και 6 του ΕΓΛΣ, δεν επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων, εφόσον δεν πρόκειται για λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση τέτοιων στοιχείων. Στις περιπτώσεις λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, το κύρος και η αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται κατά τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ΚΒΣ.

4. Στις περιπτώσεις απόρριψης των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών, λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, επί ανέλεγκτων χρήσεων 1992 και επόμενων, εμπορικών επιχειρήσεων ο προβλεπόμενος ΜΣΚΚ προσαυξάνεται κατά 50%, εκτός αν η μη έκδοση έχει διαπιστωθεί για περισσότερες από μία φορές μέσα στην ίδια χρήση από διαφορετικούς ελέγχους ή η απόκρυψη της φορολογητέας ύλης υπερβαίνει το 5% της δηλωθείσας και σε ποσό το 1.000.000 δρχ., οπότε ο ΜΣΚΚ προσαυξάνεται κατά 100%.

5. Ο εφαρμοζόμενος τελικά συντελεστής καθαρού κέρδους για όλες γενικά τις επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το 85%.Αρθρο 6

Ελεγχος λοιπών φορολογιών

1. Για τον έλεγχο των λοιπών φορολογιών ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει.

2. Ειδικά στη φορολογία ΦΠΑ, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος:

α) Αν για δαπάνες ποσού άνω των 50.000 δρχ. της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.1642/1986, εκπέσθηκε ο αναλογούν ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

β) Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δρχ., για τις οποίες έχει εκπεσθεί ΦΠΑ, υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι' αυτές δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος ΦΠΑ.

γ) Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ μεταφέρθηκε για συμψηφισμό, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα, λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Αν επί πωλήσεων αγαθών σε περιοχές με μειωμένους συντελεστές, πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δρχ.

ε) Αν εφαρμόστηκαν οι ορθοί συντελεστές ΦΠΑ εκροών και εισροών, καθώς και, προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις, αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.Αρθρο 7

Διαδικασία ελέγχου - Επίλυση φορολογικών διαφορών - Λοιπές διατάξεις

1. Τα ποσοστά προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5, δεν μειώνονται κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών.

2. Η τυχόν διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών που προκύπτει βάσει των επαληθεύσεων των παρ. Β.4, Γ.5 και Δ.5 του άρθρου 4, μειώνεται κατ' έλεγχο κατά 25%, μη μειούμενη περαιτέρω κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1068419/1256/απόφασης, μπορεί κατά τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών να γίνει περαιτέρω μείωση μέχρι 20% επί της διαφοράς που απομένει μετά τη μείωση του προηγούμενου εδαφίου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις αυτές και σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

3. Για τις διαφορές φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που προκύπτουν από τον έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και επόμενα, εκδίδονται ειδικές πράξεις καταλογισμού. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, καθώς και της περ. 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1068419/1256/απόφασης, εφαρμόζονται ανάλογα κατά την έκδοση των ανωτέρω πράξεων.

4. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, καθώς και όταν αμφισβητούνται από τον υπόχρεο ο ΜΣΚΚ που εφαρμόστηκε ή ποσά λογιστικών διαφορών που καταλογίστηκαν, στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών συμμετέχει και ο επόπτης ελέγχου. Ειδικά στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, συμμετέχει και ο αρμόδιος οικονομικός επιθεωρητής, εφόσον η απομένουσα σχετική διαφορά υπερβαίνει τα 20.000.000 δρχ.

5. Οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παρ. 1, 2, 3 εδάφια πέμπτο και έκτο, 4, 6), 11, 13 και 14 (παρ. 1β' και 2) της υπ' αριθ. 1061203/1148/απόφασης, όπως αυτή ισχύει, του άρθρου 3, παρ. 3 της υπ' αριθ. 1068419/1256/απόφασης, της υπ' αριθ. 1113331/1477/απόφασης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 7 του άρθρου 2 της παρούσας, του άρθρου 2, παρ. 4 της υπ' αριθ. 1075331/1453/απόφασης, καθώς και του άρθρου 2, παρ. 7 και 8 της παρούσας, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που ελέγχονται κατά τα άρθρα 3 και επόμενα.

6. Ειδικά για τις υποθέσεις επιτηδευματιών που έκαναν έναρξη δραστηριότητας εντός των ετών 1997 και 1998, εφόσον δεν περαιωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και επόμενα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3.


Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης