Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186513 ΕΞ 2016

Καθορισμός προτυπωμένου σήματος (λογοτύπου) στα έντυπα και στα έγγραφα, που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και στον ιστότοπο αυτής, από την 1.1.2017

21 Δεκ 2016

Taxheaven.gr

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1186513 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 4179/23-12-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

ΘΈΜΑ: «Καθορισμός προτυπωμένου σήματος (λογοτύπου) στα έντυπα και στα έγγραφα, που θα χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και στον ιστότοπο αυτής, από την 1.1.2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως 43 του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των παραγράφων 13 του άρθρου 41 και 7 του άρθρου 14, καθώς και του άρθρου 37 αυτού,
β) του ν. 48/1975 (Α' 108) «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων»,
γ) του άρθρου 5 του ν. 3979/2011 (Α' 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
δ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
ε) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178/2014 και 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τον Κανονισμό Επικοινωνίας των Δημοσίων Υπηρεσιών (Αθήνα, Ιανουάριος 2003).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζεται ότι, από την 1.1.2017, στο επάνω αριστερό μέρος των εγγράφων, των εντύπων και των φακέλων αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ. Ε.) τίθεται προτυπωμένο σήμα (λογότυπο) κάτω από τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και πάνω από τον τίτλο της Γενικής Διεύθυνσης ή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας, ως κατωτέρω:
 


2. Το προτυπωμένο σήμα συντίθεται από τετράγωνο σήμα, από ακρωνύμιο και από την επωνυμία της «Ανεξάρτητης Αρχής» σε μπλε χρώμα. Το σήμα αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο μπλε χρώματος και από έξι γραμμές λευκού χρώματος, που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του τετραγώνου και τέμνονται μεταξύ τους. Δεξιά του τετράγωνου σήματος αναγράφονται στο επάνω μέρος το ακρωνύμιο που αποτελείται από τα αρχικά γράμματα της επωνυμίας της Ανεξάρτητης Αρχής "Α.Α.Δ.Ε." και στο κάτω μέρος, ολογράφως, η επωνυμία 'Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων"'.
Η αναλογία (λόγος) πλάτους προς ύψος του σήματος αυτού είναι 3,6 : 1.

3. Το προτυπωμένο σήμα, στις περιπτώσεις ασπρόμαυρης αποτύπωσης του, δύναται να χρησιμοποιείται σε μαύρο χρώμα.

4. Στα έντυπα που χορηγούνται μέσω διαδικτυου, στα έντυπα που υποβάλλονται μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών και στα έγγραφα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, καθώς και στις ίδιες τις εφαρμογές, το προτυπωμένο σήμα τίθεται μόνον όπου υπάρχει η τεχνική δυνατότητα και επαρκής χώρος για την προσθήκη αυτού.

5. Οι Υπηρεσίες της A.A.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα προεκτυπωμένα έντυπα (που εκδίδονται μηχανογραφικά ή μη) και φακέλους αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και μετά από την 1.1.2017 και μέχρι της εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτών, αφού θέσουν στην προμετωπίδα την τετράγωνη σφραγίδα της Υπηρεσίας, με τον τίτλο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, αφού αναγράψουν, χειρόγραφα, τον νέο τίτλο της Α.Α.Δ.Ε.

6. Το προτυπωμένο σήμα θα αποτυπώνεται και στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε και επίσης, μπορεί να αποτυπώνεται και στις πινακίδες των κτιρίων στέγασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


Taxheaven.gr