Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1163/26.6.2001 Oδηγίες προς τους προϊσταμένους ΔΟΥ - TAXIS για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων απόδοσης ΦΠΑ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του TAXIS και ειδικότερα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του TAXIS, μετά και την αποστολή (21.12.2000) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτικών καταστάσεων φορολογούμενων υποκείμενων σε ΦΠΑ, οι οποίοι φέρονται να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, χωρίς να έχουν υποβάλει ή υπέβαλαν μερικώς δηλώσεις ΦΠΑ.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1163/26.6.2001
Oδηγίες προς τους προϊσταμένους ΔΟΥ - TAXIS για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων απόδοσης ΦΠΑ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του TAXIS και ειδικότερα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του TAXIS, μετά και την αποστολή (21.12.2000) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτικών καταστάσεων φορολογούμενων υποκείμενων σε ΦΠΑ, οι οποίοι φέρονται να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, χωρίς να έχουν υποβάλει ή υπέβαλαν μερικώς δηλώσεις ΦΠΑ.


Αθήνα, 26 Ιουνίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1061606/7815/ΔΕ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β'
- ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΙΩΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1163

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση δυνατοτήτων TAXIS για διενέργεια προσωρινών ελέγχων στο ΦΠΑ - Συντονισμός δράσεων ΣΔΟΕ και Δ.Ο.Υ. - Υποβολή στοιχείων στην Κ.Υ. Υπουργείου και ΣΔΟΕ.

1061606/7815/ΔΕ-Β/


1. Με την υπ' αριθ. 1038272/6266/ΔΕ-Β/εγκύκλιό μας, δόθηκαν οδηγίες προς τους προϊσταμένους ΔΟΥ - TAXIS για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων απόδοσης ΦΠΑ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του TAXIS και ειδικότερα τα στοιχεία και τις πληροφορίες του TAXIS, μετά και την αποστολή (21.12.2000) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) αναλυτικών καταστάσεων φορολογούμενων υποκείμενων σε ΦΠΑ, οι οποίοι φέρονται να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, χωρίς να έχουν υποβάλει ή υπέβαλαν μερικώς δηλώσεις ΦΠΑ.

2. Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, αλλά και καλύτερος συντονισμός και αύξηση της απόδοσης του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαίο για ορισμένες από τις υπό έλεγχο περιπτώσεις που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή είναι ενδεχόμενο να αφορούν εικονικές ενάρξεις εργασιών, με σκοπό την έκδοση εικονικών στοιχείων, να δραστηριοποιηθούν με τον έλεγχο των περιπτώσεων αυτών και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.


3. Ειδικότερα:

3.1. Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ θα ελεγχθούν:

3.1.1. Ολες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις υπόψη καταστάσεις της ΓΓΠΣ και οι οποίες υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δηλαδή:

- Επιχειρήσεις με τη μορφή Α.Ε.

- Επιχειρήσεις με τη μορφή Ε.Π.Ε.

- Επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, που κατά την έναρξη εντάχθηκαν στη Γ' κατηγορία βιβλίων ΚΒΣ.

- Επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

3.1.2. Υποθέσεις επιχειρήσεων υψηλής επικινδυνότητας για εικονικές ενάρξεις και χρήση (έκδοση) πλαστών ή εικονικών στοιχείων. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις ΦΠΑ και ασκούν δραστηριότητα όπου συνήθως εντοπίζεται έκδοση πλαστών ή εικονικών στοιχείων, όπως:

- Διαφημιστικές επιχειρήσεις.

- Επιχειρήσεις γραφικών τεχνών.

- Επιχειρήσεις χωματουργικών έργων.

- Επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών.

Για την κατηγορία αυτή, θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3.2.1.

3.1.3. Κατά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγχων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ θα ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες ελέγχου όπως αυτές αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1083/1997, καθώς και στο υπ' αριθ. 641/1997 σχετικό έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ.

3.2. Από τις ΔΟΥ - TAXIS θα ελεγχθούν:

3.2.1. Οι επιχειρήσεις της περ. 3.1.2, για τις οποίες θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

- Αφού εντοπίζονται με βάση τις δραστηριότητες που αναφέρονται ανωτέρω (περ. 3.1.2), θα επαληθεύεται η υποβολή ή μη δηλώσεων ΦΠΑ και θα καλούνται τηλεφωνικά ή γραπτά για την υποβολή των οικείων δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1103/2001.

- Για όποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν υπάρξει ανταπόκριση στην τηλεφωνική ή έγγραφη πρόσκληση, θα συνταχθούν καταστάσεις, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που θα υποβληθούν, το αργότερο μέχρι τέλος Αυγούστου 2001, στη Διεύθυνση Ελέγχου η οποία στη συνέχεια θα τις παραδίδει στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δίωξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, για την περαιτέρω ανάθεση του ελέγχου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.

3.2.2. Ολες οι λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις υπόψη καταστάσεις της ΓΓΠΣ (πλην των περ. 3.1.1 και 3.1.2 που αναφέρθηκαν ανωτέρω). Για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης αυτής, θα ακολουθούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1103/2001.


4. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στο εξής, εφόσον θα διαβιβάζονται από τη ΓΓΠΣ, μέσω του TAXIS, καταστάσεις με παρόμοια στοιχεία διασταυρώσεων, θα ακολουθούνται οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες ελέγχου, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, όσο και από τις ΔΟΥ.


5. Με την ευκαιρία, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν και τα παρακάτω:

5.1. Για τις εποχιακές επιχειρήσεις

Για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, το ΣΔΟΕ θα ασχοληθεί κατά τους ελέγχους της τουριστικής περιόδου (ειδικότερα περί το τέλος αυτής) στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά τις ΔΟΥ, αυτονόητο είναι ότι οι έλεγχοι των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής, ως προς την ορθή απόδοση των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, αποτελούν προτεραιότητα και για τις ΔΟΥ, αφού πρόκειται για περιπτώσεις που ο έλεγχος επείγει χρονικά. Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν εντάσσονται οι καταστάσεις που αναφέρονται στην περ. 3.2.1.

5.2. Για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων γενικά

Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες και κατευθύνσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1197/1999 "Προσωρινός φορολογικός έλεγχος", με την επιπλέον επισήμανση ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα και έμφαση, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, όσο και από τις ΔΟΥ, στους ελέγχους απόδοσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

6. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α') η αρμοδιότητα του σχεδιασμού και συντονισμού των προληπτικών φορολογικών ελέγχων των ΔΟΥ, των ελεγκτικών κέντρων και των ειδικών συνεργείων ελέγχου του άρθρου 39 του Ν.1914/1990 (ΦΕΚ 176/Α') μεταφέρθηκε από τη Διεύθυνση Μητρώου στη Διεύθυνση Ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Κατόπιν αυτού, για κάθε σχετικό θέμα θα απευθύνεστε στην παραπάνω Διεύθυνση. Σε ό,τι αφορά την αποστολή στοιχείων που αφορούν τους προληπτικούς ελέγχους, στη εξής στη Διεύθυνση Ελέγχου θα υποβάλλονται:

6.1. Από τις Περιφερειακές Διευθύνεις του ΣΔΟΕ:

- Οι τριμηνιαίες καταστάσεις με στοιχεία των παραβατών (Εντυπο 1) για τους οποίους έχουν υποβληθεί από το ΣΔΟΕ μηνυτήριες αναφορές για φορολογικές παραβάσεις του άρθρου 19 του Ν.2523/1997 (σχετική η ΠΟΛ.1274/1999) που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 1.1.1998 και μετά
(σημείωση: Το Εντυπο 1 είναι συνημμένο στην ΠΟΛ.1274/31.12.1999).

6.2. Από τις ΔΟΥ:

- Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση με τον αριθμό των υποθέσεων για τις οποίες εκδόθηκαν οι οικείες ΑΕΠ ΚΒΣ, με βάση τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ.

- Μηνιαία κατάσταση παραβατών για την μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, που θα συνοδεύεται με αντίγραφα ΑΕΠ και εκθέσεων ελέγχου σε περίπτωση υποτροπής (σχετική η ΠΟΛ.1317/2.12.1997).

- Τριμηνιαίες καταστάσεις (Εντυπο 1, Εντυπο 2) με τα στοιχεία παραβατών για τους οποίους έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές (σχετική η ΠΟΛ.1274/31.12.1999).

Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, κανένα άλλο στοιχείο από τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1236/1997 δεν θα υποβάλλεται στο εξής, ούτε στη Διεύθυνση Ελέγχου, ούτε στη Διεύθυνση Μητρώου.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης