Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1160/25.6.2001 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1160/25.6.2001
Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.


ΠΟΛ.1160/25.6.2001 Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1059973/442/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1160

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας Ι.Κ.Α.

Σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων μας, με τις οποίες δόθηκαν πληροφορίες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 και ύστερα από την με αριθμό 45/2001
εγκύκλιο του Ι.Κ.Α., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α.:

α) Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εκτός Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων.

β) Τα Ιδρύματα που συνιστώνται σύμφωνα με τον αν.ν. 2039/1939, οι αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), εφόσον παραμένει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

γ) Οι αγρότες, εφόσον:

i. δεν είναι υποκείμενοι (υπόχρεοι) καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,

ii. δεν είναι μέλη κοινοπραξίας, Αστικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας, Ομόρρυθμα

Διευθυντές που ασκούν ή ασκούσαν διοίκηση σε μέλη Ετερορρύθμου Εταιρείας, Διαχειριστές ΕΠΕ, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Α.Ε., Διευθυντές, Διαχειριστές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Συνεταιρισμού ή Ενώσεως Συνεταιρισμών, Διευθυντές, Διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη Διοίκηση σε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική Επιχείρηση και εκμετάλλευση κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι νομικό πρόσωπο, σε αλλοδαπή επιχείρηση και αλλοδαπό οργανισμό εγκατεστημένων στην Ελλάδα, σε ημεδαπό ή αλλοδαπά εγκατεστημένο στην Ελλάδα πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και σε κάθε είδους Ιδρύματα,

iii. δεν είναι υποκείμενοι (υπόχρεοι) καταβολής εισφορών οικοδομικού έργου.

δ) Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές, που αφορούν την πτωχευτική περιουσία.
ε) Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει μία από τις ιδιότητες i έως και iii της περίπτωσης γ.

στ) Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, εφόσον δεν έχουν μία από τις ιδιότητες i έως και iii της περίπτωσης γ.

ζ) Τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ φαρμακεία, εκτός της είσπραξης χρημάτων απ' αυτό.

η) Οι συμβεβλημένοι με το Ι.Κ.Α. ιατροί, εκτός της είσπραξης χρημάτων απ' αυτό.

Τα πρόσωπα των περ, γ, ε, και στ, όταν δεν έχουν μία από τις ιδιότητες i έως και iii της περίπτωσης γ υποβάλλουν, αντί για βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599Ι86 στη Δ.Ο.Υ. κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.


II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ κ.λπ.
Οι διατάξεις για την ασφαλιστική ενημερότητα έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί:
- σε αναγκαστική διαχείριση
- στη διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών τους (Ν. 3562/1956) σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΙΙI. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (άρθρο 63 παρ. 1 Ν. 2084/1992).

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη όπως ερμηνεύτηκε και ισχύει, οι επιχειρήσεις ή οι επιτηδευματίες για να θεωρήσουν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση, τόσο από τον φορέα που ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι που τυχόν απασχολούν, όσο και από τον φορέα που ασφαλίζονται οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα.

Για την εν λόγω αιτία θα χορηγείται αποκλειστικά το συνημμένο Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. (από παροχή ασφαλιστέας σ' αυτό εργασίας ή ως αυτοτελώς απασχολούμενοι).

Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων επιχειρήσεων (Υπόδειγμα 3) Το Υπόδειγμα 3, με συμπληρωμένη μία από τις ενδείξεις 1 - 3, χορηγείται σε όσους: δεν οφείλουν εισφορές στο Ίδρυμα για την ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού τους, ούτε οφείλουν από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη κ.λπ. για απασχόληση μισθωτών στο παρελθόν. έχουν οφειλή, αλλά έχουν ρυθμίσει την εξόφλησή της σε δόσεις με τα άρθρα 112 -116 του ΚΑ ΙΚΑ, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 49 - 55 του Ν. 2676/1999, ή με ειδικούς νόμους και είναι ενήμεροι. δεν έχουν απογραφεί σαν εργοδότες, διότι ουδέποτε απασχόλησαν προσωπικό ή δεν είχαν ποτέ
επιχείρηση. Στην βεβαίωση θα αναγράφεται η μη απασχόληση προσωπικού η μη ρυθμισμένη οφειλή τους, χωρίς τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. (άρθρο 9 παρ. 37 και 38 Ν. 2753/1999). Επισημαίνεται ότι όταν έχει ρυθμισθεί οφειλή ανεξαρτήτως ποσού και απολεσθεί η ρύθμιση τότε το υπόλοιπο της οφειλής θεωρείται μη ρυθμισμένο και εάν είτε αυτοτελώς, είτε αθροιστικά με τυχόν άλλες οφειλές υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ. (πάντοτε χωρίς τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη) δεν χορηγείται η εν λόγω βεβαίωση.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις όταν εκδίδονται για λογαριασμό Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. αφορούν μεταξύ άλλων και την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όσων εκπροσώπων τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, εάν παράλληλα με την ιδιότητα του εκπροσώπου παρέχουν και εξαρτημένη εργασία προς την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Βεβαιώσεις για θεώρηση_ φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων σε επιτηδευματίες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (Υπόδειγμα 3)

Σε ασφ/νους στο ΙΚΑ είτε από παροχή ασφαλιστέας σ' αυτό εργασίας είτε ως αυτοτελώς απασχολούμενους χορηγείται το Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων, με συμπληρωμένη απαραιτήτως την ένδειξη 4, καθώς και μία
από τις ενδείξεις 1 - 3 κατά περίπτωση.

Παραθέτουμε κατωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ στους οποίους χορηγείται η εν λόγω βεβαίωση:
α) αυτοτελώς απασχολούμενος ο οποίος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ μόνος του διότι στο πρόσωπό του συμπίπτει η ιδιότητα του εργοδότη και ασφαλισμένου π.χ. απασχολούμενος στο ακρόαμα, θέαμα, όπως μουσικός που διοργανώνει μόνος του ένα ρεσιτάλ, καραγκιοζοπαίκτης, θεατρικός επιχειρηματίας κ.λπ. (άρθρο παρ. 2 του Ν. 1296/82, εγκ. 133/82).

Ο παραπάνω απασχολούμενος θα πρέπει να έχει καταβάλλει τις εισφορές για την ασφάλισή του και να είναι ασφαλιστικά ενήμερος για τυχόν απασχόληση μισθωτών του. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 37 και 38 του Ν. 2753Ι99, περί μη ρυθμισμένης οφειλής μέχρι 2.000.000 δρχ., χωρίς τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση.

β) αυτοτελώς απασχολούμενοι που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μέσω εργοδότη (ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τους) π.χ. απασχολούμενοι στο ακρόαμα θέαμα όπως σκηνογράφοι, μουσικοσυνθέτες κ.λπ. (άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1296/82 εγκύκλιος 133/82).

γ) μέλη ασφαλιστικού συνεταιρισμού που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μέσω του συνεταιρισμού π.χ. εκσκαφείς κ.λπ. (Κεφ. ΙΑ Καν. Ασφ/σης ΙΚΑ).

δ) απασχολούμενοι και αμειβόμενοι με το κομμάτι (φασόν), πλασιέ απασχολούμενοι με σύμβαση μίσθωσης έργου, που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με ειδικές διατάξεις.

Στους ασφαλισμένους των περιπτώσεων β, γ και δ χορηγείται η παραπάνω βεβαίωση, έστω και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί ασφαλιστικά, διότι την υποχρέωση ασφάλισής τους φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι ίδιοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τυχόν απασχόληση μισθωτών τους.

Βεβαιώσεις για θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων σε εμπειροτέχνες εργολάβους (Υπόδειγμα 3)

Στους εμπειροτέχνες εργολάβους χορηγείται το Υπόδειγμα 3 των βεβαιώσεων με συμπληρωμένη απαραιτήτως την ένδειξη 4.

IV. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Όλες οι βεβαιώσεις για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων ισχύουν για ένα έτος από την έκδοσή τους με τις
εξής επιφυλάξεις:

1. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των βεβαιώσεων, συμπίπτει με αργία ή με μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η ισχύς τους εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αργία ή την
μη εργάσιμη ημέρα.

2. Εάν η βεβαίωση εκδίδεται σε ημερομηνία που δεν υπάρχει αντίστοιχη στο μήνα λήξης (π.χ. η 29η Φεβρουαρίου), η ισχύς της λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού.


V. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ - ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ
Η βεβαίωση χορηγείται ατελώς. Εφόσον επιθυμεί ο εργοδότης την έκδοση περισσοτέρων αντιγράφων, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσής τους από το πρωτότυπο του αποδεικτικού, πριν την υπογραφή του από το αρμόδιο όργανο και όχι μεταγενέστερα, τα οποία επίσης υπογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο ταυτόχρονα με το πρωτότυπο.

Θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την έκδοσή τους δεν είναι επιτρεπτή. Εξαιρούνται μόνο τα φωτοαντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας δωδεκάμηνης, εξάμηνης και τρίμηνης διάρκειας ισχύος. Η θεώρηση γίνεται ατελώς και από την Αρχή στην οποία θα προσκομισθεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας με την επίδειξη του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια ισχύος του.

Τα θεωρημένα αυτά φωτοαντίγραφα κατατίθενται αντί του πρωτοτύπου και η διάρκεια ισχύος τους είναι αυτή που αναγράφεται στο πρωτότυπο.
Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ίδρυμα
ΙΚΑ Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
ΥΠΟΚ/ΜΑ........................................:............
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:.......................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:................................................
....................../......./200....
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ..................
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ: Α) ΘΕΩΡHΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Β) ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας καθώς και από εκείνα
που τέθηκαν υπ' όψη μας, ο κάτωθι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………………………………………………………………………….
..................................................................................ΑΜΑ/ΑΓΜ:............
ΕΙΔΟΣ: : ........................................................ΑΦΜ: ............................................
Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:......................................................................................................
1) Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες οφειλές, διότι δεν απασχολεί ούτε
απασχόλησε προσωπικό.
.
2) Δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για την ασφάλιση του προσωπικού του.
3) Έχει ρυθμίσει την οφειλή του και είναι ενήμερος ή η μη ρυθμισμένη οφειλή του, χωρίς τα οίκοθεν
πρόσθετα τέλη, δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ.
4) Ασφαλίζεται στο ΙΚΑ από παροχή ασφαλιστέας σ' αυτό εργασίας ή ως αυτοτελώς απασχολούμενος και
δεν έχει οφειλή
στο Ίδρυμα.
5) Απασχολεί από ............:.............τ.... αλλοδαπ....................
……………………………………………………………………..
......... .....οποί........έχει τακτοποιηθεί ασφαλιστικά μέχρι.......................
Το ΙΚΑ επιφυλάσσεται,. στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές
να αναζητήσει αυτές.
Το προσωπικό του της ............... ασφαλίζεται και σε άλλα Ταμεία Κύριας Ασφάλισης μισθωτών
(...................... . ............................................................................)
. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του ανωτέρω και ισχύει αποκλειστικά:
Α) Για θεώρηση φορολογικών .βιβλίων ή στοιχείων επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, σ' εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 63 παρ. 1 Ν. 2084/92 και 9 παρ. 37 και 38 Ν. 2753/99. .
ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ (ΜΕΧΡΙ.....................)
Β) Για έκδοση - ανανέωση άδειας εργασίας αλλοδαπού προσωπικού και για επιστροφή εγγυητικής επιταγής
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σ' εφαρμογή των άρθρων 7, 8 και 21 της υπ' αριθμ. 4803/13/8
α/29.7.92 που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν. 1975/91.
Παρατήρηση : Ανάλογα με την περίπτωση
σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο ...... .....ΔΙΕΥΘΥΝΤ.......
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης