Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 547/28.12.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2017 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 547/28.12.2016
Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενου ποσού

Καλλιθέα, 28-12-2016
Αριθμός απόφασης: 547

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604 522
FAX: 213 1604 524

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από...........-11-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου.........../...........-11-2016, κατατεθείσα στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: «...........», με Α.Φ.Μ..........., που εδρεύει στ...........(οδός...........αριθ...........), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, κατά των υπ' αριθ.: α) .........../2016 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, β).........../2016 οριστικής απόφασης επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος και γ).........../2016 οριστικής απόφασης επιβολής προστίμου, όλων του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διαχ. περιόδου 2008, συνολικού ποσού €113.553,01 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την από -11-2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου........... /...........-11-2016, κατατεθείσα στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), αίτηση της ίδιας ως άνω α.ε. για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του ανωτέρω αμφισβητούμενου ποσού των προαναφερθεισών πράξεων και των προσκομιζόμενων με την αίτηση αυτή σχετικών εγγράφων.

6. Την από........... -12-2016 Έκθεση Απόψεων του ορισθέντος υπαλλήλου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου........... / ........... -11-2016, κατατεθείσα στο αρμόδιο προς τούτο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), αίτησή της η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «...........», με Α.Φ.Μ..........., που εδρεύει στ...........(οδός...........αριθ...........), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού 50% των αμφισβητούμενων ποσών των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της ως άνω φορολογικής αρχής, συνολικού ποσού €113.553,01, ήτοι του ποσού των €56.776,50 (δηλ. 50% x €113.553,01).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο, παράγραφος Γ': «....2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο...........3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο ...».

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή, χωρίς να εξετάζεται η πιθανολόγηση ευδοκίμησης της ενδικοφανούς προσφυγής του.

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, η αιτούσα εταιρία, ζητά την αναστολή καταβολής του 50% του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των €113.553,01, ήτοι του ποσού των €56.776,50, ισχυριζόμενη, ότι: α) κρίνεται βέβαιο ότι η ενδικοφανής προσφυγή της θα ευδοκιμήσει και θα γίνει δεκτή καθ' ολοκληρίαν και β) λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, αλλά και λόγω των ανελαστικών υποχρεώσεων που έχει, όπως προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, και τις οποίες πρέπει να εκπληρώνει, αν δεν ανασταλεί η πληρωμή κατά τα ανωτέρω, αυτό θα έχει ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη της. Για την απόδειξη μάλιστα των ισχυρισμών της αυτών προσκομίζει:
1) Δέκα έντυπα προσωποποιημένης πληροφόρησης (εξηγμένα από την ιστοσελίδα του taxisnet.gr) σχετικά με τις εντός ρύθμισης οφειλές της κατά το χρόνο κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης αναστολής,
2) Πίνακα χρεών οφειλέτη προς το ΙΚΑ (στις...........-11-2016), με συνημμένη την με αριθμό πρωτ. .........../...........-05-2015 Απόφαση ρύθμισης της αρμόδιας Ταμειακής Υπηρεσίας του ιδίου ως άνω ασφαλιστικού φορέα,
3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της........... για τα παγκόσμια εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας εταιρίας καθώς και των νομικών προσώπων στα οποία αυτή συμμετέχει, στην οποία περιλαμβάνεται και η αναφορά των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις της,
4) Τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχεία της τελευταίας χρήσης της (ήτοι από 01/01-31/12/2015) και συγκεκριμένα τον ισολογισμό της ως άνω χρήσης, στον οποίο καταγράφονται και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης από 01/01-31/12/2014, σε συνδυασμό και με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την επίσης δημοσιευμένη στη ίδια θέση έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή της αιτούσας εταιρίας και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της της κρίσιμης περιόδου και
5) Το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους που την αφορά.

Επειδή, ως προς το προδήλως βάσιμο της σχετικής ενδικοφανούς προσφυγής επισημαίνουμε, ότι, όπως συνάγεται και από τις ανωτέρω αναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, η Υπηρεσία μας, κατά την εξέταση αιτημάτων αναστολής, δύναται να κρίνει αποκλειστικά και μόνο την πρόκληση στον υπόχρεο ανεπανόρθωτης βλάβης από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων και όχι την πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή, η αιτούσα εταιρία, δεν εξειδικεύει, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, την προαπαιτούμενη -σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις- για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την καταβολή των εν λόγω ποσών, αλλά αρκείται σε μια γενικόλογη κι επιγραμματική σχετική αναφορά, χωρίς να αποδεικνύει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και ποια ακριβώς από την καταβολή του επίμαχου ποσού, προσδιορίζοντας επακριβώς τα καθαρά έσοδά της και τα χρηματικά ποσά που προσδοκά να εισπράξει από πελάτες και τρίτους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες τυχόν είσπραξης απαιτήσεις της, τις "ανελαστικές" βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της και τα ακριβή χρονικά διαστήματα εξυπηρέτησής τους, ενώ, περαιτέρω, δεν επικαλείται τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που καθιστούν την καταβολή του ανωτέρω ποσού για τη συγκεκριμένη φορολογούμενη εταιρία αδύνατη, με αποτέλεσμα το κρινόμενο αίτημά της να είναι, καταρχάς, απορριπτέο ως παντελώς αόριστο.

Επειδή, οι παραλείψεις αυτές είναι ιδιαιτέρως ουσιώδεις, δεδομένου ότι, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, εξάλλου, από τα δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχεία της τελευταίας χρήσης της (ήτοι από 01/01-31/12/2015) και συγκεκριμένα τον ισολογισμό της ως άνω χρήσης, στον οποίο καταγράφονται και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης από 01/01-31/12/2014, σε συνδυασμό και με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και την επίσης δημοσιευμένη στη ίδια θέση έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή της αιτούσας εταιρίας και του Δ.Σ. της κρίσιμης περιόδου, που προσκομίζει η αιτούσα εταιρία, προκύπτει η γενικά καλή οικονομική της κατάσταση. Ειδικότερα, από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει, ότι σε μια χρονιά ιδιαίτερων σημαντικών γεγονότων με σοβαρό αντίκτυπο στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον (ενδεικτικά δύο εκλογικές αναμετρήσεις, εθνικό δημοψήφισμα, περίοδος τραπεζικής αργίας, περίοδος επιβολής περιορισμών στην κίνησης κεφαλαίων κ.λ.π.) ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε -σε σχέση με την προηγούμενη χρήση- κατά ποσοστό 7%, το μικτό αποτέλεσμα παρουσιάζεται αυξημένο κατά ποσοστό 2%, τα «έξοδα διοικητικής της λειτουργίας» μειώθηκαν κατά ποσοστό 6%, τα «έξοδα λειτουργίας διαθέσεως» μειώθηκαν κατά ποσοστό 4%, τα «λοιπά έσοδά» της αυξήθηκαν κατά ποσοστό 102%, τα αποτελέσματα - κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά ποσό €500.422,87, ήτοι κατά ποσοστό 726% και η ζημία προ φόρων (€ -110.969,70) παρουσιάζεται μειωμένη κατά 82% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Όπως, δε, επισημαίνεται και στην προαναφερθείσα έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της, τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της εταιρίας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, η εταιρία κατέχει σημαντική θέση στην αγορά και οι σχέσεις με τους σημαντικούς πελάτες της είναι άριστες, γεγονός που ισχυροποιεί τη θέση της στον κλάδο και τον ανταγωνισμό, δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, υπάρχει διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, ενώ η χρηματοοικονομική της κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από το Δ.Σ. και η πορεία της κρίνεται ικανοποιητική.

Επειδή, από τα ίδια ως άνω έγγραφα σε συνδυασμό και με το προσωρινό ισοζύγιο της αιτούσας εταιρίας του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 που η ίδια θέτει υπόψη μας, συνάγεται ότι ο κύκλος εργασιών της είναι σημαντικός (δηλ. €2.212.548,39 τη χρήση 2015, €2.064.514,66 τη χρήση 2014 και περίπου €1.028.661,98 το πρώτο εννεάμηνο του 2016 -δηλ. €940.813,70 έσοδα από παροχή υπηρεσιών + €87.848,28 έσοδα παρεπόμενων ασχολιών-), ενώ διατηρεί ιδιαιτέρως υψηλές απαιτήσεις από πελάτες της (ύψους €2.767.409,12) και διάφορους άλλους χρεώστες (ύψους €1.890.297,84), ήτοι συνολικού ποσού €4.657.706,96, οι οποίες -πέραν από την προσδοκώμενη είσπραξή τους από την αιτούσα εταιρία- μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών της απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο (π.χ. ενεχύραση για δανεισμό προς εξόφληση του επίμαχου ποσού, εκχώρηση μέρους αυτών, κ.λ.π.). Τα δε χρηματικά της διαθέσιμα στις 30-09-2016 ανήλθαν στο ποσό των €135.217,70, ενώ τα περί επισφαλών και ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων και του ύψους αυτών, που αναφέρονται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή της, ουδόλως αποδείχθηκαν με την προσκόμιση οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου ή από την αναφορά στον ισολογισμό και το ισοζύγιο που αυτή προσκόμισε ή -έστω- από την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας εταιρίας για την περιουσιακή της κατάσταση.

Τέλος, από τα προσκομιζόμενα σχετικά έγγραφα φαίνεται, ότι η αιτούσα εταιρία έχει υπαχθεί σε ρύθμιση όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές της, συνολικού ποσού €738.799,14 και 374.217,00 αντίστοιχα (κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης αναστολής), τις οποίες, μάλιστα, εξυπηρετεί κανονικά. Πέραν δε της επίμαχης φορολογικής της υποχρέωσης ούτε επικαλείται ούτε και αποδεικνύει ότι βαρύνεται με την αποπληρωμή άλλων ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο ή άλλον τρίτο.

Επειδή, λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω και δη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε σχέση και με τις υψηλές απαιτήσεις προς είσπραξη που διατηρεί απέναντι σε πελάτες και διάφορους άλλους χρεώστες, σε συνδυασμό και με το σχετικά χαμηλό (σε σχέση με τα ως άνω ποσά) επίμαχο καταβλητέο ποσό των €56.776,50, δεν στοιχειοθετείται ο ισχυρισμός της αιτούσας περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης της από την καταβολή του. Πολλώ δε μάλλον δεδομένου, ότι, σε κάθε περίπτωση, η αιτούσα εταιρία μπορεί να επιχειρήσει την πληρωμή της αμφισβητούμενης οφειλής της, έστω και τμηματικά, αιτούμενη αρμοδίως τη ρύθμισή της.

Επειδή, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από την αιτούσα εταιρία ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η επίκληση κατά τρόπο γενικό κι αόριστο της όποιας, υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης, αλλά απαιτείται η επίκληση πρόκλησης ισχυρού κλονισμού της από την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων.

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της αιτούσας εταιρίας περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης της από την καταβολή των οφειλόμενων ποσών είναι απορριπτέος ως αορίστως προβαλλόμενος και αναπόδεικτος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη του αιτήματος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «...........», με Α.Φ.Μ..........., που εδρεύει στ...........(οδός........... αριθ. ...........), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του ως άνω συνολικά αμφισβητούμενου ποσού.Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης