ΠΟΛ.1152/1.6.2001

Εφαρμογή της ΑΥΟ Π.7089/703/22.10.1986 (περ. Ε, παρ. 1) στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης και μέσω κινητών τηλεφώνωνΣχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1268/30.12.2011.


1 Ιούν 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1053318/2913/327/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ.ΚΟΥΣΤΑ
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.: 1152

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της Π.7089/703/22.10.86 (περ.ε παρ.1) Υπουρ. Απόφασης στη παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης και μέσω κινητών τηλεφώνων.

1053318/2913/327/0014/ΠΟΛ.1152/1.6.2001Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της προαναφερόμενης απόφασης, σας γνωρίζουμε τα εξής:Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.2859/7.11.2000 "Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας", απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών: α) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή του προσωπικού τους, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την υπ' αριθ. Π.7089/703/22.10.1986 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.Ειδικότερα, με την περ. ε' της παρ. 1 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης για τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών.Κατά συνέπεια, διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή εφαρμόζεται και όταν η τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση πραγματοποιείται μέσω κινητών τηλεφώνων, η χρήση των οποίων έχει δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται το ελάχιστο όριο συναλλαγής των 25.000 δρχ. (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1143550/12177/0014/ΠΟΛ.1285/22.12.1994 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.
 

Taxheaven.gr