Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 4204/136049/12.12.2016 Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών Οικονομικού Έτους 2016, μέσω συμψηφισμού, στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που εφαρμόζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-2016 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. 4204/136049/12.12.2016
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών Οικονομικού Έτους 2016, μέσω συμψηφισμού, στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης που εφαρμόζεται το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου

Αριθμ. 4204/136049

(ΦΕΚ Β' 4171/23-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 28 του ν. 2520/01-09-1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 173), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2732/30-07-1999 και το άρθρο 23 του ν. 2945/01 (ΦΕΚ 223/08-10-2001 τχ. Α').

2) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A'200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α'), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α'/2003).

3) Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 138/16-06-2011).

4) Του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α'/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

5) Της παρ. 2 του αρ. 62 του νόμου 4235/2014 Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6) Του άρθρου 122 και 123 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7) Της υπ' αριθ. 282966/2007 ΚΥΑ περί «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

8) Της με αριθ. 307389/18-07-07 (ΦΕΚ 1277/24-07-2007 τ. Β') απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί μεταβίβασης αρμοδιότητας προς έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολής κυρώσεων αρμοδιότητας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

9) Της υπ' αριθ. 327739/11-10-2007 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

10) Της με αριθ. 280682/07-05-09 Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί Μεταβίβασης στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν «με εντολή Υπουργού» (ΦΕΚ 972/22-05-09 τ. Β').

11) Της υπ' αριθ. 1791/74062/02.07.2015 Υπουργικής Απόφασης για την «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (Φ.Ε.Κ. 1468, τ. Β').

Β. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):

1) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2) αριθ. 1848/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις παρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91 του Συμβουλίου.

3) αριθ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.

4) αριθ. 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την τροποποίηση του καν.(ΕΕ) 1305/2013 όσον αφορά τους πόρους αι την κατανομή τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) 73/2009 και των καν. (ΕΕ) 1306/2013, (ΕΕ) 1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.

5) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

6) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

7) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής του κατ'εξουσιοδότηση κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει.

8) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

9) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει.

10) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει.

11) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, ( της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ, όπως τροποποιημένος ισχύει.

12) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, (L255/59 της 06.08.2014), για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια. όπως τροποποιημένος ισχύει.

13) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του καν.(ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

Γ) Την αριθ. 178462/02.12.2016 εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

1) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα καθορίζεται η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις, μέσω συμψηφισμού σε βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες πληρωμές, και αφορούν ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από πόρους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την τομεακή γεωργική νομοθεσία.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις εφαρμόζονται κατόπιν της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σε συνέχεια ελέγχων που διενεργούνται όπως προβλέπεται την τομεακή γεωργική νομοθεσία.

Άρθρο 3
Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών και διοικητικών κυρώσεων


1. Για τις περιπτώσεις που κατά τη λήξη του Οικονομικού Έτους 2016, για το έτος αιτήσεων 2015, διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση δικαιούχων με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, τα ποσά των αντίστοιχων ενισχύσεων ανακαλούνται εν όλω ή εν μέρει κατά περίπτωση.

2. Η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που προέκυψαν στο κλείσιμο του οικονομικού έτους 2016 και αφορούν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του ημερολογιακού έτους 2015 πραγματοποιείται μέσω συμψηφισμού των οφειλών με βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες πληρωμές που καταβάλει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους σχετικούς δικαιούχους.

3. Οι αναλυτικές καταστάσεις των γεωργών με τα ακριβή ποσά των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων που αφορούν στα προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και οφειλών από διοικητικές κυρώσεις πιστοποιούνται από τους αρμόδιους αντιπροέδρους του.

4. Οι ανωτέρω καταστάσεις αναρτώνται στις Περιφερειακές Δ/νσεις προς ενημέρωση των γεωργών.

5. Οι οφειλέτες δύνανται να διατυπώσουν μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ανάρτηση των καταστάσεων, τις έγγραφες παρατηρήσεις τους και να προσκομίσουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Άρθρο 4
Κατώτατο όριο επί της ανάκτησης οφειλών


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 54 του Καν(ΕΕ) 1306/2013, δεν συνεχίζεται η διαδικασία ανάκτησης αν το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί από τον δικαιούχο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πληρωμής για ένα καθεστώς ενίσχυσης, χωρίς τους τόκους, δεν υπερβαίνει τα 100 EUR.

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στα προς ανάκτηση ποσά που αφορούν οφειλές από διοικητικές κυρώσεις και επιβάλλονται σε δικαιούχους.

Άρθρο 5
Παραγραφή οφειλών


Τα αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά και οφειλές από διοικητικές κυρώσεις δεν ανακτώνται και διαγράφονται, εάν η πληρωμή οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το οποίο δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο. Ειδικότερα, δεδομένου της πολυπλοκότητας του υπολογισμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το πρώτο έτος χορήγησης (2015) δεν ανακτώνται και διαγράφονται τα αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντα ποσά που αφορούν σε αχρεωστήτως χορηγηθέντα προσωρινά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, όπως αυτά καθορίζονται από το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης