Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1011/21.1.2002 Φορολογία τόκων από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1011/21.1.2002
Φορολογία τόκων από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS


ΠΟΛ.1011/21.1.2002 Φορολογία τόκων από πράξεις REPOS και REVERSE REPOS

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1005257/10034/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ 12) - ΤΜΗΜΑ: Β΄

ΠΟΛ 1011

ΘΕΜΑ: Φορολογία τόκων από πράξεις REPOS ΚΑΙ REVERSE REPOS.
(A.Y.Ο. 1005257/πολ. 1011/21.01.2002)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του κυρωθέντος με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες τέθηκαν με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 2 της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 288).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ Α' 137), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ Α'248).

3. Την αριθ. 1100389/1330/Α0006/31-10-2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 1485).

4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για τη διαδικασία επιβολής του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα εισοδήματα που προκύπτουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για κάθε εξωχρηματιστηριακή πώληση ή αγορά τίτλων του Δημοσίου με ειδική συμφωνία (πράξη REPOS ή REVERSE REPOS αντίστοιχα) την οποία πραγματοποιούν, υποχρεούνται να καταρτίζουν έγγραφη συμφωνία σε δύο τουλάχιστον αντίγραφα, στην οποία θα αναγράφεται μεταξύ άλλων το είδος και η αξία των τίτλων που πωλούν ή αγοράζουν, καθώς και ο χρόνος και το τίμημα της επαναγοράς ή επαναπώλησης αυτών.

β. Οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ' αυτούς εισοδήματα από πράξεις REPOS, υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. που υπάγονται οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εφάπαξ με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτά.

γ. Οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, για τα εισοδήματα που αποκτούν από πράξεις REVERSE REPOS, υποχρεούνται να αποδίδουν στη Δ.Ο.Υ. που υπάγονται φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%). Ο φόρος αυτός καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που υπάγονται οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εφάπαξ με δήλωση, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την απόκτηση μήνα και περιλαμβάνει τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, καθώς και το φόρο που αναλογεί σ' αυτά.

δ. Όσα αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις β' και γ' εφαρμόζονται ανάλογα και όταν οι τράπεζες και τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επαναγοράζουν ή επαναπωλούν τους ίδιους τίτλους που είχαν πωλήσει ή αγοράσει αντίστοιχα από τους πελάτες τους, χωρίς στην αρχική σύμβαση πώλησης ή αγοράς να αναγράφεται η υποχρέωση των τραπεζών και των μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για επαναγορά ή επαναπώληση των τίτλων.

2. Η κατά τα παραπάνω παρακράτηση ή απόδοση του φόρου γίνεται για τα εισοδήματα που προκύπτουν και αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2002 και στο εξής.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης