ΠΟΛ.1139/23.5.2001

Υποχρεώσεις αρχών προς παροχή στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973Σχόλια:


23 Μάι 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Μαΐου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1024851/127/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Τηλέφωνο: 3253767, 772

ΠΟΛ.: 1139

ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις αρχών προς παροχή στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.δ. 118/1973
1024851/127/Α0013/ΠΟΛ.1139/23.5.2001

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας από το Διοικητικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρο 116 του Ν.Δ.118/1973) εντός των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου υποχρεούνται να αποστέλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ:

α) Οι γραμματείς πρωτοδικών και εφετών, αντίγραφα των κατά το προηγούμενο τρίμηνο δημοσιευθεισών διαθηκών, πρακτικών συμβιβασμού ακύρωσης διαθήκης, κληρονομητηρίων κ.λπ.

β) Οι συμβολαιογράφοι, κυρωμένα από αυτούς αντίγραφα των κατά το προηγούμενο τρίμηνο γενόμενων εκθέσεων απογραφής, συμβολαίων δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και γονικών παροχών κ.λπ.

γ) Οι γραμματείς Ειρηνοδικείων, αντίγραφα των κατά το προηγούμενο τρίμηνο εκθέσεων σφράγισης και αποσφράγισης περιουσιών αποβιωσάντων και αντίγραφα δημοσιευθεισών διαθηκών.

δ) Οι δήμαρχοι, οι ληξίαρχοι, οι πρόεδροι και οι γραμματείς των Κοινοτήτων, πίνακα των κατά το προηγούμενο τρίμηνο αποβιωσάντων με συνοπτικές πληροφορίες γι' αυτούς.

Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι πρόξενοι, οι οποίοι αποστέλλουν τα στοιχεία αυτά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.2. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.Δ.118/1973, αρμόδια ΔΟΥ για την επιβολή του φόρου κληρονομιών είναι η ΔΟΥ του τόπου κατοικίας του αποβιώσαντος. Αν ο αποβιώσας είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή αλλά απεβίωσε στην Ελλάδα, αρμόδια είναι η ΔΟΥ του τόπου της αποβίωσης. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.Δ.118/1973, αρμόδια ΔΟΥ για την επιβολή του φόρου δωρεών και γονικών παροχών είναι η ΔΟΥ του τόπου κατοικίας του δωρητή ή γονέα, αντίστοιχα.

Αν ο κληρονομούμενος, δωρητής ή γονέας είχαν την κατοικία τους στο εξωτερικό, αρμόδια είναι η ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

3. Με αφορμή την κατάργηση των ΔΟΥ Κεφαλαίου, είχαν δοθεί οδηγίες για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων με τα υπ' αριθ. 1108182/337/6010/Α0016/15.11.1999 και 1106643/587/Α0013/έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, κατά την κατάθεση διαθηκών προς δημοσίευση, η διεύθυνση κατοικίας του θανόντος που αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου να μην συμπίπτει μ' εκείνη της αίτησης προς δημοσίευση ή της διαθήκης ή να μην προκύπτει από τα έγγραφα αυτά η κατοικία του θανόντος.

Το γεγονός αυτό βέβαια δεν μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 116 του Ν.Δ.118/1973.

5. Ενόψει των ανωτέρω και προς διευκόλυνση των γραμματέων Ειρηνοδικείων, πρωτοδικών και εφετών για την εφαρμογή του νόμου, κατά την κατάθεση αίτησης δημοσίευσης διαθήκης, σφράγισης ή αποσφράγισης περιουσιών αποβιωσάντων κ.λπ., θα πρέπει να ζητείται η αναγραφή από τον αιτούντα υπεύθυνα της διεύθυνσης κατοικίας του αποβιώσαντος. Στην αντίθετη περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας αυτού, η οποία θα προκύπτει από το πιο πρόσφατο έγγραφο.

Taxheaven.gr