ΠΟΛ.1155/12.6.2001

Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου - Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και χρόνος έκδοσης ΑΠΥ από ελαιοτριβεία

12 Ιούν 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1056001/413/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄-Β΄

ΠΟΛ.: 1155

ΘΕΜΑ: Κοινή έκθλιψη ελαιοκάρπου – Τρόπος τήρησης βιβλίου ποσοτική παραλαβής και χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ. από ελαιοτριβεία.

1056001/413/0015/ΠΟΛ.1155/12.6.2001
 
Επειτα από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην  υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, διευκρινίζονται τα  εξής:
 
1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΚΒΣ ορίζουν ότι:
"Επί ποσοτικής παραλαβής εμπορεύσιμων αγαθών, που δεν  συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον  Κώδικα αυτό ή δεν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο για την αγορά τους,  τηρείται βιβλίο ποσοτικής παραλαβής στο οποίο καταχωρούνται η  χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το  επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα  των αγαθών και ο σκοπός της παραλαβής."
 
2. Περαιτέρω, με την παρ. 10.1.2, περ. β' της ερμηνευτικής  εγκυκλίου του Κώδικα (εγκύκλιος 3/1992) διευκρινίζεται ότι: "Οι  επιχειρήσεις ελαιοτριβείων για τη φύλαξη ποσοτήτων ελαιόλαδου,  που είτε ανήκει σε παραγωγούς, είτε ανήκει σε εμπόρους, εφόσον  δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη φύλαξη αυτή, τις καταχωρούν σε  βιβλίο ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη."
 
3. Το ελαιοτριβείο που δεν εκθλίβει τον ελαιόκαρπο χωριστά για  κάθε παραγωγό, αλλά από κοινού για όλους μαζί (κοινή άλεση σε  παρτίδες) και αποθηκεύει το παραγόμενο ελαιόλαδο σε "κοινή"  δεξαμενή, χωρίς να γνωρίζει σε ποιο δικαιούχο ανήκει το  ελαιόλαδο που προέρχεται από την κοινή έκθλιψη, μπορεί να  ενημερώνει το βιβλίο ποσοτικής παραλαβής με κάθε ζύγιση μόνο με  την ποσότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου, όπως αυτή προκύπτει από  την ταινία της αυτόματης ζυγιστικής μηχανής ή άλλης πλάστιγγας.
Με την εκκαθάριση που γίνεται πλέον γνωστή η ποσότητα που ανήκει  στον κάθε δικαιούχο, τότε θα πρέπει να γίνεται νέα καταχώριση  στο βιβλίο ποσοτικής παραλαβής με όλα τα δεδομένα (δικαιούχος  και ποσότητα) ή να εκδίδεται Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής,  συνενωμένο ή όχι με την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.
 
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις κοινής (ομαδικής) έκθλιψης  ελαιοκάρπου, λαμβανομένου υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις  παραγωγών πρόκειται για επαναλαμβανόμενη παράδοση ελαιοκάρπου  και κατ' επέκταση επαναλαμβανόμενη έκθλιψη, ενόψει και των  ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι Αποδείξεις  Παροχής Υπηρεσιών, συνενωμένες ή μη με το Δελτίο Ποσοτικής  Παραλαβής - Δελτίο Αποστολής προς τους παραγωγούς (κοινής  έκθλιψης), για τις δικαιούμενες αμοιβές του ελαιοτριβείου (σε  είδος ή σε χρήμα) μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  12, παρ. 2 του ΚΒΣ, να εκδίδονται το αργότερο μέχρι τη δέκατη  (10η) ημέρα του επόμενου της έκθλιψης μήνα και με ημερομηνία την  τελευταία ημέρα του μήνα που αφορά. Αυτονόητο είναι ότι μέχρι  την έκδοση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών - Δελτίων Ποσοτικής  Παραλαβής - Δελτίων Αποστολής δεν θα έχουν πωληθεί ποσότητες  ελαιόλαδου.

Taxheaven.gr