ΠΟΛ.1147/22.5.2001

Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού

22 Μάι 2001

Taxheaven.gr

Αθήνα, 22 Μαΐου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1052628/950/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Γ. Πουλής
Τηλέφωνο: 3375314

ΠΟΛ.: 1147

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχορήγησης για πρόσληψη προσωπικού.

1052628/950/Α0012/

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2238/1994, ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές αυτών.

2. Επίσης, με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 29 του Ν.1262/1982, ορίζεται ότι για το σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, βάσει προγραμμάτων απασχόλησης που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Περαιτέρω, με τα προγράμματα αυτά καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

α) Το ποσό της επιχορήγησης κάθε προσλαμβανόμενου.

β) Ο χρόνος διάρκειας της επιχορήγησης για κάθε προσλαμβανόμενο.

γ) Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων ή εργοδοτών που θα αφορά κάθε πρόγραμμα, καθώς και η ηλικία ή κατηγορία των προσώπων που μετά την πρόσληψή τους θα υπάγονται σ' αυτό.

Το ποσό αυτής της παροχής συνιστά αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού των επιχειρήσεων που επιδοτούνται.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιχορήγηση που παίρνει μια επιχείρηση από τον ΟΑΕΔ για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο, αποτελεί αφαιρετικό στοιχείο της δαπάνης για αμοιβές προσωπικού.

4. Στην πράξη, παρατηρείται πολλές φορές η παραπάνω επιχορήγηση ή τμήμα αυτής να καταβάλλεται στην επιχείρηση σε μεταγενέστερο έτος από εκείνο που είχε πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του προσωπικού, κατά το οποίο ενδέχεται η επιχείρηση να μην απασχολεί πλέον προσωπικό και συνεπώς να μην υπάρχουν δαπάνες μισθοδοσίας για να μειωθούν με το ποσό της επιχορήγησης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, αν η επιχείρηση εισπράξει κάποιο ποσό επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος πρόσληψής του, χωρίς όμως να έχει καταβάλει μέσα σ' αυτό το έτος δαπάνες για αμοιβές προσωπικού, γίνεται δεκτό ότι κατά το λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών της το ποσό αυτής της επιχορήγησης μειώνει τις λοιπές δαπάνες διαχείρισης της επιχείρησης, κατά τη χρήση μέσα στην οποία εισέπραξε το ποσό της υπόψη επιχορήγησης.Taxheaven.gr