ΠΟΛ.1138/24.5.2001

Κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α) που αναφέρεται στην υποχρέωση του φορολογούμενου να υποβάλει δήλωση μεταβολής σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας ή της διαμονής του

24 Μάι 2001

Taxheaven.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1138
ΕΤΟΣ: 2001
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Δ.12 ) ΤΜΗΜΑ Α' , ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Κοινοποίηση της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') που αναφέρεται στην υποχρέωση του φορολογουμένου να υποβάλλεί δήλωση μεταβολής σε περίπτωση αλλαγής της κατοικίας ή της διαμονής του.

Σας κοινοποιούμε την αναφερόμενη στο θέμα νομοθετική διάταξη και παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες, με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α') αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν.2238/1994 και εναρμονίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α').

Με τις νέες διατάξεις διατηρείται η υποχρέωση του φορολογούμενου, σε περίπτωση που μεταβάλλει την κατοικία ή τη διαμονή του, να δηλώνει τη μεταβολή αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ και εκείνο που αλλάζει είναι το έντυπο με το οποίο δηλώνεται η μεταβολή αυτή.

Ετσι, με τις προϊσχύσασες διατάξεις προβλεπόταν η μεταβολή αυτή να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ενώ με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταβολή αυτή να δηλώνεται με το Εντυπο Μ1 (ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ/ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/20.2.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/Β' και που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 54/Α').

2. Η πιο πάνω δήλωση μεταβολής, δηλαδή το Εντυπο Μ1, υποβάλλεται από κάθε φυσικό πρόσωπο - μη επιτηδευματία, που είναι υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση που αλλάζει την κατοικία ή τη διαμονή του, ανεξάρτητα αν η αλλαγή αυτή επιφέρει ή όχι και αλλαγή αρμοδιότητας της ΔΟΥ.

3. Το Εντυπο Μ1 με το οποίο δηλώνεται η νέα κατοικία του φορολογούμενου, υποβάλλεται στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ που ήταν αρμόδια πριν από τη μεταβολή ή σε οποιαδήποτε άλλη ΔΟΥ που είναι ενταγμένη στο σύστημα ΟΠΣΦ (TAXIS), κατ' εφαρμογή της παρ. 2 της υπ' αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΦΕΚ 2001/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και διενεργείται η σχετική μεταγραφή στη νέα αρμόδια ΔΟΥ, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Επισημαίνεται ότι η δήλωση μεταβολής με το Εντυπο Μ1 υποβάλλεται πριν από την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διενεργηθεί η σχετική μεταβολή ή μεταγραφή στο σύστημα ΟΠΣΦ (TAXIS).

5. Τα ανωτέρω ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 28.12.2000 και μετά.

6. Τονίζεται ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν.2238/1994, η παράλειψη υποβολής της πιο πάνω δήλωσης, καθώς και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 (το άρθρο 87 του Ν.2238/1994 που αναγράφεται στο άρθρο 76 του ίδιου νόμου έχει καταργηθεί).

7. Διευκρινίζεται ότι, κατά την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης, δεν πρέπει να συγχέεται η έννοια της κατοικίας μ' εκείνη της διαμονής.

Ο φορολογικός νόμος δεν καθορίζει την έννοια της κατοικίας και της διαμονής και γι' αυτό η έννοια της κατοικίας λαμβάνεται από τις διατάξεις του Α.Κ.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Α.Κ. ορίζεται ότι: "Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες". Συνεπώς, μόνη η επαγγελματική εγκατάσταση δεν καθορίζει τον τόπο της κατοικίας εάν αυτή είναι διαφορετική από την οικιακή εγκατάσταση.

Επομένως, η έννοια της διαμονής αφορά τα φυσικά πρόσωπα που προσωρινά διαμένουν στην Ελλάδα λόγω εργασίας ή άλλης αιτίας, καθώς και τους κατοίκους αλλοδαπής που διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία ή αναπτύσσουν κάποια δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Taxheaven.gr