Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1157/14.6.2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1157/14.6.2001
Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας


ΠΟΛ.1157/14.6.2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων - ισοζυγίου του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1056690/420/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
- Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ - ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1157

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων – ισοζυγίου του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

1056690/420/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 περί ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α'/26.5.1992, όπως ισχύει).

2. Τις διατάξεις των υποπερ. γε' και στ' της περ. γ' του άρθρου 38 του ως άνω Π.Δ.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α') "Απλουστεύσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

5. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, αλλά και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών, τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε
Αρθρο 1

Υποβολή καταστάσεων - ισοζυγίων και πιστοποίηση υποκείμενων

1. Στους επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις καταστάσεις και το ισοζύγιο του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/1992), παρέχεται η ευχέρεια εμπρόθεσμης υποβολής αυτών, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet).

2. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους υπόχρεους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων - ισοζυγίων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

3. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υπόχρεο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υπόχρεος ή πρόσωπα της επιλογής του να γνωρίζουν αυτόν και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.


Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

1. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων - ισοζυγίων, δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής.

2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

3. Εφόσον υπάρξουν εμπρόθεσμες τροποποιήσεις σε υποβληθείσα κατάσταση - ισοζύγιο, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης.Αρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής -

Προϋποθέσεις υποβολής

Α. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής υποβάλλονται:

- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων πελατών.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις πιστωτικών υπολοίπων προμηθευτών.
- Ισοζύγιο λογαριασμών.

Β. Οι καταστάσεις ή το ισοζύγιο γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Αφορούν εμπρόθεσμη υποβολή.

β) Υποβάλλονται ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

γ) Οι συναλλασσόμενοι με τον υπόχρεο καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον ΑΦΜ τους.


Αρθρο 4
Τρόπος υποβολής

1. Η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων ή ισοζυγίου είναι ισοδύναμη με την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα και μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

α) Πληκτρολογούνται από το χρήστη - υπόχρεο αναλυτικά τα περιεχόμενα στοιχεία της κατάστασης σε ηλεκτρονικά διαμορφωμένα πλαίσια.

β) Καταχωρούνται από το χρήστη - υπόχρεο μόνο τα βασικά στοιχεία της κατάστασης (συνολικός αριθμός φορολογικών στοιχείων και συνολική αξία συναλλαγών) ή ισοζυγίου (σύνολο αξιών χρέωσης - πίστωσης, χρεωστικών - πιστωτικών υπολοίπων). Τα περιεχόμενα αναλυτικά στοιχεία τους αποστέλλονται ηλεκτρονικά με επισυναπτόμενο μαγνητικό αρχείο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις για την υποβολή με ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

2. Στην περίπτωση διπλής υποβολής κατάστασης - ισοζυγίου για την ίδια χρονική περίοδο, μέσω TAXISnet και μέσω ΔΟΥ, δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.


Αρθρο 5
Αποδεικτικό υποβολής

1. Η εμφάνιση στην οθόνη της κατάστασης ή του ισοζυγίου συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής τους ή η εκτύπωσή τους μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για τον υπόχρεο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής, αντίστοιχα.

2. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις αποστολής μαγνητικού αρχείου αντί της κατάστασης - ισοζυγίου, θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται τα βασικά στοιχεία του υπόχρεου και τα γενικά σύνολα πλήθους των φορολογικών στοιχείων και αξίας αυτών, όσον αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, καθώς και τα σύνολα χρέωσης, πίστωσης, χρεωστικών υπολοίπων, πιστωτικών υπολοίπων, όσον αφορά τα ισοζύγια λογαριασμών.


Αρθρο 6
Αναστολή της πιστοποίησης

1. Η ΓΓΠΣ αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου σε υποβολή:

α) Στην περίπτωση που ο υπόχρεος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή - απενεργοποίησή του.

β) Στην περίπτωση μεταφοράς της έδρας του υπόχρεου, σε περιοχή αρμοδιότητας ΔΟΥ η οποία δεν είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS.

γ) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.

2. Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.


Αρθρο 7
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης - ισοζυγίου διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.


Αρθρο 8
Ελεγχος - ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από το TAXISnet αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής, σχετικά με την υποβολή των καταστάσεων - ισοζυγίων, κατά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής στο υποσύστημα TAXIS - ΚΒΣ.

2. Στις περιπτώσεις παραλαβής καταστάσεων που περιλαμβάνουν λανθασμένα ή μη συσχετισμένα ΑΦΜ, η ΓΓΠΣ ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου για έλεγχο του περιεχομένου της κατάστασης.

3. Το περιεχόμενο των προς διασταύρωση καταστάσεων - ισοζυγίων θα παραμένει στη ΓΓΠΣ προς επεξεργασία και θα παρέχεται στη ΔΟΥ και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, εφόσον ζητηθεί.

4. Η ΓΓΠΣ υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των καταστάσεων.

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.186/1992 περί "ΚΒΣ", όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.


Αρθρο 9
Ισχύς της απόφασης

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης