Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 58192/ 2153/ 2016 Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)» - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμ. 40613/Δ1.14236/2018.Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2016 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 58192/ 2153/ 2016
Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)»


Αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153

(ΦΕΚ Β' 4214/27-12-2016)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 86 έως 89 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α'85).
β) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α'29).
γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α').
δ) Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/7.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο (Β'2169), όπως ισχύει.

2. Τις υπ' αριθμ. 448/8.11.2016 και 423/9.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Α.Α., με τις οποίες προτάθηκε σχέδιο καταστατικού του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το καταστατικό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑ-ΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ.», στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι λεπτομέρειες λειτουργίας και οι αρμοδιότητες διαχείρισης των θεμάτων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας των μηχανικών και εργοληπτών της Διοικούσας Επιτροπής Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Το καταστατικό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα και έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση - Επωνυμία - Σφραγίδα


1. Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «Ταμείο», το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως αντικείμενο την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τέως ΕΤΑΑ. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η επωνυμία του θα είναι «Engineers and Public Works Contractors Fund (TMEDE)».

2. Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του ν. 4387/2016, στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 32 του ν. 3655/2008 σε συνδ. με το άρθρο 7 του π.δ. 62/2006 (ΦΕΚ 68/Α/ 3-4-2006 «Οργανισμός του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων - ΤΣΜΕΔΕ»).

3. Το Ταμείο ιδρύεται και λειτουργεί από 1.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016 και τις ισχύουσες διατάξεις (α.ν. 440/1945, ν. 1019/1949, ν. 915/1979 π.δ. 126/1981 και συναφείς) για τα θέματα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, τις σχετικές κατ' εξουσιοδότηση των Νόμων Υπουργικές Αποφάσεις και το παρόν καταστατικό.

4. Υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Έδρα του Ταμείου είναι ο Δήμος Αθηναίων. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθ. 88 παρ. 2 του ν. 4387/2016 υπουργική απόφαση για τη μεταβίβαση περιουσίας από τον τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του ΕΤΑΑ προς το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Ταμείο συστεγάζεται χωρίς αντάλλαγμα στο κτίριο των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5 στην Αθήνα μαζί με τις λοιπές Υπηρεσίες των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα μπορεί να κάνει χρήση των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο αυτό και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του.

6. Με απόφαση της Δ.Ε. κατόπιν έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να ιδρύονται, καταργούνται ή συγχωνεύονται περιφερειακά τμήματα ή και γραφεία. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, διατηρούνται σε ισχύ τα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ που λειτουργούν κατά την 31/12/2016 και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις λειτουργίες του Ταμείου (ΤΜΕΔΕ) δια του υπάρχοντος προσωπικού του και με τη χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, των συστημάτων υποστήριξης, των κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένα στα λειτουργούντα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία και είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και την πραγμάτωση των σκοπών του Ταμείου. Διατηρούνται επίσης μέχρι τη λήξη της θητείας τους οι υπάρχουσες κατά την 31/12/2016 Εποπτεύουσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τμημάτων και γραφείων των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ, με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις.

7. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει κυκλικά την επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ίδρυσής του (2017).

Άρθρο 2
Σκοπός Ίδρυσης και Λειτουργίας


1. Το Ταμείο έχει ως σκοπό την εγγυοδοσία και πιστοδοσία των προσώπων που υπάγονται ή θα υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του τομέα αυτού, όπως αυτές ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ.

2. Προς επίτευξη του σκοπού του συνιστάται σε αυτό:
(α) Κλάδος εγγυοδοσίας που χορηγεί εγγυητικές επιστολές στα παραπάνω πρόσωπα με την πλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις του διοικούντος αυτό οργάνου, καθώς και τις ισχύουσες κατά την 31/12/2016 αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε που εντάχθηκε στο Ε.Τ.Α.Α.
(β) Κλάδος πιστοδοσίας, που χορηγεί προεξοφλήσεις πιστοποιημένων λογαριασμών στα παραπάνω πρόσωπα με την πλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις του διοικούντος αυτό οργάνου, καθώς και τις ισχύουσες κατά την 31/12/2016 αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε που εντάχθηκε στο Ε.Τ.Α.Α.

3. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, το Ταμείο μπορεί να ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Άρθρο 3
Διάρκεια και Λύση


Το Ταμείο ιδρύεται για αόριστο χρόνο και λύεται κατά την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία.

Άρθρο 4
Ασφαλιστέα Πρόσωπα και Υπαγωγή


1. Στην αρμοδιότητα του Ταμείου ως προς την εγγυοδοτική και πιστοδοτική του λειτουργία μεταφέρονται αυτοδίκαια από την έναρξη λειτουργίας αυτού όλοι οι ασφαλισμένοι - πιστούχοι της μετατρεπόμενης Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α.

2. Μέλη του Ταμείου καθίσταται οι Μηχανικοί (εγγεγραμμένοι στο Τ.Ε.Ε.), και οι εξομοιούμενοι προς αυτούς Μηχανικοί, Υπομηχανικοί, εξομοιούμενοι απόφοιτοι ΤΕΙ, οι εργολήπτες δημοσίων έργων, καθώς και πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης υπαγωγής τους. Σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε που εντάχθηκε στο Ε.Τ.Α.Α., τις παροχές από την εγγυοδοτική και πιστοδοτική λειτουργία μπορούν να αξιοποιούν νομικά πρόσωπα (εταιρίες) που έχουν τεχνικό αντικείμενο και έδρα στην ελληνική επικράτεια, και στα οποία οι ασφαλισμένοι-πιστούχοι του Ταμείου συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο εργοληπτικό πτυχίο κατά τους όρους που ειδικότερα προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις, αφού εγγραφούν ως το Μητρώο Εταιρειών-Πιστούχων μετά από εξέταση και έγκριση των νομίμων δικαιολογητικών τους και τήρηση του φακέλλου τους ενήμερου διαρκώς.

3. Τα στην ανωτέρω παράγραφο αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται από την έναρξη του επαγγέλματός τους να υποβάλλουν στο Ταμείο αίτηση υπαγωγής στην ασφάλισή του.

4. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής προσδιορίζονται ο τρόπος υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία που θα περιέχονται και θα συνυποβάλλονται με αυτήν.

5. Το Ταμείο υποχρεούται στην τήρηση μητρώου μελών. Τα νέα μέλη λαμβάνουν κάθε φορά τον επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι αυτόν αριθμούνται και διαγραφέντα ή αποβιώσαντα μέλη.

6. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής προσδιορίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο Ασφαλισμένων-Πιστούχων.

7. Σε περίπτωση ίδρυσης και λειτουργίας και άλλων κλάδων ασφαλιστικής προστασίας από το Ταμείο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθ. 2 παρ. 3 του παρόντος, θα καθορίζονται με αποφάσεις του διοικούντος οργάνου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι όροι εγγραφής και παροχών των ασφαλισμένων.

Άρθρο 5
Απώλεια Ιδιότητας Μέλους


Η ιδιότητα του μέλους απόλλυται σε περίπτωση παραίτησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ή παύσης της δραστηριότητάς του για οποιονδήποτε λόγο. Ομοίως, η δυνατότητα αξιοποίησης των παροχών εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας από εταιρίες συμφερόντων των πιστούχων διακόπτεται σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης ή υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης της εταιρείας ή παράλειψης ενημέρωσης του φακέλλου τους με υπαιτιότητά τους για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών


1. Κάθε μέλος δικαιούται να ενημερώνεται από το Ταμείο για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά για τις αλλαγές των κανόνων εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας καθώς και για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

2. Για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των μελών το Ταμείο δύναται μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης να αποστέλλει με δικές του δαπάνες σε κάθε ασφαλισμένο ειδικό ενημερωτικό δελτίο ή και να αναρτά ειδικό ενημερωτικό δελτίο στην επίσημη ιστοσελίδα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 7
Διοίκηση του Ταμείου


1. Το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. διοικείται από πενταμελή (5) Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α. δύο (2) εκπροσώπους, που προτείνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), με τους αναπληρωτές τους, β. δύο (2) εκπροσώπους που προτείνονται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) και το Σύνδεσμο των Ελληνικών γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.) από κοινού, με τους αναπληρωτές τους, γ. έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α' βαθμό, με τον αναπληρωτή του.

2. Ως Πρόεδρος ορίζεται ένα (1) από τα υπό στοιχείο (α) μέλη.

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τετραετή θητεία και δεν επιτρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες από τρεις συνεχείς θητείες. Σε περίπτωση λήξης της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

4. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σπουδαίο λόγο, ο οποίος κρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. Η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. διοικεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης θητείας της.

5. Σε περίπτωση που οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος παραλείψουν τον ορισμό των εκπροσώπων τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό τον ορισμό πραγματοποιεί ο αρμόδιος Υπουργός.

6. Σε περίπτωση που κάποιος από τους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος παύσει τη λειτουργία του για οποιονδήποτε λόγο ο ορισμός των εκπροσώπων πραγματοποιείται από τους εναπομείναντες φορείς. Αν από τους φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος παραμείνει μόνο ένας ο ορισμός των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 εκπροσώπων θα πραγματοποιείται από τον φορέα αυτόν από κοινού με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

7. Τα μέλη της Δ.Ε. θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους καθήκοντά τους προσόντα. Ειδικότερα, θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) επαγγελματικά προσόντα, γνώσεις και πείρα που να τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ταμείου και να εκτελούν ορθά τις βασικές λειτουργίες του και (β) να χαίρουν υπόληψης και να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα και αμεροληψία.

8. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος, η θέση τακτικού μέλους καλύπτεται από τον αναπληρωτή του.

9. Τα μέλη της Δ.Ε. Αντικαθίστανται υποχρεωτικά σε περίπτωση θανάτου, ή όταν απωλέσουν ή μεταβληθούν στο πρόσωπό τους οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων διορίσθηκαν στην Δ.Ε. του Ταμείου κατά τα ανωτέρω ή όταν εκπίπτουν από την ιδιότητα του μέλους του Ταμείου. Στην περίπτωση αυτή το μέλος της Δ.Ε. παύεται αυτοδίκαια και το όργανο βρίσκεται σε νόμιμη σύνθεση με τον αναπληρωτή του μέχρι τον ορισμό νέου εκπροσώπου από τον Υπουργό, από την ίδια οργάνωση που είχε προτείνει το παυθέν μέλος.

10. Η απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ιδιότητας του τακτικού μέλους της Δ.Ε. του Ταμείου δεν συμπαρασύρει σε απώλεια αυτοδίκαια την ιδιότητά του αυτή και από το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

11. Η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./Ε.Τ.Α.Α. διοικεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης θητείας της (άρθ. 87 παρ. 4 του ν. 4387/2016).

Άρθρο 8
Διοικούσα Επιτροπή - Συγκρότηση σε Σώμα
Κωλύματα διορισμού - Λήξη θητείας.


1. Τα μέλη της Δ.Ε. του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότησή τους σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών από το διορισμό τους. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιείται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης και εκλέγονται από τα μέλη της Δ.Ε. ο αντιπρόεδρος εκ των προτεινομένων από τις εργοληπτικές οργανώσεις και οι υπεύθυνοι των τομέων.

2. Δεν επιτρέπεται να εμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα του ενός από τα παραπάνω αξιώματα των οργάνων της Δ.Ε. του Ταμείου.

3. Η νέα Δ.Ε. του Ταμείου παραλαμβάνει από την προηγούμενη, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη συγκρότησή της σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου και υπογράφονται σχετικά πρωτόκολλα που φυλάσσονται στο αρχείο του Ταμείου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος ή καθυστέρησης, η παραλαβή γίνεται με απογραφικό πρωτόκολλο παραλαβής.

4. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών της Δ.Ε. αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της συγκρότηση της νέας σε σώμα και την παράδοση της διοίκησης και της διαχείρισης του Ταμείου, σε κάθε περίπτωση πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη λήξη της θητείας της προηγούμενης Δ.Ε.

5. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του της Δ.Ε. του Ταμείου όσοι:
5.1. Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5.2. Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
5.3. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία.
5.4. Έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
5.5. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5.6. Όσοι έχουν οφειλές προς το Ταμείο άνω των 10.000€ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.

Άρθρο 9
Διοικούσα Επιτροπή Συνεδριάσεις - Απαρτία Πλειοψηφία


1. Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον τρείς (3) φορές το μήνα. Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε. μπορούν να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη.

2. Η Δ.Ε. συνέρχεται επίσης και σε έκτακτες συνεδριάσεις στις εξής περιπτώσεις:
α) κατά την κρίση του Προέδρου,
β) κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών (3) τουλάχιστον τακτικών μελών, που επιδίδεται στον Πρόεδρο για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση.

3. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Ε. με τα θέματα, που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

4. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Δ.Ε. προϋποθέτει έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και σε περίπτωση αδράνειας, ή οποιουδήποτε κωλύματός του με έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση τριών μελών της Δ.Ε., στην οποία κατά σειρά αναγράφονται επί ποινή απαραδέκτου η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη λαμβάνει χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης μπορεί να γίνεται και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο αποφασίσει η Δ.Ε. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή το μέλος που τον αναπληρώνει. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη της Δ.Ε και κανένα δεν αντιλέγει.

5. Αν μέλος της Δ.Ε. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί τον αναπληρωτή του ή την υπηρεσία του Ταμείου, η οποία αποστέλλει πάραυτα πρόσκληση στο αναπληρωματικό μέλος. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους της Δ.Ε. από τρεις (3) ή δικαιολογημένη απουσία από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Δ.Ε. και ζητείται η αντικατάστασή του.

6. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. δύναται να παρίσταται χωρίς ψήφο ο Διευθυντής του Ταμείου, ο Νομικός Σύμβουλος, και ο Γραμματέας που τηρεί τα πρακτικά, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου εφόσον η παρουσία του κρίνεται χρήσιμη από τη Δ.Ε.

7. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστο τρία (3) μέλη της (3/5). Εάν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, τότε λύεται η συνεδρίαση και παραμένουν ισχυρές μόνο οι μέχρι εκείνη τη στιγμή, εν απαρτία ληφθείσες αποφάσεις της Δ.Ε.

8. Η Δ.Ε. αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών της, εκτός των περιπτώσεων που από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.

9. Οι ψηφοφορίες της Δ.Ε. είναι φανερές, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα και η Δ.Ε. αποφασίσει με σχετική πλειοψηφία εκ των προτέρων διαφορετικά.

10. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις της Δ.Ε. τηρούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται την επόμενη ή το αργότερο πριν από την μεθεπόμενη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τίθενται υπόψη σε όλα τα παρόντα στην οικεία συνεδρίαση μέλη και επικυρώνονται από αυτά με την υπογραφή τους στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.

11. Η Δ.Ε. του Ταμείου συνεδριάζει στα γραφεία του ή σε άλλο χώρο, που καθορίζεται με απόφασή της.

12. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου, που αφορούν στις συνεδριάσεις, αποφάσεις, πρακτικά ή στην εκπροσώπησή του, στις αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, στα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα, στις άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κ.λ.π., εφόσον δεν ορίζονται με το παρόν καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 10
Ευθύνη Μελών Δ.Ε.


1. Τα μέλη της Δ.Ε. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των υποθέσεών του. Τα μέλη της Δ.Ε. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή δεν αντιπροσωπεύθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης της Δ.Ε.

2. Αν μέλος της Δ.Ε. ζημίωσε το Ταμείο με δόλο, η Δ.Ε. υποχρεούται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου. Αν μέλος της Δ.Ε. ζημίωσε το Ταμείο από αμέλεια, η Δ.Ε. δύναται να ασκήσει τις αξιώσεις του Ταμείου κατά τούτου, υποχρεούται δε εφόσον το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον μέλη της Δ.Ε.

3. Τα μέλη της Δ.Ε. έχουν υποχρέωση εχεμύθειας έναντι του Ταμείου και υποχρεούνται να μην γνωστοποιούν και δημοσιεύουν οποιοδήποτε απόρρητο θέμα έλαβαν γνώση από τη θητεία τους στο Ταμείο ή εξ αφορμής αυτής καθώς τα διαλεγόμενα κατά τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Προς διασφάλιση των ως άνω κατά την πρώτη συνεδρίαση της Δ.Ε. τα μέλη της υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Δ.Ε.


1. Η Δ.Ε. διοικεί το Ταμείο και είναι αρμόδια να λαμβάνει κάθε σχετική απόφαση για τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο του Ταμείου και γενικά για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και την επιδίωξη του σκοπού του. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Δ.Ε. διαχειρίζεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
1.1. Διαχειρίζεται τα κεφάλαια του Ταμείου την κινητή και ακίνητη περιουσία του με βάση τις διατάξεις του παρόντος και τη νομοθεσία.
1.2 Αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή των μελών του Ταμείου και για τον τρόπο τήρησης του Μητρώου των Πιστούχων (φυσικών και νομικών προσώπων).
1.3 Εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος η Δ.Ε. δύναται να παραπέμπει το μέλος στο πειθαρχικό συμβούλιο του Φορέα που τον πρότεινε, εφόσον υπάρχει, το οποίο είναι αρμόδιο να ερευνήσει και να αποφασίσει αν τελέσθηκε κάποια από τις προβλεπόμενες στον οικείο πειθαρχικό κανονισμό παραβάσεις καθώς και για το ύψος της ποινής που τυχόν πρέπει να επιβληθεί.
1.4 Αποφασίζει για τα είδη των χορηγούμενων εγγυητικών επιστολών, εκδίδει δε κανονισμό εγγυοδοσίας - πιστοδοσίας, στον οποίο περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια προς επίτευξη του σκοπού αυτού.
1.5 Καθορίζει με απόφαση της το ύψος των παραβόλων εγγραφής, τα πιστωτικά όρια και το ύψος των πρόσθετων ασφαλειών.
1.6 Αποφασίζει επί της χορήγησης εγγυητικών επιστολών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τύπο και το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών, την πληρωμή της κατάπτωσης αυτών, την προμήθεια, επιτόκιο και λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τους πιστούχους και μεριμνά για την ταχεία και ορθή χορήγηση αυτών, δικαιούται δε με απόφασή της, δημοσιευόμενη δημόσια, να εκχωρεί την αρμοδιότητα έγκρισης και υπογραφής των εγγυητικών επιστολών ανάλογα με το είδος και το ποσό αυτών σε μέλη της ή σε μέλη των Εποπτευουσών Επιτροπών για τις εγγυητικές που εκδίδονται από τα Περιφερειακά Τμήματα και γραφεία ή/και σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας.
1.7 Καθορίζει τις προϋποθέσεις προεξόφλησης των λογαριασμών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη απόφασης προεξόφλησης λογαριασμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος προεξόφλησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξόφληση του εντάλματος.
1.8 Αποφασίζει για το πιστωτικό όριο, το επιτόκιο και την προμήθεια προεξόφλησης καθώς και το ύψος των δαπανών που βαρύνουν τον μέτοχο - εκχωρητή.
1.9 Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου.
1.10 Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό του Ταμείου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και το μαθηματικό ισοζύγιο.
1.11 Διορίζει ορκωτούς ελεγκτές στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
1.12 Συγκροτεί ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του Ταμείου ή μέλη της Δ.Ε. ή/και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που συνάπτονται με αυτό. Με απόφαση του Προέδρου ή/της Δ.Ε. καθορίζεται το ύψος των αμοιβών ή των αποζημιώσεων των επιτροπών της παραγράφου αυτής.
1.13 Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ταμείου, οικονομικούς συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές, νομικό σύμβουλο, πληρεξούσιους δικηγόρους, εσωτερικό ελεγκτή, με την επιφύλαξη της Νομοθεσίας που ισχύει το για το μεταφερθέν μόνιμο προσωπικό και της γενικότερης νομοθεσίας που ισχύει για τα εποπτευόμενα από την Πολιτεία Ν.Π.Ι.Δ.
1.14 Καθορίζει με απόφαση της τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή μελών καθώς και για την προεξόφληση και εκχώρηση των απαιτήσεών τους.
1.15 Αναθέτει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αρμοδιότητες για την εκπροσώπηση του Ταμείου στον Διευθυντή του Ταμείου, ή σε μέλος της Δ.Ε. και την υπογραφή εγγυητικών επιστολών.
1.16 Αποφασίζει για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής για μικροδαπάνες, το ύψος αυτής, τις πιστώσεις εις βάρος των οποίων επιτρέπεται η πληρωμή δαπανών από αυτήν και τον ορισμό υπόλογου διαχειριστή.
1.17 Εκπροσωπεί το Ταμείο με τα εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα του για όλες τις υποθέσεις του, σε κάθε Αρχή και Υπηρεσία καθώς και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, υπογράφει συμβάσεις, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και συμβιβάζεται ή παραιτείται από δικαστικούς αγώνες.
1.18 Ορίζει διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες στο Ταμείο (outsourcing), σύμφωνα με διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
1.19 Ελέγχει την περιουσία του Ταμείου και παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της.
1.20 Αποφασίζει την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού.
1.21 Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του Ταμείου.
1.22 Αποφασίζει για την τοποθέτηση-επένδυση των Κεφαλαίων του Ταμείου, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό και στις κείμενες διατάξεις.
1.23 Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
1.24 Αποφασίζει για δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό και παραίτηση από δικόγραφο ή δικαίωμα.
1.25 Η Δ.Ε. δύναται να αποφασίζει για τα πρόσωπα, πλην του Προέδρου, που δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Ταμείο και υπογράφουν τα χρηματικά εντάλματα, εντολές πληρωμής, έγγραφα μεταφοράς χρημάτων κ.λπ. και γενικά κάθε έγγραφο που δεσμεύει οικονομικά το Ταμείο.

2. Η Δ.Ε. δύναται να προσλάβει Διευθυντή του Ταμείου, ο οποίος υλοποιεί τις αποφάσεις της Δ.Ε. που του κοινοποιούνται και παρακολουθεί, κατευθύνει, επιβλέπει, εποπτεύει τη λειτουργία του Ταμείου και γενικά προΐσταται των υπαλλήλων του. Τα αναγκαία προσόντα του καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητές του, ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Ο Διευθυντής εισηγείται μαζί με τον Πρόεδρο στη Δ.Ε. τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Ταμείου.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Πρόεδρου Δ.Ε.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών νόμων, κανονιστικών πράξεων και κανονισμών καθώς και των αποφάσεων της Δ.Ε.

2. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και έχει την ευθύνη της δράσης και της εν γένει εύρυθμης λειτουργίας του.

3. Εκπροσωπεί το Ταμείο δικαστικώς και εξωδίκως έναντι παντός και δύναται δε, με απόφασή του, να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ταμείου επί συγκεκριμένων υποθέσεων σε μέλος της Δ.Ε., σε δικηγόρο του Ταμείου ή σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης.

4. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν θέματα που διατυπώνουν τα μέλη της Δ.Ε., και διευθύνει τις συνεδριάσεις της.

5. Η Δ.Ε. μπορεί να ορίζει με απόφασή της και άλλο μέλος αυτού ή Υπηρεσιακό Όργανο του Ταμείου, για την εκπροσώπησή του σε ορισμένες καθορισμένες από αυτήν περιπτώσεις.

6. Υπογράφει, τα εντάλματα πληρωμής, τα γραμμάτια εισπράξεως, τις επιταγές και τις συμβάσεις.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ταμείου όταν για οποιοδήποτε λόγο είναι απών, ή κωλύεται αναπληρώνεται προσωρινά σ' όλη την έκταση των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του, από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 13
Προσωπικό του Ταμείου


1. Από 1.1.2017 το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δ' Εγγυοδοσίας Πιστοδοσίας του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., διατηρώντας την ίδια εργασιακή σχέση για το σύνολο των δικαιωμάτων της προηγούμενης υπηρεσιακής τους κατάστασης.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, προσλαμβάνεται μετά από απόφαση της Δ.Ε. προσωπικό, το οποίο συνδέεται με το Ταμείο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή/και ορισμένου χρόνου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων και περιορισμών που ισχύουν για τα εποπτευόμενα από το Κράτος Ν.Π.Ι.Δ.

3. Ο αριθμός του προσωπικού και οι απαιτούμενες για τη λειτουργία του Ταμείου θέσεις εργασίας καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. με την οποία καταρτίζεται το οργανόγραμμα του Ταμείου και οι περιγραφές των αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στο εποπτεύον Υπουργείο για έγκριση και έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 86 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

4. Για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης οι υπάλληλοι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταφέρεται στο Ταμείο προσωπικό από τον ΕΦΚΑ με συνεκτίμηση της αίτησης προτίμησης των υπαλλήλων. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταφέρεται προσωπικό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Ε.Φ.Κ.Α., με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Άρθρο 14
Πόροι - Περιουσία του Ταμείου


Πόροι του Ταμείου αποτελούν:

1. Οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της Τέως Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας - Πιστοδοσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Ταμείου.

3. Οι αποδόσεις κεφαλαίων και αποθεματικών.

4. Οι Δωρεές - κληροδοτήματα υπέρ του Ταμείου και κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.

5. Εισφορά μελών όπως αυτή κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.

6. Οι πρόσοδοι προς το Ταμείο επανεξετάζονται στην έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε κρίνεται απαραίτητο και μεταβάλλονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Δ.Ε. και υπόκεινται σε έγκριση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

7. Η είσπραξη των εισφορών πόρων ενεργείται με καταβολή σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ταμείου. Για τις καθυστερούμενες εισφορές πόρους του Ταμείου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τίτλο για την βεβαίωση και είσπραξη αποτελεί ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε., η οποία εμπεριέχει ή/και στην οποία επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή. Πριν την έκδοση της οικείας απόφασης της Δ.Ε. επιδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία κλήση προς τον οφειλέτη για την παροχή εγγράφως των απόψεων του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
Η απόφαση της Δ.Ε. επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον οφειλέτη, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.


8. Σύμφωνα με το άρθ. 88 παρ. 2 του ν. 4387/2016 τμήμα της περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η ως άνω περιουσία περιέρχεται στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ως καθολικού διαδόχου του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων. Πέραν των ανωτέρω, περιουσία του ΤΜΕΔΕ αποτελεί οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (κινητά, ακίνητα, δικαιώματα, απαιτήσεις, συμμετοχές), αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Άρθρο 15
Βασικές Λειτουργίες
Διαχείριση Κινδύνου


1. Με απόφαση της Δ.Ε. μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου, το Ταμείο οφείλει να προβεί σε διαχείριση κινδύνων ιδίως των ακόλουθων τομέων:
- Στρατηγική ανάληψης των κινδύνων.
- Κίνδυνος ρευστότητας.
- Κίνδυνος αναντιστοιχίας ενεργητικού παθητικού.
- Αναλογιστικός κίνδυνος.

2. Με απόφαση της Δ.Ε. για κάθε κατηγορία κινδύνου θεσπίζεται συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, αναφορά και διαχείριση του κάθε κινδύνου. Ομοίως η Δ.Ε. αποφασίζει σχετικά με τον ορισμό αρμοδίου στελέχους ή ορισμό επιτροπής διαχείρισης κινδύνων ή εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας σε εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 16
Εσωτερικός Έλεγχος


1. Το Ταμείο διαθέτει αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αξιολογεί την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα όλων των στοιχείων του συστήματος διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.

2. Με απόφαση της Δ.Ε. ορίζεται τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο πρόσωπο εντός του Ταμείου υπεύθυνο για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

3. Οι διαπιστώσεις και οι συστάσεις της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται στη Δ.Ε. η οποία καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις εν λόγω διαπιστώσεις και συστάσεις και διασφαλίζει την υλοποίηση των μέτρων αυτών.

Άρθρο 17
Επενδυτική Επιτροπή - Διαχειριστής Επενδύσεων


1. Με απόφαση της Δ.Ε. διορίζεται Επενδυτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους προσόντα και πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.

2. Η Επενδυτική Επιτροπή χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, συμβουλεύει ανάλογα τα αρμόδια όργανα του Ταμείου καθώς και τη Δ.Ε., παρακολουθεί το έργο του διαχειριστή επενδύσεων και ελέγχει τις εκθέσεις που υποβάλει και τέλος υποδεικνύει στη Δ.Ε. τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους του Ταμείου.

3. Η Επενδυτική Επιτροπή θέτει τα όρια επενδύσεων και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ώστε ο διαχειριστής επενδύσεων να προβεί σε επενδύσεις σύμφωνα με τα όρια και τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου.

4. Η Δ.Ε. διορίζει θεματοφύλακά και διαχειριστή ή διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ταμείου πρέπει να προβλέπει διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης του θεματοφύλακα, των διαχειριστών επενδύσεων, του εσωτερικού ελεγκτή κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ-ΠΙΣΤΟΔΟΣΙΑ-
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

Άρθρο 18
Τμήμα Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Μητρώου Πιστούχων


1. Το Τμήμα εγγυοδοσίας χορηγεί εγγυητικές επιστολές που διακρίνονται σε:
1.1 Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
1.2 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
1.3 Εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
1.4 Εγγυητικές επιστολές ανάληψης προκαταβολής
1.5 Εγγυητικές επιστολές κρατήσεων (δεκάτων)
1.6 Εγγυητικές επιστολές θεματοφυλακής
1.7 Βεβαιώσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας
1.8 Εγγυητικές επιστολές τμηματικής πληρωμής (άρθρο 187 ν. 4412/2016 Μελέτες).
1.9. Κάθε είδος εγγυητικής επιστολής που τυχόν απαιτηθεί από την Νομοθεσία, στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργου ή εκπόνησης, μελέτης ή παροχής υπηρεσιών.

2. Το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. Το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων δύναται να αναπροσαρμόζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε.

Άρθρο 19
Τμήμα καταπτώσεων εγγυητικών επιστολών και προεξόφλησης λογαριασμών δημοσίων έργων


1. Στο Ταμείο λειτουργεί η προεξόφληση λογαριασμών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο π.δ. 126/1981 (ΦΕΚ 37/Α/13.2.1981).

2. Προεξοφλήσεις δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι στους πιστωτικούς καταλόγους του Ταμείου μέτοχοι - πιστούχοι, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

Άρθρο 20
Λογαριασμοί που προεξοφλούνται


Κατόπιν αίτησης του ασφαλισμένου η Δ/Ε του Ταμείου αποφασίζει την προεξόφληση λογαριασμών (απαιτήσεων) που προέρχονται από την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή μελετών.
1. Δημοσίου
2. Δήμων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ)
3. ΝΠΔΔ
4. Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κ.λπ.)
5. Δημοσίων Επιχειρήσεων
6. Τραπεζών
7. Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου
Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την εξόφληση του λογαριασμού καθώς και το ύψος της προμήθειας προεξόφλησης καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. Της προεξόφλησης προηγείται η υπογραφή συμβάσεως μεταξύ του δικαιούχου της προεξόφλησης και του προς τούτο εξουσιοδοτημένου από την Δ/Ε οργάνου του Ταμείου.

Άρθρο 21
Απαγόρευση προεξόφλησης


Η προεξόφληση απαγορεύεται αν: (α) ο λογαριασμός έχει προεξοφληθεί από άλλο φορέα (β) αν η απαίτηση έχει εκχωρηθεί (γ) ο προς προεξόφληση λογαριασμός φέρει παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις
(δ) ο λογαριασμός βαρύνεται με απόσβεση ληφθείσας προκαταβολής, χωρίς να προκύπτει ρητά και με σαφήνεια ότι αυτή αφαιρείται από τον λογαριασμό. (ε) η βασική σύμβαση του έργου έχει εκχωρηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Άρθρο 22
Οικονομική Διαχείριση


1. Το οικονομικό έτος του Ταμείου αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και η οικονομική διαχείριση ασκείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου.

2. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία που τηρούνται καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ως προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται το π.δ. 80/1997, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. Υποχρεωτικά κατ' έτος διενεργείται έλεγχος από δύο ορκωτούς ελεγκτές. Κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών της Δ.Ε. μπορεί να διενεργηθεί και έκτακτος έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

4. Ο καθορισμός και η διαχείριση των δαπανών του Ταμείου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή του Ταμείου και υπόκεινται στην έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού.

Άρθρο 23
Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων


Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής - συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από τη Δ.Ε.

Άρθρο 24
Αποθεματικά


1. Το Ταμείο υποχρεούται στη δημιουργία αποθεματικών, το ύψος των οποίων αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες έχει αναλάβει έναντι των μελών και των δικαιούχων των παροχών, σύμφωνα με την οικονομική ή/και την αναλογιστική μελέτη, στην οποία αποτυπώνεται η σχέση των περιουσιακών του στοιχείων και των υποχρεώσεών του έναντι των μελών του. Το μαθηματικό αυτό απόθεμα θα το καλύπτει το υπόλοιπο του συνόλου του γενικού λογαριασμού του Ταμείου.

2. Η διαχείριση του αποθεματικού του Ταμείου ασκείται από τη Δ.Ε. με τη βοήθεια Επενδυτικού Συμβούλου ή/και διαχειριστή επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25
Τροποποίηση Καταστατικού

Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή με απόφαση της Δ.Ε. του Ταμείου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών της. Κάθε τροποποίηση κατά τα ανωτέρω του καταστατικού υποβάλλεται προς έγκριση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 26
Ενοποίηση


1. Με απόφαση της Δ/Ε, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών της και μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι δυνατή η ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Από την ημέρα της καταχώρησης αυτής, το νέο Ταμείο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Ταμείο χωρίς διακοπή.

Άρθρο 27
Καθολική Διαδοχή


1. Το Ταμείο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4387/2016 και υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθώς και στις εκκρεμείς δίκες του. Σε αυτές περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα προσημείωσης σε ακίνητα πιστούχων ή τρίτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΣΜΕΔΕ ή στους Τομείς Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ για την εξασφάλιση απαιτήσεών του από χορήγηση εγγυητικών επιστολών, καταπτώσεων και προεξοφλήσεων λογαριασμών. Το Ταμείο ως διάδοχο του ΝΠΔΔ ΤΣΜΕΔΕ και των Τομέων Μηχανικών και ΕΔΕ του ΕΤΑΑ για την εγγυοδοσία και πιστοδοσία, έχει όλα τα δικαστικά προνόμια του Δημοσίου (άρθ. 28 παρ. 4 ν. 2579/1998 ατέλεια ενσήμων και τελών). Οι επί παγία μηνιαία αντιμισθία δικηγόροι του απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης γραμματίων προείσπραξης ή προκαταβολής εισφορών του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

2. Στο Ταμείο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

3. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α., η κινητή και ακίνητη περιουσία του Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του τ. Ε.Τ.Α.Α. που θα αναγνωρισθεί ότι αναλογεί στη δραστηριότητα της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας και γενικά οι πόροι και τα έσοδά της περιέρχονται αυτοδίκαια με την πραγματοποίηση και των αναγκαίων μεταγραφών εκ του νόμου και χωρίς δαπάνες, φόρους και έξοδα, στο Ταμείο με τη δημοσίευση του παρόντος, μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

4. Οι κατά τον χρόνο της θέσης σε ισχύ του παρόντος χορηγηθείσες εγγυητικές επιστολές και πιστοδοσία κατά τις διατάξεις, τους όρους και τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Δ' Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο.

5. Οι κάθε είδους απαιτήσεις του Ταμείου (από τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών, κατάπτωση εγγυητικών επιστολή ή προεξόφληση λογαριασμών) υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αντίστοιχη αξίωση.

Άρθρο 28
Διοικούσα Επιτροπή κατά την 'Ίδρυση - Μεταβατικές διατάξεις


1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, η υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. διοικεί το ΤΜΕΔΕ μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης θητείας της.

2. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών εγγυοδοσίας - πιστοδοσίας ισχύουν οι κανόνες που εφαρμόζονται στον Τομέα ΤΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ κατά την ίδρυση του Ταμείου.

3. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να θεσπιστεί Κανονισμός Πειθαρχικού Ελέγχου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα.

4. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και ο Κανονισμός Οικονομικής οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ταμείου, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής και του Καταστατικού, το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.), αποκτά νομική προσωπικότητα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης