Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1150/1.6.2001 Κοινοποίηση της υπ αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000 "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ", καθώς και της υπ αριθ. Ζ1-321/8.5.2001 σχετικής εγκυκλίου

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1150/1.6.2001
Κοινοποίηση της υπ αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000 "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ", καθώς και της υπ αριθ. Ζ1-321/8.5.2001 σχετικής εγκυκλίου


ΠΟΛ.1150/1.6.2001 Κοινοποίηση της υπ αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β/20.4.2001) κοινής απόφασης των Υπουργών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1053854/387/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄-Α΄

ΠΟΛ.: 1150

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ζ1-288/6-4-2001 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/20-4-2001), που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» καθώς και της σχετικής Εγκυκλίου Ζ1-321/8-5-2001.

1053854/387/0015/ΠΟΛ.1150/1.6.2001

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β'/20.4.2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και την υπ' αριθ. Ζ1-321/8.5.2001 εγκύκλιο, που αφορούν λήψη συμπληρωματικών μέτρων για θέματα μετατροπής και στρογγυλοποίησης χρηματικών ποσών από δραχμές σε ευρώ, κατά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000, τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο (1.1.2001 έως 28.2.2002), όπου είναι υποχρεωτική η διπλή αναγραφή δραχμών και ευρώ στις συναλλαγές, όσο και κατά την έναρξη της περιόδου όπου όλες οι συναλλαγές θα γίνονται μόνο σε ευρώ (από 1.3.2001) και ειδικότερα:

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, σε όλα τα φορολογικά στοιχεία οι αξίες (τιμές) κατ' είδος αγαθών και υπηρεσιών, κατά τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση από δραχμές σε ευρώ, μπορεί να εκφράζονται σε περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το τελικό ποσό της συναλλαγής σ' αυτά πρέπει να εκφράζεται, κατά τη μετατροπή και στρογγυλοποίηση, σε δύο δεκαδικά ψηφία, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθ. Ζ1-412/26.10.2000 (ΦΕΚ 1392/Β'/14.11.2000) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.


Εγκύκλιος σχετικά με την υπ' αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000 "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ

Ζ1-321/8.5.2001


Ως γνωστό, το ζήτημα της μετατροπής και στρογγυλοποίησης χρηματικών ποσών από δραχμές σε ευρώ ρυθμίζεται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2842/2000, σε συνδυασμό με το άρθρο 5, εδάφιο β' της υπ' αριθ. Ζ1-412/26.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης.

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι, τόσο κατά την περίοδο που είναι υποχρεωτική η διπλή αναγραφή των τιμών, όσο και μετά την 1.3.2002, ημερομηνία έναρξης της περιόδου όπου όλες οι συναλλαγές θα γίνονται πλέον μόνο σε ευρώ, οι τιμές σε ευρώ θα πρέπει να εκφράζονται υπό τη μορφή δεκαδικού αριθμού, αποτελούμενου από ακέραιο μέρος και δύο δεκαδικά ψηφία, π.χ. # 1,23 - # 25,34 - # 323,45 κ.λπ.

Υπάρχουν εν τούτοις προϊόντα και υπηρεσίας, των οποίων η τιμή ανά μονάδα κρίνεται σκόπιμο να εκφράζεται σε περισσότερα των δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον αυτή η τιμή χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς, ενώ όταν είναι καταβλητέα και καταλογιστέα θα πρέπει να στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, όπως άλλωστε ισχύει και για το γενικό σύνολο που αναγράφεται σε αποδείξεις, τιμολόγια κ.λπ.

Ειδικότερα, διακρίνονται δύο κατηγορίες:

- Προϊόντα και υπηρεσίες των οποίων η μοναδιαία δραχμική τιμή είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή μικρότερη από 1,70375 δρχ. (το ποσό των 1,70375 δρχ. διαιρούμενο με 340,750 δίνει 0,005 και στρογγυλοποιείται σε ευρώ 0,01, ενώ ποσό 1,70374 δρχ. διαιρούμενο με 340,750 δίνει 0,0049 και στρογγυλοποιείται σε 0,00 ευρώ) και ως εκ τούτου δεν αντιστοιχεί σε ευρώ ή υποδιαίρεσή του. Στην κινητή τηλεφωνία π.χ. χρέωση της τάξης της 1 δρχ. ανά 1'' αντιστοιχεί σε 0,002934 ευρώ και στρογγυλοποιείται σε 0,00 ευρώ.

- Προϊόντα και υπηρεσίες όπως τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο, τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων κ.λπ., οι μοναδιαίες δραχμικές τιμές των οποίων έχει καθιερωθεί να εκφράζονται με μεγάλη ακρίβεια, δηλαδή με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, στα υγρά καύσιμα οι τιμές ανά λίτρο χονδρικής πώλησης έχουν τρία δεκαδικά ψηφία (π.χ. αμόλυβδη βενζίνη 221,532 δρχ./λίτρο, πετρέλαιο θέρμανσης 103,178 δρχ./λίτρο), ενώ οι τιμές λιανικής πολλές φορές έχουν δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. αμόλυβδη βενζίνη 270,75 δρχ./λίτρο), στο φυσικό αέριο οι τιμές έχουν έξι δεκαδικά ψηφία (π.χ. 7,230855 δρχ./KWh), στα δε μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων συνήθως απαντώνται δύο δεκαδικά στοιχεία (π.χ. 4.506,04 δρχ./μερίδιο).

Για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ακρίβειας και την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων των τιμών κατά τη μετατροπή αξιών από δραχμές σε ευρώ, κατέστη αναγκαία η ρύθμιση των παραπάνω θεμάτων με την έκδοση της υπ' αριθ. Ζ1-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β'/20.4.2001) κοινής υπουργικής απόφασης, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε.


Εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.2842/2000 "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ"


ΖΙ-288/6.4.2001 (ΦΕΚ 456/Β'/20.4.2001)


Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'/1985) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ.178/2000 (ΦΕΚ 165/Α'/2000) "Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

3. Την υπ' αριθ. 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".

4. Το άρθρο 2 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/2000) "Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ" και τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΖΙ-412/26.10.2000 (ΦΕΚ 1392/Β'/14.11.2000) "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διπλή αναγραφή των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών και την εμφάνιση των συναλλαγών ή άλλων πράξεων σε ευρώ στα φορολογικά βιβλία και στοιχεία".

5. Την ανάγκη για μεγαλύτερο βαθμό ακρίβειας στις στρογγυλοποιήσεις, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων των τιμών κατά τη μετατροπή ποσών από δραχμές σε ευρώ.

6. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε


Αρθρο 1

Αριθμός δεκαδικών ψηφίων

1. Επιτρέπεται η αναγραφή της ανά μονάδα τιμής σε ευρώ με περισσότερα των δύο δεκαδικών ψηφίων, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2842/2000, σε όλα τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.), τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και σε άλλες συναφείς περιπτώσεις.

Η ανά μονάδα τιμή, καθώς και το γενικό σύνολο σε ευρώ, όταν είναι καταβλητέα και καταλογιστέα, στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία.

2. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) μπορούν να αναγράφουν τις σε ευρώ τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά λίτρο, τόσο στην αντλία, όσο και στην πινακίδα του άρθρου 83Α' της , υπό τη μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή, π.χ. 0,795 ευρώ, αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά, π.χ. 79,5 λεπτά ή 79 1/2 λεπτά.Αρθρο 2

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης