ΠΟΛ.1165/28.6.2001

Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που στερούνται διαβατηρίουΣχόλια:


28 Ιούν 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1062201/1474/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3375181 - 2

ΠΟΛ.: 1165

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που στερούνται διαβατηρίου.
1062201/1474/ΔΜ/ΠΟΛ.1165/28.6.2001

Στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α') "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις" και βάσει της υπ' αριθ. 1099808/2991/εγκυκλίου διαταγής "Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά απόδοσης ΑΦΜ, καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα", πρέπει να προβείτε άμεσα στη χορήγηση ΑΦΜ στα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στις ΔΟΥ με μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο των στοιχείων ταυτότητάς τους το πιστοποιητικό γέννησης ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.


Με την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ (Εντυπο Μ1) θα επιδεικνύεται το ανωτέρω έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο και θα κατατίθεται φωτοαντίγραφο αυτού. Επιπλέον, θα συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι στερούνται άλλου αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας (π.χ. διαβατηρίου) και ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος νόμου.
 

Taxheaven.gr